Valikko

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteet tarkentavat partion päämäärää. Ne ovat sidottuja aikaan ja kulttuuriin. Se, miten päämäärän mukainen kunnon kansalainen ymmärrettiin 30 vuotta sitten, poikkeaa nykyisestä määritelmästä. Samoin ”kunnon kansalainen” muissa kulttuureissa voi poiketa siitä, mitä se on Suomessa.

Kasvatustavoitteet antavat sanallisen muodon sille monipuolisen partiotoiminnan kokonaisuudelle, punaiselle langalle, joka etenee ikäkaudesta toiseen. Niissä kirjoitetaan auki sitä, millainen tässä kulttuurissa ja tässä maailmanajassa on kunnon kansalainen sekä millaista on tasapainoinen elämä. Kasvatustavoitteet on laadittu aikuisen johtajan tueksi.

Vartionjohtajalle riittää, että hän tuntee ikäkauden ohjelman. Ohjelmaa toteuttamalla myös kasvatustavoitteet toteutuvat. Lippukunnan aikuisten johtajien tulee kuitenkin tuntea sekä yleiset että ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet, jotta he voivat ymmärtää ikäkausitoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tämä on tärkeää esimerkiksi ikäkausivastaavalle.

Kasvatustavoitteissa on neljä näkökulmaa: suhde itseen, toisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tavoitteet on ilmaistu niin, että ne toimivat kaikissa ikäkausissa näyttäen suunnan. Partion arvopohjassa näkyvää suhdetta Jumalaan ei ole mainittu erikseen kasvatustavoitteiden näkökulmana – se on sisällytetty monin eri tavoin kaikkiin näihin neljään näkökulmaan.

Yleiset kasvatustavoitteet

Yleiset kasvatustavoitteet kertovat yhtä lailla partion ulkopuolisille kuin partiota sisältä päin tuntevillekin, mihin partio oheiskasvattajana pyrkii. Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Suhde itseen

Partiolainen kehittää itseään ihmisenä. Hän pitää huolta itsestään ja terveydestään. Hänellä on terveet elintavat. Partiolainen pyrkii monipuoliseen ja tasapainoiseen elämään. Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen rakentamiseen. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä sekä kyky ja halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta. Partiolainen uskaltaa heittäytyä uusiin ja erilaisiin tilanteisiin, ja hän käyttää luovuuttaan. Hän leikkii, käyttää mielikuvitustaan ja löytää toimivia ratkaisuja erilaisiin pulmatilanteisiin. Partiolainen tarttuu toimeen. Partiolainen osaa antaa ja hyödyntää saamaansa palautetta. Hän suhtautuu tulevaisuuteensa toiveikkaasti ja tavoitteellisesti.

 • Elämänhallinta
 • Terveiden elintapojen edistäminen
 • Luovuus ja kekseliäisyys
 • Toimeen tarttuminen
 • Käsitys oikeasta ja väärästä
 • Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
 • Oman jumalasuhteen etsiminen

Suhde toisiin ihmisiin

Partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä, vaikkei se olisi oman välittömän edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Partiolainen arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla. Partiolainen on rehti ja rehellinen. Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä.

 • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
 • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
 • Kyky asettua toisen asemaan
 • Yhteisvastuullisuus
 • Reiluus ja suoraselkäisyys, oikeamielisyys
 • Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

Suhde yhteiskuntaan

Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa, ottaa selvää arkielämän asioista ja vaikuttaa niihin. Hän osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana ja johdettavana erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Partiolainen ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä. Hänellä on organisaatiolukutaitoa. Partio kehittää johtamis- ja vaikuttamistaitoja, kuten aloitteellisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä, tavoitteenasettelua ja organisointikykyä. Partiolaista kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen. Hän huomaa epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden korjaamiseksi. Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa. Partiolainen tuntee ja viljelee omaa kulttuuriaan ja on kiinnostunut myös muista kulttuureista ja arvostaa niitä. Partiolainen mieltää olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta.

 • Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa
 • Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen
 • Oman ja muiden kulttuurien arvostus
 • Ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
 • Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen

Suhde ympäristöön

Partiolainen osaa liikkua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän kunnioittaa ja tuntee luontoa. Partiolainen kokee olevansa osa luontoa ja viihtyy siellä. Partiolainen on kiinnostunut myös asuin- ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista, siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän huolehtii elinympäristön säilymisestä myös tuleville sukupolville. Hän noudattaa kestävän kehityksen periaatetta.

 • Positiivinen, emotionaalinen ja suora luontosuhde
 • Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa: metsässä, merellä, tuntureissa
 • Luonnonsuojelun tarpeen ja omien edistämismahdollisuuksien tiedostaminen
 • Vastuu elinympäristöstä
 • Luonnon kunnioittaminen

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet kertovat, mitä yleiset kasvatustavoitteet ovat kussakin ikäkaudessa. Ne siis kuvaavat sen tavoitetason, joka pyritään tavoittamaan ikäkauden päättyessä. Ne kuvaavat kyseisen ikäkauden kasvuhaasteen ja sen, mitä partio voi tähän tarjota. Partio-ohjelmaa kehitettäessä kasvatustavoitteet on huomioitu, ja ikäkausiohjelmat tarjoavat konkreettisen, ikään sopivan, partiomaisen tekemisen. Osa kasvatustavoitteista toteutuu tietyissä aktiviteeteissa. Toiset puolestaan näkyvät kokonaisvaltaisemmissa ratkaisuissa, kuten esimerkiksi ikäkausien johtamisessa tai yleisemmissä toimintatavoissa, kuten ryhmässä toimimisen tai erilaisissa ympäristöissä toimimisen avulla. Seuraavan aukeaman taulukossa vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on yleisistä kasvatustavoitteista nostettu muutama esimerkinomainen avainsana, joita ikäkausikohtaisesti avataan muissa sarakkeissa.

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet tiivistettynä

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet kertovat, mitä yleiset kasvatustavoitteet ovat kussakin ikäkaudessa. Ne siis kuvaavat sen tavoitetason, joka pyritään tavoittamaan ikäkauden päättyessä. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet viitoittavat polkua; miten edetään, jotta kullekin ikäkaudelle tyypilliset kasvatustavoitteet toteutuvat jatkumona. Ne kuvaavat kyseisen ikäkauden kasvuhaasteen ja sen, mitä partio voi tähän tarjota. Partio-ohjelmaa kehitettäessä kasvatustavoitteet on huomioitu, ja ikäkausiohjelmat tarjoavat konkreettisen, ikään sopivan, partiomaisen tekemisen. Osa kasvatustavoitteissa toteutuu tietyissä aktiviteeteissa. Toiset puolestaan näkyvät kokonaisvaltaisemmissa ratkaisuissa, kuten esimerkiksi ikäkausien johtamisessa tai yleisemmissä toimintatavoissa, kuten ryhmässä toimimisen tai erilaisissa ympäristöissä toimimisen avulla. Oheisessa taulukossa vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on yleisistä kasvatustavoitteista nostettu muutama avainsana, joita ikäkausikohtaisesti avataan muissa sarakkeissa.

Kasvatustavoitteet kaavio

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet – tulostettava PDF

 

Suhde itseen

Terveys ja turvallisuus
Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
 • Huolehtii aikuisen avustuksella syömisestään, nukkumisestaan, tavaroistaan ja hygieniastaan.
 • Kuuntelee ohjeita ja odottaa omaa vuoroaan. Noudattaa opittuja turvallisia tapoja ja tunnistaa vaaratilanteen.
 • Huolehtii syömisestään, nukkumisestaan ja hygieniastaan. Osaa kieltäytyä päihteistä.
 • Toimii tutuissa tilanteissa oma-aloitteisesti opitun mallin mukaisesti. Tunnistaa vaaratilanteen ja osaa välttää niitä.
 •  Ymmärtää ravinnon, unen, ulkoilun, päihteettömyyden ja liikkumisen merkityksen terveydelle.
 • Toimii aloitteellisesti yllättävissä ja epämiellyttävissäkin tilanteissa. Tunnistaa omaa turvallisuuttaan uhkaavia tekijöitä.
 •  Pyrkii ylläpitämään terveitä elämäntapoja. Arvostaa päihteetöntä vapaa-aikaa.
 • Säilyttää harkinta- ja toimintakykynsä kuohuttavissakin tilanteissa. Pystyy jälkeenpäin palaamaan tilanteeseen.
 • Pärjää itsenäisesti elämässä ja tiedostaa olevansa esimerkkinä elämäntavoillaan.
 • Ennakoi tilanteita ja tapahtumien kulkua. Varautuu yllättävienkien vaaratilanteiden varalta.
Itsetuntemus
Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Suhtautuu itseensä myönteisesti. Tietää mistä pitää ja missä on hyvä.
 • Tietää, että kaikista kehonosista voi puhua eikä omaa kehoa tarvitse hävetä. Suhtautuu alastomuuteen luontevasti.
 • Vahvistaa itsetuntoaan uusien kokemusten kautta aikuisen tukemana.
 • Hyväksyy, että ihmisten kehot ovat erilaisia ja ne kehittyvät fyysisesti eri tahdissa. Pohtii miltä tuntuu, kun tykkää jostain.
 • Säilyttää luottamuksen itseensä murrosiästä huolimatta. Sopeutuu kasvuun ja muutoksiin itsessään.
 • Tuntee sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää sanastoa. Pystyy keskustelemaan ihastumisesta ja erilaisista ihmissuhteista.
 • Rakentaa käsitystä itsestään, omista kyvyistään, luonteestaan ja taustastaan.
 • Suhtautuu omaan kehoonsa myönteisesti. Tutkii omaa seksuaalista identiteettiään ja antaa muille tilaa heidän pohdinnoissaan.
 • Tunnistaa omia persoonallisuuden piirteitään ja hyväksyy itsensä kokonaisuutena. Pyrkii kehittämään omia ajattelu- ja toimintatapojaan.
 • Arvostaa omaa ja toisen ihmisen kehoa. Seksuaalisuus on luonteva osa omaa elämää. Ymmärtää, että seksuaalisuus kehittyy eri ikävaiheissa. Antaa tarvittavan rauhan ja tuen muille heidän kehityksessään.
Maailmankatsomus
 Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Harjoittelee pysähtymistä ja hiljentymistä.
 • Tutustuu partiossa tärkeänä pidettyihin asioihin partiolupauksen ja ikäkauden ihanteiden kautta.
 • Erottaa oikean ja väärän, haluaa toimia oikein. Pystyy keskustelemaan aikuisen kanssa tilanteista, joissa on toiminut väärin ja pyytämään anteeksi.
 • Hiljentyy ja pohtii hengellisyyttä.
 • Pohtii partiossa tärkeänä pidettyjä asioita partiolupauksen ja ikäkauden ihanteiden kautta.
 • Erottaa harmittoman vitsailun ja pahanteon. Alkaa hahmottamaan erilaisia eettisiä näkökulmia.
 • Hiljentyy ja keskustelee hengellisyyteen liittyvistä ajatuksistaan.
 • Tunnistaa partion arvoja ikäkauden ihanteiden ja lupauksen kautta.
 • Tunnistaa useampia eettisiä näkökulmia. Ymmärtää eettisten valintojen seurauksia. Muodostaa omaa käsitystään oikeasta ja väärästä.
 • Etsii ja analysoi omaa maailmankatsomusta ja pystyy keskustelemaan siitä.
 • Peilaa omia arvojaan partion arvoihin.
 • Osaa ottaa kantaa ja perustella omista arvoistaan käsin. Huomioi vasta-argumentit ja muovaa tarvittaessa omaa mielipidettään. Uskaltaa tehdä oman näkökantansa mukaisia ratkaisuja, vaikka toiset toimisivat toisin.
 • Ilmentää omaa maailmankatsomustaan käytännön toiminnassa.
 • Tuntee partion arvopohjan ja haluaa sitoutua siihen.
 • Huomaa oikean ja väärän suhteellisuuden. Käsitys oikeasta ja väärästä näkyy omassa toiminnassa. Käy rakentavaa keskustelua eri näkökulmia edustavien tahojen välillä.
Osaaminen ja ongelmanratkaisu
 Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Suhtautuu tehtäviin uteliaasti ja innolla.
 • Haluaa oppia uutta ja uskaltautuu kokeilemaan uusia asioita.
 • Osaa sanoa mikä meni hyvin.
 • Löytää ratkaisuja yksinkertaisiin ongelmiin.
 • Harjoittelee kertomaan toiselle omista taidoistaan. Ei lannistu epäonnistumisesta, vaan uskaltaa yrittää uudelleen.
 • Osaa pysähtyä tarkastelemaan mikä meni hyvin ja mikä ei.
 • Tarkastelee ongelmia eri näkökulmista ja löytää niiden pohjalta ratkaisun.
 • Osaa kertoa omista taidoistaan toiselle. Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. On halukas harjoittelemaan myös itselle vaikeita asioita.
 • Osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
 • On luova ongelmanratkaisija. Löytää ratkaisuja omien kokemustensa ja muiden ihmisten tuomien näkökulmien pohjalta.
 • Osaa sanoittaa omaa osaamistaan ja kehittää sitä. Jaksaa harjoitella vaikeaa asiaa sinnikkäästi.
 • Omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa. Hyödyntää saamaansa palautetta kehittyäkseen.
 • Ratkoo laajoja ja monimutkaisia ongelmia. Huomioi ratkaisuissaan useat eri näkökulmat ja muodostaa tarvittaessa kompromisseja. Osaa auttaa myös muita ihmisiä ongelmien ratkaisemisessa.
 • Osaa hyödyntää osaamistaan eri tilanteissa. Haluaa kehittää itseään ja omaa osaamistaan aktiivisesti.
 • Osaa asettaa itselleen realistisia tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista.

Suhde toiseen

Toisten kunnioittaminen
Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
 • Tietää, että ihmisillä on erilaisia lähtökohtia.
 • Tietää, että olemassa on erilaisia uskontoja ja maailmankatsomuksia.
 • Suhtautuu uteliaasti erilaisiin ihmisryhmiin ja arvostaa myös oman lähipiirin ulkopuolella olevia ihmisiä.
 • Kunnioittaa erilaisia uskontoja ja maailmankatsomuksia.
 • Ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia edellytyksiä elämässä. Tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja pelkojaan. Näkee erilaisuuden rikkautena.
 • Tunnistaa oman ja toisen maailmankatsomuksiin liittyviä yhteisiä ja erottavia piirteitä, ja
  hyväksyy ne.
 • Ymmärtää, että ihmisten erilainen tausta ja ominaisuudet vaikuttavat heidän tapaansa toimia ja elää. Työstää aktiivisesti omia ennakkoluulojaan ja suhtautuu avoimesti muihin ihmisiin.
 • Osaa kuunnella ja arvostaa toisten näkemyksiä ja maailmankatsomusta.
 • Arvostaa ihmistä ja ihmisyyttä, vaikkei hyväksy kaikkia toisten tekoja, mielipiteitä tai arvoja.
 • Suhtautuu positiivisesti eri maailmankatsomusten väliseen toimintaan. Osaa ottaa huomioon eri uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä tarpeita.
Ihmissuhteet
 Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Haluaa olla hyvä kaveri.
 • Kohtelee tasapuolisesti toisia. Kertoo aikuiselle kiusaamisesta. Tietää, että kaikkia kuuluu auttaa.
 • Pitää lupauksensa.
 • Tunnistaa itsessä ja muissa heräävät perustunteet ja osaa nimetä niitä.
 • Luo kaveruussuhteita erilaisiin ihmisiin.
 • Näkee oman osuutensa kiistatilanteissa. Ymmärtää, että kaikkien kanssa pitää pystyä toimimaan. Osaa joustaa.
 • Osaa sopia asioista muiden kanssa ja pitää sopimuksista kiinni.
 • Osaa kertoa omista tunteistaan jo vähän laajemmin. Huomioi toisen tunteita esimerkiksi lohduttamalla, rohkaisemalla tai iloitsemalla yhdessä.
 • Tunnistaa hyviä ja huonoja kaveruussuhteita. Osaa irtaantua suhteista, jotka eivät tee hyvää.
 • Osaa ratkoa kiistatilanteita. Uskaltaa puolustaa kiusattua.
 • Pitää kiinni sopimuksistaan, vaikka kiinnostus loppuisi.
 • Pyrkii kestämään erilaisia tunteita ja toimimaan niistä huolimatta. Pystyy olemaan satuttamatta toista vaikka olisi itse tunnemyrskyn vallassa.
 • Kykenee luomaan erilaisia ihmissuhteita ja huolehtii lähimmäisistään.
 • Osaa ratkaista pienryhmän johtajana kiistatilanteita. Tunnistaa kiusaamisen ja osaa puuttua siihen.
 • Pystyy tekemään pitkän aikavälin sopimuksia ja pysymään niissä.
 • Tietää, että tunteet muodostuvat kehon ja mielen reaktioista tilanteeseen. Hallitsee keinoja säädellä omia tunteitaan. Pystyy samaistumaan muiden tunteisiin.
 • Ylläpitää omaa ihmissuhdeverkostoaan rehtiyden ja toisten huomioon ottamisen hengessä tunnistaen myös omat tarpeensa.
 • Pyrkii suoraselkäiseen elämäntapaan kaikissa ihmissuhteissa.
 • Ymmärtää, että on itse vastuussa itsestään ja lupaamistaan asioistaan.
 • Sietää voimakkaitakin tunnereaktioita ja säilyttää toimintakykynsä niistä huolimatta. Osaa lukea muiden ihmisten tunteita ja reagoida niihin tarkoituksenmukaisesti. Suhtautuu kuuntelevasti muihin.

Suhde yhteiskuntaan

Ryhmässä toimiminen
Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
 • Osaa toimia tutussa pienryhmässä aikuisen johdolla.
 • Osaa hoitaa pieniä hetkellisiä vastuutehtäviä.
 • Osaa toimia vieraammassakin pienryhmässä aikuisen johdolla. Harjoittelee pienten johtamistehtävien hoitamista kokeneemman ohjauksessa.
 • Pystyy hoitamaan pieniä illan mittaisia vastuutehtäviä.
 • Osaa toimia erilaisissa pienryhmissä. Osaa hoitaa väliaikaisia johtamistehtäviä.
 • Pystyy hoitamaan isompia vastuutehtäviä yhdessä toisen kanssa.
 • Tunnistaa itselleen tyypillisen tavan olla ryhmän jäsenenä. Osaa johtaa pienryhmää.
 • Kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vastuutehtävän.
 • Osaa toimia ryhmissä erilaisissa rooleissa tarpeen mukaan. Osaa johtaa eri kokoisia ryhmiä ja eri ikäisiä ihmisiä. Pyrkii kehittymään johtajana ja ryhmän jäsenenä.
 • Sitoutuu itselleen sopiviin projekteihin tai pesteihin.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Pystyy ottamaan kantaa yksinkertaisiin kysymyksiin.
 • Tuntee eri toimijoita omalla paikkakunnallaan.
 • Ymmärtää, mitä demokraattinen päätöksenteko tarkoittaa.
 • Ymmärtää, mitä eri toimijat tekevät yhteiskunnassa ja miksi kyseiset toiminnot ovat tärkeitä.
 • Osaa ottaa kantaa itseään koskeviin asioihin ja perustella kantansa. Osaa käyttää demokraattisia työskentelytapoja.
 • Tietää, miten päätöksenteko etenee paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.
 • Ymmärtää julkisen päätöksenteon olevan ihmisten välisiä sopimuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa. Seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja osallistuu vaikuttamiseen.
 • Ymmärtää yhteiskunnan rakenteita syvällisemmin ja tietää, millä tasolla erilaisia päätöksiä tehdään. Tuntee yhdistystoiminnan perusteet.
 • Löytää paikkansa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Haluaa ja kykenee olemaan itse mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin myös Suomen ulkopuolella.
 • Tunnistaa yhteiskunnallisia rakenteita Suomessa ja Suomen ulkopuolella ja tietää, miten ne vaikuttavat.
Yhteisöön kuuluminen
 Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Tuntee ylpeyttä omasta ryhmästään ja noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia.
 • Tutustuu eri kulttuureihin Suomessa ja muissa maissa.
 • Kokee yhteenkuuluvuutta ryhmäänsä ja on kiinnostunut ryhmän asioista.
 • Tuntee oman kulttuurinsa tapoja toimia. Kohtaa eri kulttuureita.
 • Toimii ryhmänsä yhteiseksi hyväksi.
 • Ymmärtää erilaisia tapoja toimia. Arvostaa oman perheensä tapoja, mutta osaa suhtautua niihin myös kriittisesti.
 • Tunnistaa yhteisöjä, joihin kuuluu, ja oman paikkansa niissä.
 • Suhtautuu uteliaasti eri kulttuureihin. Muodostaa käsitystään siitä, millaisen kulttuurin mukaan haluaa toimia.
 • Sitoutuu yhteisöjensä arvoihin.
 • Elää oman kulttuurinsa edustajana, mutta ymmärtää toisia kulttuureja. On rakentamassa rauhaa kulttuurien välille.

Suhde ympäristöön

Luontosuhde
Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
 • Saa positiivisia kokemuksia luonnosta.
 • Osaa liikkua luonnossa aikuisen tuella.
 • Tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi lähialueen luonnossa.
 • Hallitsee perusretkeilytaitoja.
 • Viihtyy luonnossa erilaisissa olosuhteissa.
 • Osaa ja haluaa liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina ja erilaisissa olosuhteissa.
 • Näkee luonnon suuruuden.
 • Selviytyy luonnossa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osaa mukauttaa oman toimintansa suhteessa ympäristöön.
 • Kokee luonnon itselleen merkityksellisenä ja hakeutuu luontoon.
 • Selviytyy myös ääriolosuhteissa ja yllättävissä tilanteissa
Vastuu elinympäristöstä
 Sudenpennut  Seikkailijat  Tarpojat  Samoajat  Vaeltajat
 • Tietää, että ympäristöstä pitää huolehtia. Korjaa omat jälkensä.
 • Ymmärtää, että jokaisella on vastuu elinympäristöstä. Huolehtii yhteisistä tavaroista ja tiloista.
 • Ymmärtää valinnoilla olevan merkitystä ympäristön kannalta. Tuntee keinoja, joilla ympäristöä ja luontoa voi suojella.
 • Ymmärtää laajasti luonnon- ja ympäristönsuojelua. Ottaa valinnoissaan huomioon ympäristöystävällisyyden.
 • Ymmärtää, mitä ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa. Tekee valintoja, jotka ovat kestäviä ympäristön kannalta myös globaalisti ja pitkällä tähtäimellä.