Samoaja ymmärtää ryhmäytymisen merkityksen. Hän saa konkreettisia välineitä ryhmäytymisen toteuttamiseen. Samoaja tutustuu niihin keinoihin, joilla ryhmää voidaan tukea siirtymään kehitysvaiheesta toiseen. Samoaja tietää mitä on henkinen turvallisuus ja tiedostaa sen merkityksen ryhmäprosessissa. Samoaja ymmärtää ryhmän ja epämääräisen joukon eron. Samoaja oppii hyödyntämään ryhmän tunnusmerkkejä. Hän tunnistaa ryhmän jäsenten eri rooleja ryhmän toiminnassa. Samoaja tiedostaa tehtävänsä ryhmähengen luojana ja kehittäjänä

Valikko

Ryhmäytyminen


Tavoite:

Samoaja ymmärtää ryhmäytymisen merkityksen. Hän saa konkreettisia välineitä ryhmäytymisen toteuttamiseen. Samoaja tutustuu niihin keinoihin, joilla ryhmää voidaan tukea siirtymään kehitysvaiheesta toiseen. Samoaja tietää mitä on henkinen turvallisuus ja tiedostaa sen merkityksen ryhmäprosessissa. Samoaja ymmärtää ryhmän ja epämääräisen joukon eron. Samoaja oppii hyödyntämään ryhmän tunnusmerkkejä. Hän tunnistaa ryhmän jäsenten eri rooleja ryhmän toiminnassa. Samoaja tiedostaa tehtävänsä ryhmähengen luojana ja kehittäjänä

Kuvaus:

Samoaja tutustuu siihen, mikä tekee ryhmästä ryhmän ja miten ryhmä toimii. Hän oppii keinoja ryhmähengen muodostamiseksi ja parantamiseksi. Kurssilaiset miettivät yhdessä, mitä eri tunnuksia ryhmällä voi olla. Samoaja tutustuu erilaisiin tapoihin ryhmäytyä. Samoaja harjoittelee ryhmäyttämistä kokeilemalla erilaisia leikkejä ja tehtäviä. Samoajat keskustelevat ryhmäytymisen merkityksestä yhdessä muiden kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Ryhmäytyminen tarkoittaa prosessia, jossa tärkeää on ryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus, tunteminen, luottamus ja viihtyminen. Ryhmäytymisen alkuvaiheessa keskeistä on ryhmän jäseniin tutustuminen. Pelkkä nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä, vaan ryhmäytymisen prosessi on pitkä. Ryhmän kehityksen myöhemmissä vaiheissa ryhmäytymisen avulla voidaan parantaa ryhmän yhteenkuuluvuutta sekä parantaa ryhmän toimivuutta. Tämä rupeama kannattaa tehdä kurssin alussa, jotta rupeaman harjoitteet toimivat myös kurssilaisten ryhmäyttäjinä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: A_Kämpällä A_Kololla A_Metsässä A_Ulkona
Taitoalueet: Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto: A_muutama_tunti
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Ryhmä pystyttää teltan. Teltan pystyttäjät joutuvat toimimaan silmät sidottuina muiden johtamina.

Kukin vuorollaan seisoo pöydällä ja kaatuu selin (tai etuperin) ryhmän muiden jäsenten käsien varaan.

Sidotaan köysi kahden puun väliin suhteellisen korkealle. Ryhmän tulee saada kaikki jäsenet yli koskettamatta köyttä.

Tehdään narusta tai köydestä verkko kahden puun väliin. Ryhmässä pitää auttaa kaikki ryhmän jäsenet verkon läpi koskematta köysiin. Vaikeutta voi lisätä vaatimalla, että jokaista verkon aukkoa saa käyttää vain kerran.

Yksi valitaan johtamaan. Muut ottavat kouluttajan antamasta nuorasta kiinni ja tekevät siihen solmun irroittamatta otteitaan. Johtaja peittää solmun tekoajaksi silmänsä. Tämän jälkeen johtaja yrittää itsenäisesti muita käskemällä avata solmun. Sama toistetaan, mutta johtaja kehottaa muita avaamaan solmun. Muiden on helppo yhteistyössä avata solmu, jonka he ovat itse tehneet. On huomattava, että yhdessä saadaan myös muunlaiset ongelmat helpommin ratkaistua.

Samoajat miettivät miten tehtäviä voi jakaa vartiossa, jotta kaikki
osallistuvat ryhmän toimintaan. Tärkeää ryhmän toiminnan kannalta on,
että yhdessä päättämistä harjoitellaan alusta asti ja alussa sovitaan
säännöt yhdessä.

Vartio siirtyy koulutuksen aikana paikasta toiseen. Siirtymä toteutetaan niin, että jokaista vartionjäsentä kannetaan vuorollaan esimerkiki noin 15 metriä ilman apuvälineitä. Tämä pakottaa vartion jäsenet toimimaan yhteistyössä ja luottamaan toinen toisiinsa.

Samoajien silmät sidotaan ja he menevät jonoon niin että vasen käsi on edessä olevan vasemmalla olkapäällä. Samoajat viedään ”aidatulle” alueelle. Alue on kuusikulmio, joka on muodostettu 30 m narusta ja kuudesta tikusta. Samoajien tehtävänä on ensin löytää köysi aitauksen sisältä. Tämän jälkeen heidän tehtävänään on muodostaa köydestä nelikulmio, joka laitetaan aidatun alueen keskelle. Leikinohjaaja voi vaikuttaa siihen, jos joku samoaja alkaa dominoida keskustelua laittamalla hatun kyseisen samoajan päähän. Hattu päässä ei saa puhua. Hattu saa olla maksimissaan 2 minuuttia saman henkilön päässä. Tehtävä loppuu kun vartio on sitä mieltä, että se on valmis tai 25 minuutin jälkeen.
Harjoituksen jälkeen on hyvä käydä yhdessä purkukeskustelu. Siinä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Toimivatko samoajat suunnitelmallisesti? Vaihtuiko suunnitelma aktiviteetin aikana? Miksi? Häiritsikö yksittäisten samoajien hiljentäminen vartion toimintaa?
Lähde: KFUK-KFUM Spejder

Solmimme köyden ympyräksi. Ympyrän pitää olla niin iso, että yksi vartio voi seistä ympyrän ulkopuolella ja pitää köydestä kiinni molemmilla käsillä. Loput meistä toimii tarkkailijoina ja seisoo hiljaa vähän etäämmällä köydestä. tarkkailijoiden tehtävänä on arvioida vartion sisäistä kommunikaatiota ja yhteispeliä. Sidomme köydestä kiinni pitävän vartion jäsenten silmät. Tämän jälkeen he kävelevät hetken ympyrässä köysi käsissään, jotta he menettävät käsityksen suunnasta. Tehtävänä on muodostaa köydestä täydellinen neliö. Tämän jälkeen tarkkailijat antavat palautetta. Kaikki vartiot saavat vuorollaan kokeilla tehtävää. Lopuksi puramme harjoituksen yhdessä pohtimalla, mitä asioita vaati onnistunut neliön tekeminen. Mitkä asiat hidastivat neliön syntymistä?
Lähde: KFUK-KFUM spejder

Saamme jokainen ilmapallon, johon kirjoitamme oman nimen. Tämän jälkeen laitamme musiikin soimaan ja kaikkien tehtävänä on pitää kaikki ilmapallot ilmassa. Kun musiikki sammuu, yritämme niin nopeasti kuin mahdollista saada ilmapallon käsiimme. Tämän jälkeen jokainen etsii kyseisen ilmapallon omistajan. Kun omistaja on löytynyt, löytäjä piirtää omistajan hiukset palloon. Jos löydämme oman pallomme, joudumme vaihtamaan palloa jonkun toisen kanssa. Kun hiukset on piirretty, laitamme musiikin uudestaan soimaan. Kun musiikki pysähtyy, etsimme taas pallon, sen jälkeen pallon omistaja, ja sitten jälkeen piirrämme omistajan silmät palloon. Seuraavalla kierroksella piirrämme nenän ja sen jälkeen suun.
Harjoituksessa on tarpeen käyttää tusseja, jotka pysyvät ilmapallossa.
Lähde: Scouterna

Rakennamme A-pukin. Yksi meistä menee seisomaan A:n poikkipuulle. Muu vartio auttaa nostamaan pukin pystyyn. Tehtävänä on kävelyttää A-pukkia eteenpäin kallistamalla puolelta toiseen. Muu vartio auttaa pitämään A-pukin pystyssä pitämällä kiinni naruista, jotka on kiinnitetty A-pukin yläosaan.
Lähde: Norges speiderforbund

Lisää vinkki

Lisää liite