Valikko

Även jag leder - Spejarscouter

Januari: Lägg märke till det som är bra

I januari lägger vi märke till andra människors goda ledarskapsfärdigheter. Grupperna planerar tillsammans den kommande terminens verksamhet, och planerar samtidigt hur det jämlika ledarskap som hör till åldersgruppens scoutprogram syns i gruppens verksamhet.

Aktivitet: Spejarscouternas ledarskaps- och ansvarsuppgifter

I varje etapp ingår ledarskaps- och eller ansvarsuppdrag. Via ledarskapsuppgifterna får spejarscouterna verktyg för att fungera som gruppledare i ett senare skede.

Ledarskapsuppgiften kan förverkligas till exempel som ledarskapsövning på äventyrsscoutlagets möte. Kaptenen är alltid med, och hjälper spejarscouten i svåra situationer och ger feedback efteråt. Lotsen eller patrulledaren ansvarar för de praktiska arrangemangen. Ledarskapsuppgiftens storlek och mängden ansvar kan gärna öka gradvis från ett litet uppdrag med lite ansvar den första etappen, till ett större eget ansvar och större andel i planeringen i den sista etappen.

Ansvarsuppdragen går ut på att spejarscouten ansvarar för någon bit av något gemensamt för patrullen, till exempel för en bit av mötet, utfärden eller dens förberedelser. Också ansvarsuppgifterna ska gärna vara små i början och gradvis öka etapp för etapp.

Mer information om ledarskapet i åldersgrupperna.

Aktivitet: Patrullens kurstagning

Patrullen övar mötesteknik, med ordförande, talturer och protokoll. Lotsen eller patrulledaren fungerar som ordförande. Mötets syfte är att planera terminen. Man kan gärna ha bekantat sig med spejarscoutprogrammet på förhand så att presentationerna inte blir så långa.Första etappen är det bra om lotsen och/eller patrulledaren planerat terminen ganska långt på förhand, med några öppna luckor som patrullen får besluta om; sen kan patrullens pverkningsmöjligheter gärna öka etapp för etapp.

Exempel på föredragningslista för mötet:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Presentation av etappen.
 6. Presentation av fyren och eventuella alternativ till hur fyren kan förverkligas.
 7. Presentation av aktiviteterna.
 8. Val av fyr och uppsättande av målsättning.
 9. Val av aktiviteter.
 10. Fastställande av ordning i vilken aktiviteterna genomförs och uppgörande av verksamhetsplan.
 11. Ansvarsuppdrag; presentation av uppdragn och preliminär tidtabell för när de utförs.
 12. Övriga ärenden.
 13. Mötet avslutas och utvärderas.

Protokollet undertecknas av protokolljusterarna och kan till exempel sparas i patrullens loggbok.

Aktivitet: En tavla över bra ledargärningar

Kåren tar som målsättning att under den kommande terminen uppmärksamma bra ledarfärdigheter hos kårens medlemmar. Det här kan till exempel förverkligas så att man gör en lista över alla kårens medlemmar som hängs upp på kårlokalens vägg (för att beakta GDPR kan man till exempel ha bara förnamn, eller scoutnamn, på listan). I större kårer lönar det sig att göra övningen åldersgruppsvis eller gruppvis, medan man i en mindre kår kan ha alla medlemmar på samma lista. Vid varje namn på listan ska det finnas utrymme att skriva något kort eller limma klistermärken. I de yngsta åldersgrupperna kan man istället för listan på väggen skriva in kommentarer eller limma klistermärken i medlemmarnas böcker eller aktivitetskort.

I slutet av varje möte, då gruppen samlas till syskonring eller annan avslutningsceremoni; lyfter ledaren; eller var och en i tur och ordning, fram någon bra ledarskapsgärning som någon i gruppen har gjort under mötet. det är viktigt att uppmärksamma olika slag av ledarskapsfärdigheter, från alla olika delområden av scoutingens ledarskapsmodell.

Ledarskapsgärningen kan till exempel vara att någon gett en klar och tydlig instruktion, att någon tagit med en gruppmedlem som blivit utanför, att någon ställt upp en bra målsättning eller att någon organiserat städningen av kårlokalen på ett bra sätt. Målsättningen med den här aktiviteten är alltså att lyfta upp bra gärningar och att alla lär sig notera vad de andra gör och berömma varandra. Samtidigt lär sig medlemmarna att reflektera över hur de själva handlar i olika situationer. Framförallt i de yngre åldersgrupperna är det mycket viktigt att ledaren är med och styr diskussionerna, hjälper medlemmarna att sätta ord på sina tankar och se till att alla i gruppen under terminen får beröm för något som de lyckats med.

