Valikko

Aikuiset

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Pestissä opittu näkyväksi

Miten nykyinen pestisi on kehittänyt taitojasi tai miten haluaisit kehittyä? Vapaaehtoispesti on oiva tilaisuus lisätä osaamistaan. Kehittyminen pestissä -työkalu on työkalu pestin liittyvissä keskusteluissa ja pohdinnoissa.   

Kehittyminen pestissä -työkalua käytetään pesti-, väli- ja päätöspestikeskusteluissa, jotka ovat pestin tavoitteiden tarkistuspisteitä. Keskusteluissa jutellaan nykytilasta ja siitä, miten siihen on tultu. Puhutaan myös siitä, miten töitä jatketaan tästä eteenpäin ja mihin panostetaan erityisesti.  

Kehittyminen pestissä -työkalua voi käyttää myös pestikeskustelujen ulkopuolella pohdintojen ja keskustelun tukena. Löydät työkalun täältä.

Harjoitus itselle: Täytä sopiva sarake lomakkeesta sen mukaan, missä vaiheessa pestisi on: alkamassa, keskivaiheilla tai päättymässä. Hyödynnä toisen sivun esimerkit! Pohdi sen jälkeen omia kehittymistavoitteitasi.  Onko todennäköistä, että tavoitteet täyttyvät? Mitä itse voisit tehdä niiden toteuttamiseksi? 

Harjoitus ryhmälle: Käytämme hetken aikaa, niin että jokainen täydentää taulukon. Jokainen voi täyttää sen sarakkeen, joka sopii siihen, missä vaiheessa oma pesti on. Lomakkeen täyttämisen jälkeenkeskustelemme pareittain. Mitä kumpikin on kirjoittanut? Mitä samankaltaisuuksia ja eroja löytyy? Miten voi tukea toista tavoitteiden saavuttamisessa? On hyvä huomata, että eri ihmisiä motivoivat ja kiinnostavat usein erilaiset asiat eivätkä kenenkään vastaukset ole toista parempia. 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä joku johtokolmikosta tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, uuden aikuisen mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai loistavan koloillan vetäminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin.

Aktiviteetti:  Ikäkausien vertaisjohtajapestit tutuiksi

Partio-ohjelmassa kuuluu kuhunkin ikäkauteen johtamistaitojen harjoittelu toimimalla ikäkauden taitojen mukaan vertaisjohtajana toiselle. Näitä tapoja on lyhyesti avattu kunkin ikäkauden ohjelmapainotusmateriaaleissa ja laajemmin kunkin ikäkauden aikuiselle johtajalle tarkoitetussa oppaassa partio-ohjelman sivuilla. Jos ikäkauden vertaisjohtajuus ei ole vielä entuudestaan tuttu juttu, kannattaa siihen perehtyä johtajaporukalla esimerkiksi ohjelmajohtajan ohjauksessa tai pyytää vaikkapa piiristä asiantuntija kertomaan aiheesta lisää.

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa.

Aktiviteetti: Osaamismerkit

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä, eli siis esimerkiksi partiossa. 

Pääsääntöisesti partion osaamismerkit ovat ns. haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista. 

Tutkimme partion nettisivulta löytyviä osaamismerkkejä. Pohdimme, onko joku merkeistä sellainen, jonka voisimme jo itsellemme hakea, tai voisiko jonkun merkin tekeminen olla esimerkiksi osa ensi kesän kesäleiripestiämme. Aloitamme kukin itsellemme sopivan osaamismerkin tietojen täyttämisen. Pyydämme tarvittaessa apua pestijohtajalta.

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Parijohtaminen 

Parijohtaminen tarjoaa mahdollisuuksia oppia uusia puolia sekä itsestä että johtamisesta. Tasavertaisen johtajapari lisää lasten ja nuorten turvallisuutta lippukunnassa, kun on tuplasti enemmän käsiä ja silmiä tekemässä ja tarkkailemassa asioissa. Johtamiseen kuuluu oleellisesti suunnittelu ja päätöksenteko, mutta myös hankaliin asioihin tarttuminen. Parijohtajina toimiessa on yhteensä enemmän näkemystä, osaamista ja tietoa. Yhdessä tekemällä ja pohtimalla saa uutta näkökulmaa erilaisiin johtamistilanteisiin, oppii tekemään toimivia kompromisseja ja saa toisesta tukea vaikean paikan tullen.  

Jos kaikki tämä on jo tuttua, voi parijohtajana keskittyä omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tarkasteluun, ja tulla sitä kautta paremmaksi. Voi pyytää johtajaparia toimimaan peilauspintana ja keskustelukumppanina siinä, missä on hyvä ja mitä haluaisi itsessä kehittää. Lisää parijohtamisesta voi lukea täältä.

Harjoitus: Tutustuminen pariin. Tutustuminen pariin- työkalun tarkoitus on toimia keskustelun herättelijänä. Työkalun avulla voi arvioida omia taipumuksia ja toimintatapoja ja ajattelumalleja erilaisissa tilanteissa. Kun kumpikin parista on täyttänyt oman lomakkeensa, näytetään oma lomake toisella ja keskustellaan siitä, missä tilanteissa pari toimii todennäköisesti samalla tavalla ja missä toimintatavat eroavat toisistaan. Harjoitusta suositetaan etenkin parijohtajille, jotka eivät tunne toisiaan entuudestaan. Työkalun avulla jokainen voi ymmärtää paremmin, miksi itse tai pari toimii tietyllä tavalla. Harjoitus sopii tehtäväksi myös yksin, kun haluaa pohtia omia tapoja ajatella ja toimia, sekä tunnistaa asioita, joissa on jo hyvä tai joita haluaa kehittää. Harjoituksen voi tehdä niin henkilökohtaisen kehittymisen kun johtamistaitojen kehittämisen näkökulmasta. 

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle.

Aktiviteetti: Partiokummi tukee uusia aikuisia 

Onko lippukuntanne johtajistossa vasta partion aloittaneita? Nimetkää lippukuntaan aikuiskummi, jonka tehtävänä on pitää huolta, ettei uusi johtaja jää yksin, innostaa ja kannustaa, kysyä mukaan ja uuden johtajan kuulumisia ja ajatuksia partiosta. Hän myös ohjaa ja auttaa ryhmänvetämiseen liittyvissä kysymyksissä. Varmistakaa, että uusi johtaja saa ryhmänjohtajaparikseen johtajan, joka on motivoitunut ja valmis auttamaan. Ottakaa uusi johtaja mukaan juttuihin ja turinoihin, raottakaa vähän niitä vanhoja juttuja, joille aina nauratte. 

Aikuisen partiokummin pestikuvaus on ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi pitää sisällään. Pestiä voi soveltaa tarpeen mukaan. Lataa pestikuvaus.

Opas partioseikkailuun -perehdytyspassi tukee uuden aikuisen perehdyttämisessä. Lataa opas.

Harjoitus partiokummille ja uudelle aikuiselle: Tulosta Opas partioseikkailuun -perehdytyspassi. Varatkaa yhteinen kahvitauko tai kävelylenkki ja ottakaa perehdytyspassi mukaan. Käykää passin kohdat läpi ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten ja milloin materiaalissa mainittuihin asioihin pääsee perehtymään. Täydentäkää myös tyhjille riveille omia lisäyksiä. Kaikkia polun kohtia ei tarvitse käydä läpi, jos ne eivät tunnu tarpeellisilta. Varatkaa myöhemmin kerran tai kahdesti hetki siihen, että tarkistatte, miten perehtyminen on sujunut ja onko mieleen tullut jotain kysymyksiä. Tämä vaihe on tärkeä, että uusi aikuinen ei jää kysymyksineen ja huolineen yksin. 

Ryhmä- (tai yksilö)harjoitus: Ottakaa esille Opas partioseikkaluun -perehdytyspassi. Jakaantukapareihin tai pieniin ryhmiin ja käykää läpi passin kohdat. Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimpiä asioita partioon perehtyessä? Mikä teille on ollut haastavinta, kun olette olleet itse aloittamassa jotain uutta harrastusta? Minkälaista tukea ja perehdytystä olisitte kaivanneet? Mitä kohtia perehdytyspassista puuttuu? Jakakaa yhdessä koko ryhmän kanssa ideat ja täydentäkää perehdytyspassi omaan toimintaanne sopivaksi.  

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken.

 

Palaute on yksi tärkeimmistä lahjoista, joita jokainen meistä voi toiminnastaan saada. Palaute nimittäin auttaa sen saajaa kehittämään itseään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia ympärillään toimivissa ihmisissä sekä koko ympäristössään. Voidaankin ajatella palautteen olevan peilipinta, joka heijastaa tekemisen takaisin tekijään.

Voimme antaa monenlaista palautetta ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa. Vahvistavalla palautteella yritämme kertoa palautteen saajalle hänen toimintansa positiivista vaikutuksista ja saada häntä jatkamaan samanlaista toimintaa. Vahvistavalla palautteella tunnistamme ja tunnustamme toisen ominaisuuksien ja toiminnan tärkeyttä ryhmässä. Kehittävää palautetta annamme, jotta voimme auttaa toista ihmistä muuttumaan ja kehittymään. Kehittävä palaute antaa mahdollisuuden peilata omaa toimintaa ja nähdä sen vaikutus toisissa. Kriittistäkin palautetta saa antaa. On todella tarpeen puuttua vahingoittavaan ja ilkeään toimintaan. Näissäkin tilanteissa on hyvä muistaa, että teon takana on jonkinlainen tarve, jota tekijä yrittää tyydyttää.

Palautteen saaminen ja antaminenkin voi tuntua välillä pelottavalta – mikä olisi oikean tilaisuus ja tilanne? Useimmiten palaute tulisi antaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kuitenkin antaen mahdollisten tunnekuohujen laskeutua. Vahvistavaa palautetta kannattaa antaa jatkuvasti, mutta pitkälti jälkikäteen annettu kehittävä palaute ei auta palautteen saajaa enää yhdistämään omaa käytöstään tapahtuneeseen, joka taas voi vähentää tahtoa oman toimintansa muuttamiseen. Samalla meidän täytyy muistaa, että annettavan palautteen tilanteiden ja toiminnan olisi hyvä olla henkilökohtaisesti koettua. Sen sijaan, että annat kaverien puolesta palautetta, anna tukea kavereillesi, jotta he pystyvät antamaan palautteen suoraan.

Vahvistavaa palautetta ei tule kuitenkaan sekoittaa kiitokseen, mutta ne voidaan yhdistää. Hyvin kohdennettu kiitos kruunaa niin pienen kuin isonkin projektin. Kiitos piristää tekijän mieltä ja hän saa tuntea olleensa arvokas ja tärkeä. Muista, että kiitoksen ei tarvitse myöskään tulla johtajalta tai vaikka leiriä järjestävältä taholta. Jokainen meistä voi antaa kiitosta ihan jokaiselle.

Aktiviteetti: Kiittäminen rutiiniksiKiittäminen on yksinkertainen juttu mutta unohtuu helposti. Tässä muutama vinkki, miten kiittämisen voi ottaa tavaksi. Keväällä kauden päättyessä on hyvä hetki kiittämiseen.Harjoitus itselle: Ota puhelin käteen ja jaa kiitokset saman tien lippukuntakavereille! Kirjoita henkilökohtainen viesti tai julkisempi somepäivitys tai soita ja kiitä. Harjoitus ryhmälle: Jaa jokaiselle kortti, johon merkitään oma nimi. Kortit kiertävät porukassa ja jokainen kirjoittaa jokaisen korttiin jonkun kivan palautteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös niin, että kiitokset kerätään nimikoituihin kirjekuoriin.Muistilista lippukunnan joka johtajalle:

 • Kiitä! Älä panttaa kiitosta, tai se unohtuu. Ota tavaksi kiittää tekijöitä heti tapahtuman, kokouksen tai retken jälkeen.
 • Kehu! Ota tavaksi kehua, julkisesti ja välittömästi.  
 • Juhli! Mikä on teidän tapanne juhlia onnistumisia? Olisiko tänä keväänä aihetta pieneen juhlahetkeen jonkun onnistumisen kunniaksi?
 • Muista pestikeskustelut! Pestikeskustelujen säännöllinen pitäminen kannattaa todellakin ottaa lippukunnassa tavaksi! Välipestikeskustelu on hyvä hetki tuumailla hetki taaksepäin mennyttä, kiittää ja tuumata sitä, mikä meni hyvin, mikä tosi hyvin ja mikä tehdään ensi kerralla vielä paremmin. Myös päätöspestikeskustelussa kiittäminen kuuluu asiaan!
 • Lue lisää vinkkejä kiittämiseen täältä.

Lisää materiaalia

Partio.fi-sivustolle on koottu paljon materiaalia lippukunnan toiminnan reflektointia varten. Ne löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/reflektointitaidot/

 

Elokuu: Minne päädytään

Elokuussa suunnataan katseet kohti tulevaa. Kesän aikana on saatettu siirtyä ikäkaudesta toiseen ja on aika ottaa uusia askeleita partiopolulla. Lisäksi lippukunnassa huolehditaan siitä, että pestikeskustelut on käyty.

 

Aktiviteetti: Pestikeskustelu

Moni yli 15-vuotias toimii partiossa jossakin pestissä. Jotta jokainen viihtyisi mahdollisimman hyvin pestissä, on pestaaminen keskeisessä roolissa. Pestikeskustelussa pestaaja ja pestattava sopivat, mitä pestiin kuuluu, mistä saa tukea ja milloin pesti loppuu. Tärkeää on huomioida myös pestattavan motivaatio ja kiinnostuksen kohteet. Pestissä saatavan osaamisen näkyväksi tekeminen on myös pestaajan tärkeitä tehtäviä.

Suomen Partiolaiset on kehittänyt paljon erilaista materiaalia pestaajan ja pestatun tueksi. Materiaalit löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/. Elokuussa lippukunnassa huolehditaan siitä, että jokainen lippukunnassa pestissä oleva on käynyt pestikeskustelun. Myös pestikeskustelun pitämistä voi harjoitella, sekin on taito. Yllä olevan linkin takaa löytyvillä malleilla pääsee kuitenkin jo todella hyvään alkuun.

Aktiviteetti: Riippumattojohtaminen

Riippumattojohtaminen tarkoittaa johtamistilannetta, jossa yksi tai useampi ryhmän jäsen osallistuu partiotoimintaa etäältä eli esimerkiksi kotoaan tai jopa toisesta maasta. Riippumattojohtaminen sopii hyvin esimerkiksi toisella paikkakunnalla asuvan vaeltajaikäisen tai aikuisen partion harrastamisen tavaksi, kun esimerkiksi opiskelut, varusmiespalvelu tai työt vievät eri paikkakunnalle kuin oma lippukunta.

Rippumattojohtaminen ei suinkaan ole edellytys partiotoiminnalle, vaan yksi tapa muiden joukossa partion mahdollistamiseksi. Riippumattojohtaminen ei myöskään tarkoita pelkkää internetiä, vaan verkkokokouksia voi hyödyntää tarpeen mukaan. Verkkokokouksien avulla voi saada käyttöön sellaista osaamista ja vapaaehtoisen panosta, mikä ei muuten onnistuisi esimerkiksi pitkän välimatkan takia.

Vinkkejä riippumattojohtamiseen on koottu tänne  https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/riippumattojohtaminen-ja-etapartio/

Keväällä 2020 jokaisessa lippukunnassa jouduttiin käyttämään riippumattojohtamista pakottavista syistä. Syksyn tullen mennyttä kevättä on hyvä pysähtyä arvioimaan.  Mitä hyvää etäyhteyksien välityksellä tapahtuvaan partiotoimintaan liittyi? Entä mitä haasteita se toi tullessaan? Arvioimme oman  lippukuntamme toimintaa kevään erityisjaksona. Miten riippumattojohtamista voisi hyödyntää jatkossakin omassa lippukunnassa tai sen ryhmissä?

Aktiviteetti: Perehdytys kuntoon

Uuden toimintakauden myötä lippukunnassa aloittaa partiossa kokonaan uusia ihmisiä tai ihmisiä uusissa pesteissä. Jotta uudessa pestissä toimiminen alkaisi mahdollisimman hyvin, on lippukunnassa huolehdittava siitä, että jokainen saa riittävän perehdytyksen pestiinsä.

Tapoja perehdyttää on monia. Yksilöistä riippuu, mikä tapa sopii kenellekin. Pestaajan, pestattavan ja pestistä väistyvän on hyvä yhdessä miettiä, mikä tapaa sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen. Pääasia on, että perehdytys tulee tehtyä. Erilaisia tapoja perehdyttää ovat muun muassa seuraavat:

 • nykyinen ja uusi pestinhaltija ovat hetken aikaa pestissä samaan aikaan
 • perehdytysretki, jonka aikana tutustutaan uusiin asioihin (sopii esimerkiksi uusille aikuisena partioon mukaan liittyville)
 • osallistuminen ryhmän siirtymäretkelle (sopii esimerkiksi ryhmän uudelle luotsille)
 • tiedonsiirtopalaveri
 • pestikuvauksen päivitys
 • pestiin liittyvän vuosikellon kirjoittaminen tai päivitys

Lisää materiaalia

Partio.fi-sivustolle on koottu paljon materiaalia lippukunnan toiminnan kehittämistä varten. Ne löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/visiointitaidot/

 

Syyskuu: Päivän hyvä työ

Syyskuussa vaikutetaan lähipiirissä oleviin ihmisiin. Jokainen tekee arjessaan pienempiä ja suurempia johtamistekoja.

 

Aktiviteetti: Normit kielessä

Tarkastelemme kieleen liittyviä asenteita ja normeja. Pyrimme löytämään neutraaleja ilmaisuja, joihin ei liity ennakkoasenteita ja käytämme niitä arjessamme. Esimerkiksi vanhemmat vs. huoltajat vs. äiti/isä, aviomies/vaimo vs. puoliso, lääkäri vs. naislääkäri, lapsi vs. tyttö/poika. Havainnoimme omaa ja lippukuntamme kielenkäyttöä ja vähintään viikon ajan keskitymme siihen, että vältämme turhaa stereotypisointia viestinnässämme.

Aktiviteetti: Lippukunnan ympäristövaikutus

Selvitämme lippukuntamme ympäristövaikutuksia, esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutusta sekä syntyvää roskamäärää. Teemme kolme toteuttamiskelpoista ehdotusta lippukunnan toiminnan ympäristörasituksen vähentämiseksi ja esittelemme ne lippukunnan hallitukselle tai johtajistolle. Kun ehdotuksia lähdetään toteuttamaan, osallistumme ja ohjaamme muita tarvittaessa. Apua ympäristövaikutusten tarkasteluun saa esimerkiksi Kirkon ympäristödiplomi -materiaalista.

 

Lokakuu: Elämänhallinta

Lokakuussa keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja terveisiin elämäntapoihin. Itsen tunteminen ja itsestä huolehtiminen ovat perusta hyvälle johtajuudelle.

 

Aktiviteetti: Arkiliikuntakisa

Järjestämme johtajiston kesken arkiliikuntakilpailun, jossa palkitsemme koko ryhmän, jos kaikki jäsenet saavuttavat ennalta asetetun tavoitteen. Tsemppaamme ja motivoimme toisiamme.

Aktiviteetti: Arjen aikasyöpöt

Muistelemme kukin edellistä päiväämme ja kirjoitamme muistiin sen päivän aikataulu mahdollisimman tarkkaan. Kiinnitämme huomiota sellaisiin asioihin, kuten kuinka paljon olemme ahkeroineet ja levänneet, miten olemme nauttineet, kuinka usein olemme syöneet, mihin on kulunut liikaa aikaa ja mihin liian vähän. Mietimme, voisimmeko jossakin parantaa. Keskustelemme lopulta yhdessä, millaisiin lopputuloksiin olemme päätyneet.

Aktiviteetti: Oman elämän SWOT

Tutustumme SWOT-analyysiin etsimällä tietoa esimerkiksi internetistä tai kirjallisuudesta. Analyysistä löytyy hyvin tietoa muun muassa opetusministeriön sivuilta sekä wikipediasta. Teemme SWOT analyysin esimerkiksi opiskeluun, töihin, harrastuksiin tai johonkin niitä kaikkia yhdistävään tekijään, kuten ajanhallintaan liittyen. Missä asioissa ja taidoissa olen hyvä? Mitä asioita ja taitoja voisin kehittää? Tuleeko ulkopuolelta viestejä, jotka voin kokea opintojani, töitäni tai harrastuksiani kohtaan mahdollisuuksina tai haasteina?

 

Marraskuu: Millainen johdettava olen

Marraskuussa tutustutaan partion päättäjiin ja päätöksentekoon. Samalla mietitään, millaisia johdettavia itse olemme.

 

Aktiviteetti: Piirin toiminta tutuksi

Kutsumme lippukunnan johtajistoon vieraaksi jonkun piiritoimijan. Pyydämme häntä kertomaan piirin päätöksenteosta ja niistä vaikutusmahdollisuuksista, joita yksittäisellä lippukunnan tai lippukunnan jäsenellä on piirin toiminnassa. Pyydämme vierailijaa myös kertomaan piirin avoimista pesteistä ja niissä toimimisesta. Samalla on hyvä kerrata, millaisia palveluja piiri lippukunnille tarjoaa.

Aktiviteetti: Johtajuuden itsearviointi

Täytämme kokouksessa tai kukin kotonamme johtajuuden itsearvioinnin. Se löytyy osoitteesta https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf Käytämme aikaa sen pohtimiseen, miten lähdemme kehittämään johtajuuden eri puoli itsessämme. Kun lomakkeet ovat täytetyt, otamme jokainen parin tai pestiesihenkilön ja keskustelemme hänen kanssaan suunnitelmistamme.

Aktiviteetti: Esikuva johtajana

Kuka on esikuvani johtajuudessa? Poliitikko, mielipidevaikuttaja, joukkueurheilija tai joku muu? Tutustun häneen lukemalla joko kirjan tai muita tekstejä. Yritän kirkastaa, mikä tekee hänestä hyvän johtajan ja minkälaisia hyvän johtajan ominaisuuksia hänessä on. Vinkkaan henkilöstä ja/tai kirjasta kaverille tai vaikka Minä partiolaisena -kurssin instassa. Hyviä johtajia voi löytyä myös kaunokirjallisuuden puolelta, jos vain laittaa ”johtajuusbongauslasit” päähän.

 

Joulukuu: Tunnista arvosi

Joulukuussa tunnistetaan omia arvoja. Taitavan johtajan on tunnistettava omat arvonsa, jotta hän pystyy toimimaan ja johtamaan niiden mukaisesti. Partio on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta.

 

Aktiviteetti: Lippukunnan arvot käytännössä

Pohdimme lippukunnan toimintaa ja käytäntöjä esimerkiksi esteettömyyden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, sisupartiolaisten ja kielen kautta. Pääseekö kolollemme kulkemaan pyörätuolilla, miten uskonnottomat tai eri uskontojen edustajat huomioidaan vaikkapa lupauksen annossa ja saako partiosta ja lippukunnastamme tietoa ilman täydellistä suomen kielen taitoa? Miten lippukunnassamme järjestetään saunavuorot tai jakautuminen telttoihin? Epäkohtia havaittuamme teemme toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Luomme uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla yhä useamman on mahdollista harrastaa partiota.

Aktiviteetti: Lippukunnan arvojana

Toteutamme arvojanan. Yksi meistä lukee väitteen. Sen jälkeen jokainen meistä asettautuu kuvittelulle janalle, jossa huoneen toisessa päässä on täysin samaa mieltä ja toisessa on täysin eri mieltä. Kun olemme kaikki valinneet paikkamme, keskustelemme siitä, miksi kukin on valinnut sen paikan, jonka on valinnut. Väittämät: Kolomme on aina avoin partiolaisille, Kaikki voivat ryhtyä partiolaisiksi. On helppoa saada muita mukaan partioon. Partiossa voi olla oma itsensä. Partiossa oppii kyseenalaistamaan kirjottamattomia sääntöjä. Partio on hyvä toimimaan moninaisuuden kanssa. On helppo olla uusi partiossa. Partioon tulee mukaan tietyn tyyppisiä ihmisiä. Partiolaiset muuttavat yhteiskuntaa. Kaikki partiolaiset hyväksytään ja heitä kohdellaan tasaveroisesti. Lähde: Scouterna

Aktiviteetti: Arvokollaasi

Tuomme kololle ison kasan aikakauslehtiä. Kunkin tehtävänä on leikata lehdistä itselleen tärkeitä asioita tai niitä edustavia kuvia ja sommitella niistä kuvakollaasi taustapaperille. Lopuksi jokainen vuorollaan esittelee oman kollaasinsa ja sen ajatukset. Jokaisen tehtävänä on huolehtia turvallisesta keskusteluympäristöstä, jossa kukin saa vapaasti kertoa omista ajatuksistaan muiden arvostelematta.