Vaeltaja osaa käyttää erilaisia johtamismalleja käytännössä. Hän ymmärtää, että johtaminen partiossa on kasvattamista ja osaa tarkastella johtamistaan partion johtamismallin mukaisesti. Vaeltaja osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana riippuen johdettavasta ryhmästä ja johtamisen kontekstista. Hän tuntee itselleen sopivan tavan johtaa.

Valikko

Johtamismallit


Tavoite:

Vaeltaja osaa käyttää erilaisia johtamismalleja käytännössä. Hän ymmärtää, että johtaminen partiossa on kasvattamista ja osaa tarkastella johtamistaan partion johtamismallin mukaisesti. Vaeltaja osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana riippuen johdettavasta ryhmästä ja johtamisen kontekstista. Hän tuntee itselleen sopivan tavan johtaa.

Kuvaus:

Vaeltaja tarkkailee omaa johtamistaan ja toimintaansa erilaisissa johtamistilanteissa ja ympäristöissä. Hän pohtii, miten erilaiset mallit korostuvat erilaisissa tilanteissa, ja pyrkii valitsemaan eri tilanteisiin sopivan tavan johtaa. Vaeltaja tutustuu johonkin itselleen uuteen johtamismalliin. Hän selvittää sen perusteet ja soveltaa mallia käytännössä. Mallin kokeilemisen jälkeen vaeltaja pohtii sen soveltumista partioon ja omaan johtamistapaansa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi auttaa löytämään erilaisia johtamisteorioita. Vartionjohtaja voi myös pohtia etukäteen syventäviä kysymyksiä keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Luotsi osallistuu loppupohdintaan, ja auttaa vaeltajaa tunnistamaan tämän tapoja johtaa ja toimia erilaisissa tilanteissa. Luotsi keskustelee vaeltajan kanssa tämän johtamisestaan tekemistä havainnoista esimerkiksi suunnanoton yhteydessä. Luotsi auttaa vaeltajaa arvioimaan johtamismallin soveltuvuutta partiotoimintaan sekä vaeltajan omaan tapaan johtaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä johtajana

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Saan luotsiltani kirjallisena lyhyen kuvauksen tilanteesta, jossa minun tulisi johtaa ryhmää (esimerkiksi odottamaton tilanne kesäleirillä, johtajiston sisäinen riita tai piirin projektin järjestäytymiskokous). Voimme myös kirjoittaa tilanteita toisille vartiomme jäsenille. Kirjoitan tähänastisen johtamiskokemukseni ja muun osaamiseni perusteella lyhyen selostuksen siitä, miten johtaisin ryhmän tilanteen läpi. Toistan saman harjoituksen vielä kaksi kertaa vaeltajuuteni aikana ja vertaan vastauksiani. Olenko löytänyt johtamiseen jotain uusia näkökulmia tai keinoja? Muuttuivatko vastaukseni paljon?

Pohdin tilanteita, joissa minulla on ollut haasteita löytää hyvä tapa toimia johtajana. Tutustun erilaisiin teorioihin johtamisrooleista. Löydän eri johtamisrooliteorioita esimerkiksi internetistä tai alan kirjallisuudesta. Käytän hakusanoja situational leadership, action centered leadership, functional leadership tai leadership philosophies. Vertailen muutamaa eri teoriaa ja niiden antamaa kuvaa johtamisesta ja johtajan roolista. Millaisilla perusteilla johtajia on eri teorioiden mukaan luokiteltu? Onko joku johtamisteoria mielestäni parempi kuin toinen? Tunnistanko itseni tai muita tuttuja johtajia eri teorioiden johtamisrooleita? Etsin johtamisen teorian, joka voisi soveltua minulla olleeseen haastavaan tilanteeseen, ja tutustun siihen tarkemmin. Kokeilen teoriaa käytännössä, ja arvioin sen soveltuvuutta kyseiseen tilanteeseen, partioon ja omaan johtamistapaani.

Jos olen suorittanut varusmiespalveluksen, tai suoritan sitä parhaillaan, voin käyttää johtamismallina syväjohtamista. Tutustun materiaaliin vielä uudelleen partionäkökulmasta, ja kokeilen mallia jossakin partiotapahtumassa. Tapahtuman jälkeen pohdin omaa toimintaani, mallin toteutumista ja sen toimivuutta sekä soveltuvuutta partioon. Pohdin myös, onko mallissa joitain piirteitä, joita haluan soveltaa johtamisessani jatkossakin.

Mietin mielessäni jonkun tilanteen nuoruudestani, jossa olen toiminut johtajana (esimerkiksi koti-ikävän hoitaminen, iltanuotion vetäminen, luokkaretken suunnittelun vetäminen). Mitä tapahtui? Mikä oli johtamistilanteen tavoite? Millä tavalla edistin tavoitteeseen pääsemistä? Miten sain kaikki toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla? Millä tavalla kannustin ja rohkaisin toisia tavoitteen toteutumiseksi? Miten tilannetta mietittiin jälkikäteen ja mitä minä ja ryhmäni tästä opimme? Esittelemme omat tilanteemme ja ajatuksemme koko vartiolle. Pyrimme syventämään pohdintaamme esittämällä toisillemme haastavia kysymyksiä. Tämän jälkeen tutustumme partion johtamismalliin ja keskustelemme havainnoistamme malliin liittyen.

Lisää vinkki

Liite