Lägerlivsetappen

Lägerlivsetappen

Fyralternativ: Lägermat

Målsättning

Spejarscouten kan planera sin egen verksamhet under handledning. Spejarscouten bär ansvar och tar hand om sina uppgifter. Hen kan planera och tillreda mat på läger och diska under lägerförhållanden. Spejarscouten kan följa hygienanvisningar i matlagningen.

Beskrivning

Spejarscoutpatrullen ansvarar t.ex. för en måltid under ett läger. Spejarscouterna tar hand om såväl matlagningen som diskningen. Ansvarsuppgifterna fördelas så att spejarscouten inte har en ansvarsuppgift under hela lägret, utan också hinner delta i lägerprogrammet. Spejarscoutpatrullen deltar i planeringen av lägret och deltar i minst ett planeringsmöte inför lägret. Det är också bra om ansvarsuppgiften innehåller planering. En uppgift som kräver planering är att spejarscouterna ansvarar för en hel måltid under lägret. Patrullen funderar hurudan mat de kunde tillreda och bjuda på under lägerförhållanden. 

Förberedelser inför fyren: Förberedelserna inför fyren inleds redan i kurstagningsskedet. Det är bra att ta kontakt med lägerstaben redan nu, om staben är vald. Patrullen och staben kommer överens om ansvarsuppgifter som spejarscoutpatrullen planerar och genomför med stöd av en ledare. Spejarscoutpatrullen deltar i åtminstone ett lägermöte tillsammans med lägerstaben. Patrullen gör en plan över sin ansvarsuppgift och får planen godkänd av lotsen, patrulledaren och lägerstaben. Materialanskaffningar sker under förberedelserna. Spejarscoutpatrullen planerar lämplig mat för lägret. Patrullen söker fram ett recept och räknar, med lotsens hjälp, hur mycket mat som ska tillredas. Spejarscouterna kan också tillreda en liten testportion under planeringsskedet. Före lägret repeterar spejarscouterna hur handhygienen sköts på läger och hur man förvarar mat på rätt sätt. Patrullen tar också på förhand reda på vilka specialdieter lägerdeltagarna har och kommer ihåg dem då patrullen planerar menyn.   

Fyrens förverkligande: Spejarscoutpatrullen utför den ansvarsuppgift den fått inför ett läger enligt plan. Under uppgiften ska patrullen ännu fästa uppmärksamhet vid hur den hanterar ingredienserna till maten för personer med specialdieter. Det går inte nödvändigtvis att använda samma skärbräde eller kniv till att tillreda specialmaten. Efter maten diskar och städar patrullen efter sig.  

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

långvarig

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Organiseringsfärdigheter, Utfärd, Matlagning

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Lotsens uppgift: Lotsen är i kontakt med lägerstaben redan i början av planeringsskedet och kommer överens om spejarscoutpatrullens ansvarsuppgifter. Lotsen försäkrar sig om att den ansvarsuppgift som spejarscoutpatrullen får för lägret är lämplig för lägeretappens fyr och är lämpligt stor för spejarscoutpatrullen. Lotsen ser till att spejarscouterna har tillgång till ett vuxet stöd i sitt ansvarsuppdrag. Vid behov förmedlar lotsen spejarscouternas förslag och tankar om fyren och ansvarsuppgifterna till lägerstaben eller kårledningen. Lotsen godkänner spejarscoutpatrullens plan tillsammans med patrulledaren och vidarebefordrar planen. Lotsen deltar i hela fyren och hjälper spejarscouterna och patrulledaren vid behov. Lotsen uppmuntrar spejarscouterna i deras uppgifter. Lotsen gör egna observationer om hur väl spejarscoutpatrullen sköter sig. Lotsen diskuterar tillsammans med patrullen om fyren och hela etappen.   Samtidigt evalueras hela etappen genom att fundera på följande saker: Vad har patrullen lärt sig under etappen och fyren? Hurudana utmaningar har patrullen stött på? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vilka saker saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger spejarscoutpatrullen sin ärliga åsikt på ett konstruktivt sätt. Lotsen ska komma ihåg att responsen är en utmärkt lärosituation för spejarscouterna.   Lotsen för en utvärderingsdiskussion om hela etappen med patrulledaren efter att patrullen gjort fyren. Lotsen får gärna fundera på några utvecklingsförslag åt patrulledaren på förhand. Samtidigt kommer lotsen och patrulledaren överens om en tidpunkt för när de inleder planeringen av följande etapp.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar tillsammans med spejarscoutpatrullen i ett lägerplaneringsmöte. Hen uppmuntrar spejarscouterna att ta ansvar och hjälper patrullen i planeringen. Vid behov skaffar patrulledaren i samarbete med lotsen material som behövs för fyren. Patrulledaren följer med stämningen i spejarscoutpatrullen under etappen och lägret, och för vid behov spejarscouternas tankar om fyren och ansvarsuppgiften vidare till lotsen. Patrulledaren godkänner tillsammans med lotsen spejarscoutpatrullens plan för fyren och hjälper spejarscoutpatrullen att genomföra sitt ansvarsområde. Patrulledaren stöder och uppmuntrar spejarscouterna under fyren. Patrulledaren diskuterar med lotsen om den genomförda fyren och etappen. Efter fyren är det naturligt att blicka fram mot följande etapp och göra preliminära planer. Fyrens utvärdering: Efter fyren håller patrullen en utvärderingsdiskussion om fyren under ledning av lotsen. Samtidigt diskuterar patrullen om hela den gångna etappen. Utvärderingen får gärna hållas på ett lugnt ställe och med god tid. Diskussionen kan hållas t.ex. vid en lägereld i slutet av terminen. Tanken är att spejarscouterna ska stanna upp vid diskussionen och utvärdera sitt egen kunnande och sin egen utveckling.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors