Valikko

Även jag leder - Roverscouter

Januari: Lägg märke till det som är bra

I januari lägger vi märke till andra människors goda ledarskapsfärdigheter. Grupperna planerar tillsammans den kommande terminens verksamhet, och planerar samtidigt hur det jämlika ledarskap som hör till åldersgruppens scoutprogram syns i gruppens verksamhet.

Aktivitet: Roverscouten som patrulledare

Roverscoutpatrullen är inte en lika bestående enhet som patrullerna i de yngre åldersgrupperna, utan inom den finns olika projektgrupper; vars sammansättning varierar från projekt till projekt, och som leds av olika roverscouter för de olika projekten.

Patrulledaren väljs ut bland en av patrullmedlemmarna och ansvarar för patrullens verksamhet. Ansvaret för olika aktiviteter eller delar kan gärna delas ut till de andra patrullmedlemmarna.

Roverscoutlotsen finns som stöd där och då det behövs.

Mer information om ledarskapet i åldersgrupperna.

Aktivitet: Roverscouten eller patrullens verksamhetsplan

Patrullmedlemmarna fyller i roverscouternas vandringskarta; och märker ut evenemang de ska delta i, funder på sitt uppdrag i samband med det, planerar vilka aktiviteter som passar in var, och planerar in träffar för det egna gänget.

Aktivitet: En tavla över bra ledargärningar

Kåren tar som målsättning att under den kommande terminen uppmärksamma bra ledarfärdigheter hos kårens medlemmar. Det här kan till exempel förverkligas så att man gör en lista över alla kårens medlemmar som hängs upp på kårlokalens vägg (för att beakta GDPR kan man till exempel ha bara förnamn, eller scoutnamn, på listan). I större kårer lönar det sig att göra övningen åldersgruppsvis eller gruppvis, medan man i en mindre kår kan ha alla medlemmar på samma lista. Vid varje namn på listan ska det finnas utrymme att skriva något kort eller limma klistermärken. I de yngsta åldersgrupperna kan man istället för listan på väggen skriva in kommentarer eller limma klistermärken i medlemmarnas böcker eller aktivitetskort.

I slutet av varje möte, då gruppen samlas till syskonring eller annan avslutningsceremoni; lyfter ledaren; eller var och en i tur och ordning, fram någon bra ledarskapsgärning som någon i gruppen har gjort under mötet. det är viktigt att uppmärksamma olika slag av ledarskapsfärdigheter, från alla olika delområden av scoutingens ledarskapsmodell.

Ledarskapsgärningen kan till exempel vara att någon gett en klar och tydlig instruktion, att någon tagit med en gruppmedlem som blivit utanför, att någon ställt upp en bra målsättning eller att någon organiserat städningen av kårlokalen på ett bra sätt. Målsättningen med den här aktiviteten är alltså att lyfta upp bra gärningar och att alla lär sig notera vad de andra gör och berömma varandra. Samtidigt lär sig medlemmarna att reflektera över hur de själva handlar i olika situationer. Framförallt i de yngre åldersgrupperna är det mycket viktigt att ledaren är med och styr diskussionerna, hjälper medlemmarna att sätta ord på sina tankar och se till att alla i gruppen under terminen får beröm för något som de lyckats med.

Då någon fått beröm för en bra ledarskapsgärning så sätter man någon form av märke eller anteckning eller klistermärke vid den personens namn på tavlan, eller i den personens bok eller aktivitetskort. Äldre scouters goda ledargärningar kan också lyftas upp i ledarnas grupper på social media.

 

Månadens lek: Beröm
Månadens ledarskapsberättelse: Enni Rukajärvi

 

Februari: Jag kan också

I februari utforskar vi oss själva och vårt handlande och lägger märke till de saker vi redan kan. Det man lärt sig inom scoutingen kan man bra använda också utanför den; i skolan, i andra hobbyn eller då man söker jobb.

Aktivitet: Open badge

Patrullen bekantar sig med de open badges som finns inom scoutingen och fundera på om det finns sådana som de kunde ansöka om redan nu; eller sådana som de kunde ta som projekt att göra under sommarens läger.

Open bagdes inom scoutingen

Aktivitet: Verktyg för självutvärdering av ledarskapet

Ledarskap är att bära ansvar och är en färdighet som var och n kan utveckla. Scoutingens ledarskapsmodell är ett sätt att tala om ledarskap. För att kunna utvecklas som ledare behöver man veta hur man leder.

Verktyget Självutvärdering av ledarskapet hjälper en att fundera på hur man själv är som ledare, utgående ifrån fyra olika ledarfärdigheter. Roverscouterna fyller i verktyget och funderar på hur de inom de kommande månaderna vill utvecklas som ledare.

Aktivitet: Aktivt lyssnande

Roverscouterna delar in sig i par. Den ena i paret blir lyssnare, och får endast bidra till samtalet genom att nicka; hen får inte kommentera något på något sätt. Den andra i paret berättar en kort berättelse om en situation då allt gick bra och hen kände att hen lyckades. Hen kan till exempel berätta vad som ledde till att det gick så bra och vilka färdigheter hen lärt sig som hen använde i situationen. Då berättaren talat klart ska lyssnaren återberätta historien förhen och då betona de styrkor och färdigheter som hen uppfattade i berättarens historia.

Rollerna byts och övningen upprepas.

Månadens lek: Stopp
Månadens ledarskapsberättelse: Kung Georg VI

 

Mars: Uppdrag och synlighet

I mars funderar vi på vad man ofta tänker sig att utmärker en bra ledare. Dessutom bekantar vi oss med vilka uppdrag det finns i scoutingen.

Aktivitet: Uppdragsbeskrivningar

I alla kårer och alla grupper finns scoutuppdrag, till vilka hör vissa överenskomna uppgifter. I ideala fall är dessa nedskrivna i en uppdragsbeskrivning som uppdateras med jämna mellanrum.

Patrullen kollar upp något av gruppens eller kårens uppdrags uppdragsbeskrivning; gör en om det inte ännu finn en, eller uppdaterar den befintliga. Kolla gärna in dessa mallar som stöd.

Den färdiga uppdragsbeskrivningen ges sedan åt styrelsen för fastställande, så att också uppdragschefen får den att använda.

Månadens lek: Ficklampan
Månadens ledarskapsberättelse: Supercell

 

April: Mästare-gesäll

I april lär vi ut saker åt andra. Vi har alla någon kunskap eller talang som vi kan föra vidare åt en kompis, en målsman eller en scoutledare.

Aktivitet: Ny färdighet för en kompis

Varje patrullmedlem lär sig en ny färdighet, till exempel något ur Färdigheter i vardagen, och lär sedan ut denna åt de andra under en utfärd, ett möte eller till exempel ett distansmöte.

Månadens lek: Rappakalja
Månadens ledarskapsberättelse: Leena Peltonen-Palotie

 

Maj: Respons och tack

I maj övar vi att ge och ta emot respons. Att tacka är också viktigt inom scoutingen; i maj tackar vi varandra i gruppen och bland dem som stöder gruppens verksamhet.

Respons är något av det viktigaste vi kan få i vår verksamhet, eftersom det hjälper oss att utvecklas och se hur vårt agerande påverkar vår omgivning.

Respons och tack är inte samma sak, men kan kombineras. Ett tack får en person att känna sig värdefull och får hen att märka att hens agerande har varit viktigt.

Aktivitet: Förstärkande respons i grupp

Gruppen skriver ner positiva och stärkande ord och fraser som kan beskriva en persons agerande. En lämplig mängd lappar är 7 x antalet medlemmar i gruppen. Lapparna sprids ut med textsidan neråt. Var och en tar i tur och ordning en lapp och ger den åt någon i gruppen som hen tycker att lappen är beskrivande för (utan att högt läsa vad det står på lappen, och med textsidan nedåt).

Ifall en gruppmedlem tycker att ordet på lappen inte beskriver någon av medlemmarna så kan man lägga tillbaka den. Kanske någon annan kommer på någon att ge lappen åt, eller så blir den helt enkelt outdelad.

Då alla kort är behandlade, går man igenom sina egna kort, och väljer 2-4 st som man vill ha mera information om. Patrullmedlemmarna presenterar i tur och ordning korten hen fått, och ber de andra berätta mer om de 2-4 korten.

Aktivitet: Utvecklande respons

Diskutera hur det känns att få utvecklande respons (dvs. respons som antyder att något behöver utvecklas) och varför de känslorna väcks. Diskutera tillsammans hur utvecklande respons kan ges på ett respektfullt och öppet vis.

Aktivitet: Det glömda tacket.

Gruppmedlemmarna funderar först var och en för sig på situationer då de känt sig bra på grund av något som någon annan gjort. Efter det på situationer då man varit tacksam mot någon annan. Berätta om situationerna i gruppen. Fundera på i hur många av situationerna ni tackade personen som gjort nåt bra. Varför uteblev tacket i vissa situationer? Är det lättare att säga tack i vissa situationer än i andra?

Aktivitet: Tack-ring

Gruppen ställer sig i en ring; medlemmarna går i tur och ordning in i mitten av ringen, vänder sig till de andra i tur och ordning och tackar var och en av dem för något konkret som de har gjort under de gågna månaderna. Konkreta tack kan vara t.ex. Tack för att du lånade mig din leddare förre mötet.”, “Tack för att du understödde min idé på ledarmötet.”, “Tack för att du kom ihåg att ta med glutenfritt bröd åt mig till mötet fast jag glömt att påminna om det.”

Månadens lek: Respons med spelkort

Månadens ledarskapsberättelse: Muminmamman

 

 

Hösten

 

Augusti: Vart är vi på väg?

I augusti blickar vi framåt. Under sommaren har några flyttat från en åldersgrupp till en annan och det är dags för var och en att ta nya steg på sin scoutstig. Dessutom är det viktigt att ledarna i kåren ser till att alla fått ett handslag inför sitt nya uppdrag.

Aktivitet: Scoututopin

Patrullen funderar på hur de skulle möjliggöra det att varje barn och ungdom år 2130 skulle vara med i scouterna. Eller att det år 2030 skulle finnas 100 000 scouter i Finland. En hurudan samhällelig förändring skulle det kräva? Vilka bra saker skulle det föra med sig? Skulle det finnas något negativt med det? När patrullen kommit på ett bra sätt att öka mängden scouter, ger den ett tips om saken till Finlands Scouters styrelse.

Kontaktuppgifterna hittas här: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/hallitus/

Aktivitet: Handslagsdiskussion

Många av oss har fungerat inom något uppdrag inom scoutingen. För att vi alla ska trivas så bra som möjligt i våra uppdrag, är det viktigt att uppdragstagaren förstår sin roll. I en handslagsdiskussion kommer uppdragsgivaren och uppdragstagaren överens om vad som ingår i uppdraget, varifrån man kan få stöd och när uppdraget tar slut. Det är även viktigt att ta i beaktande uppdragstagarens motivation och intressen. Det är också viktigt att uppdragsgivaren synliggör det som man lär sig i uppdraget.

FiSSc har utvecklat olika slags material som stöd för olika uppdrag och handslagsdiskussioner. Materialet hittas här: https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/uppdrag-och-handslag/

I augusti håller vi även själv koll på att vi fått det inledande-, mellan- eller avslutande handslag som ingår i vårt uppdrag. Vi kommer även ihåg att hålla handslagsdiskussioner med dem som vi är uppdragsgivare åt.

Aktivitet: Att leda ur hängmattan

Att leda ur hängmattan handlar om en situation då en eller fler av gruppens medlemmar deltar i scoutverksamheten på distans, t.ex. hemifrån eller från ett annat land. Ett sådant här behov kan uppstå då vissa av gruppens medlemmar befinner sig på olika orter p.g.a. studier eller dylikt.

Att leda ur hängmattan är såklart bara ett sätt bland många att scouta. Det betyder inte heller att man endast är i kontakt via meddelanden, utan man bör även utnyttja möjligheten till onlinemöten. Genom onlinemöten kan man utnyttja sådan kunskap eller sådana insatser som annars inte skulle kunna användas p.g.a. avståndet.

Tips på att leda från hängmattan och distansscouting hittr du här: https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/ledarskap/att-leda-och-scouta-pa-distans/

Månadens lek: Apor
Månadens ledarskapsberättelse: Roni Bäck

 

September: Dagens goda gärning

I september påverkar vi personerna i vår närkrets. Var och en gör mindre och större ledarskapsgärningar i sin vardag.

