Seikkailija tunnistaa kotiseutunsa metsätyypit ja osaa valita järkevän leiripaikan sijainnin.

Valikko

Metsätyypit


Tavoite:

Seikkailija tunnistaa kotiseutunsa metsätyypit ja osaa valita järkevän leiripaikan sijainnin.

Kuvaus:

Seikkailija perehtyy kotiseutunsa metsätyyppeihin ja pohtii leiripaikan valintaa.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Luonto Retkeily
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Sampo toimii asiantuntijana, ohjaa ja neuvoo. Sampo järjestää retken alueelle, jossa on monipuolista luontoa. Vartionjohtajat noutavat sammolta tarvittavat tarpeet ja ohjeet. Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä, ja jakaa tehtäviä vartion sisällä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Länsi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tätä aktiviteettia on hyvä toteuttaa useamman tapaamiskerran aikana. Joukkue pohtii etukäteen vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaisia eroja on havumetsän ja lehtometsän välillä? Eivätkö neva ja korpikorpi ole sama asia? Kasvaahan meren rannalla ja järvenrannalla samanlaista kasvillisuutta? Pohdinnan jälkeen joukkue keskittyy kahteen erilaiseen metsätyyppiin. Seikkailijat käyvät tutustumassa valitsemiinsa maastokohteisiin paikan päällä. Maiseman lisäksi seikkailijoiden kannattaa keskittyä kasveihin ja eläimiin. Tutkimusretken aikana vartiot voivat tehdä digitaalisen kasvion ottamalla kuvia kasveista. Kuvia voi myös ottaa eläimistä, eläinten jäljistä tai jätöksistä. Lähde: DDS

Metsän tutkimisessa voi käyttää apuna WWF:n Naturewatch Metsässä -tutkimuslomakkeita. Ottakaa mukaan esimerkiksi seuraavat tehtävät: Millainen metsä tämä on? s. 4-5 Miten ihmiset käyttävät tätä metsää? s. 11-12 Mitataan ja lasketaan metsää s. 14 Kasvit ruudussa s. 16 Vinkki: WWF

Tutkitaan retkikohteena olevan metsän monimuotoisuutta. Arvioidaan metsän monimuotoisuutta neljällä mittarilla: etsimällä puulajeja, paksuja puita, kuolleita puita sekä pitkälle lahonnutta maapuuta. Monimuotoisessa metsässä kasvaa useita puulajeja ja eri-ikäisiä puita, myös vanhoja (eli paksuja) puita. Sopiva paksun puun mitta voi olla vaikkapa se, etteivät seikkailijan kädet yllä rungon ympäri. Kuolleet puut tarjoavat elinpaikkoja monille sienille ja selkärangattomille eläimille. Eri lajit ovat erikoistuneet elämään lahoamisen eri vaiheissa olevalla kuolleella puulla. Tästä syystä etsitään myös pitkälle lahonnutta puuta: sellaista lahopuuta, joka tuntuu pehmeältä käteen. Sovitaan ensin tutkimusalue ja jaetaan tehtävät pareille tai ryhmille. Kukin ryhmä voi etsiä metsästä yhtä tai kaikkia piirteitä. Lopuksi käydään yhdessä läpi tulokset ja arvioidaan, onko tämä metsä luonnoltaan monimuotoinen vai ei. Vinkki: WWF

Mikä on metsän valtalaji? Kasvilajit, jotka ovat peittäviä ja kasvupaikalleen leimaa-antavia, ovat metsän valtalajeja. Tässä tehtävässä tutkitaan kasvilajien runsautta ja kasvupaikkoja kasvillisuusruutujen avulla. Tuloksien avulla voidaan vertailla eri metsiköitä ja kasvupaikkoja. Tarvikkeet: kasvikirja, muistiinpanovälineet, kasvillisuusruudun rajaamista varten esim. naru kulmakeppeineen, kepit tai kehikko ja apuruudukko (neliön kasvillisuusruutua varten 10x10 cm apuruutuja), Maastotyöohje neliömetrin kasvillisuusruudulle:

 • Rajaa kasvillisuusruutu maastoon. Varo tallaamasta ruudun sisälle jäävää kasvillisuutta.
 • Kasvilajien tunnistaminen: Mitä kasvilajeja ruudulla kasvaa? Merkitse lajit lomakkeeseen.
 • Kasvilajien peittävyys: Aseta apuruudukko varovasti maahan kasviruutusi päälle. Nyt voit arvioida kasvilajien peittävyyttä. Jokainen pikkuruutu vastaa 1 % alaa kasvillisuusruudustasi.
 • Tarkastele jokaista luettelosi kasvilajia erikseen ja arvioi, montako pikku ruutua se peittää. Lajien yhteenlaskettu peittävyys voi olla yli 100 %, koska kasvit ja niiden lehdet voivat peittää toisiaan.
 • Kasvillisuusruudun valtalajit: Mitkä ovat ruutusi peittävimmät lajit eli valtalajit? Niiden avulla voit päätellä kasvupaikkatyypin.
Mikä onkaan alueen kasvupaikkatyyppi?

Mikä kasvi viihtyy minkä puun lähellä? Lähtekää metsään kasviopaskirjan sekä sienikirjan kanssa. Mitkä kasvilajit viihtyvät männyn seurassa, entä kuusen tai koivun? Mitä lajisto kertoo kasvupaikkatyypistä ja metsän viljavuudesta? Kuvatkaa ja tunnistakaa 5 kasvia puulajin lähettyviltä.

Opetellaan tunnistamaan metsäkasveja sekä määrittämään tunnuskasvien avulla kasvupaikkoja. Kasvupaikkatyyppejä eli päämetsätyyppejä ovat karukkokangas sekä kuiva-, kuivahko-, tuore- ja lehtomainen kangas sekä lehto. Välineet: muistiinpanovälineet, kasvikirja ja pussi tms. mahdollisten näytteiden keräämistä varten. Valitkaa lähimetsästä tai retkeltä muutama selkeästi erilaisen näköinen kasvupaikka. Määritelkää joukkueelle esimerkiksi metri x metri alue, tai halutessanne isompi. Tutkikaa paikkanne kasvilajeja sekä tämän perusteella kasvupaikkaa. Lajintuntemus

 • Tarkastele tutkimusaluettasi. Montako kasvilajia tunnistat? Tee luettelo tunnistamistasi lajeista.
 • Löytyykö joukosta tuntemattomia kasveja? Ne voidaan tunnistaa näytekasvien avulla. Näytteet otetaan ilman juuria katkaisemalla kasvi varovasti varren tyveltä. Vältä turhaa näytteiden keräämistä!
 • Kootkaa luokassa kasvinäytteet yhteen ja yrittäkää tunnistaa yhteisvoimin niin monta kuin pystytte. Käyttäkää apuna määrityskirjoja.
 • Jatkotyö: kuivatkaa kasvit ja kootkaa niistä näyttely luokkaanne. Näyttelyn voi koota lajeittain, jonkin ominaisuuden tai kasvupaikan mukaan ryhmiteltynä.
Kasvupaikat
 • Tarkastele metsän kenttä- ja pohjakerrosta. Mitkä kasvilajit kasvavat runsaimpina?
 • Mitä kasvupaikkatyyppiä metsä on?
 • Mikä on yleisin puulaji kasvupaikalla?
Lopuksi tehkää omat valistunut arvauksenne johtajan avulla, mikä kasvupaikka tässä voisi olla kyseessä?

Tutkitaan maastoa ja kasveja retkillä. Mikä on paras retkimaasto? Miten kasvillisuus vaikuttaa siihen? Mietitään telttapaikan valintaa ja sen vaikutusta luontoon. Millainen on hyvä maasto leiriytymiselle? Miten hyvän maaston ja tietyn metsätyypin tunnistaa? Valitaan paikka maastoretkelle niin, että lähistöllä on mahdollisimman monipuolista luontoa ja metsätyypeille tyypillisiä kasveja tutkittavaksi ja tunnistettavaksi. Pystytetään laavut kolmeen erilaiseen paikkaan ja vertaillaan näitä paikkoja. Mitä hyvää ja mitä huono kussakin paikassa on? Huomioidaan esimerkiksi, että kangasmaa on kalliota pehmeämpi selän alla, suorannalta on vaikea mennä uimaan ja heinikkoon ei saa tehtyä turvallisesti nuotiota. Kasvillisuuden perusteella voidaan myös päätellä mm. maaston kosteus. Hyvä telttapaikka on esim. suon laita, avoin kallio tai järven ranta. Kun on yhden yön nukkunut suolla tai notkelmassa sateella, osaa pystyttää teltan muualle. Tutustutaan kulumiselle aran maaston tuntomerkkeihin ja pyritään välttämään sellaisessa liikkumista. Esim. kuivat jäkälät, sammalikot ja hiekkatöyräät kärsivät ihmisten kulkemisesta.

Joukkue kerää vartioittain kasveja erilaisista metsistä ja kuivaa ja prässää niitä.

Lisää vinkki

Liite