Valikko

Seikkailijat

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Seikkailija vartionjohtajana 

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain joukkueissa. Suurin osa seikkailijaohjelman aktiviteeteista on suunniteltu toteutettavaksi joukkuetta pienemmissä ryhmissä, 4-5 hengen vartioissa. Vartion toimintaa johtaa vuorollaan yksi seikkailijoista vartionjohtajana. Vartionjohtajien tehtävät ovat sopivan kokoisia ja tilanteeseen soveltuvia johtamisharjoitteita. Vartionjohtaja voi esimerkiksi sammolta ohjeet saatuaan opettaa asian vartiolleen tai vastata leikin vetämisestä.Vartiojärjestelmän käyttäminen ei kuitenkaan poista sammolta kokonaisvastuuta. Kokoukset ja retket suunnittelee ja vetää aina sampo. 

Seikkailijat opettelevat heti alusta asti joka kokouksessa vartioissa toimimista, jotta toimintatapa tulee tutuksi. Sammon tehtävänä on varmistaa kuitenkin se, että kaikki seikkailijat kiinnittyvät jäseniksi joukkueeseen – ryhmän muotoutumiseen tarvitaan siis myös koko joukkueen yhteisiä harjoitteita ja tekemistä. Vartioihin jakamiseen voi yhdistää jonkin seremonian, esimerkiksi vartioille voi antaa omat nimet tai muut tunnukset. Pysyvissä vartioissa on seikkailijoiden helpompaa ja turvallisempaa toimia vartionjohtajina. Välillä kannattaa joka tapauksessa tehdä asioita koko joukkueen voimin, pareittain tai vaikka arvotuissa vartioissa.  

Seikkailijaohjelmassa on käytössä aito vertaisjohtajuus. Käytännössä vertaisjohtajuus merkitsee sitä, että seikkailijat saavat harjoitella taitoja ja tietoja tehokkaasti tekemällä pienemmissä ryhmissä ja toimia vuorotellen niiden johtajina. Ensiksi sampo esimerkiksi opettaa tai näyttää läpikäytävän taidon tai asian yhteisesti koko joukkueelle. Sen jälkeen vartioiden johtajat noutavat sammolta tarvittavat tarpeet ja ohjeet. Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä, ja jakaa tehtäviä vartion sisällä. 

Saman ikäisten kavereiden ohjaaminen voi olla hyvinkin haasteellista puuhaa. Sammon tärkeä tehtävä on opettaa vartiomenetelmän käyttöä seikkailijoille heti joukkueen ensimmäisestä kokouksesta lähtien ja kannustaa vartionjohtajina toimivia seikkailijoita. Sampo kertoo, että jokainen saa vuorollaan toimia vartionjohtajana ja että vartionjohtajana toimiva on aina vartion pomo. Tärkeä osa vartionjohtajan pestiä on sen tunnus. Vartionjohtajat kantavat kokouksissa vartionjohtajan tunnusta. Lippukunta, sampo tai joukkue saa itse päättää, mikä tunnus on. Se voi olla vaikkapa jokin päähine, pilli naruineen tai tietty vaatekappale. Tunnusta kannattaa säilyttää mahdollisimman juhlavassa paikassa kololla. 

Sampo päättää, kuinka pitkän aikaa vartionjohtajan tehtävä kestää kerrallaan. Kuukauden tai retken pituinen jakso lienee melko sopiva. Luultavasti toisille johtajana toimiminen on mieluisampaa kuin toisille. Sampo pitää kuitenkin huolta siitä, että kaikki seikkailijat saavat toimia vuorollaan vartionjohtajina. Vartionjohtajapestin pituus kannattaa mitoittaa siten, että joukkueen kaikki seikkailijat ehtivät toimia vartionjohtajina vähintään kerran yhden ilmansuunnan eli noin puolen vuoden aikana. 

Sammon pestistä löytyy lisää tietoa Sammon oppaasta

 

Aktiviteetti: Seikkailijajoukkueen toimintasuunnitelma 

Seikkailijat jakautuvat vartioihin. Kunkin vartion vartionjohtaja saa sammolta listan taitomerkeistä ja niiden sisällöistä. Vaihtoehtoisesti vartionjohtajat ja seikkailijat voivat käyttää apuna puhelimiaan. Sampo ohjeistaa etukäteen vartionjohtajalle, että tämän tehtävänä on johtaa vartio yhdessä päättämään, mitä taitomerkkejä ryhmä kauden aikana tekee. Hyvä tapa on esimerkiksi se, että kukin seikkailija valitsee ensin itse kaksi tai kolme suosikkiaan. Tämän jälkeen kaksi seikkailijaa muodostaa parin ja valitsee omista vaihtoehdoistaan kaksi suurinta suosikkia jatkoon.  

Kun kullakin parilla on kaksi suosikkia jäljellä, kokoontuu vartio jälleen yhteen. Vartionjohtajan johdolla vartion jäsenet äänestävät kaksi suosikkia jatkoon. Tämän jälkeen koko joukkue kerääntyy yhteen. Kukin vartionjohtaja esittelee oman vartionsa suosikkitaitomerkit muille. Tämän jälkeen vuorossa on vielä viimeinen äänestys, jonka avulla saadaan selville ne kaksi tai kolme taitomerkkiä, jotka vartio kauden aikana tekee.  

 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu 

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin. 

 

 • Leikki: Kehut 
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi 

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa. 

 

Aktiviteetti: Osaamiskortit 

Osaamiskortit ovat kortteja, joiden avulla seikkailija pystyy paremmin havaitsemaan, mitä hän osaa ja mitä hän on esimerkiksi koloillan aikana oppinut. Kortteja voi käyttää myös ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan. Johtaja tulostaa kortit joukkueen tai vartioiden käyttöön. Halutessaan hän voi myös laminoida ne, jotta ne on helpompi ottaa mukaan vaikkapa retkelle.  

Tarkoitus on, että kortteja käytetään säännöllisesti osana kokouksia. Ne eivät siis ole vain kerran huvi, vaan pysyvä osa ryhmän toimintaa. 

Osaamiskortit voi ladata täältä.

 

 • Leikki: Pysäytys 
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI 

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Media 

Seikkailijajoukkue jakautuu vartioihin. Kunkin ryhmän tehtävänä miettiä, millä gallup-tyyppisellä kysymyksellä he saavat parhaiten selville, millaisia ominaisuuksia hyvää johtajaan liitetään. Kun he ovat keksineet kysymyksen, seikkailijat jalkautuvat kadulle. Pienemmillä paikkakunnilla aktiviteetti kannattaa toteuttaa esimerkiksi jonkun paikkakunnan suuremman tapahtuman yhteydessä. Seikkailijat kiertävät haastattelemassa ihmisiä gallupiinsa. Kun heillä on mielestään tarpeeksi vastauksia koossa, he palaavat takaisin kololle ja kokoavat kyselyn tulokset yhteen. Vartiot julkaisevat valmiit gallupit esimerkiksi lippukunnan lehdessä tai somessa. He voivat halutessaan ottaa myös kuvia haastateltavista, tällöin toki on varmistuttava haastateltavan suostumuksesta.

 

Aktiviteetti: Millaisessa maailmassa haluamme elää? 

Kuva (alla) 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joihin YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuonna 2015 

Tehtävä: 

 1. Ryhmä jakautuu 4-5 hengen porukoihin. 
 2. Kukin porukka valitsee kuvasta viisi tavoitetta, jotka heidän mielestään ovat tärkeimpiä lasten ja nuorten kannalta omassa elinympäristössäsi. 
 3. Kukin ryhmä valitsee äänestämällä tavoitteista tärkeimmän. 
 4. Ryhmä miettii minuutin ajan millä tavalla he voisivat arjessaan auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 
 5. Lopuksi käydään koko ryhmän kanssa läpi valitut tavoitteet ja jokaisen omat vaikutuskeinot tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lähteet:

 

 • Leikki: Otsalappu 
 • Iltahiljentymistarina: Supercell 

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito kavereille 

Ryhmä jakautuu pareihin. Kukin pareista opettaa vuorollaan muulle ryhmälle jonkin uuden taidon, jota muut eivät vielä osaa. Taito voi olla vaikkapa itsensä esittely vieraalla kielellä, jokin partiotaito tai uusi leikki. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito huoltajille 

Ryhmä järjestää kokoontumisen, johon kutsutaan myös huoltajat. Tarkoituksena on, että seikkailijat opettavat aikuisille jonkin vuoden aikana oppimansa taidon. Ryhmä kannattaa jakaa riittävän pieniin osiin, jotta kaikki pääsevät varmasti osallistumaan. 

Tämä aktiviteetti sopii hyvin toteutettavaksi retkellä. Seikkailijat suunnittelevat ja harjoittelevat retken ajan yhdessä sovittua asiaa ja opettavat sen huoltajilleen näiden tullessa noutamaan heit retkeltä kotiin. 

 

 • Leikki: Siansaksaa 
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie 

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken. 

 

Aktiviteetti: Partiopaita 

Ryhmä tutustuu sekä seikkailijan että aikuisen partiopaidan merkkeihin. Seikkailijat laittavat silmänsä kiinni ja johtaja peittää yhden merkeistä. Seikkailijat avaavat silmänsä ja yrittävät muistaa mikä merkeistä on peitetty. Kun seikkailija on muistanut oikean merkin, saa hän vielä kertoa mitä siitä muistaa. Muut auttavat tarvittaessa. 

Ohje merkkien kiinnittämiseen

 

Aktiviteetti: Kiitos 

Kukin seikkailija tulee vuorollaan johtajan kanssa ”yleisön” eteen. Seikkailija ja johtaja sanovat molemmat toiselleen ääneen kiitoksen jostain vuoden mieleen jääneestä hyvästä asiasta tai teosta. Aikuisen on hyvä antaa muutama esimerkki kiitoksesta ennen kuin aloitetaan. Kun kiittämistä on aikuisen kanssa harjoiteltu, voidaan samaa tehdä vielä seikkailijoiden kesken niin, että seikkailijat kulkevat vapaasti ja kiittävät vuorollaan jokaista ryhmän jäsentä. 

 

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla 
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma 

 

Elokuu: Minne päädytään

Elokuussa suunnataan katseet kohti tulevaa. Kesän aikana on saatettu siirtyä ikäkaudesta toiseen ja on aika ottaa uusia askeleita partiopolulla. Lisäksi lippukunnassa huolehditaan siitä, että pestikeskustelut on käyty.

 

Aktiviteetti: Valokuva muutoksesta

Joukkue jakautuu vartioihin tai pienempiin ryhmiin. Kukin ryhmä suunnittelee ja ottaa luovan, hauskan valokuvan. Valokuva kertoo, miten ryhmä näyttää esimerkkiä ja johtaa tekoja ympäristön suojelemiseksi. Ryhmä jakaa kuvan muulle joukkueelle. Joukkue välittää kuvat tai yhdessä valitun parhaimman kuvaan eteenpäin lippukunnan sosiaalisen median kanavissa tunnisteella #partioscout. Seuraavalla kokoontumiskerralla joukkue suunnittelee, miten se käytännössä toteuttaa valokuvassa suunnitellut hankkeen.

Aktiviteetti: Haaveiden partio

Partiota on tänä vuonna ollut 110 vuotta Suomessa. Yli sataan vuoteen mahtuu monenlaista erilaista tapaa tehdä partiota. Millaista on partiossa seuraavan 110 vuoden päästä? Jokainen joukkueen jäsen piirtää tai maalaa oman kuvan siitä, millaista on partiossa tulevaisuudessa. Piirros voidaan maalata myös yhteiselle isolle paperille. Joukkue voi pohtia samalla, mitä omassa ryhmässä kannattaa tehdä jo tänä vuonna, jotta sadan vuoden päähän ulottuvat tulevaisuuden visiot toteutuvat. Kuvat kannattaa kiinnittää kolon seinälle tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Aktiviteetti: Joukkueen tuleva vuosi

Sampo voi kertoa oman partiohistoriansa kautta, mitä kaikkea partiossa voi tehdä. Sampo tuo kokoukseen valokuvia partiotapahtumista, joissa on ollut mukana. Hän voi muistella omia johtajiaan sekä vartiotovereitaan ja kertoa mitä he tekevät nykyään tai ovat tehneet partiossa. Paikalle voi pyytää myös esimerkiksi lippukunnan samoajia kertomaan omista kokemuksistaan. Muisteluiden jälkeen seikkailijat ideoivat, mitä heistä kukin haluaa partiossa päästä kokemaan. Haaveet voidaan piirtää paperille, kirjoittaa lapuille, koota padlettiin tai valita joku muu joukkueelle sopiva tapa. Joukkue poimii haaveista jonkun idean toteutettavaksi jo tulevan seikkailijakautena.

 

 • Leikki: Apinat
 • Iltahiljentymistarina: Roni Bäck

 

Syyskuu: Päivän hyvä työ

Syyskuussa vaikutetaan lähipiirissä oleviin ihmisiin. Jokainen tekee arjessaan pienempiä ja suurempia johtamistekoja.

 

Aktiviteetti: Vuoroin vieraissa

Joukkue vierailee syyskuun ajan kullakin kokoontumiskerralla eri seikkailijan perheen tai vaikka isovanhempien luona auttamassa esimerkiksi puutarhatöissä, nuorempien sisarusten hoitamisessa tai viikkosiivouksessa. Kun tästä tulee muutama hyvä kokemus, voi myöhemminkin olla helpompaa tarjota apuaan vieraammille ihmisille.

Aktiviteetti: Roolimalli-juliste

Joukkue kokoaan roolimalli-julisteeseen kaikki mieleen tulevat hyvikset: sarjisten supersankarit, hyväntekeväisyyttä harjoittavat poptähdet, oma äiti ja niin edelleen. Onko partiolainen aina hyvis? Muiden huomioiminen ja auttaminen kuuluvat partiotoimintaan. Joukkue keskustelee siitä, mitä palvelu heille merkitsee ja miksi auttaminen on tärkeää. Seikkailijat miettivät, miten voisivat päivittäin olla avuksi toisille ja huomioida pienetkin vaikutusmahdollisuudet niin, että jokaisella olisi hyvä olla kotona, koulussa, partiossa ja kaikkialla muuallakin. Joukkue valitsee yhdessä muutaman hyvän teon, jotka seikkailijat toteuttavat joko yhdessä tai kukin tahollaan seuraavien viikkojen aikana.

Aktiviteetti: Haaste

Ryhmä haastaa esimerkiksi kunnanvaltuuston tai vaikka jonkin paikallisen harrastusryhmän tekemään kanssaan hyvän työn. Työ voi olla esimerkiksi roskien keruuta tai jokin oman paikkakunnan yhteistä hyvää tuottava teko.

Aktiviteetti: Hyvä työ -kortti

Ryhmä ideoi ja tekee itselleen hyvien töiden kortin ja täyttää sitä syyskuun ajan. Hyviä töitä voi toteuttaa niin ryhmän kokoontumisissa kuin muulloinkin. Hyvä työ voi olla konkreettinen auttamisteko tai vaikkapa ympäristön kannalta paremman valinnan tekeminen.

 

 • Leikki: Rallirata
 • Iltahiljentymistarina: The Beatles

 

Lokakuu: Elämänhallinta

Lokakuussa keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja terveisiin elämäntapoihin. Itsen tunteminen ja itsestä huolehtiminen ovat perusta hyvälle johtajuudelle.

 

Aktiviteetti: Somepaasto

Joukkue viettää yhdessä viikon ajan some/pelipaastoa. Joukkue sopii yhdessä somepaaston säännöistä (esimerkiksi läksyjen hoitaminen, yhteydenpito etävanhempiin, luokan läksyryhmä ja niin edelleen). Viikon jälkeen kukin seikkailija raportoi, miltä paasto tuntui. Mikä paastossa oli vaikeaa, mikä puolestaan helppoa? Mihin seikkailija käytti vapautuneen ajan?

Aktiviteetti: Liikuntapäiväkirja 

Seikkailijat valmistavat koloillassa liikuntapäiväkirjan. He sopivat yhdessä, miten taulukkoa käytetään ja täytetään. Seikkailijat pohtivat yhdessä, miten liikkumista ja erityisesti hyötyliikuntaa voisi lisätä. Sampo voi kehottaa kokeilemaan uusia lajeja ja ehdottaa saman alueen lapsille tapaamista liikunnallisissa merkeissä muutenkin kuin vartion kokouksessa. Myös huoltajia voi kannustaa liikuntaviikon aikana opastamaan lapsilleen uutta lajia tai ryhtymään itse lasten opastettavaksi – yhdessä se on mukavinta. Liikuntapäiväkirjat tarkistetaan seuraavassa koloillassa.

Aktiviteetti: Uni/Kirjavinkkaus.

Monilla on tapana ennen nukkumaanmenoa rauhoittua lukemalla. Ryhmä tekee vinkkilistan suosikkikirjoistaan ja sovitun ajanjakson jälkeen keskustellaan, moniko on lukenut muiden suosittelemia kirjoja ja mitä niistä piti. Johtajankin kannattaa antaa pari erityyppistä kirjavinkkiä, jotta kaikentasoisille lukijoille löytyy sopivaa luettavaa.

 

 • Leikki: Tuki ja turva
 • Iltahiljentymistarina: Juliette Gordon Low

 

Marraskuu: Millainen johdettava olen

Marraskuussa tutustutaan partion päättäjiin ja päätöksentekoon. Samalla mietitään, millaisia johdettavia itse olemme.

 

Aktiviteetti: Johtaja haastatellen tutuksi

Seikkailijat haastattelevat lippukunnan johtokolmikon jäsentä tai muuta itselleen vieraampaa johtajaa. He selvittävät, mitä kaikkea kyseisen henkilön pestiin kuuluu ja mitä hän lippukunnassa tekee. Haastattelun voi toteuttaa esimerkiksi lippukunnan retkellä, kutsumalla kyseisen johtajan joukkueen vieraaksi tai soittamalla haastateltavalle. Haastatteluiden perusteella voi tehdä myös jutun lippukunnan nettisivulle tai lehteen.

Aktiviteetti: Minä johdettavana

Seikkailijat arvioivat omaa osaamistaan ryhmän jäsenenä toimimisessa. Sampo osoittaa kolon pihalla janan paikan. Janan toisessa päässä on kohta “täysin samaa mieltä” ja toisessa “täysin eri mieltä”. Sampo lukee väittämiä ja kukin seikkailija asettuu siihen kohtaa janaa, jonka kokee parhaiten sopivan itseensä kyseisen ajanjakson puitteissa. Sampon on siis syytä korostaa, että kyse ei ole seikkailijan ominaisuudesta, vaan osaamisesta tiettynä ajanjaksona. Väitteitä voivat olla esimerkiksi:

 • Puhun toisille ystävällisesti.
 • Maltan kuunnella toisia.
 • Odotan vuoroani.
 • Noudatan yhteisiä ohjeita.
 • Huolehdin omasta tehtävästäni.
 • Autan toisia.
 • Ratkaisen riidat puhuen.
 • Siedän pettymyksiä.
 • Iloitsen toisten onnistumisesta.

Sampo ohjaa seikkailijoita miettimään, miten kyseisiä taitoja voi harjoitella partiossa ja siten tulla niissä taitavammaksi.

Aktiviteetti: Aloite lippukunnan hallituksen kokoukseen

Joukkue tutustuu etukäteen lippukunnan hallituksen kokouksen esityslistaan. Se pohtii, mitä kussakin kohdassa tullaan käsittelemään. Joukkue muodostaa oman näkökantansa niihin kokousasioihin, jotka koskettavat seikkailijoita. Joukkue ottaa yhteyttä lippukunnan johtokolmikkoon ja välittää viestinsä eteenpäin. Joukkue voi myös tehdä nostoja hallituksen kokouksen muihin asioihin seikkailijoille tärkeistä asioista.

 

 • Leikki: Salainen ystävä
 • Iltahiljentymistarina: Martti Ahtisaari

 

Joulukuu: Tunnista arvosi

Joulukuussa tunnistetaan omia arvoja. Taitavan johtajan on tunnistettava omat arvonsa, jotta hän pystyy toimimaan ja johtamaan niiden mukaisesti. Partio on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta.

 

Aktiviteetti: Arvot luonnosta

Kaikki istuvat piirissä. Sampo pyytää seikkailijoita hakemaan luonnosta esineen, joka kuvastaa sovittua asiaa, esimerkiksi ”Mielialani tällä hetkellä”, ”Olen henkilö, joka…”, ”Miksi olen partiolainen”, ”Minulle on tärkeää…”. Seikkailijalla on viisi minuuttia aikaa löytää sopiva esine. On hyvä kertoa seikkailijoille, että esinettä käytetään askarteluun, eikä sen siksi kuulu olla liian iso. Kun kaikki ovat palanneet piiriin, näytetään esineet muille ja kerrotaan, miksi on valinnut juuri sen asian. On hyvä, jos joku aikuisista aloittaa. Sammon tehtävänä on huolehtia, että jokainen saa esitellä oman asiansa ilman muiden keskeyttämistä.

Aktiviteetti: Yhteiskunnallinen sankari

Sampo kertoo tai lukee osana hiljentymistä tarinan yhteiskunnallisesta sankarista. Seikkailijat pohtivat yhdessä, miksi hän on toiminut niin kuin hän on toiminut. Sampo voi tuoda esiin esimerkkinä sen, että toisilla on ollut vahva uskonnollinen vakaumus toimintansa taustalla, esimerkiksi Martin Luther King, Gandhi, Äiti Teresa. Seikkailijat pohtivat, mikä ajaa sankarin ajamaan asiaansa, kuten tasa-arvon puolustaminen tai köyhästä ja sairaasta huolehtiminen. Seikkailijat pohtivat, minkä ”ongelman” puolesta olisivat valmiita olemaan sankareita ja miksi.

Aktiviteetti: Ihannekertaus

Seikkailijat kertaavat seikkailijoiden ihanteita ja keksivät vartioittain tavan toteuttaa ihannetta. Vartio kertoo tavasta sammolle, joka tarvittaessa auttaa vartion toteutuksessa. Lopuksi joukkue keskustelee siitä, miksi meillä partiolaisilla on ylipäätään ihanteita.

Aktiviteetti: Epäpartioihanteet

Johtaja johdattaa ryhmän keskustelemaan siitä, mikä ei ole partiomaista? Miten partiolainen ei käyttäydy? Tämän jälkeen seikkailijat kirjoittavat johtajan johdolla ajatuksistaan epäpartioihanteet. Kun epäihanteet ovat valmiit, kääntävät seikkailijat epäihanteet uusiksi ihanteiksi. Millaisia niistä tuli? On hyvin mahdollista, että nämä uudet ihanteet ovat täynnä kieltoja. Riittääkö lista tällaisenaan tai pitäisikö lisätä jotakin siitä millainen hyvä partiolainen on? Kun seikkailijoiden tekemät epäihanteet ja uudet ihanteet ovat valmiit, seikkailijat vertailevat keksimiään ihanteita seikkailijoiden yleisiin ihanteisiin. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy? Lähde: Scouterna.