Då någon fått beröm för en bra ledarskapsgärning så sätter man någon form av märke eller anteckning eller klistermärke vid den personens namn på tavlan, eller i den personens bok eller aktivitetskort. Äldre scouters goda ledargärningar kan också lyftas upp i ledarnas grupper på social media.

 

Månadens lek: Beröm
Månadens ledarskapsberättelse: Enni Rukajärvi

 

Februari: Jag kan också

I februari utforskar vi oss själva och vårt handlande och lägger märke till de saker vi redan kan. Det man lärt sig inom scoutingen kan man bra använda också utanför den; i skolan, i andra hobbyn eller då man söker jobb.

Aktivitet: Aktivt lyssnande

Spejarscouterna delar in sig i par. Den ena i paret blir lyssnare, och får endast bidra till samtalet genom att nicka; hen får inte kommentera något på något sätt. Den andra i paret berättar en kort berättelse om en situation då allt gick bra och hen kände att hen lyckades. Hen kan till exempel berätta vad som ledde till att det gick så bra och vilka färdigheter hen lärt sig som hen använde i situationen. Då berättaren talat klart ska lyssnaren återberätta historien förhen och då betona de styrkor och färdigheter som hen uppfattade i berättarens historia.

Rollerna byts och övningen upprepas.

Månadens lek: Stopp
Månadens ledarskapsberättelse: Kung Georg VI

 

Mars: Uppdrag och synlighet

I mars funderar vi på vad man ofta tänker sig att utmärker en bra ledare. Dessutom bekantar vi oss med vilka uppdrag det finns i scoutingen.

Aktivitet: Media

Patrullen funderar på vilka egenskaper en bra ledare har. Sedan funderar patrullen på vilka egenskaper en företagsledare behöver ha. Är det samma egenskaper som i scoutingen. Patrullen funderar på bra frågor att ställa för att reda ut detta, och intervjuar en eller flera företagsledare; gärna lokala företag. På basis av intervjun kan de om de vill göra en artikel eller ett inlägg till någon av kårens informationskanaler.

Aktivitet: En hurudan värld vill vi leva i?

Nedan finns en bild på de 17 mål för en hållbar utvekling som FN:s medlemsländer år 2015 har förbundit sig till.

Fundera i små grupper över vilka mål (t.ex. vilka fem mål) som är viktigast för barn och ungdomar. Rösta i gruppen fram det allra viktigaste målet. Fundera en stund i gruppen på vad ni själva kunde göra för att bidra till att målet uppnås. Grupperna presenterar vad de kommit fram till för varandra.

Källor:

 

Månadens lek: Ficklampan
Månadens ledarskapsberättelse: Supercell

 

April: Mästare-gesäll

I april lär vi ut saker åt andra. Vi har alla någon kunskap eller talang som vi kan föra vidare åt en kompis, en målsman eller en scoutledare.

Aktivitet: Lärande utfärd

Temat för en av gruppens utfärder/hajker/förläggningar blir att lära sig nytt. Programmet gr ut på att varje patrullmedlem lär ut något hen själv kan till de andra.

Aktivitet: Lära yngre

Patrullen deltar i ett vargunge- eller äventyrsscoutmöte och lär ut något till de yngre scouterna, till exempel en scoutfördighet eller en lek.

Månadens lek: Rappakalja
Månadens ledarskapsberättelse: Leena Peltonen-Palotie

 

Maj: Respons och tack

I maj övar vi att ge och ta emot respons. Att tacka är också viktigt inom scoutingen; i maj tackar vi varandra i gruppen och bland dem som stöder gruppens verksamhet.

Aktivitet: Utmärkelsetecken

Gruppen bekantar sig med utmärkelsetecken, väljer sedan tre av tecknena och funderar på vilka i kåren man kunde ansöka om tecknena åt.

Scouternas utmärkelsetecken (pdf)

Aktivitet: Utveckling och beröm

I gruppen funderar man på hur gruppen och gruppmedlemmarna utvecklats under året. Efter det ger hela gruppen beröm åt varje gruppmedlem i tur och ordning. Ifall det känns svårt att ge eller ta emot beröm så öppet så kan man också skriva ner berömmet på lappar som sedan ges åt den det gäller..

Månadens lek: Respons med spelkort
Månadens ledarskapsberättelse: Muminmamman

 

 

Höstens aktiviteter dyker upp under vårterminen.