Valikko

Aikuiset

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Pestissä opittu näkyväksi

Miten nykyinen pestisi on kehittänyt taitojasi tai miten haluaisit kehittyä? Vapaaehtoispesti on oiva tilaisuus lisätä osaamistaan. Kehittyminen pestissä -työkalu on työkalu pestin liittyvissä keskusteluissa ja pohdinnoissa.   

Kehittyminen pestissä -työkalua käytetään pesti-, väli- ja päätöspestikeskusteluissa, jotka ovat pestin tavoitteiden tarkistuspisteitä. Keskusteluissa jutellaan nykytilasta ja siitä, miten siihen on tultu. Puhutaan myös siitä, miten töitä jatketaan tästä eteenpäin ja mihin panostetaan erityisesti.  

Kehittyminen pestissä -työkalua voi käyttää myös pestikeskustelujen ulkopuolella pohdintojen ja keskustelun tukena. Löydät työkalun täältä.

Harjoitus itselle: Täytä sopiva sarake lomakkeesta sen mukaan, missä vaiheessa pestisi on: alkamassa, keskivaiheilla tai päättymässä. Hyödynnä toisen sivun esimerkit! Pohdi sen jälkeen omia kehittymistavoitteitasi.  Onko todennäköistä, että tavoitteet täyttyvät? Mitä itse voisit tehdä niiden toteuttamiseksi? 

Harjoitus ryhmälle: Käytämme hetken aikaa, niin että jokainen täydentää taulukon. Jokainen voi täyttää sen sarakkeen, joka sopii siihen, missä vaiheessa oma pesti on. Lomakkeen täyttämisen jälkeenkeskustelemme pareittain. Mitä kumpikin on kirjoittanut? Mitä samankaltaisuuksia ja eroja löytyy? Miten voi tukea toista tavoitteiden saavuttamisessa? On hyvä huomata, että eri ihmisiä motivoivat ja kiinnostavat usein erilaiset asiat eivätkä kenenkään vastaukset ole toista parempia. 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä joku johtokolmikosta tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, uuden aikuisen mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai loistavan koloillan vetäminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin.

Aktiviteetti:  Ikäkausien vertaisjohtajapestit tutuiksi

Partio-ohjelmassa kuuluu kuhunkin ikäkauteen johtamistaitojen harjoittelu toimimalla ikäkauden taitojen mukaan vertaisjohtajana toiselle. Näitä tapoja on lyhyesti avattu kunkin ikäkauden ohjelmapainotusmateriaaleissa ja laajemmin kunkin ikäkauden aikuiselle johtajalle tarkoitetussa oppaassa partio-ohjelman sivuilla. Jos ikäkauden vertaisjohtajuus ei ole vielä entuudestaan tuttu juttu, kannattaa siihen perehtyä johtajaporukalla esimerkiksi ohjelmajohtajan ohjauksessa tai pyytää vaikkapa piiristä asiantuntija kertomaan aiheesta lisää.

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa.

Aktiviteetti: Osaamismerkit

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä, eli siis esimerkiksi partiossa. 

Pääsääntöisesti partion osaamismerkit ovat ns. haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista. 

Tutkimme partion nettisivulta löytyviä osaamismerkkejä. Pohdimme, onko joku merkeistä sellainen, jonka voisimme jo itsellemme hakea, tai voisiko jonkun merkin tekeminen olla esimerkiksi osa ensi kesän kesäleiripestiämme. Aloitamme kukin itsellemme sopivan osaamismerkin tietojen täyttämisen. Pyydämme tarvittaessa apua pestijohtajalta.

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Parijohtaminen 

Parijohtaminen tarjoaa mahdollisuuksia oppia uusia puolia sekä itsestä että johtamisesta. Tasavertaisen johtajapari lisää lasten ja nuorten turvallisuutta lippukunnassa, kun on tuplasti enemmän käsiä ja silmiä tekemässä ja tarkkailemassa asioissa. Johtamiseen kuuluu oleellisesti suunnittelu ja päätöksenteko, mutta myös hankaliin asioihin tarttuminen. Parijohtajina toimiessa on yhteensä enemmän näkemystä, osaamista ja tietoa. Yhdessä tekemällä ja pohtimalla saa uutta näkökulmaa erilaisiin johtamistilanteisiin, oppii tekemään toimivia kompromisseja ja saa toisesta tukea vaikean paikan tullen.  

Jos kaikki tämä on jo tuttua, voi parijohtajana keskittyä omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tarkasteluun, ja tulla sitä kautta paremmaksi. Voi pyytää johtajaparia toimimaan peilauspintana ja keskustelukumppanina siinä, missä on hyvä ja mitä haluaisi itsessä kehittää. Lisää parijohtamisesta voi lukea täältä.

Harjoitus: Tutustuminen pariin. Tutustuminen pariin- työkalun tarkoitus on toimia keskustelun herättelijänä. Työkalun avulla voi arvioida omia taipumuksia ja toimintatapoja ja ajattelumalleja erilaisissa tilanteissa. Kun kumpikin parista on täyttänyt oman lomakkeensa, näytetään oma lomake toisella ja keskustellaan siitä, missä tilanteissa pari toimii todennäköisesti samalla tavalla ja missä toimintatavat eroavat toisistaan. Harjoitusta suositetaan etenkin parijohtajille, jotka eivät tunne toisiaan entuudestaan. Työkalun avulla jokainen voi ymmärtää paremmin, miksi itse tai pari toimii tietyllä tavalla. Harjoitus sopii tehtäväksi myös yksin, kun haluaa pohtia omia tapoja ajatella ja toimia, sekä tunnistaa asioita, joissa on jo hyvä tai joita haluaa kehittää. Harjoituksen voi tehdä niin henkilökohtaisen kehittymisen kun johtamistaitojen kehittämisen näkökulmasta. 

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle.

Aktiviteetti: Partiokummi tukee uusia aikuisia 

Onko lippukuntanne johtajistossa vasta partion aloittaneita? Nimetkää lippukuntaan aikuiskummi, jonka tehtävänä on pitää huolta, ettei uusi johtaja jää yksin, innostaa ja kannustaa, kysyä mukaan ja uuden johtajan kuulumisia ja ajatuksia partiosta. Hän myös ohjaa ja auttaa ryhmänvetämiseen liittyvissä kysymyksissä. Varmistakaa, että uusi johtaja saa ryhmänjohtajaparikseen johtajan, joka on motivoitunut ja valmis auttamaan. Ottakaa uusi johtaja mukaan juttuihin ja turinoihin, raottakaa vähän niitä vanhoja juttuja, joille aina nauratte. 

Aikuisen partiokummin pestikuvaus on ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi pitää sisällään. Pestiä voi soveltaa tarpeen mukaan. Lataa pestikuvaus.

Opas partioseikkailuun -perehdytyspassi tukee uuden aikuisen perehdyttämisessä. Lataa opas.

Harjoitus partiokummille ja uudelle aikuiselle: Tulosta Opas partioseikkailuun -perehdytyspassi. Varatkaa yhteinen kahvitauko tai kävelylenkki ja ottakaa perehdytyspassi mukaan. Käykää passin kohdat läpi ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten ja milloin materiaalissa mainittuihin asioihin pääsee perehtymään. Täydentäkää myös tyhjille riveille omia lisäyksiä. Kaikkia polun kohtia ei tarvitse käydä läpi, jos ne eivät tunnu tarpeellisilta. Varatkaa myöhemmin kerran tai kahdesti hetki siihen, että tarkistatte, miten perehtyminen on sujunut ja onko mieleen tullut jotain kysymyksiä. Tämä vaihe on tärkeä, että uusi aikuinen ei jää kysymyksineen ja huolineen yksin. 

Ryhmä- (tai yksilö)harjoitus: Ottakaa esille Opas partioseikkaluun -perehdytyspassi. Jakaantukapareihin tai pieniin ryhmiin ja käykää läpi passin kohdat. Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimpiä asioita partioon perehtyessä? Mikä teille on ollut haastavinta, kun olette olleet itse aloittamassa jotain uutta harrastusta? Minkälaista tukea ja perehdytystä olisitte kaivanneet? Mitä kohtia perehdytyspassista puuttuu? Jakakaa yhdessä koko ryhmän kanssa ideat ja täydentäkää perehdytyspassi omaan toimintaanne sopivaksi.  

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken.

 

Palaute on yksi tärkeimmistä lahjoista, joita jokainen meistä voi toiminnastaan saada. Palaute nimittäin auttaa sen saajaa kehittämään itseään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia ympärillään toimivissa ihmisissä sekä koko ympäristössään. Voidaankin ajatella palautteen olevan peilipinta, joka heijastaa tekemisen takaisin tekijään.

Voimme antaa monenlaista palautetta ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa. Vahvistavalla palautteella yritämme kertoa palautteen saajalle hänen toimintansa positiivista vaikutuksista ja saada häntä jatkamaan samanlaista toimintaa. Vahvistavalla palautteella tunnistamme ja tunnustamme toisen ominaisuuksien ja toiminnan tärkeyttä ryhmässä. Kehittävää palautetta annamme, jotta voimme auttaa toista ihmistä muuttumaan ja kehittymään. Kehittävä palaute antaa mahdollisuuden peilata omaa toimintaa ja nähdä sen vaikutus toisissa. Kriittistäkin palautetta saa antaa. On todella tarpeen puuttua vahingoittavaan ja ilkeään toimintaan. Näissäkin tilanteissa on hyvä muistaa, että teon takana on jonkinlainen tarve, jota tekijä yrittää tyydyttää.

Palautteen saaminen ja antaminenkin voi tuntua välillä pelottavalta – mikä olisi oikean tilaisuus ja tilanne? Useimmiten palaute tulisi antaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kuitenkin antaen mahdollisten tunnekuohujen laskeutua. Vahvistavaa palautetta kannattaa antaa jatkuvasti, mutta pitkälti jälkikäteen annettu kehittävä palaute ei auta palautteen saajaa enää yhdistämään omaa käytöstään tapahtuneeseen, joka taas voi vähentää tahtoa oman toimintansa muuttamiseen. Samalla meidän täytyy muistaa, että annettavan palautteen tilanteiden ja toiminnan olisi hyvä olla henkilökohtaisesti koettua. Sen sijaan, että annat kaverien puolesta palautetta, anna tukea kavereillesi, jotta he pystyvät antamaan palautteen suoraan.

Vahvistavaa palautetta ei tule kuitenkaan sekoittaa kiitokseen, mutta ne voidaan yhdistää. Hyvin kohdennettu kiitos kruunaa niin pienen kuin isonkin projektin. Kiitos piristää tekijän mieltä ja hän saa tuntea olleensa arvokas ja tärkeä. Muista, että kiitoksen ei tarvitse myöskään tulla johtajalta tai vaikka leiriä järjestävältä taholta. Jokainen meistä voi antaa kiitosta ihan jokaiselle.

 

Aktiviteetti: Kiittäminen rutiiniksi

Kiittäminen on yksinkertainen juttu mutta unohtuu helposti. Tässä muutama vinkki, miten kiittämisen voi ottaa tavaksi. Keväällä kauden päättyessä on hyvä hetki kiittämiseen.

Harjoitus itselle: Ota puhelin käteen ja jaa kiitokset saman tien lippukuntakavereille! Kirjoita henkilökohtainen viesti tai julkisempi somepäivitys tai soita ja kiitä. 

Harjoitus ryhmälle: Jaa jokaiselle kortti, johon merkitään oma nimi. Kortit kiertävät porukassa ja jokainen kirjoittaa jokaisen korttiin jonkun kivan palautteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös niin, että kiitokset kerätään nimikoituihin kirjekuoriin.

Muistilista lippukunnan joka johtajalle:

  • Kiitä! Älä panttaa kiitosta, tai se unohtuu. Ota tavaksi kiittää tekijöitä heti tapahtuman, kokouksen tai retken jälkeen.
  • Kehu! Ota tavaksi kehua, julkisesti ja välittömästi.  
  • Juhli! Mikä on teidän tapanne juhlia onnistumisia? Olisiko tänä keväänä aihetta pieneen juhlahetkeen jonkun onnistumisen kunniaksi?
  • Muista pestikeskustelut! Pestikeskustelujen säännöllinen pitäminen kannattaa todellakin ottaa lippukunnassa tavaksi! Välipestikeskustelu on hyvä hetki tuumailla hetki taaksepäin mennyttä, kiittää ja tuumata sitä, mikä meni hyvin, mikä tosi hyvin ja mikä tehdään ensi kerralla vielä paremmin. Myös päätöspestikeskustelussa kiittäminen kuuluu asiaan!
  • Lue lisää vinkkejä kiittämiseen täältä.

SYKSYN AKTIVITEETIT TULEVAT TÄLLE SIVULLE VIIMEISTÄÄN LOPPUTALVESTA