Valikko

Ut och finn - andliga utrymmen

Gruppen besöker ett andligt utrymme, eller en andlig byggnad. I varje kommun eller län finns en kyrka, men det finns också andra utrymmen där tro och andlighet kan utövas. Målet är att gruppen bekantar sig med byggnaden eller utrymmet ur en ny synvinkel, eller att de besöker ett för dem nytt ställe. För att kunna genomföra besöket kan man kontakta den lokala församlingen, eller den församling som man har i åtanke.
De flesta församlingarna önskar att någon anställd deltar under besöket. Det lönar sig att på förhand gå igenom vad man önskar få ut av besöket, och tillsammans planera vad som kan göras. Den anställde kan också själv föreslå vad som kan göras under besöket för att få så mycket som möjligt ut av det.

I texten nedan används ordet kyrka allmänt, men det går lika bra att genomföra med vilket som helst religiös eller andlig byggnad, eller utrymme.

Tips för:

 

Vargungar

Flocken besöker en hemförsamling, synagoga eller moské. Akelan kan på förhand komma överens med församlingens anställda att t.ex. ungdomsarbetaren kan berätta om själva byggnaden, prästen om sitt eget arbete och kantorn om orgeln. Alternativt kan akelan själv föra vargungarna på en bekantningstur med hjälp av följande uppgifter: 

Vilket material?

Då flocken kommer till kyrkans (eller motsvarande byggnads) gård så börjar vargungarna under akelans ledning ta reda på hur byggnaden skiljer sig från resten av området. På vilket sätt är den likadann, eller olik de andra byggnaderna i området? Hur vet man att det är fråga om en kyrka, eller om en annan religiös byggnad? Då vargungarna är vid kyrkan diskuteras det om vilket material byggnaden är byggd av. Ifall det är en gammal byggnad, t.ex. en kyrka byggd i sten kan det vara intressant att se hur tjocka väggarna är.

Bildorientering

Inne i kyrkan finns det flera olika föremål. Akelan kan på förhand fråga om hjälp av någon anställd för att kunna verkställa bildorienteringen. Det lönar sig att fotografera ca. 10 olika föremål eller platser i byggnaden. Vargungarna börjar från ett specifikt ställe. Deras uppgift är att med hjälp av fotografierna hitta platsen, eller föremålet i byggnaden. Då de har hittat i frågavarande plats så kommer nästa ledtråd, och så vidare. Detta får gruppen att bekanta sig med så gott som hela byggnaden ur ett lekperspektiv. På den sista platsen kan man ”gömma” något åt gruppen, t.ex. deras maskot.

Altartavlans historia

Då bildorienteringen är utförd kan vargungarna slå sig ner på kyrkbänkarna. Vargungarna kan tillsammans med akelan fundera över vad som skiljer kyrkbänkarna från bänkar som man har hemma, eller på andra ställen. Efter detta riktas blicken mot altartavlan / altaret. Vad sker på altartavlan, vad föreställer bilden? Vem tycker om bilden / vem tycker inte om bilden? Varför? Ifall akelan känner till historian bakom altartavlan så kan hen berätta den för flocken.

Favoritföremål

Innan mötet tar slut ger akelan som uppgift åt vargungarna att hitta varsitt favoritföremål. Det lönar sig att på förhand berätta ifall man inte får röra vid föremålen. Ifall det finns tid så kan varje vargunge berätta varför man valde just detta föremål.

Mötet avslutas med ett kort tapto. Akelan kan be någon anställd ur församlingen att hålla en lugn stund, eller något dylikt.

 

Äventyrsscouter

Äventyrsscoutsgruppen besöker kykan. Under besöket kan äventyrsscouterna t.ex. göra följande uppgifter:

Favoritföremål

Äventyrsscouterna fortsätter som par. Alla par väljer ett föremål ur kyrksalen, och funderar tillsammans över följande frågor. Ledaren kan vid behov hjälpa till att fundera över svaren, eller så kan man be hjälp av någon som arbetar för församlingen. Hela gruppen går igenom svaren tillsammans efteråt, så att alla har möjlighet att bekanta sig med föremålen. Det är fint om gruppen under uppgiftens gång kan bekanta sig med salens föremål, deras användningsområde och traditionerna kring en del av föremålen.

  1. Vad är det för föremål?
  2. Av vilket material är föremålet gjort? Vilka kunskaper har krävts för att kunna tillverka det?
  3. Är det ett nytt eller gammalt föremål? Hur länge kan det ännu användas?
  4. Är föremålet vackert eller fult? Och vad gör det vackert eller fult?
  5. Till vad används föremålet i det här utrymmet?
  6. I vilken del av utrymmet finns föremålet? Varför finns det just där?
  7. Kan man byta ut det här föremålet till något annat? Med vad, och varför?
  8. Finns det något liknande föremål någon annanstans, t.ex. hemma?
  9. Om du skulle äga detta föremål, vad skulle du använda det till?

Kyrkans storlek

Gruppen mäter kyrkans storlek med sig själva som mått. Hur många äventyrsscouter krävs för att skappa en kedja genom kyrkans korridor? Eller från ena sidan av kyrkan till den andra? Det går att mäta genom att hålla händerna utsträckta, eller genom att ligga ner. Gruppen får tillsammans komma överens om vilket det bästa sättet är. Till sist kan gruppen tillsammans fundera över hur högt utrymmet är, hur många äventyrsscouter borde stå på varandra för att räckas upp till taket?

Följ ledaren

Äventyrsscouterna leker “följ ledaren” i kyrkan. Ledarrollen fördelas mellan alla i gruppen så att alla får chansen att fungera som ledare. Äventyrsscouterna kan t.ex. gå på huk uppför trapporna, dansande genom gångarna eller krypande längs med golven. Ledaren leder äventyrsscouterna till olika delar av kyrkan.

Kom ihåg att byta ledare med jämna mellanrum, och att fråga av kyrkvärden vad ni får göra.

Favoritplatsen i kyrkan

Som sista program för kvällen skall alla äventyrsscouter välja sin egen favoritplats i kyrkan. Platsen kan t.ex. vara någonstans där man kan sitta, eller en plats som ger en lust att lägga sig ner.

Äventyrsscouten skall presentera sin plats till någon annan scout i gruppen, och samtidigt berätta varför det här är dennes favoritplats. