Valikko

Åskådningsfostran i kåren

Åskådningsfostran i scoutingen i korthet

I denna text finns stöd och bakgrund för scoutfostran i kårerna. Texten är en förkortad och bearbetad översättning av texten Katsomuskasvatus lippukunnissa (som i sin tur grundar sig på dokumentet Partion katsomuskasvatuksen periaatteisiin).  

Den scoutfostran som ingår i Finlands Scouters verksamhet berör också människans själsliga och andliga dimensioner. Åskådningsfostran innebär fostran som stöder människans själsliga och andliga utveckling. Termen innefattar alla de åskådningar som organisationens medlemmar har. 

Scoutverksamheten styrs av grundstadgan, där också linjerna för åskådningsfostran dras upp. Bland annat detta sägs i grundstadgan om åskådningsfostran: 

”SP-FS är ett religiöst obundet förbund. Förbundet fungerar enligt principen för positiv religionsfrihet. Till scoutrörelsen hör ett sökande efter en egen tro eller annan åskådning och en positiv hållning till andlighet. 

”En scout utvecklar sin egen tro eller annan åskådning. En scout förhåller sig positiv till olika åskådningar och till andlighet.”  

En scout utvecklar sig själv som människa och söker sanningen i tillvaron. Hen accepterar att det finns något som är större än människan. En scout utforskar sin andlighet och lever i enlighet med den.”Åskådningsfostran är ingen avskild del av scoutprogrammet som förverkligas bara vid vissa specifika tillfällen, utan finns med som en självklar del av åldersgruppernas program. Genom att förverkliga scoutprogrammet fullt ut möjliggör du alltså också att scouterna får växa i sin egen åskådning i enlighet med principerna för åskådningsfostran. 

Åskådning är identitet och färdigheter

För att göra det lättare att hantera aktiviteterna som hör till åskådningsfostran delade man in dem i tre olika delområden i ett utlåtande år 2018.

 • Bygg din egen åskådning
 • Förverkliga din egen åskådning
 • Åskådning i dialog

Vi behandlar alla tre delområden noggrannare i texten nedan.

Bygg din egen åskådning

Vi vet att en människas identitet formas under hela livet. Så formas också identiteten kring den egna åskådningen. Den andliga fostran vi får hemifrån definierar till viss mån hur vi börjar forma vår egen uppfattning om frågor inom åskådning. I scoutingen finns inget fel sätt att tänka om åskådning. Därför är det viktigt att på en åldersgruppsanpassad nivå erbjuda möjlighet att bygga sin egen åskådning.

Målsättningar:

 • Scouten är medveten om bakgrunden till sin egen åskådning och bygger sin egen åskådning på grunden.
 • Scouten kan och vågar granska sitt eget sätt att tänka och tro
 • Scouten kan glädjas över sin egen åskådning

Förverkliga din egen åskådning

Din egen åskådning byggs och utkristalliseras då du övar på att praktisera din åskådning. Kårens traditioner erbjuder en stark grund för det här. Det är bra att respektfullt granska om traditionerna är i enlighet med en positiv religionsfrihet och om de erbjuder utrymme för olika åskådningar. Till exempel syskonsringen och löftesgivningen är perfekta möjligheter att förverkliga sin egen åskådning på ett synligt sätt. Att lugna sig, att stilla sig och att möta sina egna tankar hjälper var och en att hitta sitt eget sätt att förverkliga sin åskådning.

Målsättningar:

 • Scouten lever enligt sin egen åskådning
 • Scouten kan ta tid i sitt liv – också inom scoutingen – för att förverliga och utöva sen egen åskådan
 • Scouten är bekväm i situationer där åskådningsfrågor diskuteras

Åskådning i dialog

… alltså att kommunicera om sin egen åskådning och att möta andras åskådning respektfullt.

För en äkta dialog behövs förståelse för sitt eget utgångsläge och en förmåga att sätta sig in i andras skor. Trots att det är grundläggande saker för många scouter att respektera andra och lyssna på andra, förutsätter det här delområdet att scouten är medveten om de två tidigare delområdena. I bästa fall bygger åskådning i dialog fred och ökar individens förståelse för också den egna åskådningen.

Målsättningar:

 • Scouten bekantar sig med olika åskådningar
 • Scouten bygger och stärker sin egen åskådning
 • Scouten bygger fred och lever sams med sin omgivning

 

De tre delområdena kan liknas vid ett hus:

Bygg din egen åskådning:

 • Bygg modigt ditt eget åskådningshus.
 • Bygg ett hållbart och säkert hus.
 • Vad utgör grunden i ditt hus? Vad gör det till just ditt åskådningshus.

Förverkliga din egen åskådning:

 • Hur inreder du ditt åskådningshus?
 • Vilka saker berättar att du har bra att vara och bo i huset?
 • Vilka saker kommunicerar om din åskådan åt dina gäster?

Åskådning i dialog:

 • Kika in i grannhuset.
 • Hur ser det ut?
 • Väcker något ditt intresse?
 • Förvånar eller irriterar något dig i din grannes åskådningshus? Vad kunde du lära dig av dina grannar?

Fyra slags åskådningsaktiviteter

Det finns åskådningsaktiviteter för olika åldersgrupper i scoutprogrammet. Alla åskådningsaktiviteter har granskats år 2020 enligt de tre delområdena. Aktiviteterna kan användas som sådana och följer principen för positiv religionsfrihet enligt grundstadgan. Aktiviteterna är av fyra olika typer: introducerande, fördjupande, samtalande och inkluderande.

De introducerande aktiviteterna finns för att scouten ska kunna bekanta sig med ett visst ämne. Till exempel kan scouten reflektera över olika åskådningstraditioner, åskådningskunkskaper eller andra frågor som är kopplade till åskådning för första gången eller ur en ny synvinkel. Många gånger stöder de introducerande aktiviteterna delområdet för byggande.

Genom de fördjupande aktiviteterna kan scouten fördjupa sin egen åskådning och förståelse för olika åskådningstraditioner. De fördjupande aktiviteterna stöder ofta delområdet för förverkligande. För andra kan de här aktiviteterna ändå stödja delområdena för byggande och dialog.

I de samtalande aktiviteterna kan scouten fördjupa sin egen förståelse för olika åskådningar. Genom att lyssna på andra och berätta om sin egen åskådning bygger scouten sin egen åskådning. En samtalande aktivitet kan vara en del av eller en fortsättning på tidigare aktivteter.

I de inkluderande aktiviteterna förverkligar scouten aktivt sin egen åskådning i grupp. De här aktiviteterna betonar scoutens egen självständiga verksamhet. De här aktiviteterna kallas inkluderande för att de beskriver hur de här aktiviteterna ska vara öppna och stödja så väl som möjligt varje deltagares förverkligande av sin egen åskådning.

Att vara medveten om aktivitetsmodellen är till nytta och glädje då du planerar programmet kring åskådningsfostran som ni ordnar i er verksamhet, till exempel på kårens läger. Genom att åskådliggöra din egen ställning kan det vara lättare att förstå andra synvinklar. En aktivitet kan för vissa fungera som en introducerande aktivitet medan den för andra kan fungera som en fördjupande aktivitet. Det är viktigt att minnas att alla inte tänker på samma sätt och har olika utgångslängen inom ämnet åskådning.