Gruppledarutbildningen

Gruppledarutbildningen

Ledarskapspraktiken

Målsättning

Explorerscouten lär sig fungera som gruppledare och som en del av kårens ledarstab. Explorerscouten kan planera gruppens verksamhet både för ett möte och för ett halvt år i form av en verksamhetsplan. Explorerscouten kan utnyttja scoutprogrammets material och andra scoutledares stöd i planeringen. Hen kan förverkliga den uppgjorda planen och leda verksamheten för en yngre åldersgrupp eller för sin egen patrull. Explorerscouten kan förbinda sig till sitt uppdrag och sköta de gemensamt överenskomna ansvarsuppgifterna. Hen kan jämföra sitt eget uppdrag med övriga uppdrag i kåren samt bedöma sin egen prestation i uppdraget och ta emot respons.

Beskrivning

Explorerscouten fungerar under ett halvt års tid som gruppledare eller vice gruppledare för sin egen explorerpatrull, en spejarpatrull eller ett äventyrslag. Vilka uppgifter explorerscouten har som gruppledare kommer man överens om under handslagsdiskussionen, innan ledarskapspratiken börjar. Explorerscouten får stöd av en äldre ledare under hela ledarskapspraktiken och diskuterar regelbundet sin ledarroll med denna person samt får respons. Explorerscouten diskuterar också sina ledarskapserfarenheter med andra ledarkolleger. Explorerscouten får småningom allt mera ansvar under gruppens veckomöten och hen planerar verksamheten också på längre sikt, minst för ett halvt års verksamhetsperiod.Innan explorerscouten utför ledarskapspraktiken ska aktiviteten Handslaget vara avklarad.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

långvarig

Färdighetsområden

Scoutkultur, Interaktionsfärdigheter, Organiseringsfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp, Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Den äldre ledarens roll i gruppen som explorerscouten lederDen äldre ledaren handleder explorerscouten och ger respons under hela ledarskapspraktiken (se aktiviteten Respons på ledarskapspraktiken). Explorerscouten har till en början alltid en äldre ledare till hands som vid behov kan ta över ledarskapet. Den äldre ledarens uppgift är att utbilda och handleda explorerscouten i praktiskt ledarskap utanför gruppledarutbildningarna.Explorerscoutlotsens rollI god tid innan ledarskapspraktiken inleds diskuterar explorerscoutlotsen med explorerscouten vilken åldersgrupp hen vill fungera som ledare för. Om möjligt tas explorerscoutens eget önskemål i beaktande. Dessutom ska explorerscoutlotsen diskutera och komma överens med de övriga åldersgruppsansvariga, kårchefen och de äldre ledarna i grupperna om att en explorerscout ska utföra sin ledarskapspraktik.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors