Valikko

Päämäärä ja arvopohja

Partion päämäärä ja arvopohja on kuvattu partion peruskirjassa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä maailmanlaajuinen, se on kirjoitettu suunnilleen samoin maailmanjärjestöjen sekä kaikkien kansallisten partiojärjestöjen säännöissä, ja se on ja tulee pysymään muuttumattomana.

Partion arvopohja

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Partion arvopohja määritellään Suomen Partiolaisten peruskirjassa ja maailmanjärjestöjen materiaaleissa.

Arvopohja ei ole sama kuin päämäärä tai kasvatustavoitteet. Kasvatustavoitteet kertovat, millaiseksi lapsi tai nuori voisi kasvaa, kun hän on osallistunut partiotoimintaan. Arvopohja kertoo siitä, mihin arvoihin toiminta perustuu.

Arvopohja peruskirjan mukaan

  • Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti.
  • Suhde omaan itseen merkitsee vastuuta itsensä kehittämisestä, halua hyväksyä itsensä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kykyä toimia eettisesti oikein.
  • Suhde muihin ihmisiin merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista sekä toisten ihmisten kunnioittamista.
  • Suhde yhteiskuntaan merkitsee rauhan, ihmisten välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön edistämistä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Se merkitsee myös yhteiskunnallista aktiivisuutta ja uskollisuutta omaa maata kohtaan.
  • Suhde ympäristöön merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä, huolehtimista sen säilymisestä tuleville sukupolville sekä luonnon kunnioittamista.

Arvopohjasta kerrotaan lapsille ja nuorille partiolupauksen sekä ikäkausikohtaisten ihanteiden avulla. Arvopohja on kuitenkin näitä lauseita laajempi kokonaisuus.