Perhepartio - ohjaajan opas

Huippua, että olet tarttunut perhepartioryhmän ohjaajan tehtävään! Perhepartio on Suomen Partiolaisten uusi toimintamuoto: tavoitteena on tarjota yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Tarkoitus ei ole laskea partion varsinaisen ikäkausiohjelman aloitusikää, vaan perhepartion aktiviteetit ovat perheille suunnattua omaa ohjelmaa. Tarkoitus on puuhailla yhdessä luonnossa pienille lapsille sopivalla rennolla otteella. Hienoa toki on, jos partio houkuttaa ja koukuttaa peheitä niin, että myöhemmin lapset jatkavat sudenpentuihin ja aikuiset lippukunnan muihin aikuispesteihin.

Perhepartiomateriaali on työkalu sinulle perhepartiotoiminnan toteuttamiseen. Se tarjoaa sinulle taustoja ja perustietoa perhepartiosta sekä vinkkejä käytännön toiminnan vetämiseen. Osa tämän oppaan sisällöstä sopii oikein hyvin kaikkien perhepartioon osallistuvien aikuisten luettavaksi. Opas on kuitenkin kirjoitettu erityisesti perhepartioryhmän ohjaajalle.

Tärkeintä ryhmän johtamisessa on oma innostus. Innostunut vetäjä ohjaa ja kannustaa perheitä toimimaan ryhminä luonnosta nauttien ja uutta oppien.

Iloisia perhepartiokokoontumisia!

Sanasto

Partiossa käytetään paljon sanoja, joilla on toiminnan sisällä oma merkityksensä. Tässä lyhyt sanakirja partion maailmaan.

Aikuinen

Yli 22-vuotias partiolainen, joka mahdollistaa nuorempien partiolaisten toiminnan. Hän voi olla vaeltajaikäkauden läpikäynyt tai aikuisiällä partioon liittynyt.

Aktiviteetti

Aktiviteetti on konkreettinen tekeminen partio-ohjelmassa. Aktiviteetit on koottu eri ikäkausissa erilaisiin kokonaisuuksiin. Perhepartiossa aktiviteettikokonaisuuksia on kuusi; Arjen taidot, Retkeilytaidot, Kädentaidot, Ulkoilutaidot, Luontotaidot ja Lippukunnan tapahtumiin osallistuminen,

Jäsenmaksu

Jokainen partioon osallistuva maksaa jäsenmaksun. Jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan partiotoimintaan. Perhepartiossa aikuinen maksaa siis I-jäsenmaksun. 4-6 -vuotiaat perhepartiolaiset maksavat III-maksun. Alle 4-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Lisäksi retkistä ja vastaavista voidaan periä erillinen osallistumismaksu.

Kuksa

Kuksa on keskusjärjestön partiorekisteri, jossa hallitaan jäsentietoja ja pestejä sekä ilmoittaudutaan valtaosaan partiotapahtumista. Kuksa on myös usein pahkasta valmistettu juoma-astia. 

Lippukunta

Lippukunta on partion paikallisyhdistys. Jokainen perhepartioryhmä on osa lippukuntaa. Perhepartiolaiset osallistuvat lippukunnan järjestämille leireille sekä retkille.

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja on partion paikallisyhdistyksen eli lippukunnan puheenjohtaja. Hän johtaa lippukuntaa yhdessä ohjelmajohtajan ja pestijohtajan kanssa.

Partiopiiri

Jokainen lippukunta kuuluu johonkin Suomen kymmenestä partiopiiristä. Ruotsinkielinen Finlands Svenska Scouter r.f. hoitaa valtakunnallista ruotsinkielistä partiotoimintaa.

Samoaja

Samoaja on 15-17 -vuotias partiolainen. Samoajaryhmää johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja yhdessä aikuisen luotsin kanssa. Moni samoaja toimii lippukunnassa erilaisissa johtajatehtävissä.

Seikkailija

Seikkailija on 10-12 -vuotias partiolainen. Seikkailijaryhmän johtajaa kutsutaan sammoksi.

Sudenpentu

Sudenpentu on 7-10 -vuotias partiolainen. Sudenpenturyhmää johtaa Akela.

Tarpoja

Tarpoja on 12-15 -vuotias partiolainen. Tarpojaryhmää johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja aikuisen luotsin kanssa.

Toteutusvinkki

Jokaisen aktiviteetin yhteydessä on annettu erilaisia ideoita toteuttaa aktiviteetti.

Vaeltaja

Vaeltaja on 18-22 -vuotias partiolainen. Moni vaeltaja toimii lippukunnassa erilaisissa johtamistehtävissä. Vaeltajat kokoontuvat usein projektiluontoisissa vartioissa tukenaan aikuinen luotsi.

Vartio

Partiossa pienryhmiä kutsutaan nimellä vartio.

Tavoitteet perhepartiolle

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Yleisten kasvatustavoitteiden lisäksi jokaiselle partion varsinaiselle ikäkaudelle on määritelty ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet. Perhepartio ei ole partion varsinaista kasvatustoimintaa, vaan mahdollisuus perheille tutustua siihen, mitä partio on. Perhepartiossa toimintayksikkö on nimenomaan perhe, ei kukin lapsi tai aikuinen. Tästä syystä perhepartiolle ei ole määritelty erillisiä kasvatustavoitteita, vaan toiminta tapahtuu yleisten partion arvojen ja kasvatustavoitteiden mukaisesti.

Perhepartioryhmä koostuu perheistä, eli lapsen ja vähintään yhden aikuisen muodostamista yksiköistä. Perhepartion johtovastuu voidaan jakaa kaikkien ryhmän aikuisten jäsenten kesken tai siitä on vastuussa perhepartion ohjaaja. Perhepartioryhmä sopii yhdessä vastuunjaosta. Tavoitetilanteessa perheet ovat vuorotellen vastuussa kokousten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Perhepartio on perheen yhteinen tutustumismatka partiotoimintaan. Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perheet tutustuvat varsinaiseen partiotoimintaan leppoisasti omaan tahtiinsa. Partiotoimintaan tutustuminen tapahtuu osallistumalla lippukunnan retkille ja leireille sekä muihin tapahtumiin. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.

 • Perhe on osa lippukuntaa
 • Perhe toimii luonnossa
 • Perhe tekee yhdessä
 • Perhe tutustuu partion arvoihin

On hyvä muistaa, että perhepartion tarkoitus ei ole olla helpotettua sudenpentuohjelmaa, vaan perhepartion ohjelma koostuu nimenomaan lapsen ja aikuisen muodostamalle yksikölle suunnatusta toiminnasta. Tällöin myös lapselle mahdollistuu uuden kokeminen hänen siirryttyään partion varsinaisiin ikäkausiin.

Perhepartiossa toimitaan perheenä lasten ehdoilla oman toiminnan parissa. Monet partioperheet ottavat lapsensa mukaan leireille ja retkille toimiakseen itse johtajatehtävissä. Perhepartiotoiminnan erona partioperheiden toimintaan on perhepartiolle tehty valmis ohjelma sekä ohjattu toiminta.

Perhepartioikäinen lapsi

Perhepartion aktiviteetit on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen, mutta mukana voi olla myös lasten pikkusisaruksia. Lasten nuori ikä sekä laaja ikäjakauma on hyvä ottaa huomioon kokousten suunnittelussa. Perhepartioikäiset lapset eivät välttämättä ole vielä kovin omatoimisista tai itsenäisiä, joten kokouksiin on hyvä varata reilusti aikaa esimerkiksi ulkovaatteiden pukemiseen ja kaikenlaisiin siirtymiin. Perhepartiossa toiminta perustuu vielä paljon yksinkertaisiin aktiviteetteihin sekä aikuisen jatkuvaan läsnäoloon ja tukeen.

Perhepartioiässä lapsi kasvaa ja kehittyy nopeasti, joten ryhmässä voi olla mukana kehitysvaiheiltaan toisistaan eroava joukko lapsia. Tässä materiaalissa on käytetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuvauksia lapsen kasvun ja kehityksen vaiheista.

3-vuotias

3-vuotiaalle maailman tärkein asia on omat vanhemmat sekä heidän tarjoamansa tuki ja turva. Toisinaan hän kokee olevansa jo iso lapsi, kun taas seuraavassa hetkessä onkin pikkuvauva. 3-vuotias pahoittaa herkästi mielensä ja vanhempien tehtävä onkin auttaa sietämään pettymyksistä ja epäonnistumisista kumpuavaa kiukuttelua. 3-vuotias puuhapakkaus on raju ja villi vipeltäjä sekä utelias tutkija. Toisinaan vanhempien tehtäviin kuuluu myös rajoittaa leikkiä, joka yltyy liian rajuksi. Tässä iässä lapselle muodostuu myös sukupuoli-identiteetti ja lapsi kiinnostuu omista sukuelimistään. Joka neljäs 3-4 -vuotias käyttää vielä yövaippaa.

