Från ord till handling Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att fred är en förutsättning för ett gott och fungerande liv. Scouten lär sig olika sätt att bygga fred. Scouten förstår att rättvisa och god förvaltning är förutsättningar för ett fredligt samhälle.

VARGUNGAR

Tips

Freden sprider sig

Ni behöver: Flacka kärl, till exempel handfat, stenar (tvätta stenarna innan användning), tuscher eller färger.

Dela vid behov flocken i mindre grupper. Det är bra om varje grupp har en ledare under aktiviteten.

Varje gruppmedlemmar fäller ner en sten i det vattenfyllda kärlet. Se hur vattnet krusar och rör sig. Når ringarna i vattnet ända ut till kärlets kanter?

Läs följande text åt gruppmedlemmarna:

”Stenen symboliserar varje god gärning som vi gör för fred. Ringarna på vattnet symboliserar hur vår gärning når andra människor. Vad skulle hända om varje scout (av världens 60 miljoner scouter) skulle göra en god gärning för fred? Hur skulle ringarna se ut då? En hurudan förändring kunde det skapa i världen?”

Instruera gruppmedlemmarna att ta sin sten i handen och stänga ögonen. Hur känns stenen i handen? Hur tung är den? Hur stark är den? Var tror du att stenen har varit förut? Tänkt till näst på stenens hem och hur underbara, glada och fredliga stunder den har upplevt.

Dekorera slutligen stenarna med de material ni vill. Gör sedan en fredssymbol av stenarna. Varje vargunge får ta hem sin sten som minne.

Källa: Rauhankasvatus 2021 -työryhmä (SP), Muistelemispäivän 2021 materiaali

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

 

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Att lösa en konflikt - En knut eller ingen knut?

Äventyrsscouterna ska tillsammans gissa om det på ett ihoprullat rep finns en knut. Äventyrsscouterna bestämmer samtidigt vad följden ska vara om de gissar fel. Äventyrsscouterna måste diskutera fram ett enhälligt beslut om både gissningen och följden.

Placera ett ungefär 6–8 meter långt rep invirat rep så att äventyrsscouterna inte ser det. Använd ett rep i två olika färger om möjligt. Då blir övningen mer krävande. Äventyrsscouternas uppgift är att avgöra om repet har en knut eller inte då man drar i båda ändorna av repet. Innan du låter äventyrsscouterna granska repet närmare, ber du äventyrsscouterna tillsammans bestämma om följden av en felaktig gissning. Följden ska vara något som hela gruppen måste göra. Gruppen ska göra ett enhälligt beslut. Efter beslutet kan äventyrsscouterna börja granska repet utan att röra det och bestämma om det har en knut eller inte.

DISKUSSION EFTER BESLUTET:

 • Hur kom gruppen fram till beslutet om följden och om gissningen om knuten?
 • Var beslutet och gissningen verkligen enhälliga eller tvingades någon till ett visst ställningstagande?
 • Ändrade någon sin ståndpunkt enligt majoriteten, under någons påtryckning eller av en liknande orsak?
 • Om någon i gruppen har en starkt avvikande åsikt och måste anpassa sig till majoritetens åsikt i gruppen, fråga hur hen skulle agera om hen nu skulle bli utsedd till gruppens ledare och kan ta det slutliga beslutet?
 • Ofta väljer gruppen en enkel följd. Då gruppen har kommit till en gemensam lösning, fråga dem som bytt åsikt om vilken typ av följd som skulle ha fått dem att hålla fast vid sin åsikt och försvara den längre? Skulle de till exempel ha bytt åsikt om följden skulle ha varit att var och en ska betala 100€ eller om följden skulle ha varit sådan att någon skulle bli sårad?

Först efter diskussionen får äventyrsscouterna kolla om det är en knop på repet eller inte. Om de gissade fel och den valda följden ska genomföras så gör laget den tillsammans. Följder som är farliga eller där någon skämmer ut sig förverkligas inte.

Källa: Rauhankasvatus-työryhmä 2021, FS och Martti Ahtisaari-dagen

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Stop-leken

Tid: ungefär 20 minuter, patrulledaren leder leken

Det är varje persons mänskliga rätt att ens egna gränser respekteras. Var går dina gränser? Var går andra personers gränser och hur blir du medveten om var andra människors gränser går?

Uppgift: Spejarscouterna väljer ett par och ställer sig på ett lämpligt avstånd mittemot sitt par. Den ena personen (A) står kvar på sin plats, medan den andra personens (B) uppgift är att långsamt närma sig sitt par. A:s uppgift är att säga Stop! då B är på gränsen till person A:s personliga gräns. B ska stanna. Obs! Gör gärna uppgiften med flera olika personer, eftersom avståndet är olika mellan olika människor.

Efter uppgiften diskuterar hela patrullen tillsammans eller i mindre grupper. Ni kan söka svar på till exempel följande frågor:

 • Hur kändes leken?
 • Vilka tankar väckte leken?
 • Hade olika personer olika behov för avstånd?
 • Lät du någon person komma närmare än en annan? Varför?
 • Hur kändes det när den andra sa Stop! Skulle du ha kunnat tänka dig gå närmare?

Källa: Tarpojien taitopäivä 2021, Rauhankasvatus -työryhmä 2021 (SP), THL ja Amnesty THL: https://www.julkari.fi/handle/10024/90817Amnesty/ihmisoikeudet.net

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Äventyrade rättigheter - Vem förolämpar vem?

Lotsen hjälper vid behov explorerscouterna att genomföra aktiviteten och i diskussionen.

Det är på varje persons ansvar att inte förolämpa andra personers mänskliga rättigheter. Vad betyder det här ansvaret i praktiken? Hur fördelar sig ansvaret? Gör först uppgift 1 och sedan uppgift 2.

Uppgift 1:

Diskutera i grupper på 3–4 personer (eller vid behov i par). Det är viktigt att gruppen är så liten att varje gruppmedlem får diskutera om ämnet.

Varje grupp väljer en rättighet och funderar hur rättigheten äventyras i ungdomarnas vardag.

Rättigheter:

 • Var och en har rätt till sina egna gränser.
 • Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet.
 • Var och en har rätt till sina egna känslor och åsikter.
 • Var och en har rätt att vara sig själv.

Uppgift 2:

Varje grupp blir sedan tilldelad en part. Tillsammans funderar de på vad den parten har för skyldigheter och möjligheter att främja förverkligandet av sexuell självbestämmande. Explorerscouterna hittar på ett åtgärdsförslag åt den part de blivit tilldelade.

Parter:

 • Kompisar
 • Lärare
 • Föräldrar
 • Utomstående förbipasserande
 • Samhället

Frågor:

 • Vad kan parten göra i den situation där den rättighet ni diskuterade i uppgift 1 äventyras?
 • Hur kan gruppen främja den sexuella självbestämmanderätten?
 • Vad kan varje grupp konkret göra för att hindra att rättigheten äventyras?

Källa: Rauhankasvatus-työryhmä 2021 (FS)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Titta på de finskspråkiga videoklippen om aktivism på Rauhankasvatusinstituutti:s webbplats. 

https://rauhankasvatus.fi/nuoret-ja-rohkeat-videokirjasto/ 

https://rauhankasvatus.fi/nuoret-ja-rohkeat-tehtavakokonaisuus/ 

https://www.nuortenideat.fi/fi/  

Videorna om unga aktivister behandlar tema som aktivism och delaktighet i bland annat Finland, Peru, Västsahara och Ryssland. De unga berättar om sin egen aktivism och ger samtidigt exempel på hur man kan påverka sin omgivning och samhället. Ämnena i videorna behandlar bland annat könsmångfald, könsnormer, ungas mentalhälsa, trans-rättigheter, klimataktivism, absolutism, funktionsaktivism och medborgaraktivism i allmänhet.

Efter att ni tittar på videorna kan ni diskutera:

 • Vilka saker vill unga påverka på och med vilka medel?
 • Varför är dessa teman viktiga för dem?
 • Vad behöver man för att påverka?
 • Hurudana utmaningar har de unga som påverkare mött?
 • Vilka följder får man om man gör aktivism svårt eller försöker kväva aktivism?
 • Varför vill man kväva aktivist?
 • Vad hjälper aktivister att fortsätta påverka trots hinder?
 • Vilka saker vill ni påverka på i er näromgivning, er hemkommun, i Finland eller i världen?

Var och en gör en egen (alternativt gör hela patrullen en gemensam) tankekarta om att påverka: vad vill vi påverka på, varför, vad kräver det av oss, vilka saker kräver det av andra aktörer och så vidare. Ni kan också publicera era idéer på vad ni vill påverka.

Vi reflekterar också om oss själva som påverkare. Hurudan social kompetens behöver vi? Vilka sociala färdigheter har vi nytta av?

Tips på material på svenska? Har du tips på svenskspråkiga eller till svenska textade filmer som kunde passa för den här uppgiften? Tipsa gärna gunilla.edelmann@scout.fi.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors