Valikko

Tarpojat

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Tarpojien johtamis- ja vastuutehtävät 

Jokaisessa tarpossa tehdään joko johtamistehtävä tai vastuutehtävä. Johtamistehtävästä tarpoja saa valmiuksia toimia myöhemmin ryhmänjohtajana.  

Johtamistehtävän voi toteuttaa esimerkiksi seikkailijajoukkueessa lyhyinä johtamisharjoitteina. Tärkeää on, että tarpojat saavat harjoitella erilaisissa tilanteissa ihmisten johtamisesta. Suositeltavaa on, että ensimmäisessä tarpossa tehdään helpompi johtamistehtävänä ja myöhemmissä haastavampia. Näin taataan nousujohteisuus johtamistehtävissä. Seikkailijajoukkueen sampo on aina läsnä tarpojien tehdessä johtamistehtäviä seikkailijajoukkueessa. Hän auttaa tarpojia hankalissa tilanteissa ja antaa tarpojille palautetta harjoituksesta. Luotsi tai vartionjohtaja sopii käytännön asioista. Tarpojien oma suunnittelu ja asioista sopiminen lisääntyy viimeisissä tarpoissa. 

Vastuutehtävässä tarpojan tehtävänä on huolehtia jostakin yhdessä sovitusta asiasta esimerkiksi koloillan, retken tai sen valmistelujen aikana. Vastuutehtävät tarjoavat tarpojalle mahdollisuuden kokeilla vastuunkantoa turvallisessa ympäristössä. Vastuutehtävällä varmistetaan, että tarpoja saa kokemuksen luotettuna olemisesta ja yhteiseen hyvään osallistumisesta. Luotsin ja vartionjohtajan tehtävänä on varmistua siitä, että vastuutehtävä on tekijälleen sopiva. Se, mikä on toiselle helppoa, voi toiselle olla lähes mahdotonta. Suositeltavaa on, että ensimmäisessä tarpossa tehdään helpompi vastuutehtävä tarvittaessa yhdessä parin kanssa ja vasta myöhemmissä tarpoissa haastavampia. Näin taataan nousujohteisuus myös vastuutehtävissä. 

Samoajaikäisen vartionjohtajan ja aikuisen luotsin pesteistä löytyy lisää tietoa tarpojaluotsin oppaasta

 

Aktiviteetti: Tarpojavartion suuntaus 

Vartio harjoittelee kokouskäytäntöjä. Kokoukseen pukeudutaan partioasuihin, siellä pyydetään puheenvuorot ja pidetään pöytäkirjaa. Ensimmäisten tarppojen kohdalla luotsin kannattaa toimia puheenjohtajana, myöhemmin myös vartionjohtajan. Ohjelmaan voidaan perehtyä myös jo ennen kokousta, jotta luotsin ja vartionjohtajan ohjelmaesittelyt eivät keskeytä kokouksen kulkua. Tarpojien kokemuksesta riippuu, kuinka paljon äänessä ovat luotsi ja vartionjohtaja, ja kuinka paljon valintoja tehdään kokonaan vartion voimin. Ensimmäisissä tarpoissa luotsi ja vartionjohtaja tekevät alustavia valintoja vartiolle ja lähes valmista toimintasuunnitelmaa täydennetään koko vartion voimin. Tarkoituksena on opetella formaalia kokouskäyttäytymistä. Vartion tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan päättää siitä, minkä tarpon se tekee ja mitä aktiviteetteja he aikovat toteuttaa tarpon aikana. Myös majakan sisällöstä voidaan jo sopia. Kokoontumisen esityslista voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:  

 1. Kokouksen avaus 
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 5. Tarpon esittely: Esitellään lyhyesti tarppo ja sen idea. 
 6. Majakan esittely: Esitellään lyhyesti majakka ja mahdollisesti vaihtoehdot. Hahmotellaan muutamaa vaihtoehtoista majakkaa. 
 7. Aktiviteettien esittely: Esitellään aktiviteetit lyhyesti. 
 8. Majakan valinta ja tavoitteen asettaminen: Luotsi antaa vaihtoehdot tehtävän majakan aiheeksi, ja vartio valitsee näistä mieleisen aiheen itselleen sekä asettaa majakkaa koskevat haasteet. Majakkaa ja siihen liittyviä haasteita tarkennetaan tarpon aikana. 
 9. Aktiviteettien valinta: Vartio valitsee aktiviteetit luotsin antamasta listasta. Tätä ennen luotsi on saattanut karsia osan mahdollisista aktiviteeteista pois listalta. Tarkoitus on valita sellaisia aktiviteetteja, jotka tukevat majakan saavuttamista. 
 10. Järjestyksen valinta: Valitaan järjestys, jossa aktiviteetit tehdään ja tämän järjestyksen pohjalta tehdään toimintasuunnitelman runko. Tämä kohta voidaan ohittaa ainakin ensimmäistä tarppoa tehdessä. 
 11. Vastuutehtävät: Esitellään tarppoon kuuluvat vastuutehtävät eli johtamistehtävä seikkailijaryhmässä sekä vastuutehtävä omassa ryhmässä. Lisäksi suunnitellaan alustavasti näiden johtamistehtävien ajankohtaa ja vastuutehtävien jakoa. 
 12. Muut esille tulevat asiat. Tähän osioon kannattaa viimeistään liittää esimerkiksi tulevista lippukunnan tapahtumista tiedottaminen. 
 13. Kokouksen päätös ja arviointi. Tarpojat arvioivat luotsin johdolla kokouksen onnistumista. Olivatko kaikki tasapuolisesti äänessä? Tehtiinkö päätökset demokraattisesti? Syntyikö asiakohdissa hyvää keskustelua? 

Vartio tallettaa pöytäkirjan tarkastajien allekirjoittaman pöytäkirjan esimerkiksi päiväkirjansa väliin. 

 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu 

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin.  

 

 • Leikki: Kehut 
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi 

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa. 

 

Aktiviteetti: Aktiivinen kuuntelu 

Tarpojat jakautuvat pareihin. Toinen parista toimii haastattelijana, joka saa ainoastaan osoittaa hyväksyntää nyökkäämällä. Hän ei saa kommentoida mitään, vaan ainoastaan kuunnella. Toinen parista kertoo lyhyehkön tarinan hetkestä, jolloin kaikki meni hyvin ja hän koki onnistuneensa. Kertoja voi esimerkiksi kertoa, mistä onnistuminen johtui ja mitä oppimiaan taitoja tai luovuutta hän tilanteessa käytti. Kun kertoja on saanut tarinansa loppuun, kuuntelija kertoo vielä takaisin kuulemansa tarinan niin, että hän korostaa niitä vahvuuksia ja taitoja, joita hän havaitsi kertojan tarinassa. Lopuksi vaihdetaan rooleja. 

 

Aktiviteetti: Itsearviointityökalu  

Tarpojat täyttävät omalle ikäkaudelleen suunnatun Johtajuuden itsearviointi -lomakkeen. Tietyn pestin sijaan tarpojien lomakkeessa keskitytään omien yleisten johtamistaitojen havainnointiin. 

Lataa lomake

 

 • Leikki: Pysäytys
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Media 

Tarpojat pohtivat kokouksen aluksi vartionjohtajan johdolla, millainen on hyvä johtaja. Muutamia asioita listattuaan vartio ryhtyy pohtimaan, millaisia ominaisuuksia tarvitsee hyvä yritysjohtaja. Ovatko tarvittavat taidot samanlaisia kuin vaikkapa partiossa, vai tarvitseeko yritysjohtaja jotain erilaista osaamista? Tämän jälkeen tarpojat listaavat, millaisilla kysymyksillä asian voisi saada selville. Tämän jälkeen tarpojat selvittävät muutaman lähiseudun yrityksen johtajan yhteystiedot. He joko lähettävät johtajalle sähköpostia yhdessä, sopivat vierailusta yritykseen tai valitsevat jonkun vartion jäsenen soittamaan johtajalle virastoaikaan. Live-haastattelussa, sähköpostissa tai puhelussa tarpojat kertovat yritysjohtajalle keitä ovat ja minkä vuoksi ottavat yhteyttä. Tämän jälkeen he kysyvät varsinaiset haastattelukysymykset. Vierailun tai puhelun päätteeksi tai saadusta sähköpostivastauksesta on syytä vielä muistaa kiittää. Luotsi tukee tarpeen mukaan tehtävän eri vaiheissa. Vartio voi halutessaan hyödyntää valmiita vastauksia esimerkiksi lippukuntalehden jutussa tai lippukunnan somepäivityksessä. Tästä on toki syytä kertoa etukäteen myös haastateltavalle. 

 

Aktiviteetti: Millaisessa maailmassa haluamme elää? 

Kuva (alla) 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joihin YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuonna 2015 

Tehtävä: 

 1. Ryhmä jakautuu 4-5 hengen porukoihin. 
 2. Kukin porukka valitsee kuvasta viisi tavoitetta, jotka heidän mielestään ovat tärkeimpiä lasten ja nuorten kannalta omassa elinympäristössäsi. 
 3. Kukin ryhmä valitsee äänestämällä tavoitteista tärkeimmän. 
 4. Ryhmä miettii minuutin ajan millä tavalla he voisivat arjessaan auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 
 5. Lopuksi käydään koko ryhmän kanssa läpi valitut tavoitteet ja jokaisen omat vaikutuskeinot tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lähteet:

 

 • Leikki: Otsalappu
 • Iltahiljentymistarina: Supercell

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle. 

 

Aktiviteetti: Oppimisretki 

Ryhmä ottaa kevään yöretken teemaksi uuden oppisen. Yöretken ohjelmana on, että jokainen opettaa vuorollaan muille uuden taidon. 

 

Aktiviteetti: Nuorempien opettaminen 

Ryhmä osallistuu sudenpentujen tai seikkailijoiden kokoontumiseen ja opettaa heille jonkin uuden taidon. Taito voi olla perinteinen partiotaito tai leikki. Yksi ryhmän jäsenistä ottaa hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä sudenpentu- tai seikkailijaryhmän johtajaan ja sopii aikataulusta ja opetettavasta asiasta. Tämä kannattaa tehdä osana tarpon johtamistehtävä-aktiviteettia. 

 

 • Leikki: Siansaksaa 
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie 

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken. 

 

Aktiviteetti: Ansiomerkit 

Ryhmä tutustuu ansiomerkkeihin ja niiden historiaan Ryhmä valitsee merkeistä kolme ja miettii keille lippukunnassa niitä ehdottaisi. 

Lataa ansiomerkkiohje

 

Aktiviteetti: Kehitys ja kehu 

Ryhmä pohtii missä on vuoden aikana kehittynyt. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet kehuvat koko porukalla kutakin ryhmäläistä vuorollaan. Jos julkisesti kehuminen tai kehujen vastaanottaminen tuntuu tarpojista vaikealta, voidaan kehut myös kirjoittaa paperille. 

 

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla 
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma 

 

Elokuu: Minne päädytään

Elokuussa suunnataan katseet kohti tulevaa. Kesän aikana on saatettu siirtyä ikäkaudesta toiseen ja on aika ottaa uusia askeleita partiopolulla. Lisäksi lippukunnassa huolehditaan siitä, että pestikeskustelut on käyty.

 

Aktiviteetti: Ihannepartioyhteiskunta

Vartio suunnittelee yhdessä oman ihannepartioyhteiskunnan ja rakentaa siitä kolmiulotteisen kartan tai pienoismallin. Millaista on ihannepartiossa? Millaisessa fyysisessä ympäristössä se toimii? Miten päätöksiä tehdään? Missä ja miten kokoonnutaan? Mikä motivoi ihmisiä mukaan partioon? Vartio jakaa omat ajatuksensa myös lippukunnan tai alueen muille tarpojavartioille ja haastaa heidät pohtimaan omia ihannepartioyhteiskuntiaan. Parhaimmat ideat on syytä napata talteen tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun.

Aktiviteetti: Riko rajat

Vartio miettii, mikä on mahdotonta nykyisessä partiossa ja miksi. Entäpä mitä tapahtuisi, jos mahdoton olisikin mahdollista? Miten partio ja partion harrastaminen muuttuisivat? Vartio tekee lyhyitä mainosvideoita, joissa esittelee uutta partiota. Johtajan tehtävänä on napata helposti toteutettavat hyvät ideat talteen ja laittaa ne toteutukseen yhdessä vartion tai  lippukunnan kanssa tulevan vuoden aikana.

 

 • Leikki: Apinat
 • Iltahiljentymistarina: Roni Bäck

 

Syyskuu: Päivän hyvä työ

Syyskuussa vaikutetaan lähipiirissä oleviin ihmisiin. Jokainen tekee arjessaan pienempiä ja suurempia johtamistekoja.

 

Aktiviteetti: Vaikuttava johtaja

Ryhmä kutsuu luotsin mukaansa kokoontumiskerralleen. Kokoontumiskerran teemana on Miltä partio näyttää 110 vuoden päästä? Tarkoituksena on pohtia, miten partio tulee muuttumaan, mitä ominaisuuksia hyvällä ryhmänjohtajalla on nyt ja millaisia ominaisuuksia tulevaisuudessa tarvitaan. Muutospohdinnassa luotsi kannustaa nuoria päästämään mielikuvituksen valloilleen ja johtajuuspohdinnan ajatuksena on herättää nuorissa ajatuksia myös siitä, miten voisivat itse kehittyä hyviksi johtajiksi tulevaisuudessa.

Aktiviteetti: Vaikuttavat teot

Tarpojat pohtivat vartioissa seuraavia kysymyksiä vartionjohtajan tai luotsin johdolla: Mihin pystyt elämässäsi vaikuttamaan? Mitä asioita et pysty muuttamaan? Tarpojat kirjoittavat ajatukset taululle tai fläpille kahteen sarakkeeseen ”voi muuttaa” ja ”ei voi muuttaa”. Tämän jälkeen tarpojat pohtivat itsekseen mitä haluaisivat muuttaa. Joku voi esimerkiksi haluta muuttaa jotakin itsessään, jotakin koulussa, yhteiskunnassa tai partiossa. Kun kaikki ovat keksineet mitä haluaisivat muuttaa, käy vartio asiat läpi yhdessä. Vartio tekee toimintasuunnitelman, johon kirjataan muutokseen tarvittavat askeleet. Jos jonkun mielestä esimerkiksi koulujen vessat ovat likaisia ja ällöttäviä voisi toimintasuunnitelma näyttää seuraavalta: 1. Otan selvää ovatko muutkin samaa mieltä asiasta. Kysyn mielipiteitä kavereiltani ja muilta oppilailta. 2. Kirjoitan millaisia vessoja haluaisin, esimerkiksi kivan värisiksi maalatut vessat, useammin siivotut vessat ja niin edellee. 3. Selvitän mitä muutos maksaisi. 4. Kirjoitan ehdotukseni oppilaskunnalle, joka ottaa asian puheeksi koulun johdon kanssa. Jos useampi tarpoja on pohtinut samaa asiaa, he voivat lähteä muuttamaan sitä yhdessä. Johtaja kannustaa kaikkia tarpojia toteuttamaan suunnitelmansa. Hän kysyy myöhemmin, miten muutostyön kanssa sujuu.

Aktiviteetti: Nuorisovaltuusto

Vartio tekee yhteistyötä paikallisen nuorisovaltuuston kanssa johonkin asiaan vaikuttamisessa. Se kutsuu nuorisovaltuuston edustajan tai edustajia vieraakseen ja suunnittelee heidän kanssa yhteisen vaikuttamiskampanjan jostakin itselleen tärkeästä aiheesta.

 

 • Leikki: Rallirata
 • Iltahiljentymistarina: The Beatles

 

Lokakuu: Elämänhallinta

Lokakuussa keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja terveisiin elämäntapoihin. Itsen tunteminen ja itsestä huolehtiminen ovat perusta hyvälle johtajuudelle.

 

Aktiviteetti: Liikuntatapahtuma

Vartio haastaa muutaman muun tarpojavartion joukkuelajiturnaukseen. Lajit voivat olla olemassa olevia tunnettuja lajeja, tai tarpojien itsensä kehittämiä uusia urheilulajeja.

Aktiviteetti: Kimppaliikuntaa

Vartio käy yhdessä kokouksessa tai viikonloppuna yhdessä liikkumassa. Liikuntalaji voi olla vartion jäsenille tuttu, tai vartio voi kokeilla uutta lajia yhdessä.

Aktiviteetti: Kehokartta

Tarpojat piirtävät kehokartan. Karttaan piirretään kohdat, joihin tarpojien mielestä tuttu ihminen saa koskea. Missä menee eri ihmisten rajat? Vartio piirtää toiselle paperille kehokartta, johon tarpojat piirtävät ne kohdat, joihin vieras ihminen saa koskea. Muuttuivatko ihmisten rajat johonkin suuntaan? Mistä tämä johtuu? Onko esimerkiksi jonkun tarpojan mielestä sopivaa, että vieras ihminen koskettaa tarpojan mahaa? Ovatko kaikki samaa mieltä? Kehokarttaan voidaan myös merkitä kuka saa halata ja millaisissa tilanteissa. Saako halata lainkaan? Vartio voi pohtia, mistä nämä erot tarpojien mielipiteiden kesken johtuvat? Entä miten toimia, jos joku koskee itseä tai kaveria epämieluisalla tavalla?

 

 • Leikki: Tuki ja turva
 • Iltahiljentymistarina: Juliette Gordon Low

 

Marraskuu: Millainen johdettava olen

Marraskuussa tutustutaan partion päättäjiin ja päätöksentekoon. Samalla mietitään, millaisia johdettavia itse olemme.

 

Aktiviteetti: Lippukunnan päätöksenteko

Tarpojavartio kutsuu kokoukseensa vieraaksi lippukunnanjohtajan tai entisen johtajan. Ennen tapaamista vartio kirjoittaa muistiin kysymyksiä, joita kysyä vierailijalta. Vartion tehtävänä on kysymysten avulla selvittää, miten lippukunnassa päätetään asioista. Miten eri tehtäviin valitaan ihmiset? Kuka voi tulla valituksi? Miten päätetään lippukunnan toiminnasta? Kuka saa järjestää tapahtuman? Voiko lippukuntaan keksiä uusia tapahtumia? Jos lippukunta haluaisi lähteä kesävaellukselle Norjaan, mitä päätöksiä ja toimenpiteitä pitäisi tehdä? Ja niin edelleen, ja niin edelleen.

Aktiviteetti: Lippukuntapeli

Vartio tutustuu lippukunnan organisaatioon esimerkiksi valmistamalla lautapelin. Pelin valmistamisessa tarvitaan esimerkiksi valokuvia lippukunnan johtajistosta ja symboleja kuvaamaan toisia ikäkausia ja ryhmiä. Vartio pelaa peliä, jossa on erilaisia partiotilanteita, esimerkiksi kesäleirin järjestäminen, vartion määrärahan saaminen, uuden jäsenen liittyminen tai uuden teltan ostaminen. Pelatessa vartio pohtii, keneen lippukunnassa pitää kussakin tilanteessa ottaa yhteyttä ja miten homma toimii.

Aktiviteetti: Lippukunta tutuksi 

Vartio hahmottelee lippukunnan organisaation rakenteen johtajien valokuvien sekä vartioiden viirien ja muiden symbolien avulla. Vartio yhdistelee aktiivisiin lippukunnan johtajiin myös näiden tehtävät lippukunnassa. Vartio tunnistaa nimeltä vähintään kaikki oman osastonsa johtajat ja lippukunnanjohtajan. Lippukunnilla on usein käytössä omia hyviä ja toimivia tapoja kertoa tarpojille lippukunnan organisaatiosta.

Aktiviteetti: Ihanneryhmä

Vartio jakautuu pienempiin ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävänä on rakentaa ihanneryhmä. Vartio voi ensin päättää, mihin tarkoitukseen ihanneryhmä perustetaan. Ryhmät miettivät kuinka monta henkilöä ihanneryhmässä on. Keitä tarpojat kutsuisivat ryhmäänsä? Jäsenet voivat olla keitä tahansa henkilöitä, esimerkiksi lippukunnan vanhempia johtajia tai julkisuuden henkilöitä. Ryhmän pitää pystyä myös perustelemaan miksi he haluavat juuri kyseiset ihmiset ihanneryhmäänsä. Entä mihin tämänkaltainen ryhmä voi parhaimmillaan kyetä? Kun ryhmät ovat valmiit, kuvaukset esitellään muille.

Tämän jälkeen jokainen pysähtyy miettimään hiljaisesti omia vahvuuksiaan ryhmän jäsenenä. Mitä taitoja kukin tuo ryhmään? Entä mitä taitoja kukin voisi itse kehittää, jotta vartiossa kokonaisuutena olisi enemmän vahvuutta? Luotsin tehtävänä on huolehtia, että jokainen ryhmän jäsen löytää itsestään positiivisia puolia.

 

 • Leikki: Salainen ystävä
 • Iltahiljentymistarina: Martti Ahtisaari

 

Joulukuu: Tunnista arvosi

Joulukuussa tunnistetaan omia arvoja. Taitavan johtajan on tunnistettava omat arvonsa, jotta hän pystyy toimimaan ja johtamaan niiden mukaisesti. Partio on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta.

 

Aktiviteetti: Mikä on minulle tärkeintä?

Tarpojat täyttävät paperit sillä, mikä heidän elämässään on tärkeintä juuri nyt. Samalla he oppivat myös mikä on tärkeää vartiokavereille.

Ensiksi tarpojat kirjoittavat paperilapuille seuraavat lauseen aloitukset: Minulle tärkeintä on… Minulle on haastavaa kun… Hauskinta mitä tiedän on… Pelkään… Minusta on vaikeaa… Minusta on helppoa… Suurin unelmani on… Kaipaan… Tulevaisuudessa haluan… Itsessäni pidän eniten… Olen partiolainen koska…   Tämän jälkeen tarpojat sekoittavat laput ja vetävät yhden lauseen alun kerrallaan esiin. Tarpojat pohtivat ensin hetken itsekseen, miten jatkaisivat lausetta. Kukin tarpoja kirjoittaa oman vastauksensa omalle paperilapulleen. Tämän jälkeen tarpojat keskustelevat vastauksistaan. Luotsin tehtävänä on huolehtia, että keskustelu pysyy kaikille turvallisena.

Keskustelun jälkeen tarpojat yrittävät löytää ne asiat mitkä ovat erityisen tärkeitä koko vartiolle. Lopuksi on kaksi vaihtoehtoa. Laput voidaan joko tallettaa vartion kirjekuoreen, joka avataan vasta tarpojakauden päättyessä tai laput voidaan polttaa iltanuotiolla.

Aktiviteetti: Arvokollaasi

Luotsi tuo kololle ison kasan aikakauslehtiä. Kunkin tarpojan tehtävänä on leikata lehdistä itselleen tärkeitä asioita tai niitä edustavia kuvia ja sommitella niistä kuvakollaasi taustapaperille. Lopuksi jokainen vuorollaan esittelee oman kollaasinsa ja sen ajatukset. Luotsin tehtävänä on huolehtia turvallisesta keskusteluympäristöstä, jossa jokainen saa vapaasti kertoa omista ajatuksistaan muiden arvostelematta.

Aktiviteetti: Epäpartioihanteet

Johtaja johdattaa ryhmän keskustelemaan siitä, mikä ei ole partiomaista? Miten partiolainen ei käyttäydy? Tämän jälkeen tarpojat kirjoittavat johtajan johdolla ajatuksistaan epäpartioihanteet. Kun epäihanteet ovat valmiit, kääntävät tarpojat epäihanteet uusiksi ihanteiksi. Millaisia niistä tuli? On hyvin mahdollista, että nämä uudet ihanteet ovat täynnä kieltoja. Riittääkö lista tällaisenaan tai pitäisikö lisätä jotakin siitä millainen hyvä partiolainen on? Kun tarpojien tekemät epäihanteet ja uudet ihanteet ovat valmiit, he vertailevat keksimiään ihanteita partion yleisiin ihanteisiin. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy? Lähde: Scouterna.

 

 • Leikki: Vinkki
 • Iltahiljentymistarina: Malala Yousafzai