Valikko

Även jag leder - Vuxna

Januari: Lägg märke till det som är bra

I januari lägger vi märke till andra människors goda ledarskapsfärdigheter. Grupperna planerar tillsammans den kommande terminens verksamhet, och planerar samtidigt hur det jämlika ledarskap som hör till åldersgruppens scoutprogram syns i gruppens verksamhet.

Aktivitet: Synliggör vad du lärt dig i ditt uppdrag

Hur har ditt nuvarande scoutuppdrag utvecklat dina färdigheter, och hur skulle du vilja utvecklas? Med verktyget för utvecklingen inom uppdraget som bas kan du diskutera och reflektera över ditt ledarskap.

Förslag på individuell övning: Fyll i verktyget enligt hur långt du kommit i ditt uppdrag och dra nytta av exemplen på andra sidan. Fundera på dina målsättningar; hur vill du utvecklas, och hur kan du själv påverka din utveckling?

Förslag på gruppövning: Var och en fyller i tabellen för sin egen del ( i den kolumn som motsvarar hur långt man kommit i sitt uppdrag). Diskutera sedan parvis; vad har vi skrivit i vår tabell? Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan våra tabeller? Hur kan vi stöda varandra att uppnå våra mål? Notera att olika människor motiveras av och intresserar sig för olika saker, och ingens svar är bättre eller sämre än ngon annans.

Aktivitet: En tavla över bra ledargärningar

Kåren tar som målsättning att under den kommande terminen uppmärksamma bra ledarfärdigheter hos kårens medlemmar. Det här kan till exempel förverkligas så att man gör en lista över alla kårens medlemmar som hängs upp på kårlokalens vägg (för att beakta GDPR kan man till exempel ha bara förnamn, eller scoutnamn, på listan). I större kårer lönar det sig att göra övningen åldersgruppsvis eller gruppvis, medan man i en mindre kår kan ha alla medlemmar på samma lista. Vid varje namn på listan ska det finnas utrymme att skriva något kort eller limma klistermärken. I de yngsta åldersgrupperna kan man istället för listan på väggen skriva in kommentarer eller limma klistermärken i medlemmarnas böcker eller aktivitetskort.

I slutet av varje möte, då gruppen samlas till syskonring eller annan avslutningsceremoni; lyfter ledaren; eller var och en i tur och ordning, fram någon bra ledarskapsgärning som någon i gruppen har gjort under mötet. det är viktigt att uppmärksamma olika slag av ledarskapsfärdigheter, från alla olika delområden av scoutingens ledarskapsmodell.

Ledarskapsgärningen kan till exempel vara att någon gett en klar och tydlig instruktion, att någon tagit med en gruppmedlem som blivit utanför, att någon ställt upp en bra målsättning eller att någon organiserat städningen av kårlokalen på ett bra sätt. Målsättningen med den här aktiviteten är alltså att lyfta upp bra gärningar och att alla lär sig notera vad de andra gör och berömma varandra. Samtidigt lär sig medlemmarna att reflektera över hur de själva handlar i olika situationer. Framförallt i de yngre åldersgrupperna är det mycket viktigt att ledaren är med och styr diskussionerna, hjälper medlemmarna att sätta ord på sina tankar och se till att alla i gruppen under terminen får beröm för något som de lyckats med.

Då någon fått beröm för en bra ledarskapsgärning så sätter man någon form av märke eller anteckning eller klistermärke vid den personens namn på tavlan, eller i den personens bok eller aktivitetskort. Äldre scouters goda ledargärningar kan också lyftas upp i ledarnas grupper på social media.

Aktivitet: Åldersgruppernas kompisledarskap

Ifall ledarskapet inom åldersgrupperna; där jämnåriga scouter fungerar som ledare för gruppen, inte är bekant; bekanta er med det, till exempel under ledning av programchefen eller en expert från FiSSc:s programgrupp.

