Roverscouter - Lotsens handbok

En roverscout är 18–22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget liv och många har framför sig stora beslut att fatta. Även om kompiskretsen är viktig påverkar den inte längre roverscoutens beslut lika tydligt som i puberteten. Roverscouten har ofta en uppenbar vilja att hitta sin egen väg i livet. Roverscouten är ansvarskännande, planerande, självständig och tålmodig. Steg för steg blir den unga vuxen. Roverscouterna vill gå mot nya utmaningar tillsammans. Alla de här behoven och begränsningarna, som är typiska för detta livsskede, har beaktats i roverscoutprogrammet.

Roverscoutprogrammet tar fem år att genomföra och är personligt för varje enskild roverscout. Roverscouten utför under de fem åren minst 33 stycken aktiviteter, så att åtminstone en aktivitet ur varje ämnesområde utförs. Åldersgruppens program inleds med kontrollen Välkommen som ny roverscout i vilket ingår ett projekt om Finland. Programmet avslutas med ett utlandsprojekt varefter man blir en äldre ledare. Av varje roverscouts personliga program ritas en vandringskarta där roverscouten tillsammans med sin lots placerar ut aktiviteterna, med stigande svårighetsgrad, över de fem åren. Målet är att göra en vandringskarta anpassad till var och ens egna personliga mål.

Det är viktigt att varje roverscout får personligt stöd av en vuxen och har en förebild, alltså en lots. Lotsen kan lotsa flera samtidigt, men stödet måste trots det vara personligt för varje enskild roverscout. Tydligast syns detta stöd naturligtvis i form av vandringskartan och planeringen av etapperna. Kom ändå ihåg att du, lotsen, är viktig för roverscouten under hela roverscoutperioden.

I och med att roverscouterna jobbar väldigt projektbaserat, och därmed även väldigt självständigt i varierande roller, fungerar lotsen inte som deras patrulledare. Däremot är det lotsens uppgift att känna till scoutprogrammet och handleda roverscouterna att använda det och alla möjligheter som finns. Lotsen hjälper roverscouten att inse vad allt denna lärt sig och ser till att roverscouten får det stöd hen behöver i kåren.

Det är inte lätt att lotsa roverscouter. Man måste ge roverscouten utrymme samtidigt som man är tillgänglig. Det ingår också i lotsens uppgifter att efter roverscoutåldern uppmuntra scouten till en fortsatt scoutkarriär eller hjälpa till att hitta något annat ställe som hen kan bygga upp en bättre värld i.

Handboken är ditt arbetsredskap för att genomföra scoutprogrammet. I handboken hittar du stöd i planeringen och för att förverkliga roverscoutprogrammet. Det viktigaste är ändå din egen inspiration för lotsuppdraget och din förmåga att inspirera. Lotsen är viktig för scouten genom hela roverscoutåldern.


Ordlista

Aktivitet

Roverscoutprogrammet består av flera teman, så kallade kontroller, som i sin tur består av olika aktiviteter att genomföra. Vissa aktiviteter är kortare och går att genomföra under ett scoutmöte, medan andra kan vara projekt som tar flera månader. I en aktivitet ingår alltid planering, utförande och utvärdering.

Avslutningsceremoni

Avslutningsceremonin är åldersgruppens avslutande evenemang för de som genomfört hela programmet. I och med ceremonin blir roverscouten en vuxen ledare. Efter avslutningsceremonin hör scouten inte mera till målgruppen för scoutfostran, utan möjliggör nu istället själv scouting för de yngre.

Finlandsprojektet 

En obligatorisk aktivitet vars syfte är att skapa gruppanda i den nya roverscoutpatrullen genom ett gemensamt projekt. Under projektets gång lär sig patrullen känna Finland och får samtidigt insikt i vad roverscouting är. Projektet utförs i början av roverscoutprogrammet.

Halvvägsskutt 

Varje år arrangeras ett nationellt roverscoutevenemang. Under evenemanget ordnas halvvägsskuttet för de roverscouter som kommit ungefär halvvägs i sin roverscoutbana och avslutningsceremonin för dem som är färdiga med sin roverscoutstig. Roverscoutevenemangen främjar roverscouternas nätverkande och ger dem chansen att delta i evenemang istället för att organisera dem.

Jämnårig ledare 

En jämlik eller jämnårig ledare hör till samma åldersgrupp som gruppmedlemmarna. Ledarskapet varierar i fråga om jämlikhet från åldersgrupp till åldersgrupp: ju yngre åldersgrupp, desto mer situationsbundet är ledarskapet.

Kuksa

Kuksa är Finlands Scouters medlemsregistersprogram. I Kuksa anmäler man sig till scoutevenemang och där kan man också märka in utförda aktiviteter åt scouter. I Kuksa kan man också skriva in patrullens verksamhetsplan och roverscoutens uppdrag.

Kurstagningsträff

Lotsen ordnar tillsammans med roverscouten ett diskussionstillfälle minst en gång per år där de tillsammans bedömer roverscoutens vandringskarta och hur det gått med roverscoutens mål samt specificerar eller redigerar vandringskartan inför nästa verksamhetsår.

Obligatorisk kontroll

Med obligatoriska kontroller menas de aktivitetshelheter eller aktivitetsteman i roverscoutprogrammet som varje roverscout fullföljer under de fem roverscoutåren. De obligatoriska kontrollerna är Välkommen som ny roverscout, Grundutbildning för scoutledare, Utlandsprojekt och På väg mot vuxenlivet.

Patrull

I roverscoutåldern kan patruller bildas för varje projekt eller intresseområde, eller så kan patrullerna vara mer bestående. Patrullstorleken beror till stor del på projektet, men en fungerande gruppstorlek är ofta 3-5 roverscouter. Patrullen kan vid behov även byggas upp av områdets eller studieortens roverscouter.

Patrulledare

Patrulledarens arbetsbeskrivning är olika för de olika åldersgrupperna. I roverscoutåldern fungerar patrulledaren antingen som projektdragare, ansvarsfördelare eller motivator för de andra. Patrulledarens uppgift är inte ständig utan den kan variera från projekt till projekt.

Roverscoutlots

Lotsen är en äldre ledare som fungerar som roverscoutens stöd och handledare under hela roverscoutprogrammets tid. Lotsen stöder roverscoutens utveckling och handleder planeringen samt utförandet av kartan.

Roverscoutlöftet

Alla roverscouter avger roverscoutlöftet i början av sin roverscoutstid. I löftet lovar man sig själv att konkret förbinda sig till scoutvärdena.

Sigill

Roverscouten får ett sigill i metall då hen har avslutat roverscoutprogrammet. För att få sigillet måste roverscouten ha utfört alla fyra obligatoriska kontroller samt minst 15 frivilliga. Sigillet fästs i scoutskjortans vänstra ficka. Roverscouternas sigill ersätter tidigare åldersgruppers sigill och det används tillsammans med utbildningsmärkena på scoutskjortan.

Tips för förverkligande

I samband med varje aktivitet har det getts olika idéer för hur aktiviteten kan förverkligas. För en del aktiviteter räcker det med att utföra endast ett tips för aktiviteter medan det för andra är bra att utföra flera tips för att uppnå aktivitetens mål.

Utlandsprojektet 

En obligatorisk aktivitetshelhet vars mål är att roverscouten efter utförda aktiviteter ska ha bekantat sig med scoutverksamheten och kulturen i ett annat land. Roverscouterna kan kommunicera och klara sig i den främmande kulturen. Projektet planeras och genomförs av roverscouterna själva i roverscouttidens slutskede. Roverscouten deltar såväl i planeringen som i utförandet av projektet. Utlandsprojektet realiseras i slutskedet av roverscoutprogrammet.

Uppflyttning

Med uppflyttning menas flytten från en åldersgrupp till nästa. Det är bra att i kåren skapa och upprätthålla traditioner för när scouten lämnar den gamla åldersgruppen bakom sig och blir en fullvärdig medlem i nästa åldersgrupp. Roverscouternas uppflyttning till äldre ledare kallas avslutningsceremoni.

Vandringskartan 

Vandringskartan är roverscoutens personliga utvecklingsplan för hela tiden som roverscout. Vandringskartan uppdateras minst en gång per år i samband med kurstagningsträffarna med lotsen.

Visselpipssnodd

Roverscouternas visselpipssnodd är brun ända tills roverscouten gått grundutbildningen för scoutledare. Scoutledarens visselpipssnodd är vit.

Åldersgruppsansvarig, ansvarig lots

Den åldersgruppsansvariga är en vuxen som ansvarar för hela åldersgruppen och känner till alla kårens roverscouters situation. Den åldersgruppsansvariga stöder lotsarna och hjälper till med att arrangera gemensamt program för alla roverscouter i kåren eller närområdet. Den åldersgruppsansvariga ska vara över 22 år samt ha utfört utbildningen för åldersgruppsansvariga. Den ansvariga bör förstå roverscoutprogrammet och ha förmåga att stöda både roverscouterna och lotsarna i deras uppgifter. Ifall kåren bara har en roverscout eller roverscoutpatrull kan en och samma person fungera både som åldersgruppsansvarig och lots. En och samma ledare kan också fungera som åldersgruppsansvarig för flera olika åldersgrupper, men då är det ändå frågan om skilda uppdrag.

Äldre ledare

En över 22-årig scout som möjliggör de yngre scouternas verksamhet. Den äldre ledaren kan själv ha genomgått roverscoutåldern eller ha anslutit sig till scouterna på senare år.


Unga i roverscoutåldern

Roverscouten är en 18–22-årig ungdom eller ung vuxen vars ungdomsårs biologiska utveckling redan är förbi. Roverscouten håller som bäst på att mogna och anpassa sig mentalt. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget liv, och har flera stora beslut, gällande sig själv, att fatta. Sådana här beslut är

exempelvis yrkesval, parrelationer samt utförande av militär- eller civiltjänst. Dessa beslut bygger upp uppfattningen om det egna livets kontroll samt ansvarskänslan över det. Fastän kompisarna och kompiskretsen är viktig påverkar de inte mera roverscoutens beslut lika mycket som i puberteten. Roverscouten har ofta en klar vilja att hitta sin egen livsstil. Behovet till detta framträder då den egna kunskapen och erfarenheten växer. Roverscouten behöver ändå en vuxens stöd och erfarenhet för att fatta de här stora besluten. Roverscouten försöker också medvetet bedöma den vuxnas åsikter och värderingar i förhållande till olika saker.

Världsbild

Roverscouten börjar bli medveten om samhällsfrågors och beslutsfattandets betydelse. Roverscouten börjar också bilda egna åsikter gällande de samhälleliga aktualiteterna. Roverscouten klarar också av att bedöma de egna föräldrarnas bakgrund mer konstruktivt än tidigare. Roverscouten kan förhålla sig mer neutralt till olikheter än i puberteten, utan temperamentsfulla åsiktsyttringar. Världsbilden börjar också öppna sig och påbyggas för roverscouten. Roverscouten börjar också bättre uppfatta sig själv och sin egen plats i samhället.

Roverscouten vill samarbeta med andra, ta ansvar och tackla nya utmaningar. Roverscoutens verksamhet är långsiktigt och omfattande. Roverscouten letar efter nya utmaningar och vill i och med dem även ta ansvar för andra samt lära sig att stöda de yngre och även den egna åldersgruppens unga. Ledarskapsmetoderna och de till ledarskap specifika frågorna, som till exempel problemsituationer och situationer som kräver särskilt kunnande, bedöms allt oftare.

Människorelationer

Roverscoutens uppfattning om sällskapande och parrelationer börjar formas allt klarare, fastän egen erfarenhet kan saknas. Sällskapande kan också vara i en väldigt central ställning i den ungas liv och därmed påverka besluten denna fattar. I de här situationerna är den vuxnas stöd särskilt viktigt, eftersom den unga saknar erfarenhet av beslutsfattande och det ansvar samt de långvariga konsekvenserna som ett beslut kan innebära.

För roverscouten är det viktigt att fatta egna beslut om sitt liv och dess utveckling. Trots detta är den vuxnas stöd fortsatt viktigt. Detta stöd söks av någon vuxen utanför den egna åldersgruppen, av de egna föräldrarna samt av övriga vuxna som påverkar den ungas liv.

Roverscouten som målgrupp i scouterna

Scoutprogrammet erbjuder mångsidig verksamhet för roverscouten, både individuellt och i grupp. Individens egna uppdrag, såsom ledarskap och projekt, kompletterar roverscoutpatrullens verksamhet. Särskilt viktigt är det att känna ansvar för de egna och patrullens görande. Nya utmaningar är en kraft som stärker den egna verksamheten och själva görandet, bedömningen av det samt dess utvecklande är en central del av verksamheten. Roverscouternas verksamhet är planerad och långsiktig. Att lära sig projektarbete och dess bedömning både som individ och grupp ger färdigheter för vuxen- och arbetslivet.

För roverscouterna ordnas det olika slags evenemang både på distrikts- och centralorganisationsnivå. Även kårerna kan ordna sina egna evenemang. Roverscoutens egna aktivitet är central i deltagandet i evenemang samt utförandet av aktiviteterna. Roverscouten bör kunna planera sin tidsanvändning så att det finns tid att delta i verksamhet som intresserar, göra scoutskoj samt utveckla sig själv. Roverscouten ska alltså inte endast vara den som genomför och gör saker för andra, utan meningen roverscouternas program är avsett att vara mångsidigt, intressant och utvecklande även för de som varit scouter en längre tid. Samtidigt stöter programmet inte bort de nya som kanske först i roverscoutåldern påbörjar sin scoutbana.

Programmet riktat till roverscouter är smidigt och erbjuder många olika möjligheter. Som en del av verksamheten är det därför viktigt att göra en personlig vandringskarta, alltså utvecklingsplan, för varje enskild roverscout.  På vandringskartan antecknas roverscoutens mål tillsammans med lotsen. Bedömning av de egna målens förverkligande är en del av att växa som roverscout.

Roverscouten främjar vänskap över gränserna

Lotsen kan gärna uppmuntra roverscouterna att åka ut i världen och utanför kåren för att förverkliga olika slags projekt. Senast under det sista roverscoutåret genomför alla roverscouter ett utlandsprojekt, men även före det har roverscouten chansen att delta i olika slags scoutprojekt och –evenemang, såväl i kåren, centralorganisationen som utomlands. Dessutom kan roverscouten aktivt delta i övriga organisationers evenemang.

Roverscoutande utanför kåren förenklas avsevärt genom olika slags kontakter. Roverscouten kan bege sig för att bygga upp kontakter på basen av kårens kontakter eller genom att modigt delta i olika evenemang. Internationella kontakter kan skapas exempelvis via distriktet eller centralorganisationen, eller med att delta i internationella läger. Centralorganisationens koordinator för internationell verksamhet kan hjälpa med att hitta kontaktuppgifter. Scoutorganisationerna har scouthem och scoutstationer på olika håll i världen. Det är även möjligt att skapa kontakter utanför scoutrörelsen. Man kan till exempel vara i kontakt med övriga ungdomsorganisationer i mållandet. Roverscouten och lotsen kan gärna tillsammans prata om att skapa och upprätthålla kontakter samt om olika slags verksamhetsmöjligheter utanför kåren.

 

Målen för roverscouternas fostran

Scouting är en fostrande verksamhet med syftet att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Målsättningen är att var och en ska ha möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av det lokala, nationella och internationella samhället.

Utöver de allmänna målen för fostran har man för varje åldersgrupp definierat åldersgruppsspecifika mål. Dessa berättar hur målen syns i ifrågavarande åldersgrupp och beskriver den målsättningsnivå man försöker uppnå i åldersgruppen. Studera målen för fostran, så att du kan bygga upp roverscouternas scoutstig längs den väg de visar.

Målen för roverscouternas fostran bygger långt på att roverscouten är en medveten och ansvarsfull ung människa. Hens sätt att leva och hens val i livet bygger på hens egna värderingar. Roverscouten gör sina val själv och bär också själv ansvaret för dem.

Roverscouternas mål för fostran beskriver målsättningarna för lärande under roverscouttiden och utvecklingen mot vuxenlivet. De beskriver roverscouttidens utmaningar och vad scoutingen har att erbjuda i detta skede. Roverscouternas mål för fostran är en fortsättning på de tidigare åldersgruppernas mål för fostran. Scoutprogrammets aktiviteter baserar sig på målen för fostran. En del av målen förverkligas i specifika aktiviteter medan andra syns i de mer heltäckande uppgifter, t.ex. när man leder en åldersgrupp och fungerar i en grupp eller i olika miljöer.

 

Förhållande till sig själv

Kontroll över sitt liv – hälsa, trygghet, tid, förbindningar

 • Klarar sig självständigt i livet.
 • Väljer en livsstil som främjar hälsan.
 • Är medveten om sin funktion som förebild med sina livsvanor.
 • Kan säga nej och tar hand om sin egen ork.
 • Kan använda rusmedel som en ansvarsfull vuxen.
 • Kan förutse situationer samt händelsers förlopp och vara beredd på farosituationer.
 • Inser att man själv i sista hand är ansvarig för sig själv samt angelägenheter gällande omgivningen.

Självkännedom och utveckling av sig själv

 • Känner till sina attityder.
 • Stillar sig i sin vuxna sexualitet och förstår att ge dem som befinner sig i ett annat utvecklingsskede nödvändig ro och nödvändigt stöd.
 • Kartlägger sin kunskap, sina färdigheter och vilja att göra saker.
 • Kan lägga upp realistiska mål åt sig själv.
 • Vågar sticka ut hakan

Världsåskådning

 • Den egna världsåskådningen visar sig i det praktiska agerandet.
 • Har ett eget sätt och en egen vilja att utöva religion.
 • Känner scoutingens värdegrund.
 • Inser proportionaliteten mellan rätt och fel.
 • Uppfattningen om rätt och fel syns i den egna verksamheten.

Förhållande till andra 

Uppskattning av mänsklighet

 • Uppskattar människor och mänsklighet, men inte allas ageranden, åsikter eller värderingar.

Redlighet

 • Beaktar andra i upprätthållandet av det egna kontaktnätet på ett rejält sätt, samtidigt som de egna behoven uppmärksammas.
 • En rakryggad livsstil på livets alla nivåer börjandes från närgemenskapen.

Förhållande till samhället

Kontroll av ett organiserat samspel

 • Känner igen det egna typiska sättet att delta i eller leda grupper samt utveckla dem.
 • Vill och är kapabel att själva vara med och påverka samhälleliga angelägenheter.
 • Vågar förbinda sig till projekt och uppdrag som passar en själv.

Att höra och förbinda sig till något

 • Förbinder sig till sina gemenskapers värderingar. Vill bygga upp samhället med sin egen insats.

Förhållande till omgivningen

Naturrelationen

 • Förstår naturerfarenheters upplevelsefulla betydelse.

Ansvar över livsmiljön

 • Förstår även globalt och på lång sikt betydelsen av den egna verksamheten och de egna valen ur miljöns perspektiv.

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors