Valikko

Vaeltajat

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Vaeltaja vartionjohtajana 

Vaeltajavartion ei ole tarkoitus olla samalla tavalla pysyvä kuin nuoremmissa ikäkausissa, vaan sen sisällä voi olla pienempiä projektikohtaisia ryhmiä, tai niitä voidaan muodostaa eri vartioiden jäsenten kesken. Projektiryhmiä muodostetaan projekteja varten siten, että kaikkien vartion jäsenten ei tarvitse osallistua kaikkiin projekteihin. Meneillään voi myös olla useita projekteja samaan aikaan. Eri projekteille on hyvä valita vartion sisältä eri henkilöitä johtamaan niitä, kunkin osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Projektit voivat olla esimerkiksi piirin tai keskusjärjestön tapahtumiin liittyviä pestejä tai lippukunnan leirin järjestämistä, tai jonkin muun suuritöisemmän vaeltajaohjelman aktiviteetin tekemistä. 

Vaeltajavartion johtajaksi eli vartionjohtajaksi valitaan yksi vartion jäsenistä vähintään vuodeksi kerrallaan. Hänellä tulee olla kykyä ja halua vastata vartion käytännön toiminnasta, kuten valittujen aktiviteettien tekemisestä, retkistä ja muusta toiminnasta. Tavoitteena on, että vartionjohtaja jakaa aktiviteettien suunnittelua ja johtamisvastuuta myös muille vartiossa, varsinkin jos joku vartion jäsen hallitsee valitun aihealueen vartionjohtajaa paremmin. Vartionjohtajalla on hallussa kokonaisuus siltä osin, kun se koskee vaeltajavartion toimintaa. Vartionjohtajaksi olisi hyvä valita sellainen, jolla on muiden partiopestiensä puolesta mahdollisuus keskittyä pestiinsä. 

Vaeltajien tukena eri tehtävissä ja projekteissa on vaeltajaluotsi. Luotsin tehtävänä on tukea yksittäistä vaeltajaa tämän pestissä ja/tai koko vaeltajavartiota heidän tehdessään partio-ohjelmaa. Vaeltajaikäkaudessa luotsi on mukana taustalla, ja vaeltajat suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat toimintaa itse.  

Lisää tietoa vaeltajaluotsin tehtävästä löytyy Vaeltajaluotsin oppaasta.

 

Aktiviteetti: Vaeltajan tai vaeltajavartion toimintasuunnitelma 

Täytämme tai täydennämme yhdessä luotsimme kanssa vaelluskarttamme. Vaelluskartan tavoitteena Vaelluskartan voi tulostaa täältä. Suunnitellessamme tulevaa kautta tutkimme niin lippukunnan, piirin kuin Suomen Partiolaisten tapahtumakalentereita. Tutustumme myös vaeltajien aktiviteetteihin partio-ohjelmassa.  

Merkitsemme kalentereihimme tapahtumia, joihin osallistumme. Samalla pohdimme, mikä on meidän pestimme tai roolimme niissä. Tutkimme partio-ohjelman aktiviteetteja ja mietimme, mikä aktiviteetti voisi sopia minkäkin tapahtuman yhteydessä toteutettavaksi. Lisäksi varaamme kalenteriin aikaa, jolloin tapaamme oman porukan kesken. Sovimme, kuka meistä huolehtii illan ohjelmasta näissä tapaamisissa. Kannustamme luotsiamme haastamaan meitä ja tarjoamaan vinkkejä eri tavoin toteutettavista aktiviteeteista. Pidämme huolta siitä, että suunnitelmastamme tulee sellainen, että pystymme sen toteuttamaan. Muistamme myös varata aikaa kauden loppuun arvioinnille ja tulevan kauden suunnittelulle.  

 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu 

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin. 

 

 • Leikki: Kehut 
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi 

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa. 

 

Aktiviteetti: Osaamismerkit 

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä, eli siis esimerkiksi partiossa.  

Pääsääntöisesti partion osaamismerkit ovat ns. haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista.  

