Från ord till handling Mål 5: Jämställdhet

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att jämställdhet mellan könen inte uppnås i alla delar av världen. Scouten lär sig att en persons kön inte alltid är det samma som det vid födseln fastställda könet, och att det finns fler kön än två. Scouten lär sig att det finns personer som inte identifierar sig som vare sig man eller kvinna och att den binära indelningen i två kön i samhället, till exempel på olika blanketter, är ett problem för dem.

VARGUNGAR

Tips 

Akelan skriver ner olika egenskaper på papperslappar, till exempel:  

SNÄLL  LIVLIG  HÄRLIG  VILD HÖGLJUDD  TYSTLÅTEN  PRATSAM  SPORTIG  TRÖG  VIG  KLUMPIG  SNABB  LÅNGSAM  SÖT  VACKER  STILIG  NOGGRANN  SLARVIG  LYDIG  KLOK  INTELLIGENT  KVICKTÄNKT  HÄNDIG  BRA I SKOLAN  BRA PÅ ATT LAGA MAT  BRA PÅ MATEMATIK  BRA PÅ ATT SPELA ISHOCKEY  BRA PÅ ATT SKRINNA  KONSTNÄRLIG  KÄNSLIG  OMTÄNKSAM  EMPATISK  MUSIKALISK 

Fler egenskaper kan läggas till, sålänge det inte är egenskaper som beskriver en persons utseende på ett negativt sätt (t.ex. ful, äcklig) eller kroppsform (smal, fet). Vargungarna får högen med egenskaper och delar upp dem i egenskaper som de tycker att beskriver flickor, egenskaper de tycker att beskriver pojkar, och egenskaper som de tycker att passar in på båda. Akelan ska inte blanda sig i diskussionen utan låta vargungarna diskutera sinsemellan; förutom såklart om det uppstår konflikter då akelan hjälpar vargungarna att komma fram till en kompromiss.

Då uppdelningen är klar diskuterar vargungarna den under handledning av akelan: Varför könns det här som ett ord som beskriver flickor? Kan det inte beskriva pojkar också? Kan det inte flyttas till högen med ord som beskriver båda? 

Idén med aktiviteten är att vargungarna märker att det inte är könet som bestämmer vilka egenskaper vi har. Om vargungarna självmant placerar alla lappar i högen för egenskaper som beskriver båda så är det bara bra. 

Akelan kan också berätta, eller flocken diskutera, att alla inte känner sig som pojkar eller flickor, utan att det finns en del människor, också ban, som känner sig bäst hemma i den mittersta högen, där alla egenskaper också till slut finns. Vargungarna lär sig att vi i första hand alla är människor, och i andra hand flickor eller pojkar eller något annat kön. 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips 

Äventyrsscouterna studerar gatunamnen i hemkommunen. Hur många gator är namngivna efter män? Hur många är namngivna efter kvinnor? Vad har de här personerna åstadkommit som gjort att de fått en egen gata? Är könsfördelningen jämn? Om inte, vad kan det bero på?

Äventyrsscouterna studerar också finländska flaggdagar, till exempel med hjälp av en kalender? Hur många dagar flaggas det för män? Och hur många dagar flaggas det för kvinnor? Är könsfördelningen jämn, och om inte; vad kan det bero på? 

Äventyrsscouterna namnger olika utrymmen i kårlokalen eller i scoutstugan efter viktiga personer i kårern, grannkåren, FiSSc/distriktet eller Finlands Scouter. Äventyrsscouterna ser till att könsfördelningen bland de namngivna personerna är jämn, och motiverar valet av personer som förtjänar ett eget utrymme för varandra under handledning av kaptenen. Namnskyltar för utrymmena kan göras av kartong, papper eller t.ex. bredstumpar.

Källa: ISOT-hanke 2017 (Itsenä olemisen tärkeydestä) 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

SPEJARSCOUTER

Tips 

Spejarscouterna funderar på nedanstående frågor tillsammans men var och en för sig, till exempel genom learning cafe-metoden eller i form av en ljusstig, så att frågorna tas en i taget och vid varje fråga skriver spejarscouterna ensamma, parvis eller i högst tre personers grupper ner sina svar på ett för alla gemensamt papper, så att man ser de andras svar.

Då alla spejarscouter fått svara på alla frågor diskuterar patrullen/gruppern frågorna tillsammans under ledning av patrulledaren eller lotsen.

  • I vilka situationer har du märkt att en persons kön har betydelse? 
  • När har du haft nytta av ditt kön, och när har det varit ett hinder? 
  • Hurudana uppfattas personer av ditt kön ofta som? 
  • Hurudana fördomar eller förväntningar har du upplevt att andra människor har? 
  • Har du råkat ut för felaktiga eller begränsande uppfattningar eller förväntningar?
  • Behandlas alla representanter för alla kön på samma sätt i skolan eller i scouterna?
  • Har du fått växa upp i ett sammanhang där könsmångfald beaktas? Om inte; vad kunde göras för att förbättra situationen?

Källa: ISOT-hanke 2017 (Itsenä olemisen tärkeydestä)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

EXPLORERSCOUTER

Tips 

Vi spelar Seta rys:s spel Normipyöritys (finskspråkigt spel) i patrullen eller tillsammans med kårens ledarråd. Med hjälp av spelet kan vi identifiera normer omkring oss, och samtidigt lär vi oss stöda och hjälpa personer som på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning, familjesituation eller funktionsnedsättning inte passar in i de ofta rätt snäva normerna. Länk till spelplanen som kan printas ut: https://seta.fi/palvelut/materiaalitilaus/ - välj Normipyöritys-menetelmä bland materialen.

Källa: Seta ry

Tipsa om material på svenska! 

Ovanstående spel och tillhörande material är på finska. Vi letar efter motsvarande material på svenska (eller nåt helt annat material som ändå kunde passa som uppgift kring jämställdhet, könsmåmgfald och normkritik för explorerscouter). Har du ett bra tips? kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi!

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

ROVERSCOUTER

Tips 

Vi funderar på jämställdhet i världen och i Finland och skapar slogans och planscher kring jäställdhet.

Vi tittar på en video om Rose Kyaw som bor i Myanmar och om det arbete hon gjort för Women for Women -stiftelsen. https://teemapaivat.maailma2030.fi/sv/videobibliotek

Vi tar reda på och funderar på vilka jämställdhetsproblem som finns i Finland. Hur skiljer de sig från de jämställdhetsproblem i Myanmar som tas upp i videon? Varför är jämställdhet viktigt? Hur kan var och en arbeta för att förbättra jämställdheten? Vad anserni att jämställdhet betyder? Hur ser jämställdhet ut?

Vi gör slogans och bilder kring jämställdhet och hänger upp dem som planscher på väggen i kårlokalen eller i ett annat utrymme. 

Källa: Institutet för Fredsfostran, Agenda 2030 temadagar 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors