Valikko

Seikkailijat

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Seikkailija vartionjohtajana 

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain joukkueissa. Suurin osa seikkailijaohjelman aktiviteeteista on suunniteltu toteutettavaksi joukkuetta pienemmissä ryhmissä, 4-5 hengen vartioissa. Vartion toimintaa johtaa vuorollaan yksi seikkailijoista vartionjohtajana. Vartionjohtajien tehtävät ovat sopivan kokoisia ja tilanteeseen soveltuvia johtamisharjoitteita. Vartionjohtaja voi esimerkiksi sammolta ohjeet saatuaan opettaa asian vartiolleen tai vastata leikin vetämisestä.Vartiojärjestelmän käyttäminen ei kuitenkaan poista sammolta kokonaisvastuuta. Kokoukset ja retket suunnittelee ja vetää aina sampo. 

Seikkailijat opettelevat heti alusta asti joka kokouksessa vartioissa toimimista, jotta toimintatapa tulee tutuksi. Sammon tehtävänä on varmistaa kuitenkin se, että kaikki seikkailijat kiinnittyvät jäseniksi joukkueeseen – ryhmän muotoutumiseen tarvitaan siis myös koko joukkueen yhteisiä harjoitteita ja tekemistä. Vartioihin jakamiseen voi yhdistää jonkin seremonian, esimerkiksi vartioille voi antaa omat nimet tai muut tunnukset. Pysyvissä vartioissa on seikkailijoiden helpompaa ja turvallisempaa toimia vartionjohtajina. Välillä kannattaa joka tapauksessa tehdä asioita koko joukkueen voimin, pareittain tai vaikka arvotuissa vartioissa.  

Seikkailijaohjelmassa on käytössä aito vertaisjohtajuus. Käytännössä vertaisjohtajuus merkitsee sitä, että seikkailijat saavat harjoitella taitoja ja tietoja tehokkaasti tekemällä pienemmissä ryhmissä ja toimia vuorotellen niiden johtajina. Ensiksi sampo esimerkiksi opettaa tai näyttää läpikäytävän taidon tai asian yhteisesti koko joukkueelle. Sen jälkeen vartioiden johtajat noutavat sammolta tarvittavat tarpeet ja ohjeet. Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä, ja jakaa tehtäviä vartion sisällä. 

Saman ikäisten kavereiden ohjaaminen voi olla hyvinkin haasteellista puuhaa. Sammon tärkeä tehtävä on opettaa vartiomenetelmän käyttöä seikkailijoille heti joukkueen ensimmäisestä kokouksesta lähtien ja kannustaa vartionjohtajina toimivia seikkailijoita. Sampo kertoo, että jokainen saa vuorollaan toimia vartionjohtajana ja että vartionjohtajana toimiva on aina vartion pomo. Tärkeä osa vartionjohtajan pestiä on sen tunnus. Vartionjohtajat kantavat kokouksissa vartionjohtajan tunnusta. Lippukunta, sampo tai joukkue saa itse päättää, mikä tunnus on. Se voi olla vaikkapa jokin päähine, pilli naruineen tai tietty vaatekappale. Tunnusta kannattaa säilyttää mahdollisimman juhlavassa paikassa kololla. 

Sampo päättää, kuinka pitkän aikaa vartionjohtajan tehtävä kestää kerrallaan. Kuukauden tai retken pituinen jakso lienee melko sopiva. Luultavasti toisille johtajana toimiminen on mieluisampaa kuin toisille. Sampo pitää kuitenkin huolta siitä, että kaikki seikkailijat saavat toimia vuorollaan vartionjohtajina. Vartionjohtajapestin pituus kannattaa mitoittaa siten, että joukkueen kaikki seikkailijat ehtivät toimia vartionjohtajina vähintään kerran yhden ilmansuunnan eli noin puolen vuoden aikana. 

Sammon pestistä löytyy lisää tietoa Sammon oppaasta

 

Aktiviteetti: Seikkailijajoukkueen toimintasuunnitelma 

Seikkailijat jakautuvat vartioihin. Kunkin vartion vartionjohtaja saa sammolta listan taitomerkeistä ja niiden sisällöistä. Vaihtoehtoisesti vartionjohtajat ja seikkailijat voivat käyttää apuna puhelimiaan. Sampo ohjeistaa etukäteen vartionjohtajalle, että tämän tehtävänä on johtaa vartio yhdessä päättämään, mitä taitomerkkejä ryhmä kauden aikana tekee. Hyvä tapa on esimerkiksi se, että kukin seikkailija valitsee ensin itse kaksi tai kolme suosikkiaan. Tämän jälkeen kaksi seikkailijaa muodostaa parin ja valitsee omista vaihtoehdoistaan kaksi suurinta suosikkia jatkoon.  

Kun kullakin parilla on kaksi suosikkia jäljellä, kokoontuu vartio jälleen yhteen. Vartionjohtajan johdolla vartion jäsenet äänestävät kaksi suosikkia jatkoon. Tämän jälkeen koko joukkue kerääntyy yhteen. Kukin vartionjohtaja esittelee oman vartionsa suosikkitaitomerkit muille. Tämän jälkeen vuorossa on vielä viimeinen äänestys, jonka avulla saadaan selville ne kaksi tai kolme taitomerkkiä, jotka vartio kauden aikana tekee.  

 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu 

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin. 

 

 • Leikki: Kehut 
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi 

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa. 

 

Aktiviteetti: Osaamiskortit 

Osaamiskortit ovat kortteja, joiden avulla seikkailija pystyy paremmin havaitsemaan, mitä hän osaa ja mitä hän on esimerkiksi koloillan aikana oppinut. Kortteja voi käyttää myös ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan. Johtaja tulostaa kortit joukkueen tai vartioiden käyttöön. Halutessaan hän voi myös laminoida ne, jotta ne on helpompi ottaa mukaan vaikkapa retkelle.  

Tarkoitus on, että kortteja käytetään säännöllisesti osana kokouksia. Ne eivät siis ole vain kerran huvi, vaan pysyvä osa ryhmän toimintaa. 

Osaamiskortit voi ladata tästä (pdf-tiedosto).

 

 • Leikki: Pysäytys 
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI 

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Media 

Seikkailijajoukkue jakautuu vartioihin. Kunkin ryhmän tehtävänä miettiä, millä gallup-tyyppisellä kysymyksellä he saavat parhaiten selville, millaisia ominaisuuksia hyvää johtajaan liitetään. Kun he ovat keksineet kysymyksen, seikkailijat jalkautuvat kadulle. Pienemmillä paikkakunnilla aktiviteetti kannattaa toteuttaa esimerkiksi jonkun paikkakunnan suuremman tapahtuman yhteydessä. Seikkailijat kiertävät haastattelemassa ihmisiä gallupiinsa. Kun heillä on mielestään tarpeeksi vastauksia koossa, he palaavat takaisin kololle ja kokoavat kyselyn tulokset yhteen. Vartiot julkaisevat valmiit gallupit esimerkiksi lippukunnan lehdessä tai somessa. He voivat halutessaan ottaa myös kuvia haastateltavista, tällöin toki on varmistuttava haastateltavan suostumuksesta.

 

Aktiviteetti: Millaisessa maailmassa haluamme elää? 

Kuva (alla) 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joihin YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuonna 2015 

Tehtävä: 

 1. Ryhmä jakautuu 4-5 hengen porukoihin. 
 2. Kukin porukka valitsee kuvasta viisi tavoitetta, jotka heidän mielestään ovat tärkeimpiä lasten ja nuorten kannalta omassa elinympäristössäsi. 
 3. Kukin ryhmä valitsee äänestämällä tavoitteista tärkeimmän. 
 4. Ryhmä miettii minuutin ajan millä tavalla he voisivat arjessaan auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 
 5. Lopuksi käydään koko ryhmän kanssa läpi valitut tavoitteet ja jokaisen omat vaikutuskeinot tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lähteet:

 

 • Leikki: Otsalappu 
 • Iltahiljentymistarina: Supercell 

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito kavereille 

Ryhmä jakautuu pareihin. Kukin pareista opettaa vuorollaan muulle ryhmälle jonkin uuden taidon, jota muut eivät vielä osaa. Taito voi olla vaikkapa itsensä esittely vieraalla kielellä, jokin partiotaito tai uusi leikki. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito huoltajille 

Ryhmä järjestää kokoontumisen, johon kutsutaan myös huoltajat. Tarkoituksena on, että seikkailijat opettavat aikuisille jonkin vuoden aikana oppimansa taidon. Ryhmä kannattaa jakaa riittävän pieniin osiin, jotta kaikki pääsevät varmasti osallistumaan. 

Tämä aktiviteetti sopii hyvin toteutettavaksi retkellä. Seikkailijat suunnittelevat ja harjoittelevat retken ajan yhdessä sovittua asiaa ja opettavat sen huoltajilleen näiden tullessa noutamaan heit retkeltä kotiin. 

 

 • Leikki: Siansaksaa 
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie 

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken. 

 

Aktiviteetti: Partiopaita 

Ryhmä tutustuu sekä seikkailijan että aikuisen partiopaidan merkkeihin. Seikkailijat laittavat silmänsä kiinni ja johtaja peittää yhden merkeistä. Seikkailijat avaavat silmänsä ja yrittävät muistaa mikä merkeistä on peitetty. Kun seikkailija on muistanut oikean merkin, saa hän vielä kertoa mitä siitä muistaa. Muut auttavat tarvittaessa. 

Ohje merkkien kiinnittämiseen

 

Aktiviteetti: Kiitos 

Kukin seikkailija tulee vuorollaan johtajan kanssa ”yleisön” eteen. Seikkailija ja johtaja sanovat molemmat toiselleen ääneen kiitoksen jostain vuoden mieleen jääneestä hyvästä asiasta tai teosta. Aikuisen on hyvä antaa muutama esimerkki kiitoksesta ennen kuin aloitetaan. Kun kiittämistä on aikuisen kanssa harjoiteltu, voidaan samaa tehdä vielä seikkailijoiden kesken niin, että seikkailijat kulkevat vapaasti ja kiittävät vuorollaan jokaista ryhmän jäsentä. 

 

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla 
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma 

 

SYKSYN AKTIVITEETIT TULEVAT TÄLLE SIVULLE VIIMEISTÄÄN LOPPUTALVESTA