Tutkimme partion nettisivulta löytyviä osaamismerkkejä. Pohdimme, onko joku merkeistä sellainen, jonka voisimme jo itsellemme hakea, tai voisiko jonkun merkin tekeminen olla esimerkiksi osa ensi kesän kesäleiripestiämme. Aloitamme kukin itsellemme sopivan osaamismerkin tietojen täyttämisen. Pyydämme tarvittaessa apua luotsilta. 

 

Aktiviteetti: Vaeltajien Tiedätkö mitä osaat -työkalu 

Partiovuosien aikana opitaan hurjasti erilaisia taitoja. Me partiolaiset tiedämme, mitä ne tarkoittavat käytännössä, mutta mahdolliselle työnantajalle tai vaikkapa opinto-ohjaajalle niiden merkitys ei välttämättä aukene. Kun haluaa näyttää mitä on oppinut partiossa, tässä on siihen apua: Tiedätkö mitä osaat -työkalu Tulostamme työkaluvihkoset ja täytämme ne tapaamisessamme. Varaamme hommaan riittävästi aikaa ja herkkuja.  

 

Aktiviteetti: Partion Johtajuuden itsearviointi -työkalu 

Johtaminen on vastuun kantamista ja taito, jossa jokainen voi kehittyä. Partion johtamismalli on tapa puhua johtamisesta. Jotta voimme kehittyä johtajina, tulee meidän tietää miten johdamme. 

Johtamismallin neljästä ulottuvuudesta voidaan nostaa neljä johtamistaitoa, jotka kaikki ovat harjoiteltavissa. Jokainen johtamistaito on yhteydessä toiseen ja ilman jotakin osa-aluetta kokonaisuus kärsii. Kaiken johtamisen nivoo kuitenkin yhteen itsensä johtamisen taidot samalla tavalla kuin solki nivoo yhteen partioliljan. Täytämme johtajuuden itsearviointikyselyn ja mietimme samalla, miten aiomme kehittää johtamistaitojamme tulevien kuukausien aikana. 

lataa itsearviointityökalu

 

Aktiviteetti: Aktiivinen kuuntelu 

Jakaudumme pareihin. Toinen parista toimii haastattelijana, joka saa ainoastaan osoittaa hyväksyntää nyökkäämällä. Hän ei saa kommentoida mitään, vaan ainoastaan kuunnella. Toinen parista kertoo lyhyehkön tarinan hetkestä, jolloin kaikki meni hyvin ja hän koki onnistuneensa. Kertoja voi esimerkiksi kertoa, mistä onnistuminen johtui ja mitä oppimiaan taitoja tai luovuutta hän tilanteessa käytti. Kun kertoja on saanut tarinansa loppuun, kuuntelija kertoo vielä takaisin kuulemansa tarinan niin, että hän korostaa niitä vahvuuksia ja taitoja, joita hän havaitsi kertojan tarinassa. Lopuksi vaihdamme rooleja. 

 

 • Leikki: Pysäytys
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

AktiviteettiPestikuvaukset kuntoon 

Jokaisessa lippukunnassa ja jokaisessa lippukunnan ryhmässäkin on pestejä, joihin kuuluu tiettyjä etukäteen sovittuja asioita. Ideaalitilanteessa nämä asiat on kirjattu pestikuvaukseen, jota päivitetään säännöllisin väliajoin.  

Otamme tehtäväksemme tarkistaa ryhmämme tai lippukunnan jonkin tai jotkut pestit kuntoon. Tukena päivitystyössä voimme käyttää mallipestikuvauksia, jotka on tarkoitettu tueksi kunkin lippukunnan omien pestikuvausten luomiseen. Mallikuvauksia kannattaa siis tarkastella pohjana, johon peilataan lippukunnan omia tehtäviä ja käytänteitä.  

Jos lippukunnassamme on jokin pesti, jolle ei ole vielä lainkaan pestikuvausta, voimme luoda sellaisen. Luomistyössä apua voi kysellä myös esimerkiksi naapurilippukuntien vastaavilta pestinhaltijoilta.  

