Valikko

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteet tarkentavat partion päämäärää. Ne ovat sidottuja aikaan ja kulttuuriin. Se, miten päämäärän mukainen kunnon kansalainen ymmärrettiin 30 vuotta sitten, poikkeaa nykyisestä määritelmästä. Samoin ”kunnon kansalainen” muissa kulttuureissa voi poiketa siitä, mitä se on Suomessa.

Kasvatustavoitteet antavat sanallisen muodon sille monipuolisen partiotoiminnan kokonaisuudelle, punaiselle langalle, joka etenee ikäkaudesta toiseen. Niissä kirjoitetaan auki sitä, millainen tässä kulttuurissa ja tässä maailmanajassa on kunnon kansalainen sekä millaista on tasapainoinen elämä. Kasvatustavoitteet on laadittu aikuisen johtajan tueksi.

Vartionjohtajalle riittää, että hän tuntee ikäkauden ohjelman. Ohjelmaa toteuttamalla myös kasvatustavoitteet toteutuvat. Lippukunnan aikuisten johtajien tulee kuitenkin tuntea sekä yleiset että ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet, jotta he voivat ymmärtää ikäkausitoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tämä on tärkeää esimerkiksi ikäkausivastaavalle.

Kasvatustavoitteissa on neljä näkökulmaa: suhde itseen, toisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tavoitteet on ilmaistu niin, että ne toimivat kaikissa ikäkausissa näyttäen suunnan. Partion arvopohjassa näkyvää suhdetta Jumalaan ei ole mainittu erikseen kasvatustavoitteiden näkökulmana – se on sisällytetty monin eri tavoin kaikkiin näihin neljään näkökulmaan.

Yleiset kasvatustavoitteet

Yleiset kasvatustavoitteet kertovat yhtä lailla partion ulkopuolisille kuin partiota sisältä päin tuntevillekin, mihin partio oheiskasvattajana pyrkii. Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Suhde itseen

Partiolainen kehittää itseään ihmisenä. Hän pitää huolta itsestään ja terveydestään. Hänellä on terveet elintavat. Partiolainen pyrkii monipuoliseen ja tasapainoiseen elämään. Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen rakentamiseen. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä sekä kyky ja halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta. Partiolainen uskaltaa heittäytyä uusiin ja erilaisiin tilanteisiin, ja hän käyttää luovuuttaan. Hän leikkii, käyttää mielikuvitustaan ja löytää toimivia ratkaisuja erilaisiin pulmatilanteisiin. Partiolainen tarttuu toimeen. Partiolainen osaa antaa ja hyödyntää saamaansa palautetta. Hän suhtautuu tulevaisuuteensa toiveikkaasti ja tavoitteellisesti.

Elämänhallinta

 • Terveiden elintapojen edistäminen
 • Luovuus ja kekseliäisyys
 • Toimeen tarttuminen
 • Käsitys oikeasta ja väärästä
 • Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
 • Oman jumalasuhteen etsiminen

Suhde toisiin ihmisiin

Partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä, vaikkei se olisi oman välittömän edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Partiolainen arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla. Partiolainen on rehti ja rehellinen. Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä.

 • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
 • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
 • Kyky asettua toisen asemaan
 • Yhteisvastuullisuus
 • Reiluus ja suoraselkäisyys, oikeamielisyys
 • Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

Suhde yhteiskuntaan

Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa, ottaa selvää arkielämän asioista ja vaikuttaa niihin. Hän osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana ja johdettavana erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Partiolainen ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä. Hänellä on organisaatiolukutaitoa. Partio kehittää johtamis- ja vaikuttamistaitoja, kuten aloitteellisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä, tavoitteenasettelua ja organisointikykyä. Partiolaista kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen. Hän huomaa epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden korjaamiseksi. Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa. Partiolainen tuntee ja viljelee omaa kulttuuriaan ja on kiinnostunut myös muista kulttuureista ja arvostaa niitä. Partiolainen mieltää olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta.

 • Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa
 • Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen
 • Oman ja muiden kulttuurien arvostus
 • Ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
 • Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen

Suhde ympäristöön

Partiolainen osaa liikkua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän kunnioittaa ja tuntee luontoa. Partiolainen kokee olevansa osa luontoa ja viihtyy siellä. Partiolainen on kiinnostunut myös asuin- ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista, siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän huolehtii elinympäristön säilymisestä myös tuleville sukupolville. Hän noudattaa kestävän kehityksen periaatetta.

 • Positiivinen, emotionaalinen ja suora luontosuhde
 • Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa: metsässä, merellä, tuntureissa
 • Luonnonsuojelun tarpeen ja omien edistämismahdollisuuksien tiedostaminen
 • Vastuu elinympäristöstä
 • Luonnon kunnioittaminen

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet kertovat, mitä yleiset kasvatustavoitteet ovat kussakin ikäkaudessa. Ne siis kuvaavat sen tavoitetason, joka pyritään tavoittamaan ikäkauden päättyessä. Ne kuvaavat kyseisen ikäkauden kasvuhaasteen ja sen, mitä partio voi tähän tarjota. Partio-ohjelmaa kehitettäessä kasvatustavoitteet on huomioitu, ja ikäkausiohjelmat tarjoavat konkreettisen, ikään sopivan, partiomaisen tekemisen. Osa kasvatustavoitteista toteutuu tietyissä aktiviteeteissa. Toiset puolestaan näkyvät kokonaisvaltaisemmissa ratkaisuissa, kuten esimerkiksi ikäkausien johtamisessa tai yleisemmissä toimintatavoissa, kuten ryhmässä toimimisen tai erilaisissa ympäristöissä toimimisen avulla. Seuraavan aukeaman taulukossa vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on yleisistä kasvatustavoitteista nostettu muutama esimerkinomainen avainsana, joita ikäkausikohtaisesti avataan muissa sarakkeissa.

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet tiivistettynä

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet kertovat, mitä yleiset kasvatustavoitteet ovat kussakin ikäkaudessa. Ne siis kuvaavat sen tavoitetason, joka pyritään tavoittamaan ikäkauden päättyessä. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet viitoittavat polkua; miten edetään, jotta kullekin ikäkaudelle tyypilliset kasvatustavoitteet toteutuvat jatkumona. Ne kuvaavat kyseisen ikäkauden kasvuhaasteen ja sen, mitä partio voi tähän tarjota. Partio-ohjelmaa kehitettäessä kasvatustavoitteet on huomioitu, ja ikäkausiohjelmat tarjoavat konkreettisen, ikään sopivan, partiomaisen tekemisen. Osa kasvatustavoitteissa toteutuu tietyissä aktiviteeteissa. Toiset puolestaan näkyvät kokonaisvaltaisemmissa ratkaisuissa, kuten esimerkiksi ikäkausien johtamisessa tai yleisemmissä toimintatavoissa, kuten ryhmässä toimimisen tai erilaisissa ympäristöissä toimimisen avulla. Oheisessa taulukossa vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on yleisistä kasvatustavoitteista nostettu muutama avainsana, joita ikäkausikohtaisesti avataan muissa sarakkeissa.

Suhde itseen

Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
Elämänhallinta – terveys, turvallisuus, aika, sitoumukset
 • Osaa huolehtia aikuisen avustuksella syömisestään, nukkumisestaan, tavaroistaan, hygieniastaan yms. itselleen uusissa olosuhteissa. Haluaa liikkua ja ulkoilla.
 • Osaa ja uskaltaa sanoa, miltä itsestä tuntuu.
 • Osaa kuunnella ohjeita ja toimia saamiensa ohjeiden mukaan.
 • Osaa noudattaa totuttuja turvallisia tapoja ja tunnistaa vaaran.
 • Pitää lupauksensa.
 • Pärjää ryhmänsä kanssa erilaisissa olosuhteissa. Osaa huolehtia syömisestään, nukkumisestaan, hygieniastaan, ulkoilustaan.
 • Kykenee kestämään erilaisia tunteita ja toimimaan niistä huolimatta.
 • Toimii tutuissa tilanteissa oma-aloitteisesti opitun mallin mukaisesti.
 • Osaa kieltäytyä päihteistä.
 • Osaa tehdä sopimuksia ja pysyy niissä.
 • Pärjää kaverinsa kanssa tai tuetusti yksinkin erilaisissa olosuhteissa.
 • Ymmärtää ravinnon, unen, ulkoilun ja liikkumisen merkityksen jaksamiselle ja osaa toimia sen mukaan.
 • Pitää kiinni sopimuksistaan, vaikka mielipide vaihtuisi.
 • Pystyy toimimaan tunne-myrskyistä huolimatta.
 • Tunnistaa omaa turvallisuuttaan uhkaavia tekijöitä.
 • Ymmärtää päihteiden vaikutukset toimintakykyyn ja osaa kieltäytyä päihteistä myös sosiaalisen paineen alla.
 • Toimii aloitteellisesti yllättävissä ja epämiellyttävissäkin tilanteissa.
 • Pärjää yksinkin uusissa ja erilaisissa tilanteissa.
 • Osaa ylläpitää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.
 • Pystyy tekemään sarjan toisiinsa liittyviä sopimuksia ja päätöksiä ja pysymään niissä.
 • Säilyttää harkinta- ja toimintakykynsä kuohuttavissakin tilanteissa. Pystyy jälkeenpäin palaamaan tilanteeseen.
 • Huolehtii omasta fyysisestä, henkisestä ja seksuaalisesta turvallisuudestaan.
 • Arvostaa päihteetöntä vapaa-ajan viettoa.
 • Pärjää itsenäisesti elämässä.
 • Valitsee terveyttä edistävän elämäntavan.
 • Tiedostaa olevansa esimerkkinä elämäntavoillaan.
 • Osaa sanoa ei ja huolehtii omasta jaksamisestaan.
 • Osaa täysi-ikäisen ihmisen vastuullisen päihteiden käytön.
 • Osaa ennakoida tilanteita ja tapahtumien kulkua ja varautua vaaratilanteiden varalta.
 • Oivaltaa, että on viime kädessä vastuussa itseään ja elinympäristöään koskevista asioista.
Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen
 • Nauttii tyttönä tai poikana olemisesta.
 • Tietää, mistä pitää ja mitä osaa.
 • Haluaa oppia uutta, uskaltautuu kokeilemaan uusia asioita.
 • Itsetunto vahvistuu.
 • Saa tilaisuuksia arkiseen toimintaan kummankin sukupuolen kanssa ilman seksuaalisia paineita.
 • Haluaa kehittyä myös niissä asioissa, joissa ei ole vahvimmillaan. Uskaltaa yrittää uudelleen.
 • Oppii itsestään kokeilemalla monenlaista itseilmaisua.
 • Kokee onnistumisen hetkiä. Säilyttää luottamuksen itseensä.
 • Sopeutuu kasvuun ja muutoksiin itsessään.
 • Saa kehittyä rauhassa.
 • Uskaltaa eläytyä ja hypätä mukaan elämyksiin.
 • Rakentaa käsitystä itsestään, esimerkiksi omista kyvyistään, luonteestaan, seksuaalisuudestaan ja taustastaan.
 • Omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa.
 • Uskaltaa heittäytyä mutta osaa myös lopettaa.
 • Tunnistaa asenteitaan.
 • Asettuu omaan aikuiseen seksuaalisuuteensa ja ymmärtää antaa tarvittavan rauhan ja tuen toisessa kehitysvaiheessa oleville.
 • Kartuttaa tietoaan, taitoaan ja tahtoaan tehdä asioita.
 • Osaa asettaa itselleen realistisia tavoitteita.
 • Uskaltaa laittaa itsensä likoon.
Maailmankatsomus
 • Harjoittelee hiljentymistä.
 • Huomaa asioiden tärkeysjärjestyksiä.
 • Haluaa toimia oikein.
 • Osaa hiljentyä.
 • Tutustuu partiossa tärkeänä pidettyihin asioihin partiolupauksen ja –ihanteiden kautta.
 • Erottaa pilan ja sen, mitä oikeasti voi sanoa tai tehdä.
 • Osaa hiljentyä omien ajatustensa ja elämää suurempien asioiden äärelle.
 • Tunnistaa partion arvoja ihanteiden ja lupauksen kautta.
 • Osaa toimia oikeaksi kokemansa puolesta, vaikka kaverit toimisivat toisin.
 • Pohtii omaa elämänkatsomustaan ja jumalasuhdettaan ja pystyy keskustelemaan niistä.
 • Peilaa omia arvojaan partion arvoihin.
 • Muodostaa omaa käsitystään oikeasta ja väärästä.
 • Oma maailmankatsomus näyttäytyy käytännön toimintana.
 • Oma tapa ja halu harjoittaa uskontoa löytyy.
 • Tuntee partion arvopohjan.
 • Huomaa oikean ja väärän suhteellisuuden.
 • Käsitys oikeasta ja väärästä näkyy omassa toiminnassa.

Suhde toisiin ihmisiin

Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
Ihmisyyden arvostaminen
 • Tietää, millaisia ihmisiä ja minkälaisia elinolosuhteita on muualla.
 • Ymmärtää, että muualla olevilla on väliä.
 • Ymmärtää, että ihmisten erilainen tausta ja ominaisuudet vaikuttavat heidän tapaansa toimia ja elää.
 • Tunnistaa eron oman ja toisen maailmankatsomuksen välillä ja hyväksyy sen.
 • Arvostaa ihmistä ja ihmisyyttä, vaikkei hyväksy kaikkia toisen tekoja, mielipiteitä tai arvoja.
Rehtiys
 • Haluaa olla hyvä kaveri.
 • Kohtelee tasapuolisesti toisia.
 • Osaa luoda erilaisia ystävyyssuhteita.
 • Näkee oman osuutensa kiistatilanteissa.
 • Puuttuu kiusaamiseen.
 • Tunnistaa hyviä ja huonoja kaveruussuhteita.
 • Kohtelee kanssaihmisiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Kykenee luomaan erilaisia ihmissuhteita.
 • Tarttuu rohkeasti ennakkoluuloihin pyrkien niistä eroon.
 • Ylläpitää omaa ihmissuhdeverkostoaan rehtiyden ja toisten huomioon ottamisen hengessä tunnistaen myös omat tarpeensa.
 • Suoraselkäinen elämäntapa kaikilla tasoilla lähiyhteisöstä alkaen.

Suhde yhteiskuntaan

Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen
 • Osaa toimia pienryhmässä aikuisen johdolla.
 • Pystyy hoitamaan pieniä, tilapäisiä tehtäviä.
 • Osaa kertoa aikuiselle, jos joku on pielessä.
 • Osaa toimia pienryhmässä jäsenenä ja hetkittäin johtajana kokeneemman ohjauksessa.
 • Osaa hoitaa pieniä pitkäaikaisempia vastuutehtäviä.
 • Hallitsee pienryhmässä toimimisen.
 • Osaa ottaa kantaa itseään koskeviin asioihin ja perustella kantansa.
 • Syventää ymmärrystään ja kokemustaan pienryhmästä. Saa kokemusta myös pienryhmän johtamisesta.
 • Ymmärtää julkisen päätöksenteon olevan ihmisten välisiä sopimuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa.
 • Kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivan kokoisen vastuutehtävän.
 • Tunnistaa itselleen tyypillisen tavan olla ryhmän jäsenenä ja johtajana sekä kehittää niitä.
 • Haluaa ja kykenee olemaan itse mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin.
 • Uskaltaa sitoutua itselleen sopiviin projekteihin tai pesteihin.
”Johonkin kuuluminen”, sitoutuminen
 • Haluaa esiintyä ryhmänsä edustajana.
 • Haluaa noudattaa yhteisiä sääntöjä, sopimuksia ja tapoja.
 • Kokee yhteenkuuluvuutta.
 • Haluaa toimia yhteiseksi hyväksi.
 • Kokee itsensä osana ihmiskuntaa.
 • Tunnistaa yhteisöjä, joihin kuuluu, ja oman paikkansa niissä.
 • Sitoutuu yhteisöjensä arvoihin. Haluaa rakentaa yhteiskuntaa omalla panoksellaan.

Suhde ympäristöön

Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
Luontosuhde
 • Saa positiivisia kokemuksia, osaa liikkua ja toimia turvallisesti luonnossa.
 • Hallitsee retkeilytaitoja, tuntee olonsa kotoisaksi lähialueensa luonnossa.
 • Osaa ja haluaa liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina ja erilaisissa olosuhteissa.
 • Ymmärtää luonnon suuruuden. Selviytyy luonnossa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tiedostaa rajansa turvallisuuden kannalta.
 • Ymmärtää luontokokemusten elämyksellisen merkityksen.
Vastuu elinympäristöstä
 • Osaa korjata omat jälkensä.
 • Pitää huolta yhteisistä tavaroista ja tiloista. Osallistuu talkoisiin lähiympäristönsä hyväksi.
 • Ymmärtää, miten oma toiminta vaikuttaa ympäristöön, ja haluaa toimia sen puolesta.
 • Terve ymmärrys luonnon- ja ympäristönsuojelusta.
 • Osaa mukauttaa oman toimintansa suhteessa ympäristöön.
 • Ymmärtää toimintansa ja valintojensa merkitykset ympäristön kannalta myös globaalisti ja pitkällä tähtäimellä.