Valikko

Tarpojat

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Tarpojien johtamis- ja vastuutehtävät 

Jokaisessa tarpossa tehdään joko johtamistehtävä tai vastuutehtävä. Johtamistehtävästä tarpoja saa valmiuksia toimia myöhemmin ryhmänjohtajana.  

Johtamistehtävän voi toteuttaa esimerkiksi seikkailijajoukkueessa lyhyinä johtamisharjoitteina. Tärkeää on, että tarpojat saavat harjoitella erilaisissa tilanteissa ihmisten johtamisesta. Suositeltavaa on, että ensimmäisessä tarpossa tehdään helpompi johtamistehtävänä ja myöhemmissä haastavampia. Näin taataan nousujohteisuus johtamistehtävissä. Seikkailijajoukkueen sampo on aina läsnä tarpojien tehdessä johtamistehtäviä seikkailijajoukkueessa. Hän auttaa tarpojia hankalissa tilanteissa ja antaa tarpojille palautetta harjoituksesta. Luotsi tai vartionjohtaja sopii käytännön asioista. Tarpojien oma suunnittelu ja asioista sopiminen lisääntyy viimeisissä tarpoissa. 

Vastuutehtävässä tarpojan tehtävänä on huolehtia jostakin yhdessä sovitusta asiasta esimerkiksi koloillan, retken tai sen valmistelujen aikana. Vastuutehtävät tarjoavat tarpojalle mahdollisuuden kokeilla vastuunkantoa turvallisessa ympäristössä. Vastuutehtävällä varmistetaan, että tarpoja saa kokemuksen luotettuna olemisesta ja yhteiseen hyvään osallistumisesta. Luotsin ja vartionjohtajan tehtävänä on varmistua siitä, että vastuutehtävä on tekijälleen sopiva. Se, mikä on toiselle helppoa, voi toiselle olla lähes mahdotonta. Suositeltavaa on, että ensimmäisessä tarpossa tehdään helpompi vastuutehtävä tarvittaessa yhdessä parin kanssa ja vasta myöhemmissä tarpoissa haastavampia. Näin taataan nousujohteisuus myös vastuutehtävissä. 

Samoajaikäisen vartionjohtajan ja aikuisen luotsin pesteistä löytyy lisää tietoa tarpojaluotsin oppaasta

 

Aktiviteetti: Tarpojavartion suuntaus 

Vartio harjoittelee kokouskäytäntöjä. Kokoukseen pukeudutaan partioasuihin, siellä pyydetään puheenvuorot ja pidetään pöytäkirjaa. Ensimmäisten tarppojen kohdalla luotsin kannattaa toimia puheenjohtajana, myöhemmin myös vartionjohtajan. Ohjelmaan voidaan perehtyä myös jo ennen kokousta, jotta luotsin ja vartionjohtajan ohjelmaesittelyt eivät keskeytä kokouksen kulkua. Tarpojien kokemuksesta riippuu, kuinka paljon äänessä ovat luotsi ja vartionjohtaja, ja kuinka paljon valintoja tehdään kokonaan vartion voimin. Ensimmäisissä tarpoissa luotsi ja vartionjohtaja tekevät alustavia valintoja vartiolle ja lähes valmista toimintasuunnitelmaa täydennetään koko vartion voimin. Tarkoituksena on opetella formaalia kokouskäyttäytymistä. Vartion tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan päättää siitä, minkä tarpon se tekee ja mitä aktiviteetteja he aikovat toteuttaa tarpon aikana. Myös majakan sisällöstä voidaan jo sopia. Kokoontumisen esityslista voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:  

 1. Kokouksen avaus 
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 5. Tarpon esittely: Esitellään lyhyesti tarppo ja sen idea. 
 6. Majakan esittely: Esitellään lyhyesti majakka ja mahdollisesti vaihtoehdot. Hahmotellaan muutamaa vaihtoehtoista majakkaa. 
 7. Aktiviteettien esittely: Esitellään aktiviteetit lyhyesti. 
 8. Majakan valinta ja tavoitteen asettaminen: Luotsi antaa vaihtoehdot tehtävän majakan aiheeksi, ja vartio valitsee näistä mieleisen aiheen itselleen sekä asettaa majakkaa koskevat haasteet. Majakkaa ja siihen liittyviä haasteita tarkennetaan tarpon aikana. 
 9. Aktiviteettien valinta: Vartio valitsee aktiviteetit luotsin antamasta listasta. Tätä ennen luotsi on saattanut karsia osan mahdollisista aktiviteeteista pois listalta. Tarkoitus on valita sellaisia aktiviteetteja, jotka tukevat majakan saavuttamista. 
 10. Järjestyksen valinta: Valitaan järjestys, jossa aktiviteetit tehdään ja tämän järjestyksen pohjalta tehdään toimintasuunnitelman runko. Tämä kohta voidaan ohittaa ainakin ensimmäistä tarppoa tehdessä. 
 11. Vastuutehtävät: Esitellään tarppoon kuuluvat vastuutehtävät eli johtamistehtävä seikkailijaryhmässä sekä vastuutehtävä omassa ryhmässä. Lisäksi suunnitellaan alustavasti näiden johtamistehtävien ajankohtaa ja vastuutehtävien jakoa. 
 12. Muut esille tulevat asiat. Tähän osioon kannattaa viimeistään liittää esimerkiksi tulevista lippukunnan tapahtumista tiedottaminen. 
 13. Kokouksen päätös ja arviointi. Tarpojat arvioivat luotsin johdolla kokouksen onnistumista. Olivatko kaikki tasapuolisesti äänessä? Tehtiinkö päätökset demokraattisesti? Syntyikö asiakohdissa hyvää keskustelua? 

Vartio tallettaa pöytäkirjan tarkastajien allekirjoittaman pöytäkirjan esimerkiksi päiväkirjansa väliin. 

 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu 

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin.  

 

 • Leikki: Kehut 
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi 

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa. 

 

Aktiviteetti: Aktiivinen kuuntelu 

Tarpojat jakautuvat pareihin. Toinen parista toimii haastattelijana, joka saa ainoastaan osoittaa hyväksyntää nyökkäämällä. Hän ei saa kommentoida mitään, vaan ainoastaan kuunnella. Toinen parista kertoo lyhyehkön tarinan hetkestä, jolloin kaikki meni hyvin ja hän koki onnistuneensa. Kertoja voi esimerkiksi kertoa, mistä onnistuminen johtui ja mitä oppimiaan taitoja tai luovuutta hän tilanteessa käytti. Kun kertoja on saanut tarinansa loppuun, kuuntelija kertoo vielä takaisin kuulemansa tarinan niin, että hän korostaa niitä vahvuuksia ja taitoja, joita hän havaitsi kertojan tarinassa. Lopuksi vaihdetaan rooleja. 

 

Aktiviteetti: Itsearviointityökalu  

Tarpojat täyttävät omalle ikäkaudelleen suunnatun Johtajuuden itsearviointi -lomakkeen. Tietyn pestin sijaan tarpojien lomakkeessa keskitytään omien yleisten johtamistaitojen havainnointiin. 

Lataa lomake

 

 • Leikki: Pysäytys
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Media 

Tarpojat pohtivat kokouksen aluksi vartionjohtajan johdolla, millainen on hyvä johtaja. Muutamia asioita listattuaan vartio ryhtyy pohtimaan, millaisia ominaisuuksia tarvitsee hyvä yritysjohtaja. Ovatko tarvittavat taidot samanlaisia kuin vaikkapa partiossa, vai tarvitseeko yritysjohtaja jotain erilaista osaamista? Tämän jälkeen tarpojat listaavat, millaisilla kysymyksillä asian voisi saada selville. Tämän jälkeen tarpojat selvittävät muutaman lähiseudun yrityksen johtajan yhteystiedot. He joko lähettävät johtajalle sähköpostia yhdessä, sopivat vierailusta yritykseen tai valitsevat jonkun vartion jäsenen soittamaan johtajalle virastoaikaan. Live-haastattelussa, sähköpostissa tai puhelussa tarpojat kertovat yritysjohtajalle keitä ovat ja minkä vuoksi ottavat yhteyttä. Tämän jälkeen he kysyvät varsinaiset haastattelukysymykset. Vierailun tai puhelun päätteeksi tai saadusta sähköpostivastauksesta on syytä vielä muistaa kiittää. Luotsi tukee tarpeen mukaan tehtävän eri vaiheissa. Vartio voi halutessaan hyödyntää valmiita vastauksia esimerkiksi lippukuntalehden jutussa tai lippukunnan somepäivityksessä. Tästä on toki syytä kertoa etukäteen myös haastateltavalle. 

 

Aktiviteetti: Millaisessa maailmassa haluamme elää? 

Kuva (alla) 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joihin YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuonna 2015 

Tehtävä: 

 1. Ryhmä jakautuu 4-5 hengen porukoihin. 
 2. Kukin porukka valitsee kuvasta viisi tavoitetta, jotka heidän mielestään ovat tärkeimpiä lasten ja nuorten kannalta omassa elinympäristössäsi. 
 3. Kukin ryhmä valitsee äänestämällä tavoitteista tärkeimmän. 
 4. Ryhmä miettii minuutin ajan millä tavalla he voisivat arjessaan auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 
 5. Lopuksi käydään koko ryhmän kanssa läpi valitut tavoitteet ja jokaisen omat vaikutuskeinot tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lähteet:

 

 • Leikki: Otsalappu
 • Iltahiljentymistarina: Supercell

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle. 

 

Aktiviteetti: Oppimisretki 

Ryhmä ottaa kevään yöretken teemaksi uuden oppisen. Yöretken ohjelmana on, että jokainen opettaa vuorollaan muille uuden taidon. 

 

Aktiviteetti: Nuorempien opettaminen 

Ryhmä osallistuu sudenpentujen tai seikkailijoiden kokoontumiseen ja opettaa heille jonkin uuden taidon. Taito voi olla perinteinen partiotaito tai leikki. Yksi ryhmän jäsenistä ottaa hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä sudenpentu- tai seikkailijaryhmän johtajaan ja sopii aikataulusta ja opetettavasta asiasta. Tämä kannattaa tehdä osana tarpon johtamistehtävä-aktiviteettia. 

 

 • Leikki: Siansaksaa 
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie 

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken. 

 

Aktiviteetti: Ansiomerkit 

Ryhmä tutustuu ansiomerkkeihin ja niiden historiaan Ryhmä valitsee merkeistä kolme ja miettii keille lippukunnassa niitä ehdottaisi. 

Lataa ansiomerkkiohje

 

Aktiviteetti: Kehitys ja kehu 

Ryhmä pohtii missä on vuoden aikana kehittynyt. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet kehuvat koko porukalla kutakin ryhmäläistä vuorollaan. Jos julkisesti kehuminen tai kehujen vastaanottaminen tuntuu tarpojista vaikealta, voidaan kehut myös kirjoittaa paperille. 

 

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla 
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma 

 

SYKSYN AKTIVITEETIT TULEVAT TÄLLE SIVULLE VIIMEISTÄÄN LOPPUTALVESTA