3-vuotiaalle lapselle tärkeää:

 • omat vanhemmat
 • turvallisuuden, rakkauden ja hyväksynnän tunteet
 • ennätysten tekeminen

 

4-vuotias

4-vuotias alkaa jo itsenäistymään, mutta tästä huolimatta tarvitsee vielä vanhempiaan monessa. Vanhempien tehtävä on tukea ja rohkaista lasta aloitteellisuuteen sekä omaehtoiseen leikkiin. Samoin vanhemman on hyvä tukea moraalista sekä sosiaalista kehitystä ja asettaa myös rajat lapselle. Muita haasteita 4-vuotiaalle tuottaa myös päivärytmissä pysyminen, asioiden syy- ja seuraussuhteet sekä toimintaa eri paikkoihin sopivalla tavalla.

Lapsi jaksaa tässä iässä keskittyä 15-20 minuutin ajan ja hän sekoittaa helposti todellisuuden ja sadun keskenään. Hänet täytyykin saada ymmärtämään, ettei kukaan osaa kaikkea. 4-vuotias on helppo saada innostumaan aktiviteettien tekemisestä, sillä hänellä on käynnissä askartelu- ja näpertelyvaihe, jossa kynät, siveltimet, sakset, muovailuvaha ja muut askartelutarvikkeet kiinnostavat. Lapsen piirroksista saa myös paremmin selvää ja lapsi tuntee jo päävärit.

4-vuotiaalle lapselle tärkeää:

 • kehut ja huomio
 • erilaiset askartelut ja näpertelyt

 

5-vuotias lapsi

5-vuotiaana lapsi on jatkuvassa liikeessä ja myös tunteiltaan ailahtelevainen. Voimakas pituuskasvu muuttaa lapsen mittasuhteita ja kömpelyyttä sekä kompastelua on riittämiin. Hän eläytyy voimakkaasti tarinoiden hahmoihin ja sisältöön.

On hyvä ottaa huomioon, että 5-vuotiaan tunne-elämä on voimakas ja hänellä voi olla pelkoja, jotka on hyvä selittää järkipuheella. Tässä asiassa perhepartion ryhmä voi olla turvallinen paikka keskustella lasta mietityttävistä asioista. Samalla täytyy kuitenkin ottaa huomioon muu ryhmä ja sovittaa keskustelu myös nuoremmille lapsille sopivaksi. Usein 5-vuotiasta alkaa jo kiinnostaa kirosanat, myös tämä on hyvä huomioida ryhmässä ja puuttua epäsopivaan kielenkäyttöön. Tässä iässä lapsi haluaa viettää paljon aikaa kavereidensa parissa, joten perhepartion kokoontumiset tulevat tarpeeseen.

5-vuotiaalle lapselle on tärkeää:

 • päivittäinen huolenpito ja hellyys
 • aikuisen tuki kaveripiirin ja liikkumisen liittyvää itsenäistymiseen ja moraalin kehittymiseen liittyen
 • aikuisen aito kiinnostus lasta ja hänen tekemisiään kohtaan

 

6-vuotias lapsi

6-vuotias on jo eskari-ikäinen ja hänelle tapahtuu päivän aikana paljon uusia asioita. Elämänpiiri laajenee kotiympyröiden ulkopuolelle ja lapsen lisääntynyttä itsenäisyyttä testataan. Lapsi jaksaa jo kävellä pidempiä matkoja ja hän nauttii retkeilystä ja ulkona liikkumisesta. Perhepartion kokoukset sopivat erinomaisesti 6-vuotiaan harrastukseksi, sillä lippukunnan leirit ja retket tuovat lapselle uudenlaisia elämyksiä ja tarjoavat hänelle mahdollisuuden saada uusia kavereita. Kaverisuhteet ovat tässä iässä entistä tärkeämpiä.

6-vuotias osaa jo suunnitella tekemisiään etukäteen. Hänelle on myös tärkeää nimetä tunteita ja etsiä syitä omille tunteilleen. Näitä aiheita on hyvä käsitellä perhepartiossa samalla kun pienemmille lapsille sanoitetaan heidän tunteitaan ikätasoisesti.

6-vuotiaalle lapselle on tärkeää:

 • syli ja turvallinen aikuinen
 • mitä muut ajattelevat lapsesta itsestään

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry