Valikko

Moninaisuus metsäretkellä

Kaikki ovat yksilöitä, eikä ketään saa syrjiä. ”Yhdessä metsään” -teeman mukaisesti lippukunnilla onkin nyt oiva tilaisuus tarjota mahdollisuus metsäkokemukseen kaikille taustasta tai lähtökohdista riippumatta. Tämä toteuttaa myös erinomaisesti Yhteisvastuuhankkeiden tavoitteita.

Uusien kohderyhmien huomioiminen retkellä ei pidä olla oma erillinen kokonaisuutensa, vaan liittyy hyvin vahvasti kaikkeen tekemiseen. Ensisijaisesti on tietenkin tärkeä tarjota kaikille turvalliset puitteet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja taipumuksiaan retkellä.


Miten tavoitamme uusia kohderyhmiä? Esimerkkejä:

Tässä vain muutamia ideoita minkä avulla lähteä asiaa miettimään.


Mitä moninaisuus oikein on?

Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia ja rooleja: moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset. Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki ryhmät. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.

Moninaisuuden huomioiminen on sitä, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on. On tärkeää, että jokainen voi osallistua ilman pelkoa syrjinnästä.

Moninainen metsäsuhde

Metsäsuhde vaihtelee suuresti eri perheissä, yhteisöissä sekä kulttuureissa. On hyvä ymmärtää, että metsäsuhde voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, onko kotoisin maaseudulta tai kaupungista. Metsä voi myös joillekin tuntua vaaralliselta omien kokemusten perusteella. Monissa osissa maailmaa metsä onkin vaarallinen. Sodat ja levottomuudet voivat tehdä oleskelun metsissä vaaralliseksi vaikkapa miinojen tai hyökkäysten takia. Toisaalta taas metsistä on usein etsitty turvapaikkaa tai rauhoittumispaikkaa. Miten metsä koetaan, voi muuttua vahvastikin siirryttäessä maasta toiseen ja muutto voi avata silmät ympäristön huomioimiselle. Epämääräinen pelko ja harhaluulot luontoa kohtaan ovat yhtä yleisiä ulkomailla kuin täällä pohjoisessakin. Metsä on paikkana rauhoittava ja tarjoaa motivoivan ympäristön toimia sekä tutustua erilaisiin ihmisiin. Hyödynnetään siis tämä tilaisuus ja mietitään myös yhdessä, miten kukakin metsän kokee ja mitä iloa siitä on!


Retken suunnittelu:

Koska yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että retkelle kutsuttaisiin mukaan myös lapsia ja nuoria, jotka tulevat sellaisista väestöryhmistä, joita metsä- ja luonto harrastaminen ei välttämättä tavoita, on tärkeä myös ottaa tämä huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Heti alussa onkin hyvä miettiä, ketä retkelle tavoitellaan mukaan. Ketä toimintanne alueella ei vielä tavoita?

Retkipaikka, esteettömyys, lippukunnan käytännöt:

Pohtikaa metsäretken toteutusta ja käytäntöjä esimerkiksi esteettömyyden, uskonnon, sisupartiolaisten tai vaikkapa kielen kautta. Pääseekö retkipaikalle kulkemaan pyörätuolilla, miten uskonnottomat tai eri uskontojen edustajat huomioidaan vaikkapa iltaohjelmassa tai mahdollisessa hartaudessa. Saako partiosta ja lippukunnasta sekä retkestä tietoa ilman täydellistä suomen kielen taitoa?

Voitte listata erilaisia esteitä metsäretken toteutukseen ja työstää niitä myös yhdessä johtajiston, taustayhteisön tai yhteistyökumppanien kanssa. Tätä kautta huomataan mitä kaikkea täytyykään huomioida retkellä, jotta voitaisiin mahdollistaa partiotoiminnan mahdollisimman monelle. Huomioimisesta ei kannata tehdä peikkoa, vaan edetä pienin askelin ja uudistuksin. Mikä kohderyhmä meille ensimmäiseksi on luontevaa tavoittaa?

 • Miettikää yhdessä mitä erilaisia esteitä retkelle lähtemiselle on?
 • Sata tapa tehdä partiota sivustolta parhaita käytäntöjä, ehdottakaa omia ja seuratkaa vuoden aikana muiden parhaita käytäntöjä
 • Retken käytännön järjestelyt on avattava ja kerrottava hyvin, tämä on asia joka kannattaa joka tapauksessa tehdä, jotta kaikki tietävät mitä tehdään
 • Lisävinkkejä esteettömään retkeilyyn löytyy esimerkiksi täältä:

Jotkut vähemmistöt saattavat tarvita erityiskohtelua (esimerkiksi sisut), mutta joitakin vähemmistöryhmiä ei pysty edes tunnistamaan ulkoisista ominaisuuksista.

 • Eri vähemmistöjen olemassaolo on kuitenkin hyvä tiedostaa.
 • Ei pidä olettaa, että ihmiset ovat tietynlaisia, joten muistakaa kunnioittaa kaikkia yksilöinä.
 • Vitsailu luonteenpiirteisiin tai ominaisuuksiin liittyen ei ole koskaan hauskaa.

Meitä on monenlaisia, toiset ovat rauhallisia ja toiset vilkkaita. Antakaa kaikkien osallistua aktiviteetteihin omalla tavallaan ja myös rohkaiskaa kaikkia kokeilemaan. Ketään ei kuitenkaan saa pakottaa tekemään mitään vasten tahtoaan.

 • Turvallisuuden vuoksi varsinkin vilkkaat lapset on syytä huomioida aktiviteettien toteutuksessa esimerkiksi henkilökohtaisella ohjauksella.
 • Vanhemmilta kannattaa ehdottomasti kysyä etukäteen, miten retkellä lähtevä lapsi toimii erityisissä olosuhteissa, kuten metsässä.
 • Jos lapsi on puolestaan ujo tai puhumaton, voidaan vaikkapa huiviin laittaa pyykkipojalla kiinni yhteystiedot kehen tulee olla yhteydessä, jos hän eksyy.

Markkinointi:

Matalan kynnyksen metsäretkeä voi käyttää hyvin esimerkiksi jäsenhankintaan. Voisiko metsäretkellä kuvattuja videoita esimerkiksi käyttää seuraavan retken markkinointiin?

Muutamia asioita mietittäväksi:

 • Millainen asenne lippukunnan markkinoinnissa on erilaisia vähemmistöjä kohtaan? Markkinoidaanko toimintaa aktiivisesti esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville oppilaille, liikuntarajoitteisille tai maahanmuuttajille?
 • Pohtikaa yhdessä, mitä esteitä jonkin tällaisen ryhmän toimintaan osallistumiselle lippukunnassa on. Minkälaisilla keinoilla esteitä voitaisiin madaltaa tai poistaa? Valitkaa retkelle yksi kohderyhmä ja markkinoikaa aktiivisesti toimintaa tälle ryhmälle. Tällä tavoin voidaan mahdollistaa uudenlaisten kohderyhmien osallistuminen lippukunnan toimintaan.
Ota askel eteenpäin harjoitus:

Ennen retkeä johtajisto voi suorittaa Allianssin laatiman Ota askel eteenpäin harjoituksen, joka valmistaa kohtaamaan erilaisia kohderyhmiä ja herättelee ajattelemaan myös omia ennakkoluuloja. Harjoituksen voi hyvin suorittaa myös retkellä! Harjoitus löytyy täältä.


Retkikirje selkokielellä:

Aina silloin tällöin kannattaa käydä läpi lippukunnan julkaisemaa materiaalia, esimerkiksi nettisivut, sosiaalisen media julkaisut tai tapahtumakutsut. Pohtikaa samalla, millaisen kuvan viestintä antaa lippukunnastanne. Millaista kuvitusta julkaisuissa käytetään? Entä millaista kieltä viestinnässä suositaan? Pystyykö esimerkiksi selkokielistä tekstiä suosiva lukemaan lippukunnan viestejä? Pyydetäänkö leirikirjeeseen vanhempien allekirjoitus vai huoltajien? Käytyänne läpi materiaalin, on teillä jo erinomainen käsitys siitä missä mennään ja siitä minkälainen retkikirje huomio erilaisuuden mahdollisimman hyvin. Pyrkikää toteuttamaan retkikirje mahdollisimman selkeällä kielellä!

Kolme vinkkiä selkokielisen tekstin laatimiseen:

 • Käytä lyhyitä sanoja! Selkokieltä kirjoittaessa on parasta käyttää konkreettisia ja yleisesti käytössä olevia sanoja. Hyviä sanoja ovat esimerkiksi työ, auto, reppu, vaikeita puolestaan toiminta, ajoneuvo ja rinkka.
 • Jos selkokielinen teksti on suunnattu henkilöille joiden äidinkieli ei ole suomi vältä vaikeita taivutusmuotoja. Erityisen vaikeita ovat erilaiset pääterimpsut, kuten esimerkiksi ”retkellämmekin”, parempi olisi ”myös retkellä”
 • Suora sanajärjestys on ystävä! Lauseessa järjestys on seuraavanlainen: tekijä + tekeminen + tekemisen kohde. Passiivimuotoja kannattaa välttää.

Selkokielikeskuksen sivuilla on valmiiksi selkokielistä tekstiä Suomen luonnosta sekä myös jokamiehenoikeudet selkokielisenä verkkokirjana.

Vinkki!

Reppu-kirjasta on myös julkaistu selkokielinen versio nimeltään Oma reppu, joka soveltuu erinomaisesti, vaikka maahanmuuttajille kielen opetteluun tai lukihäiriöisille. Hankkikaa muutama kirja Scandinavian Outdoor -kaupasta lippukuntanne varastoon!