Valikko

Lupaus ja ihanteet

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Partiolupauksen antaminen ja sitoutuminen partion arvoihin ovat osa partiomenetelmää. Partiomenetelmä vie kohti partion päämäärää – persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisten, vastuuntuntoisten, aktiivisten sekä itsenäisesti ajattelevien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenien kasvattamista.

Partiolaisena oleminen on henkilökohtainen valinta joka ikäkaudessa, yhtä lailla sudenpentuna kuin vaeltajanakin. Partiolupauksen antaminen on täten merkki siitä, että partiolainen pyrkii omasta tahdostaan sitoutumaan partion arvoihin. Lupauksen antamista ja sen merkitystä käsitellään aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla. Partioihanteet ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain. Aikuinen lupaa lupauksessaan toteuttaa partiolaisen ihanteita, jolloin aikuinen sitoutuu kaikkiin partion ihanteisiin.

Lupauksen antamista ja sen merkitystä on käsiteltävä aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla, esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla. Tärkeää on, että lupauksen antaja ymmärtää, mitä lupaa. Lupaukseen on myös hyvä silloin tällöin palata. Ryhmä voi esimerkiksi pohtia, miten lupaus vaikuttaa omaan toimintaan ja millä tavoin.

Partiolupaus

Lupaan parhaani mukaan

elää maani ja maailman parhaaksi,

kasvaa katsomuksessani

ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.

Mitä partiolupauksessa luvataan?

Lupaan parhaani mukaan
Lupauksessa partiolainen lupaa toimia parhaansa mukaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että partiolainen pyrkii toimimaan lupaamansa mukaisesti. Aina partiolainen ei tässä välttämättä onnistu, mutta tärkeintä on, että hän sitä yrittää.

Elää maani ja maailman parhaaksi

Partion perustajan Robert Baden-Powellin alkuperäisessä partiolupauksessa luvattiin ”To do my duty to God and the King.” Tämä velvollisuus kuningasta kohtaan ilmensi sitä yhteisön parhaaksi toimimista, joka on ollut ja on nytkin mukana partiolupauksissa ympäri maailmaa.

Lupaus elää oman maan ja maailman parhaaksi sisältää ajatuksen siitä, että partiolainen toimii oman yhteisönsä, yhteiskunnan ja koko maailman parhaaksi omilla teoillaan ja toimillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vaikuttamista, toimimista ympäristön hyväksi ja toisten ihmisten huomioimista omissa teoissa.

Kasvaa katsomuksessani

Kasvaa katsomuksessani tarkoittaa sitä, että partiolainen lupaa parhaansa mukaan etsiä omaa uskoaan tai muuta katsomustaan sekä suhtautua myönteisesti hengellisyyteen. Katsomus-käsitteellä tarkoitetaan yksilön uskonnollista tai ei-uskonnollista maailmankatsomusta. Katsomus-sana pitää siis sisällään myös uskonnot. Partiolupauksessa partiolainen lupaa kasvaa katsomuksessaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi kristittynä, muslimina tai muussa katsomuksessa kasvamista.

Kaikille ihmisille ei ole edes aikuisena selvää, millainen oma katsomus on ja mikä on oma suhde eri uskontoihin. Partiossa tulee antaa tilaa ja välineitä oman katsomuksen etsimiseen, tutkiskeluun ja siinä kasvamiseen. Matka eli kasvaminen on tärkeintä partion uskonto- ja katsomuskasvatuksessa ja siten ”kasvaa katsomuksessani” antaa tilaa tälle kasvulle.

Kun kaikki partioryhmän jäsenet antavat saman lupauksen, lupauksesta voidaan keskustella yhteisesti ja kaikkia lupauksen kohtia voidaan avata yhdessä. Parhaimmillaan juuri tämä tukee myös uskontojen välistä dialogia: ryhmänjohtaja avaa esimerkiksi mitä ”kasvaa katsomuksessani” tarkoittaa ja miten se voi toiselle tarkoittaa kristittynä kasvamista ja toiselle kasvamista muita arvoja korostavassa katsomuksessa.

Niissä lippukunnissa, joissa taustayhteisönä on evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, annetaan ensisijaisesti tuon tunnustuksen mukaista katsomuskasvatusta. Tässä kannattaa tehdä yhteistyötä taustayhteisön kanssa. Riippumatta siitä, onko lippukunnalla taustayhteisöä, tulee sen joka tapauksessa huomioida jäsentensä katsomusten moninaisuus ja huomioida se partio-ohjelman aktiviteeteissa.

Eri ikäkausien aktiviteeteista löytyy katsomukseen liittyviä aktiviteetteja. Partiolle ominaisia tapoja katsomuksen pohtimiseen ovat luonnossa toiminta ja luontokokemukset. B-P korosti aikanaan luontoa Jumalan kasvoina – luonnosta ihminen löytää suuremman voiman. Hiljentyminen on toinen partion perinteinen käytäntö. Molempia voi käyttää tässä mielessä myös lupauksenantoon valmistautuessa. Näiden lisäksi erityisesti nuorille avoin ja rakentava keskustelu on usein paras työkalu. Hyvässä yhteisössä keskustelut syntyvät itsestään.

Toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä 

Partiolupauksessa luvataan toteuttaa ikäkauden ihanteita. Ihanteet ilmaisevat ikään kuin elämänohjeen, jota kohti partiolainen voi pyrkiä. Ne eivät käske tai velvoita kuten laki, vaan tarjoavat ihanteellisia
kasvukohteita. Kullekin ikäkaudelle on valittu ihanteet, joihin ikäkauden aloittava lapsi tai nuori voi sitoutua ja jotka hän ymmärtää. Partioihanteet näyttäytyvät nousujohteisina – ne lisääntyvät ikäkausien myötä.

 

Aikuisen rooli lupauksen ja ihanteiden käsittelyssä

Aikuinen on aina lapselle ja nuorelle esimerkki. Jokaisen partiolupauksen osuuden kohdalla lapsi tai nuori katsoo, miten aikuinen kunkin asian kohdalla toimii. Aikuinen toimii lapsille mallina muun muassa siinä, miten uskontoihin ja katsomuksiin suhtaudutaan ja miten niistä ja niihin liittyvistä kysymyksistä puhutaan. Kunnioitus lapsen tai nuoren esiintuomia arvoihin liittyviä kysymyksiä kohtaan välittyy usein jo aikuisen äänensävyistä – tai vaikkapa vaivaantuneesta hiljaisuudesta.

On tärkeää tarjota lapsille ja nuorille välineitä arvoihin liittyvien asioiden tarkasteluun. Arvostava kohtaaminen sekä hyväksyvän, pohdinnat ja kysymykset sallivan ilmapiirin luominen on aikuisten tehtävä. Partiolle tyypillinen toiminnallisuus sopii myös arvojen käsittelyyn. Arvoja sisäistetään myös keskustellen, tällöin aikuisen tehtävänä on luoda sellainen turvallinen ilmapiiri, jossa ilmaista ajatuksia. Arvoihin liittyvien kysymysten käsittely ei myöskään saa rajoittua pelkästään lupaukseen ja ihanteisiin liittyviin aktiviteetteihin, vaan niiden tulee olla luonteva osa ryhmän kaikkea toimintaa.

 

Partioihanteet

Partioihanteet yhdessä partiolupauksen kanssa kuvaavat lapselle ja nuorelle sopivalla tavalla partion arvoja. Partioihanteet ovat konkreettinen ja käytännöllinen tapa nuorille ymmärtää ne arvot, joita partioliike ehdottaa kunkin partiolaisen arvojen perustaksi. Partiolupauksen antaminen ja siinä sitoutuminen partion arvoihin ovat yhdessä osa partiomenetelmää, joka on keino päästä partion päämäärään. Lupaus ja ihanteet ovat siis yksi osa menetelmästä päästä partion päämäärään, mutta ne eivät ole partion päämäärä tai kasvatustavoite. On tärkeää, että lupaus ja ihanteet ovat mukana kunkin partiolaisen partiopolulla, mutta ihanteet pelkästään eivät tee partiota. Tarvitaan tietysti kaikkia partiomenetelmän osia.

Partiolaisen ihanteena on:

  • kunnioittaa toista ihmistä
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • kehittää itseään ihmisenä
  • etsiä elämän totuutta
Ihanne Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
kunnioittaa toista ihmistä X X X X X
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä X X X X X
olla luotettava X X X X
rakentaa ystävyyttä yli rajojen X X X
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen X X
kehittää itseään ihmisenä X
etsiä elämän totuutta X

Partiotunnus

Kaikkien ikäkausien tunnuksena on: Ole valmis.

Ympäri maailmaa käytössä oleva tunnus viestii partiolaisten auttamis- ja palvelemishalukkuudesta. Vanhaan ja perinteikkääseen kutsuun: ”Ole valmis”, partiolainen vastaa: ”Aina valmiina.” Partiotunnus kertoo ennen kaikkea partiolaisen asenteesta. Hän on aina valmiina palvelemaan ja täyttämään velvollisuudet. Tunnus löytyy tarpojien päätösmerkistä Kimin hymystä sekä partiovyön soljesta.