Valikko

Vaeltajat

Vaeltajaikäkauteen mennessä oma metsäsuhde ja ajatukset metsästä ovat jo tarkentuneet. Vaeltajat aloittelevat itsenäistä elämää ja monet partio-ohjelman aktiviteetit liittyvät siihen. Vaeltaja ottaa vastuun omasta elämästään ja löytää oman tavan käyttää metsää rentoutumispaikkana keskellä arjen kiireitä. Vaeltajat saattavat myös olla jo itse metsän omistajia tai he vastaavat lippukunnan kämppäalueen metsänkäytöstä. Tällöin vaeltajan on pohdittava, mitä omilta metsiltä halutaan? Minkälaisia tavoitteita alueen metsänhoidolla tulisi olla? Vaeltaja käyttää metsää oppimis- ja toimimisympäristönä nuorempia partiolaisia johtaessaan. Vaeltaja hyödyntää ja arvostaa retkillä paikallisten maanomistajien metsiä.


Metsäohjelman tavoitteet vaeltajille:

  • Ymmärtää luontokokemusten elämyksellisen merkityksen.
  • Ymmärtää toimintansa ja valintojensa merkitykset ympäristön kannalta myös globaalisti ja pitkällä tähtäimellä.
  • Ymmärtää metsien merkityksen ilmastonmuutoksen kannalta.
  • Ymmärtää vastuullisuuden merkityksen metsäalan toiminnassa.
  • Osaa muodostaa ja perustella oman näkemyksensä suomalaisten metsien käytöstä.

Metsäpainotteinen esimerkkitoimintasuunnitelma vaeltajavartiolle täältä.


Ymmärtää luontokokemusten elämyksellisen merkityksen.

Luontomatkailu ja luonnontuotteet (Erätaidot, valinnainen)

Metsäala ei ole pelkkää puuta ja paperia. Vaeltaja selvittää mikä on luontomatkailun- sekä luonnontuotteiden merkitys Suomen taloudelle. Hän tutustuu luontomatkailuun Suomessa, metsien erilaisiin käyttömuotoihin sekä luonnon ja metsien kestävään käyttöön. Aktiviteetin toteutettuaan vaeltaja osaa myös kertoa ulkomaisille ystävilleen Suomen luonnosta ja sieltä saatavasta hyvinvoinnista sekä matkailusta.

Luonto stressin lievittäjänä (Henkinen hyvinvointi, valinnainen)

Vaeltaja havainnoi elämäänsä viikon ajan ja seuraa, mitkä asiat aiheuttavat hänelle stressiä. Informaatioyhteiskunnassa näyttöpäätteiden äärellä jatkuvaa huomiokykyä vaativat tehtävät altistavat stressille ja uupumukselle. Luovuus ja keskittymiskyky heikentyvät, jos aivot eivät saa välillä mahdollisuutta palautua rasituksesta.


Ymmärtää toimintansa ja valintojensa merkitykset ympäristön kannalta myös globaalisti ja pitkällä tähtäimellä.

Minä ympäristöesimerkkinä (Vaikutan ympäristööni, valinnainen)

Vaeltaja toimii esimerkkinä ympäristöasioissa. Hän vastaa siitä, että jokin tapahtuma järjestetään ympäristövastuullisesti tai kouluttaa ympäristövastuullisuutta muille.

Planeettamme rajat (Vaikutan ympäristööni, valinnainen)

Vaeltaja kertaa nykyiset tietonsa globaaleista ympäristöasioista ja ympäristön tilasta sekä niiden kehittymisestä. Hän selvittää, mitä kestävän kehityksen periaate tarkoittaa ja miten itse voi toteuttaa sitä omassa elämässään. Vaeltaja miettii omaa kantaansa ja asennettaan globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä tarkkailee oman lähipiirinsä, esimerkiksi oman kotikuntansa, toimintaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi.


Ymmärtää metsien merkityksen ilmastonmuutoksen kannalta.

Ilmasto muuttuu - muutunko mukana? (Vaikutan ympäristööni, valinnainen)

Vaeltaja selvittää miten ekosysteemi yleisesti toimii. Hän hankkii tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista erilaisissa ekosysteemeissä, kuten vesi- ja metsäekosysteemeissä. Vaeltaja havainnoi itse ilmastonmuutoksen vaikutuksia valitsemassaan ekosysteemissä (kasvit, linnut, nisäkkäät, hyönteiset, veden lämpeneminen…). Hän laatii tämän jälkeen esityksen pohdinnoista siihen muotoon, että nuoremmat ikäkaudet voisivat hyödyntää sitä, ja esittelee sen heille.

Energiamurros (Vaikutan ympäristööni, valinnainen)

Vaeltaja tutustuu Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä käytettyihin energiamuotoihin ja selvittää mitkä tahot ovat suurimpia energiankuluttajia Suomessa. Lisäksi hän selvittää itselleen Suomen energiapolitiikkaa ja kerää lisätietoa eri energiamuotojen vaikutuksia ympäristöön. Hän pohtii yhdessä vartionsa kanssa miten nämä asiat liittyvät toisiinsa.


Ymmärtää vastuullisuuden merkityksen metsäalan toiminnassa.

Luonnonsuojelujärjestöt (Vaikuttaminen, valinnainen)

Vaeltaja tutustuu eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan esimerkiksi internetin avulla tai olemalla yhteydessä paikallistoimijoihin. Hän etsii tietoa luonnonvarapolitiikasta, esimerkiksi miten metsiä ja erilaisia eläimiä suojellaan. Vaeltaja etsii keinon vaikuttaa hänelle tärkeään luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvään epäkohtaan ja osallistuu sitä ajavan järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Aktiviteetin tehtyään vaeltaja pohtii miten järjestön toiminnassa mukana oleminen vaikutti hänen arvoihinsa ja ajatuksiinsa.

Ympäristömerkit (Kestävä kehitys, valinnainen)

Vaeltaja tutustuu ympärillä oleviin erilaisiin ympäristömerkkeihin sekä sertifikaatteihin ja niiden myöntämiskriteereihin. Hän tarkastelee mainontaa ja pohtii miten ympäristömerkeillä yritetään vaikuttaa ostopäätöksiin.


Osaa muodostaa ja perustella oman näkemyksensä suomalaisten metsien käytöstä.

Suhteeni ympäristöön (Kestävä kehitys, valinnainen)

Vaeltaja havainnoi jonkin ajanjakson ajan ihmisten toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristöön. Hän keskustelee omasta suhteestaan ympäristöön, pohtii millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallaan on ja tuo itselleen ilmi tärkeitä ympäristöaiheita.

Toimiminen asioiden hyväksi (Vaikuttaminen, valinnainen)

Vaeltaja valitsee jonkin itselleen tärkeän asian ja perustelee oman kantansa siihen. Hän miettii myös vastakkaisia kantoja ja vasta-argumentteja sekä miten vastata niihin. Vaeltaja etsii erilaisia keinoja saada omaa asiaansa ajettua, valitsee niistä itselleen ja asialleen sopivimmat ja toimii niiden mukaisesti. Jälkeenpäin hän arvioi onnistumistaan ja kokemuksiaan yhdessä luotsin kanssa.