Kun pestikuvaus on valmis, viemme sen eteenpäin lippukunnan päätöksentekojärjestelmässä niin, että se myös tulee käyttöön nykyisille ja tuleville pestinhaltijoille.  

 

 • Leikki: Otsalappu
 • Iltahiljentymistarina: Supercell

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito kavereille 

Toteutamme huhtikuussa yhden aktiviteetin esimerkiksi Arjen taidot -rastista siten, että kukin meistä opettaa jonkin rastille sopivan taidon muille ryhmän tai alueen vaeltajille.  

Opetettavan taidon voimme valita joko oman osaamisen tai mielenkiinnon perusteella. Tärkeää on se, että perehdymme asiaan etukäteen riittävästi, jotta voimme sen myös opettaa muille.  

Järjestämme vartiollemme retken, koloillan tai vaikkapa etäkokouksen, jossa kukin vuorollamme opetamme muille sovitun asian.  

 

 • Leikki: Siansaksaa 
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie 

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken. 

 

Palaute on yksi tärkeimmistä lahjoista, joita jokainen meistä voi toiminnastaan saada. Palaute nimittäin auttaa sen saajaa kehittämään itseään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia ympärillään toimivissa ihmisissä sekä koko ympäristössään. Voidaankin ajatella palautteen olevan peilipinta, joka heijastaa tekemisen takaisin tekijään.

Voimme antaa monenlaista palautetta ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa. Vahvistavalla palautteella yritämme kertoa palautteen saajalle hänen toimintansa positiivista vaikutuksista ja saada häntä jatkamaan samanlaista toimintaa. Vahvistavalla palautteella tunnistamme ja tunnustamme toisen ominaisuuksien ja toiminnan tärkeyttä ryhmässä. Kehittävää palautetta annamme, jotta voimme auttaa toista ihmistä muuttumaan ja kehittymään. Kehittävä palaute antaa mahdollisuuden peilata omaa toimintaa ja nähdä sen vaikutus toisissa. Kriittistäkin palautetta saa antaa. On todella tarpeen puuttua vahingoittavaan ja ilkeään toimintaan. Näissäkin tilanteissa on hyvä muistaa, että teon takana on jonkinlainen tarve, jota tekijä yrittää tyydyttää.

Palautteen saaminen ja antaminenkin voi tuntua välillä pelottavalta – mikä olisi oikean tilaisuus ja tilanne? Useimmiten palaute tulisi antaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kuitenkin antaen mahdollisten tunnekuohujen laskeutua. Vahvistavaa palautetta kannattaa antaa jatkuvasti, mutta pitkälti jälkikäteen annettu kehittävä palaute ei auta palautteen saajaa enää yhdistämään omaa käytöstään tapahtuneeseen, joka taas voi vähentää tahtoa oman toimintansa muuttamiseen. Samalla meidän täytyy muistaa, että annettavan palautteen tilanteiden ja toiminnan olisi hyvä olla henkilökohtaisesti koettua. Sen sijaan, että annat kaverien puolesta palautetta, anna tukea kavereillesi, jotta he pystyvät antamaan palautteen suoraan.

Vahvistavaa palautetta ei tule kuitenkaan sekoittaa kiitokseen, mutta ne voidaan yhdistää. Hyvin kohdennettu kiitos kruunaa niin pienen kuin isonkin projektin. Kiitos piristää tekijän mieltä ja hän saa tuntea olleensa arvokas ja tärkeä. Muista, että kiitoksen ei tarvitse myöskään tulla johtajalta tai vaikka leiriä järjestävältä taholta. Vaeltajaikäisen kiitos samoajaikäiselle / samoajaikäisen kiitos tarpojaikäiselle tai vaikka leirillä muonittamassa oleville vanhemmalle tuntuu todella hyvältä.

Toukokuussa harjoittelemme palautteen sekä kiitoksen antamista ja vastaanottamista.

Aktiviteetti: Vahvistava palaute ryhmässä

Kirjoitamme vaeltajavartion/ryhmän, jonka jäsenenä olemme, kanssa paperipaloille positiivisia ja voimaannuttavia sanoja, joilla voidaan kuvata ihmisten toimintaa. Lappuja on hyvä olla n. 7 x osallistujien määrä. Levitämme laput tekstipuoli alaspäin pöydälle. Jokainen piirissä istuva ottaa lapun ja antaa sen jäsenelle, joka mielestään eniten toteuttaa tätä kyseistä sanaa toiminnassaan (sanapuoli alaspäin). Sisältöä ei kannata miettiä liikaa, vaan sana annetaan hänelle, joka ensimmäisenä tulee mieleen.

Jos sana ei mielestäni kuvaa ketään ryhmän jäsentä, laitan sen ottopakan viereen sanapuoli alaspäin. Kun ottopakka on tyhjennetty, otetaan hylkypakka käyttöön ja käydä nekin sanat uudelleen lävitse. Voitte edelleen hyljätä osan korteista.

Kun kortit on käsitelty, katsomme ne rauhassa lävitse. Valitsemme kukin korteista 2-4 kappaletta, joista haluamme saada lisätietoa. Yksi kerrallaan jokainen jäsen saa esitellä saamansa kortit ja pyytää muita jäseniä kertomaan tämän toiminnasta. Myös muut kuin kortin antanut henkilö voi kertoa esimerkkejä, joissa tämän ominaisuus on tullut esille.

Aktiviteetti: Kehittävä palaute

Keskustelemme ensin, miltä kehittävän palautteen saaminen tuntuu. Pohdimme tämän jälkeen, miksi sellaiset tunteet nousevat esille.

Mietimme jokainen hetken, onko toisen ryhmäläisen käytöksessä ja toiminnassa jotain sellaista, josta haluaisin tehdä hänet tietoiseksi. Millä tavalla toisen käytös vaikuttaa minuun itseeni? Annamme toisillemme sekä vahvistavaa että kehittävää palautetta hyödyntäen seuraavaa kaavaa: Haluan tehdä sinun tietoiseksi, että … (tässä tilanteessa)… kun sinä … (käytöksen havainto) , se vaikutti minuun tällä tavalla (tunteeni ja tarpeeni)…

Aktiviteetti: Unohtuva kiitos

Pohdin ensin tilanteita, joissa minulle on tullut hyvä fiilis toisen ihmisen tehtyä jotakin. Tämän jälkeen pohdin tilanteita, joissa olet tuntenut kiitollisuutta toista ihmistä kohtaan. Jaamme tarinat ryhmämme kesken. Tämän jälkeen pohdimme yhdessä, kuinka monessa tilanteessa kiitimme tekijää. Entä miksi joissain tilanteissa kiitosta ei tullutkaan annettua? Onko kiitoksen antaminen helpompaa jossain tilanteessa kuin toisessa?

Aktiviteetti: Kiitos-rinki

Teemme ryhmämme kanssa kiitos-ringin. Kiitämme konkreettisista asioista, joita toiset ovat tehneet edellisten parin kuukauden aikana. Menemme rinkiin seisomaan ja yksi kerrallaan menee ringin sisälle. Hän kääntyy aina kasvokkain sen henkilön kanssa, jota kiittää. Kun hän on kiittänyt kaikkia ringissä olevia henkilöitä, hän palaa rinkiin seuraavan siirtyessä sisälle. Voimme pohtia kiitoksen aiheita hetken ennen ringin aloitusta. Konkreettisia kiitoksia voi olla esimerkiksi: ”Kiitos, että lainasit laturiasi viime kerralla.” ”Kiitos, että kannatit johtajaneuvostossa ideaani”, ”Kiitos, että muistit ostaa gluteenitonta leipää minulle, vaikka unohdin asiasta sanoa”.

 

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla 
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma 

 

Elokuu: Minne päädytään

Elokuussa suunnataan katseet kohti tulevaa. Kesän aikana on saatettu siirtyä ikäkaudesta toiseen ja on aika ottaa uusia askeleita partiopolulla. Lisäksi lippukunnassa huolehditaan siitä, että pestikeskustelut on käyty.

 

Aktiviteetti: Partioutopia

Mietimme, mikä saisi aikaan sen, että vuonna 2130 jokainen suomalainen lapsi ja nuori olisi partiossa. Tai että vuonna 2030 partiossa olisi 100000 suomalaista? Mikä yhteiskunnallinen muutos tarvittaisiin? Mitä hienoa se toisi mukanaan? Olisiko asiassa jotain negatiivisia puolia? Keksittyämme hyvän idean miten saada partiolaisten määrä kasvuun, vinkkaamme siitä Suomen Partiolaisten tämänhetkiselle hallitukselle. Yhteystiedot löytyvät täältä https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/hallitus/ .

Aktiviteetti: Tulevaisuuden pitkospuut

Laadimme vaeltajaikäkauden pitkospuut, joista muodostuu lopputaival vaeltajissa. Periaate on seuraavanlainen: Teemme pahvista tuplapitkokset jokaista vaeltajavuotta kohden. Vuosien väleihin tulee poikkipuut, jotka kuvastavat suunnanottoa vuosittain. Toiselle pitkokselle laitamme ”yksityis”elämässä tapahtuvia asioita esimerkiksi ammattiin valmistuminen, ensimmäinen kokopäivätyö, ylioppilaskirjoitukset, pääsykokeet, armeijaan meno, pois armeijasta, muutto omaan kotiin, seurustelusuhde alkaa, seurustelusuhde päättyy, iltatyöt alkavat, iltatyöt loppuvat, uusi opiskelupaikka, työharjoittelu, lapsi syntyy, avioliitto, avoliitto ja niin edelleen. Ja rinnan toiselle pitkokselle laitamme partioelämän: aktiviteetteja, tietty myös Suomi-projektin ja U-projektin. Ja sitten myös muita partiossa tapahtuvia asioita esimerkiksi PJ-kurssi, pesti piirin Tarpojajaostossa alkaa, pesti lippukunnan apulaisjohtajana alkaa, pesti lippukunnan tarpojaluotsina alkaa, pesti laumanjohtajana päättyy, partiokouluttajakurssi, kouluttamaan PJ-kurssille ja niin edelleen Tästä muodostuu yhden vaeltajan vaelluskartan lisäksi paljon keskustelua ja havahtumista siihen, mitä omalla partiopolulla voisi seuraavaksi tapahtua.

Aktiviteetti: Pestikeskustelu

Moni meistä toimii partiossa jossakin pestissä. Jotta kukin meistä viihtyisi mahdollisimman hyvin pestissä, on pestaaminen keskeisessä roolissa. Pestikeskustelussa pestaaja ja pestattava sopivat, mitä pestiin kuuluu, mistä saa tukea ja milloin pesti loppuu. Tärkeää on huomioida myös pestattavan motivaatio ja kiinnostuksen kohteet. Pestissä saatavan osaamisen näkyväksi tekeminen on myös pestaajan tärkeitä tehtäviä.

Suomen Partiolaiset on kehittänyt paljon erilaista materiaalia pestaajan ja pestatun tueksi. Materiaalit löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/. Elokuussa pidämme omalta osaltamme huolta siitä, että olemme itse saaneet omaan pestiimme kuuluvan alku-, väli- tai päätöspestikeskustelun. Lisäksi muistamme itse käydä pestikeskustelun heidän kanssaan, jotka ovat meidän pestaamiamme.

Aktiviteetti: Riippumattojohtaminen

Riippumattojohtaminen tarkoittaa johtamistilannetta, jossa yksi tai useampi ryhmän jäsen osallistuu partiotoimintaa etäältä eli esimerkiksi kotoaan tai jopa toisesta maasta. Riippumattojohtaminen sopii hyvin vaeltajaporukan tai yksittäisen vaeltajan partion harrastamisen tavaksi, kun esimerkiksi opiskelut, varusmiespalvelu tai työt vievät eri paikkakunnalle kuin oma lippukunta.

Rippumattojohtaminen ei suinkaan ole edellytys partiotoiminnalle, vaan yksi tapa muiden joukossa partion mahdollistamiseksi. Riippumattojohtaminen ei myöskään tarkoita pelkkää internetiä, vaan verkkokokouksia voi hyödyntää tarpeen mukaan. Verkkokokouksien avulla voi saada käyttöön sellaista osaamista ja vapaaehtoisen panosta, mikä ei muuten onnistuisi esimerkiksi pitkän välimatkan takia.

Vinkkejä riippumattojohtamiseen on koottu tänne  https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/riippumattojohtaminen-ja-etapartio/

Jouduimme keväällä käyttämään riippumattojohtamista kukin tahoillamme pakon sanelemana. Mitä hyvää etäyhteyksien välityksellä tapahtuvaan partiotoimintaan liittyi? Entä mitä haasteita se toi tullessaan? Arvioimme oman ryhmämme ja lippukuntamme toimintaa kevään erityisjaksona. Miten riippumattojohtamista voisi hyödyntää jatkossakin omassa lippukunnassa tai vartiossa?

 

 • Leikki: Apinat
 • Iltahiljentymistarina: Roni Bäck

 

Syyskuu: Päivän hyvä työ

Syyskuussa vaikutetaan lähipiirissä oleviin ihmisiin. Jokainen tekee arjessaan pienempiä ja suurempia johtamistekoja.

 

Aktiviteetti: Moninaisuutta johtamassa

Piirrämme isolle fläppipaperille ihmisen hahmon ja otsikoimme sen partiolaiseksi. Kirjoitamme ihmishahmon ympärille kaikkia niitä adjektiiveja joita mielestämme liittyvät partiolaiseen. Mitä asioita yhdistämme partiolaisuuteen ja mitkä puolestaan jätämme liittämättä? Aktiviteetin yhteydessä voi myös katsoa Youtubesta videoita hakusanoilla diversity scouting. Samaa tehtävää voi soveltaa myös muihin ihmisryhmiin kuin partiolaisiin. Miten voimme johtajana toimia niin, että pystymme huomioimaan sopivalla tavalla kaikenlaiset partiolaiset ja ihmiset?

Aktiviteetti: Normit kielessä

Tarkastelemme kieleen liittyviä asenteita ja normeja. Pyrimme löytämään neutraaleja ilmaisuja, joihin ei liity ennakkoasenteita ja käytämme niitä arjessamme. Esimerkiksi vanhemmat vs. huoltajat vs. äiti/isä, vaimo/aviomies vs. puoliso, lääkäri vs. naislääkäri, lapsi vs. tyttö/poika. Havainnoimme omaa kielenkäyttöämme ja vähintään viikon ajan keskitymme siihen, että vältämme turhaa stereotypisointia puheissamme.

Aktiviteetti: Lippukunnan ympäristövaikutus

Selvitämme lippukuntamme ympäristövaikutuksia, esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutusta sekä syntyvää roskamäärää. Teemme kolme toteuttamiskelpoista ehdotusta lippukunnan toiminnan ympäristörasituksen vähentämiseksi ja esittelemme ne lippukunnan hallitukselle tai johtajistolle. Kun ehdotuksia lähdetään toteuttamaan, osallistumme ja ohjaamme muita tarvittaessa. Apua ympäristövaikutusten tarkasteluun saa esimerkiksi Kirkon ympäristödiplomi -materiaalista.

Aktiviteetti: U-projekti

Tutustumme ulkomaanprojektiin ja aloitamme oman projektimme suunnittelun. U-projektin aikaa toteutamme jonkin hyvän työn matkakohteessamme. Lisää tietoa u-projektista löydämme

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/ulkomaanprojekti/

https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/ulkomaan-projektit/ohjeita-ja-vinkkeja/

 

 • Leikki: Rallirata
 • Iltahiljentymistarina: The Beatles

 

Lokakuu: Elämänhallinta

Lokakuussa keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja terveisiin elämäntapoihin. Itsen tunteminen ja itsestä huolehtiminen ovat perusta hyvälle johtajuudelle.

 

Aktiviteetti: Arkiliikuntakisa

Järjestämme vartion kesken arkiliikuntakilpailun, jossa palkitsemme koko ryhmän, jos kaikki jäsenet saavuttavat ennalta asetetun tavoitteen. Voimme esimerkiksi lainata askelmittarin ja testaamme viikon ajan, saammeko vuorokaudessa riittävän määrän askeleita. Samoin voimme testata aktiivisuusrannekkeita ja yrittää saavuttaa 100% päivittäisen aktiivisuustavoitteen. Tsemppaamme ja motivoimme toisiamme.

Aktiviteetti: Unen laatu kuntoon

Selvitän eri tekijöitä, jotka vaikuttavat unenlaatuuni heikentävästi ja mietin samalla millaiset asiat sekoittavat vuorokausirytmiäni. Jos huomaan unenlaadussani kehittämisen kohteita, pyrin kiinnittämään niihin erityistä huomiota noin viikon ajan poistamalla erilaisia häiriötekijöitä. Pohdin seurantajakson jälkeen, miten kokeilu vaikutti uneni ja sitä kautta koko jaksamiseeni. Älypuhelimiin on myös saatavilla erilaisia unenseuraamissovelluksia, joissa monessa on kahden viikon ilmainen kokeiluaika. Halutessani voin testata myös niiden ja aktiivisuusrannekkeiden käyttöä.

Aktiviteetti: Arjen aikasyöpöt

Muistelemme kukin edellistä päiväämme ja kirjoitamme muistiin sen päivän aikataulu mahdollisimman tarkkaan. Kiinnitämme huomiota sellaisiin asioihin, kuten kuinka paljon olemme ahkeroineet ja levänneet, miten olemme nauttineet, kuinka usein olemme syöneet, mihin on kulunut liikaa aikaa ja mihin liian vähän. Mietimme, voisimmeko jossakin parantaa. Keskustelemme lopulta yhdessä, millaisiin lopputuloksiin olemme päätyneet.

Aktiviteetti: Oman elämän SWOT

Tutustumme SWOT-analyysiin etsimällä tietoa esimerkiksi internetistä tai kirjallisuudesta. Analyysistä löytyy hyvin tietoa muun muassa opetusministeriön sivuilta sekä wikipediasta. Teemme SWOT analyysin esimerkiksi opiskeluun, töihin, harrastuksiin tai johonkin niitä kaikkia yhdistävään tekijään, kuten ajanhallintaan liittyen. Missä asioissa ja taidoissa olen hyvä? Mitä asioita ja taitoja voisin kehittää? Tuleeko ulkopuolelta viestejä, jotka voin kokea opintojani, töitäni tai harrastuksiani kohtaan mahdollisuuksina tai haasteina?

 

 • Leikki: Tuki ja turva
 • Iltahiljentymistarina: Juliette Gordon Low

 

Marraskuu: Millainen johdettava olen

Marraskuussa tutustutaan partion päättäjiin ja päätöksentekoon. Samalla mietitään, millaisia johdettavia itse olemme.

 

Aktiviteetti: SP:n päätöksenteko

Otamme selvää Suomen Partiolaisten eri organisaatioista, kuten partioneuvosto tai laajennetut valiokunnat. Mitä ne ovat, keistä ne koostuvat ja mitä niissä tehdään ja minkä tasoisista asioista päätetään? Otamme yhteyttä johonkin tällaisessa organisaatiossa toimivaan henkilöön ja esitämme kysymyksiä esimerkiksi heidän seuraavassa kokouksessaan käsiteltäviin asioihin liittyen.

Aktiviteetti: SP:n jäsenkokous

Osallistun Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen esimerkiksi pyrkimällä kokousdelegaatioon tai seuraamalla kokousta vartioni kanssa verkossa. Tutustun etukäteen jäsenkokouksen asialistaan ja pyrin vaikuttamaan käsiteltäviin asioihin kokousdelegaation kautta.

Aktiviteetti: Belbinin roolit

Tutustumme Belbinin rooleihin ja järjestämme esimerkiksi kolon siivoustalkoot, retken raksapäivän tai muun vastaavan niin, että kirjoitamme Belbinin roolien mukaiset tehtäväkuvaukset ja käyttäydymme arvonnassa saamamme roolin mukaisesti aina 10-30 min kerrallaan. Yritämme kokeilla mahdollisimman montaa roolia. Kun kokeilu on ohi, pohdimme mitkä rooleista tuntuivat eniten omiltamme. Pystymmekö löytämään samanlaisia rooleja niistä ryhmistä, joiden jäseninä olemme?

 

 • Leikki: Salainen ystävä
 • Iltahiljentymistarina: Martti Ahtisaari

 

Joulukuu: Tunnista arvosi

Joulukuussa tunnistetaan omia arvoja. Taitavan johtajan on tunnistettava omat arvonsa, jotta hän pystyy toimimaan ja johtamaan niiden mukaisesti. Partio on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta.

 

Aktiviteetti: Lippukunnan arvot käytännössä

Pohdimme lippukunnan toimintaa ja käytäntöjä esimerkiksi esteettömyyden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, sisupartiolaisten ja kielen kautta. Pääseekö kolollemme kulkemaan pyörätuolilla, miten uskonnottomat tai eri uskontojen edustajat huomioidaan vaikkapa lupauksen annossa ja saako partiosta ja lippukunnastamme tietoa ilman täydellistä suomen kielen taitoa? Miten lippukunnassamme järjestetään saunavuorot tai jakautuminen telttoihin? Epäkohtia havaittuamme teemme toimenpiteitä niiden poistamiseksi luotsin avulla. Luomme uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla yhä useamman on mahdollista harrastaa partiota.

Aktiviteetti: Lippukunnan arvojana

Toteutamme arvojanan. Yksi meistä lukee väitteen. Sen jälkeen jokainen meistä asettautuu kuvittelulle janalle, jossa huoneen toisessa päässä on täysin samaa mieltä ja toisessa on täysin eri mieltä. Kun olemme kaikki valinneet paikkamme, keskustelemme siitä, miksi kukin on valinnut sen paikan, jonka on valinnut. Väittämät: Kolomme on aina avoin partiolaisille, Kaikki voivat ryhtyä partiolaisiksi. On helppoa saada muita mukaan partioon. Partiossa voi olla oma itsensä. Partiossa oppii kyseenalaistamaan kirjottamattomia sääntöjä. Partio on hyvä toimimaan moninaisuuden kanssa. On helppo olla uusi partiossa. Partioon tulee mukaan tietyn tyyppisiä ihmisiä. Partiolaiset muuttavat yhteiskuntaa. Kaikki partiolaiset hyväksytään ja heitä kohdellaan tasaveroisesti. Lähde: Scouterna

Aktiviteetti: Toisen arvot

Tutustun eettisiltä, sosiaalisilta, taloudellisilta tai kulttuurisilta taustoiltaan tai tavoiltaan erilaiseen ihmiseen kuin minä. Henkilö voi olla esimerkiksi kasvissyöjä, poliittisesti aktiivinen tai teekkari. Vierailen hänen kotonaan ja tutustun hänen elämäänsä. Elän hänen tavallaan viikon ja pohdin, mitä opin. Keskustelen oppimistasi asioista muiden ja tutustumani henkilön kanssa. Varon loukkaamasta ketään.

 

 • Leikki: Vinkki
 • Iltahiljentymistarina: Malala Yousafzai