Månadens lek: Beröm
Månadens ledarskapsberättelse: Enni Rukajärvi

 

Februari: Jag kan också

I februari utforskar vi oss själva och vårt handlande och lägger märke till de saker vi redan kan. Det man lärt sig inom scoutingen kan man bra använda också utanför den; i skolan, i andra hobbyn eller då man söker jobb.

Aktivitet: Open badge

Patrullen bekantar sig med de open badges som finns inom scoutingen och fundera på om det finns sådana som de kunde ansöka om redan nu; eller sådana som de kunde ta som projekt att göra under sommarens läger.

Open bagdes inom scoutingen

Månadens lek: Stopp
Månadens ledarskapsberättelse: Kung Georg VI

 

Mars: Uppdrag och synlighet

I mars funderar vi på vad man ofta tänker sig att utmärker en bra ledare. Dessutom bekantar vi oss med vilka uppdrag det finns i scoutingen.

Aktivitet: Parledarskap

Parledarskap har många fördelar, som att det ger en ökad trygghet, en mångsidigare verksamhet och en bättre möjlighet att beakta scouternas olika behov. Parledarskap minskar på den egna arbetsbördan, och ger ett naturligt bollplank och stöd i olika frågor.

Genom parledarskapet kan man också bättre själv utvecklas som ledare. Spegla er i varandra och diskutera tillsammans vilka era styrkor är och hur ni vill utvecklas.

Månadens lek: Ficklampan

Månadens ledarskapsberättelse: Supercell

 

April: Mästare-gesäll

I april lär vi ut saker åt andra. Vi har alla någon kunskap eller talang som vi kan föra vidare åt en kompis, en målsman eller en scoutledare.

Aktivitet: Mentor för en ny ledare

Fungera som en mentor för en ny vuxen eller en ny ledare i kåren, och hjälp hen att komma underfund med kårens och scoutingens egenheter.

Månadens lek: Rappakalja

Månadens ledarskapsberättelse: Leena Peltonen-Palotie

 

Maj: Respons och tack

I maj övar vi att ge och ta emot respons. Att tacka är också viktigt inom scoutingen; i maj tackar vi varandra i gruppen och bland dem som stöder gruppens verksamhet.

Respons är något av det viktigaste vi kan få i vår verksamhet, eftersom det hjälper oss att utvecklas och se hur vårt agerande påverkar vår omgivning.

Respons och tack är inte samma sak, men kan kombineras. Ett tack får en person att känna sig värdefull och får hen att märka att hens agerande har varit viktigt.

Aktivitet: Tacka som rutin

Att tacka är enkelt, men det glöms lätt bort.Här ngra tips på hur man kan göra tacket till en vana. Tacka kan man gärna göra kontinuerligt under året, men framförallt i slutet av en verksamhetsperiod är det på sin plats med tack.

Individuell övning: Tag telefonen i hand och dela direkt ut tack till dina kårkompisar. Skriv personliga meddelanden åt var och en, eller ett mer allmänt tack som some-inlägg.

Gruppövning: Ge ett kort åt var och en där hen skriver sitt eget namn. Korten cirkulerar sedan i gruppen och var och en skriver ut ett konkret tack eller positiv respons på varje kort.

Minneslista till kårens alla ledare:

  • Tacka! Panta inte på tacket, för då glöms det bort. Ta som vana att tacka de ansvariga efter varje evenemang, möte eller utfärd.
  • Beröm! Ta som vana att berömma, öppet och direkt.
  • Fira! Hur firar ni framgångar? Skulle det vara dags för att fira någon som lyckats med något nyligen?
  • Kom ihåg handslagsdiskussionerna! Mellanhandslag och avslutande handslag är bra tillfällen att blicka tillbaka på tiden som gått, tacka, reflektera över vad som gick bra och över hur man lyckas också i fortsättningen.
  • Mer om att tacka.

 

Höstens aktiviteter dyker upp under vårterminen.