Aktiviteetti: Arvot kassissa

Sampo tuo kokoukseen mukanaan 20 kierrätettävää esinettä (muovipulloja, sanomalehtiä, tölkkejä yms.) ja kirjoittaa kuhunkin niistä yhden seuraavista arvoista: varakkuus, onnellisuus, menestys, hengellisyys, kansalaisuus, ystävyys, kuuluisuus, omaperäisyys, valta, kunnioitus, vaikutusvoima, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, ilo, rakkaus, kiitos, perhe, totuus, luonto, viisaus, luotettavuus, asema. Harjoitukseen tarvitaan myös myös kaksi kassia, kaksi sidettä silmille sekä paperia ja kynän jokaiselle. Sampo valitsee sopivan avoimen paikan ulkoa tai sisältä. Vaihe 1: Joukkue jakautuu kahteen vartioon (A ja B) ja ne asettuvat kahteen riviin, jotka ovat toisiaan vastapäätä noin 10 askeleen etäisyydellä. Sampo asettelee kierrätettävät esineet jonojen väliselle alueelle satunnaiseen järjestykseen. Yksi pelaaja kummastakin vartiosta (kerääjä) seisoo jonon kärjessä side silmillään ja kassi kädessä. Sampo antaa lähtömerkin, ja vartion A kerääjä poimii niin monta esinettä kuin pystyy. Vartio saa ohjata sanoillaan kerääjää esineiden luo, mutta toinen vartio saa huutaa harhaanjohtavia ohjeita. Vartiot pelaavat vuorotellen ja vaihtavat kerääjää. Eniten kierrätettäviä esineitä kerännyt vartio voittaa. Vaihe 2: Seikkailijat asettavat kaikki esineet riviin. Sampo esittää joukkueelle seuraavat kysymykset: Mitä nämä sanat edustavat? Sampo auttaa tarvittaessa keskustelua oikeaan suuntaan (nämä ovat arvoja). Miksi arvot ovat tärkeitä? Miten ne liittyvät siihen, mitä teemme? Sampo voi selittää, että arvot ovat ihanteita, joilla on joku merkitys henkilölle tai ihmisryhmälle. Arvot muokkaavat sitä, miten ihmiset elävät ja ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja mitä he ajattelevat itsestään. Tarvitsemmeko nämä kaikki kassiimme (siis päivittäiseen elämäämme)? Sampo kysyy joukkueelta, mitkä arvot he valitsisivat kassiinsa, jos saisivat valita vain kolme? Jokainen voi kirjoittaa omat valintansa paperille. Sampo pyytää vapaaehtoisia kertomaan valinnoistaan ja niiden perusteluista. Hän kysyy seikkailijoilta, muistavatko he antamansa partiolupauksen ja oman ikäkauden ihanteet. Mitä arvoja lupauksesta ja ihanteista tulee mieleen? Sampo kertoo, että partion arvot on kuvattu lupauksessa ja ihanteissa. Onko kukaan valinnut niihin liittyviä arvoja kassiinsa? Lähde: Thinking Day 2018.

Aktiviteetti: Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Seikkailijan ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Mitä metsä seikkailijalle merkitsee? Tämän tehtävän avulla seikkailija voi itse pohtia mikä hänelle on metsässä tärkeää. Johtaja etsii esimerkiksi Youtubesta metsäaiheisen rentoutumisäänitteen (esim. hakusanalla forest sounds), joka laitetaan taustalle soimaan. Äänitteellä voi olla esimerkiksi linnun laulua, tikan koputusta yms. metsän ääniä. Seikkailijat sulkevat hetkeksi silmänsä ja miettivät mitä ajatuksia heille tulee mieleen. Tämän jälkeen piirretään ajatukset paperille. Sampo pyytää kaikkia esittelemään piirustuksensa. Lopuksi kysytään vielä jokaiselta yksi asia, jonka voi tehdä metsän hyvinvoinnin eteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös vaikkapa meri-teemalla.

 

 • Leikki: Vinkki
 • Iltahiljentymistarina: Malala Yousafzai