Valikko

Ut och finn - konstutställning

 • Tala på förhand om hur man beter sig på en konstutställning. Diskutera varför det är förbjudet att röra vid konstverken.
 • Om det är scouternas första besök på en konstutställning så lönar det sig att koncentrera sig på bara en utställning och ett begränsat urval konstverk.
 • Se på konstverken ur olika vinklar. Lägg er t.ex. ner på golvet och titta på dem.
 • Reservera tillräckligt med tid för besöket.
 • Be vid behov om hjälp av personalen.
 • På många muséer erbjuds guidning och workshops för barn- och ungdomsgrupper.

Vargungar –Konstnären – Jag besöker ett konstmuseum

Maskot

Ta med flockens maskot eller flagga till museet och fotografera den under besökets gång. Låt maskoten posera framför konstverket (på tryggt avstånd) eller låt den titta ut genom fina fönster. Berätta med hjälp av bilderna om besöket i kårens infokanaler.

Gissa konstverket

Dela in er i par. Turvis väljer den ena i paren ut ett konstverk och den andra i paret ska ställa frågor för att lyckas lista ut vilket konstverk det är frågan om. Då den ena lyckats räkna ut vilket konstverk den andra tänkte på så byter de roller.

Favoritverk

Var och en väljer sitt favoritkonstverk på utställningen och går och ställer sig bredvid det. På det viset visualiseras också olika åsikter för vargungarna.

Räkne-övningar

Räkna olika grejer på konstutställningen. T.ex. hur många av konstnärerna på utställningen är kvinnor och hur många är män. Hitta på olika räkne-uppgifter. Vilka grejer är absoluta och enkla att räkna, och vilka är mer tolkningsbara. Går det till exempel att räkna fel eller vackra delar av konstverken? Ni kan också räkna muséets storlek, t.ex. genom att stega upp korridorerna eller räkna ut storleken på olika salar.

Pratbubblor

Vad kunde konstverken säga? Skriv stora pratbubblor och fotografera konstverken tillsammans med dem (men kom ihåg att hålla avstånd till konstverket! Pratbubblan kan t.ex. placeras på golvet på en meters avstånd från konstverket.

Berättelse

Hitta på en berättelse utgående ifrån ett konstverk. Konstverket kan t.ex. bjuda på berättelsens huvudperson, platsen där berättelsen utspelar sig eller inledningsscenen. Eller vad skulle hända om alla konstverken skulle mötas? Bygg upp berättelsen som en sammanhängande saga, eller skapa den genom att improvisera en mening i taget.

Spejarscouter – Kreativitet – Vår kultur

Bildpar

Spejarscouten väljer en tavla på utställningen som intresserar hen. Efter det letar hen ur sin telefon upp en bild som på något sätt passar som par till tavlan. Det kan vara en bild som liknar tavlan, n bild som är tavlans motsats eller till exempel en bild som föreställer samma sak. Ifall spejarscouten inte hittar en lämplig bild i sin telefon kan hen ta en ny bild från muséet.

Diskutera tavlorna och bilderna. Varför har ni valt just dessa tavlor och just dessa bilder? En hurudan bildtext skulle ni skriva till bildparen?

Sammansatt bild

Sejarscouten väljer tre olika konstverk. Efter det gör spejarscouten en skiss där hen kombinerar element från de tre konstverken i en gemensam bild.

Åsiktscirkel

Patrullen väljer ett konstverk och sätter sig ned invid det. Var och en säger i tur och ordning ett påstående/åsikt om konstverket. De andra kommenterar påståendet/åsikten genom att göra tummen upp om de håller med eller tummen ned om de är av en annan åsikt. Patrulledaren och lotsen kan gärna genom eget exempel uppmuntra alla att delta. Ni kan också göra åsiktscirkeln så att alla utom den som uttalar påståendet/åsikten har ögonen slutna under ”omröstningen” och får öppna ögonen först då tumsignalerna är givna.

Informationsskylt

Patrullen väljer ett konstverk och bekantar sig med konstverkets skylt. Vilken information ger skylten om konstverket? Finns det något onödigt i texten? Patrullen skriver en ny skylt som presenterar konstverket på ett annorlunda vis. Vad är meningen med att ha en skylt vid konstverket?

Efter besöket:

Diskutera besöket och fundera på följande frågor tillsammans:

 • Vad var bäst?
 • Hur skulle du beskriva konsten ni såg på?
 • Om vad kan man göra konst?
 • Vilka tankar fastnade?
 • Vem skulle du vilja gå på museum med?

Bara spejarscouterna:

 • Hur uttrycker konstverken en känsla?
 • Vad berättar utställningens konstverk som enskilda verk? Och hur förändras deras betydelse då man ser på utställningen som en helhet?
 • Hurudan är du som åskådare? Påverkar dina tankar och känslor hur du ser på konstverkena?

Kiasmas och Finlands fotografiska museums material för skolor har använts som inspriation.