Valikko

Samoajat

Lähestyessään aikuisikää nuori pohtii ihmisen toiminnan suhdetta luonnon kehityskulkuun, biologiseen monimuotoisuuteen sekä uudistuvien ja uudistumattomien luonnonvarojen käyttöön ja riittävyyteen. Samoajaikäinen on vahva mielipiteissään ja samanhenkisten ystävien löytyminen on tärkeää.  Samoajan on mahdollista tarkastella luonnonvara- ja ympäristökysymyksiä myös maapallon laajuisessa mittakaavassa. Samoaja tarkastelee metsiä kestävän kehityksen näkökulmasta hyvinkin monipuolisesti ekologiselta, taloudelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Eri metsänkäyttömuotojen yhteensovittamisen merkitys korostuu ja samoajaikäiset nuoret voivat käydä kiivastakin väittelyä riippuen eri katsantokannoista. Samoaja tutustuu myös muiden järjestöjen toimintaan.


Metsäohjelman tavoitteet samoajille:

  • Tietää monta eri tapaa, joilla metsiä käytetään Suomessa.
  • Ymmärtää Suomen luonnonsuojelun keskeisiä tavoitteita ja niiden merkitystä.
  • On kiinnostunut metsien hyvinvoinnista.
  • Osaa hyödyntää metsäluonnon antimia osana terveellistä ruokavaliota.
  • Osaa kertoa suomalaisista metsistä ulkomaalaisille partiolaisille.
  • Ymmärtää metsien ja metsäalan kansantaloudellisen merkityksen.

Metsäpainotteinen esimerkkitoimintasuunnitelma samoajavartiolle täältä.


Tietää monta eri tapaa, joilla metsiä käytetään Suomessa. Ymmärrän metsien ja metsäalan kansantaloudellisen merkityksen.

Metsien kestävän käytön keskustelupeli (Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen laatima aktiviteetti)

Samoaja tietää monta eri tapaa, joilla metsiä ja puumateriaalia käytetään Suomessa. Samoaja ymmärtää Suomen metsien suojelun keskeisiä tavoitteita ja on kiinnostunut metsien hyvinvoinnista. Pelin kautta myös opitaan keskustelemaan erilaisista, toisistaan myös vastakkaisista näkökannoista sopuisasti.

Mielipidejana (Paussit, Luonto ja ympäristö)

Vartiomme jäsenet asettuvat mielipidejanalle seisomaan sen mukaan, mitä eri väitteistä ajattelevat. Janan toisessa päässä on kyllä ja toisessa ei. Väittämän jälkeen jokaisen tehtävänä on perustella, miksi seisoo siinä missä seisoo. Väittämien aiheista voi myös keskustella enemmänkin.


Ymmärtää Suomen luonnonsuojelun keskeisiä tavoitteita ja niiden merkitystä. On kiinnostunut metsien hyvinvoinnista.

Autan luontoa (Meidän luontomme, valinnainen)

Samoaja tutustuu metsänhoitoon ja sen uhkiin ja mahdollisuuksiin. Hän miettii itselleen sopivaa tapaa auttaa luontoa. Ensisijaisesti samoajan tulee pohtia mitä hän voi tehdä oman lähialueensa luonnon hyväksi.

Liikkeelle luontoon! (Meidän luontomme, valinnainen)

Samoaja lähtee liikkeelle luontoon yksin tai yhdessä muun vartion kanssa. Luontoretki on vähintään 3h kestävä ja sen aikana tehdään muutakin kuin kävellään sovittu reitti yhdessä, esimerkiksi tunnistetaan lintuja tai luontopolun kasveja.

Pientä, mutta suurta (Tekoja pallomme hyväksi, valinnainen)

Samoaja tekee konkreettisia tekoja lähiympäristönsä hyväksi. Teon ei tarvitse olla iso, mutta siihen pitää saada mukaan muitakin kuin oma samoajavartio tai johdettava ryhmä.

Autio saari (Paussit, Luonto ja ympäristö)

Kuvittelemme, että olemme löytäneet koskemattoman saaren, jonne muutamme. Saaren ekosysteemi on herkkä ja sinne ei voi viedä mitään teollisesti tuotettua, koska kemikaalit, öljy ja poikkeavat metallit voivat tuhota herkän tasapainon.


Osaa hyödyntää metsäluonnon antimia osana terveellistä ruokavaliota.

Hyödynnän luonnon antimia (Meidän luontomme, valinnainen)

Samoaja tutustuu luonnossa kasvaviin ruuaksi käytettäviin kasveihin. Hän tutustuu myös kasvimaan perustamisen vaatimuksiin ja kasvattaa itselleen tuoretta ruokaa heti syötäväksi tai talveksi säilöttäväksi. Samoaja kalastaa ja opettelee käsittelemään perkaamatonta kalaa.


Osaa kertoa suomalaisista metsistä ulkomaalaisille partiolaisille.

Suomalaisena ja eurooppalaisena (Osana yhteiskuntaa, valinnainen)

Samoaja tutustuu suomalaisuuteen ja Suomen roolin Euroopan Unionissa. Hän tunnistaa suomalaisuuden ominaispiirteitä itsessään ja ympäristössään. Samoaja hahmottaa oman asemansa yhteiskunnassa ja tuntee vaikutusmahdollisuutensa. Suomalaisuuteen usein liitetään hyvin vahvasti metsämme ja niissä vallitsevat jokamiehenoikeudet. Entä miten metsät ja luonto esimerkiksi eroavat Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä?