Partio-ohjelma konkretisoi millaista on partiomenetelmän mukainen toiminta nykyisin suomalaisessa kulttuurissa.

Valikko

Partio-ohjelma

Partio-ohjelma konkretisoi millaista on partiomenetelmän mukainen toiminta nykyisin suomalaisessa kulttuurissa. Lippukunnan ensisijainen tehtävä on partio-ohjelman toteuttaminen eli ikäkausitoiminnan järjestäminen. Tätä tehtävää lippukunta voi mielekkäästi toteuttaa myös toisten lippukuntien ja piirin kanssa yhteistyössä. Lippukunnat ja niiden toimintaympäristöt ovat erilaisia, mutta niiden jäsenistön, eli lasten ja nuorten, kehitysvaiheet ja -haasteet ovat samat. On oleellista, että lippukunnasta löytyy koulutettuja johtajia, jotka ymmärtävät ikäkausitoiminnan kokonaisuuden ja kykenevät arvioimaan yhdessä lippukunnan koko johtajiston kanssa yhteisen toiminnan kasvatuksellisuutta ja varmistamaan kaikkien ikäkausien tasapuolisen huomioimisen. Kärjistäen voi ajatella, että kaikki mitä lippukunnassa tapahtuu, on viime kädessä ikäkausitoimintaa tai ainakin tukee sitä. Kaikki ikäkaudet ovat yhtä arvokkaita. Siten minkään ikäkauden ohjelman toteuttaminen ei saisi estää tai oleellisesti vaikeuttaa toisen ikäkauden ohjelman tavoitteellista toteuttamista. Näin ollen lippukunnan yhteinen toiminta tulisi rakentaa siten, että kaikki ikäkaudet voivat sen puitteissa toteuttaa omaa ohjelmaansa.

Partio-ohjelmaa ovat myös piirien, keskusjärjestön ja maailmanjärjestöjen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta: piirileirit, PT-kisat, maailmanjamboreet… Mitä vanhempi ikäkausi, sitä tärkeämmän osan partio-ohjelmaa keskusjärjestön ja piirin ohjelmatapahtumat muodostavat.

Myös se, että vaeltaja osallistuu esimerkiksi piirileirille työtehtäviin tai tarpojien taitopäivään järjestäjänä on osa hänen partio-ohjelmaansa. Nykyisessä partio-ohjelmassa kukin ikäkausi antaa partiolupauksen. Sitoutuminen partion arvoihin konkretisoituu lupauksenannossa, tietysti lupausta, ihanteita ja tunnusta käsitellään myös ennen lupauksenantoa ja sen jälkeen.

Lue lisää partiolupauksesta

Partio-ohjelma tarjoaa lippukuntien käyttöön esimerkiksi nimikkeitä, merkkejä ja tarinoita.

Lue lisää symboliikasta

Lapset ja nuoret toimivat ikäkausikohtaisissa ryhmissä. Mikäli lippukunnassa on esimerkiksi vain yksi vaeltaja, niin vaeltajatoimintaa voi toteuttaa yhteistyössä naapurilippukuntien kanssa, myös piiri voi järjestää vaeltajatoimintaa. Ikäkausijaossa toteutuu osaltaan nousujoh-teisuus. Partio-ohjelma tarkentaa vartiojärjestelmää: millaisissa vartioissa toimitaan ja miten niitä johdetaan.

Partiossa aikuinen tarkoittaa yli 22-vuotiasta. Aikuinen ei enää ole partio-ohjelman varsinaista kohderyhmää eikä kuulu mihinkään ikäkauteen. Aikuisen tehtävä partiossa on mahdollistaa lasten ja nuorten toiminta. Ennen kaikkea aikuinen on kasvattaja. Hän sitoutuu partion arvoihin ja johtaa esimerkillään. Hän toimii toiminnan mallina ja samastumiskohteena. Aikuinen on sopivasti läsnä: Aikuinen tuki tarkoittaa eri asiaa eri ikäkausissa.

Lue lisää ikäkausista

Useat partio-menetelmän osat näkyvät ohjelmassa aktiviteettien kautta. Partio-ohjelmassa mainittujen aktiviteettien lisäksi kaikki muukin, mitä lapset ja nuoret partiossa tekevät, on osa partio-ohjelmaa: esimerkiksi leirillä lipunnosto, teltan pystyttäminen ja iltanuotio, viikkotoiminnassa leikit ja kolon siivoaminen. Partio-ohjelmassa vähintään yhtä tärkeää kuin aktiviteettien tekeminen on se, miten toimitaan: ikäkausijako, vartioiden koko, aikuisen rooli jne. Aktiviteettien tekemisessä on kolme vaihetta: ensin suunnitellaan, sitten tehdään ja lopuksi arvioidaan mitä tehtiin ja mitä siitä opittiin.
Partio-ohjelmassa on kullekin ikäkaudelle sopivan haasteellisia aktiviteetteja. Samoja taitoja harjoitellaan yhä vaativammin tavoittein. Näin toteutuu partion nousujohteisuus.

Partio-ohjelman aktiviteetit kannustavat tekemällä oppimiseen. Kaikkiin aktiviteetteihin kuuluu oleellisesti aktiviteetista päättäminen, etukäteissuunnittelu ja jälkiarviointi. Arviointiin kuuluu paitsi sen pohtiminen, miten homma toimi, myös sen pohtiminen, mitä siitä opittiin. Pohtimalla kokemuksiaan partiolainen saavuttaa syvemmän ymmärryksen oppimastaan. Tekemällä oppimista sovelletaan ikäkauden mukaan, ja kukin tekee ikäkauteensa sopivia ja riittävän haastavia aktiviteetteja. Aktiviteeteista riippuen tarvitaan myös aikuisen tukea, toimintamalleja ja työkaluja. Tekemällä oppimiseen kuuluu myös virheistä oppiminen. Erityisesti aikuisen tehtävänä on huolehtia, että erehdykset käännetään oppimiskokemuksiksi.

Partio-ohjelma tarjoaa esimerkkejä epäitsekkäästä toiminnasta, ja palveluasenteesta. Näin myös partiomenetelmän osa päivän hyvä työ toteutuu aktiviteettien kautta. Toiminta luonnossa ja luonnossa selviytymisen taitojen kartuttaminen kasvattavat lasten ja nuorten itsetuntemusta ja itseluottamusta. Luonto tarjoaa myös moninaisia mahdollisuuksia hiljentymiseen ja maailman kaikkeuden suuruuden kokemiseen. Useat aktiviteetit on toteutettavissa vain luonnossa, vielä useammat mahdollisia toteuttaa luonnossa.

Ei ole tarkoitus, että lippukunnassa toteutetaan vain ohjelman kunkin ikäkauden aktiviteetteja erikseen. Esimerkiksi lippukunnan joulujuhla, vuosijuhla tai muistelemispäivätilaisuus parhaimmillaan tarjoavat kaikille ikäkausille heidän ohjelmansa mukaisia asioita. Vanhemman ikäkauden vastuunotto nuoremman ikäkauden aktiviteetin toteuttamisesta retkellä tai leirillä on mielekästä ja voi hyvin toteuttaa kummankin ikäkauden ohjelmaa. Vanhemmille ikäkausille tulee kuitenkin olla tarjolla muitakin kuin johtamisaktiviteetteja esimerkiksi leirin puitteissa.

Katso aktiviteettien kuvaukset ikäkausikohtaisista osista.