Aktivitet: Leda för mångfald

Vi ritar upp en figur av en människa på ett stort papper och bestämmer att hen är scout. Vi skriver in runtom figuren alla de adjektiv som vi förknippar med en scout. Vilka saker förknippar vi med att vara scout, och vilka saker lämnar vi utanför? I samband med aktiviteten kan man också titta på youtube-filmer med sökorden diversity scouting. Hur kan vi som ledare på ett lämpligt sätt ta hänsyn till alla scouter och människor?

Aktivitet: Normer i språket

Vi granskar normer och attityder som finns i vårt språk. Vi föröker hitta neutrala uttryck som inte innehåller förutfattade meningar och använder dem i vår vardag. Exempel föräldrar vs. målsmän. vs. vårdnadshavare vs mamma/pappa. Flickvän/pojkvän vs. partner. Sjukskötare vs sjuksköterska. Barn vs. flicka/pojke. Vi granskar hur vi själva använder språket och strävar efter att under minst en veckas tid undvika onödiga stereotypier i vårt tal.

Aktivitet: Scoutkårens miljöpåverkan

Vi tar reda på vilken miljöpåverkan vår scoutkår har, till exempel energi- och vattenåtgång samt hur mycket avfall som kårens verksamhet ger upphov i. Vi gör tre realistiska förslag på hur kårverksamhetens miljöbelastning kunde minskas och presenterar dem för kårens styrelse eller ledarråd. Vi deltar i förverkligandet av åtgärderna, och handleder andra vid behov.

Aktivitet: Utlandsprojekt

Vi bekantar oss med roverscouternas utlandsprojekt och inleder planeringen av vårt eget utlandsprojekt. Under utlandsprojektet förverkligar vi en god gärning på orten/i området/i landet som vi besöker.

Mer info: https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/roverscouter-18-22-ar/utlandsprojekt/

Månadens lek: Racerbana
Månadens ledarskapsberättelse: Beatles

 

Oktober: Livskompetens

I oktober fokuserar vi på färdigheter inom livskompetens och hälsosamma levnadsvanor. Självkännedom och att ta hand om sig själv är grundläggande för gott ledarskap.

Aktivitet: Vardagsmotionstävling

Vi ordnar en tävling i vardagsmotion inom patrullen, där vi belönar hela gruppen ifall alla når det mål vi kommit överens om på förhand. Vi kan exempelvis låna en stegräknare och testa i en veckas tid om vi tar tillräckligt med steg under dygnet. På samma sätt kan vi också prova på aktivitetsarmband och försöka uppnå 100% av den dagliga aktivitetskvoten. Vi sporrar och motiverar varandra.

Aktivitet: Sömnkvaliteten i skick

Jag kartlägger olika faktorer som påverkar min sömnkvalitet negativt och funderar samtidigt på hurdana saker som rubbar min dygnsrytm. Om jag upptäcker utvecklingsbehov i min sömnkvalitet strävar jag efter att hålla speciellt dem på minnet genom att eliminera olika distraktioner i en veckas tid. Efter veckan reflekterar jag över hur försöket påverkade min sömn och genom det på min ork överlag. Det finns olika sömnuppföljningsappar, många av vilka har två veckors gratis prövotid, som man kan ladda ner på smarttelefoner. Om jag vill kan jag också testa använda dem och/eller ett aktivitetsarmband.

Aktivitet: Vardagens tidsbovar

Var och en av oss tänker tillbaka på den föregående dagen som vi haft och skriver upp den dagens tidsschema så noggrant som möjligt. Vi fäster uppmärksamhet vid sådana saker som hur mycket vi har arbetat och vilat, hur vi har kopplat av, hur ofta vi har ätit, vad har tagit upp för mycket tid och vad för lite. Vi funderar om man kunde förbättra något med dagen. Slutligen diskuterar vi tillsammans hurdana resultat vi har kommit fram till.

Aktivitet: Ditt eget livs SWOT

Vi bekantar oss med SWOT-analysen genom att leta upp information om den på nätet eller från litteratur. Vi gör upp en SWOT-analys som fokuserar på studier, jobb, hobbyer eller något som kombinerar dem alla – tidsanvändning. Vilka saker och färdigheter är jag bra på? Vilka saker och färdigheter kunde jag utveckla? Får jag intryck utifrån som jag kunde uppleva som möjligheter eller utmaningar för mina studier, mitt jobb eller mina hobbyer?

Månadens lek: Stöd och trygghet
Månadens ledarskapsberättelse: Juliette Gordon Low

 

November: När jag blir ledd

I november bekantar vi oss med beslutsfattarna och beslutsfattandet inom scoutingen. Samtidigt tänker vi på hur det är att leda oss.

Aktivitet: FS beslutsfattande

Vi tar reda på mer om Finlands Scouters organisation, så som scoutrådet eller de olika utskotten. Vad är de, vem består de av, vad gör man i dem och vilka beslut fattas i dem? Vi tar kontakt med någon i en av dessa organisationer och ställer dem frågor om deras arbete i gruppen.

Aktivitet: FS Medlemsmöte

Jag deltar på Finlands Scouters medlemsmöte genom att t.ex. vara en del av mötesdelegationen eller genom att följa med mötet online. Jag bekantar mig i förväg med mötets föredragningslista och tar mig an att påverka punkterna via mötesdelegationen.

Aktivitet: Belbins roller

Vi bekantar oss med Belbins roller och ordnar t.ex. ett städtalko på kårlokalen, en utfärd eller ett liknande evenemang så att vi skriver ner uppdragsbeskrivningar enligt Belbins roller och beter oss enligt våra utlottade roller alltid 10-30 min åt gången. Vi försöker att pröva på så många roller som möjligt. När övningen är slut så reflekterar vi över vilka roller som kändes som oss. Kan vi hitta liknande roller från de grupper som vi är delaktiga i?

Månadens lek: En hemlig vän
Månadens ledarskapsberättelse: Martti Ahtisaari

 

December: Mina värderingar under lupp

I december identifierar vi våra egna värderingar. En skicklig ledare behöver känna till sina egna värderingar för att kunna leda i enlighet med dem. Ledarskapet i scoutingen är ett bra exempel på värdebaserat ledarskap.

Aktivitet: Kårens värderingar i praktiken

Vi ser på kårens verksamhet och traditioner ur tillgänglighetssynvinkel beaktande till exempel funktionshinder, tro, sexualitet, könsidentitet och språk.

Kan man ta sig in i kårlokalen om man är rullstolsburen? Hur beaktas olika personers livsåskådningar och tro vid löftesavgivningen? Går det att få information om scouting och kårens verksamhet om man inte kan svenska? Hur delas bastuturerna upp och i vilken sammansättning sover man i tälten?

Vi listar de utmaningar vi hittar i tillgängligheten och gör tillsammans med lotsen en åtgärdslista för att lösa dem. Vi skapar nya system för att öppna upp vår verksamhet för fler.

Aktivitet: Kårens åsiktslinje

Vi gör en åsiktslinje där ena endan står för ”helt samma åsikt” och andra ändan för ”helt annan åsikt” och diskuterar kårens värderingar med hjälp av den.

Exempel på påståenden att diskutera med hjälp av åsiktslinjen:
– Vår kårlokal är alltid öppen för scouter; alla kan bli scouter.
– Det är lätt att få med andra i scoutingen.
– I scoutingen kan man vara sig själv.
– I scoutingen lär man sig att ifrågasätta oskrivna regler.
– Scouter är bra på mångfaldsarbete.
– Det är lätt att vara ny i scouterna.
– Det är en viss typs människor som blir scouter.
– Scouter förändrar samhället.
– Alla scouter godkänns som de är och behandlas jämlikt.

Källa: Scouterna

Aktivitet: Andras värderingar

Jag bekantar mig med en person vars sociala, ekonomiska eller kulturella bakgrund skiljer sig från min egen, eller som på något annat sätt lever ett ganska annorlunda liv eller har ganska annorlunda vanor än jag. (Om jag själv äter kött och använder animaliska produkter kanske jag bekantar mig med en vegan; om jag själv inte är politiskt aktiv kanske jag bekantar mig med någon som är det; om jag själv studerar ett humanistiskt ämne kanske jag bekantar mig med en teknolog.)

Jag besöker personen i hens hem och bekantar mig med hens liv. Jag försöker leva på samma sätt som hen i en vecka och funderar på vad jag lär mig. Jag diskuterar mina insikter med andra och med personen jag bekantat mig med. Jag aktar mig för att såra eller kränka någon.

 

Månadens lek: Vink – bekantningslek
Månadens ledarskapsberättelse: Malala Yousafzai