Päämäärä ja arvopohja

Partion päämäärä ja arvopohja on kuvattu partion peruskirjassa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä maailmanlaajuinen, se on kirjoitettu suunnilleen samoin maailmanjärjestöjen sekä kaikkien kansallisten partiojärjestöjen säännöissä, ja se on ja tulee pysymään muuttumattomana.

Partion arvopohja

Partiolaisen arvot ilmenevät partioihanteissa, partiolupauksessa ja partiolaisen tunnuksessa. Partioliikkeen toimintaa Suomessa ohjaa maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. Partion arvopohja määritellään Suomen Partiolaisten peruskirjassa ja maailmanjärjestöjen materiaaleissa.

Arvot tarkoittavat tärkeinä pitämiämme ihanteita ja päämääriä, jotka ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa. Ne motivoivat toimimaan. Partiolaisen arvot tukevat yksilötasolla partioliikkeen päämäärän saavuttamista. Partiotoiminta antaa välineet näiden arvojen pohtimiseen ja toteuttamiseen omassa elämässä.

Partiolaisilla on vahva arvopohja, joka määritellään partioihanteissa. Arvot tiivistyvät partiolupauksessa, jonka antaessaan jokainen partiolainen sitoutuu niihin. Partiolaisen tunnus kuvaa partiolaisen asennetta, jossa arvot viedään osaksi toimintaa partioliikkeen tavoitteiden mukaisesti – partiolainen on aina valmis toimimaan partion arvojen mukaisesti.

Partioihanteet perustuvat partioliikkeen perustajan Robert Baden-Powellin luomaan alkuperäiseen partiolakiin, ja partiolupaus alkuperäiseen partiolupaukseen. Partiolaisten tunnus on sama kaikkialla kansainvälisesti ja partiolaiset tunnetaan siitä.

Arvopohja ei ole sama kuin päämäärä tai kasvatustavoitteet. Kasvatustavoitteet kertovat, millaiseksi lapsi tai nuori voisi kasvaa, kun hän on osallistunut partiotoimintaan. Arvopohja kertoo siitä, mihin arvoihin toiminta perustuu. Arvopohjasta kerrotaan lapsille ja nuorille partiolupauksen sekä ikäkausikohtaisten ihanteiden avulla. Arvopohja on kuitenkin näitä lauseita laajempi kokonaisuus.

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry