Från ord till handling Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Målsättning för scouten

Scouten lär sig om naturens mångfald och förstår varför den är viktig att bevara. Scouten vet att en viktig del av att skydda arter är att bevara olika typer av livsmiljöer. Scouten vet vad en invasiv art är och vet att man kan skydda naturens mångfald genom att bekämpa dem. Scouten bekantar sig med principen för hållbart brukande av skogen och känner till målen för hållbart skogsbruk.

VARGUNGAR

Tips 

Vargungarna bekantar sig med naturens mångfald och med det att varje art har sin egen plats i ekosystemet. 

Flocken förundras tillsammans över naturens mångfald till exempel genom att bekanta sig med olika växtarter i en flora. Alla kan till exempel leta upp en fascinerande växt ur floran. Vilka olika färger och former har växterna? I hurudana miljöer växer de? Hur sprider de sig? Vad behöver växten för att växa? Finns det någon annan art som är beroende av växten? Finns det arter som konkurrerar med växten om samma resurser?

Efter det fantiserar vargungarna tillsammans ihop en ny växtart och gör växten till exempel av modellera, genom att rita eller måla, eller genom att klippa och klistra. Hurudana blad, rötter, blommor och frön har växten? Flocken hittar på hurudan miljö växten trivs i. Skulle växten klara sig i naturen i Finland? 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips 

Äventyrsscouterna utforskar olika livsmiljöer genom att göra en perspektiv-utfärd. Laget börjar med att klättra upp till en högt belägen plats därifrån man ser åt flera olika håll. Vilka olika livsmiljöer ser man? Vilka olika arter ser man ända från utkiksplatsen, eller vilka arter tror laget att lever i de olika livsmiljöerna som syns?

Laget väljer en av livsmiljöerna som de tar sig till för att utforska närmare (antingen under sama utfärd eller som ett skilt utflyktsmål), till exempel en skog, en äng, en park, en sjö, en havsstrand eller en bäck. Framme vid stället räknar laget hur många olika arter de hittar och funderar på hurudant stället är för växter och djur att leva på.

Till slut undersöker äventyrsscouterna ur myrperspektiv, till exempel genom att lägga sig på marken och se vad man hittar då man tittar riktigt noggrant och på nära håll. Äventyrsscouterna ritar eller fotograferar detaljer. Varje äventyrsscout letar upp och förevisar för de andra en liten detalj i naturen som de lade märke till först då de betraktade den ur myrperspektiv. 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna bekantar sig med certifikatet för hållbart skogsbruk, FSC-certifikatet. Under handledning av patrulledaren eller lotsen kollar spejarscouterna på nätet eller i butiken upp olika typer av produkter som kan vara FSC-märkta.

Spejarscouterna bekantar sig med FSC-certifikatets 10 principer: https://fi.fsc.org/fi-fi/principer-och-kriterier först genom att läsa igenom dem och sen till exempel genom att förevisa dem som pantomimer för varandra vid lägerbålet, eller som ett pictionary-typs spel där lag tävlar mot varandra i att rita och gissa principerna.

Spejarscouterna kan också jämföra FSC-certifikatets principer med ett annat skogscertifikat, PECF och fundera på certifikatens skillnader och likheter. https://pefc.fi/svenska/  

Verkar någondera certifikatet bättre? Varför?  

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips (finskt material)

Vi bekantar oss med Metsäosaaja-Open badge och med guiden som gjort för det (på finska).

Vi plockar ut 2-5 aktiviteter ur guiden som vi gör i explorerscoutpatrullen, och vi uppmuntrar varandra att göra hela open badge-helheten och att ansöka om märket. https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/OQPHFTaMD0a1S/apply  

Tips på svenska? Har du tips på svenskspråkigt material som kunde användas för det här tipset (eller ett annat tips för explorerscouter som kunde passa för det här målet? Mejla gärna ditt tips till gunilla.edelmann@scout.fi)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips 

Vi bekantar oss med Stiftelsen Metsämiesten säätiös arbete och understödsmöjligheter.

Vi planerar ett Finlandsprojekt kring förhållandet till skogen med något av detta Agenda-måls delmål som tema. 

Tips! Gör planen så konkret att projektet kan förverkligas som en del av programsatsningens andra år, då det finns möjlighet att ansöka om understöd för projektet! 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors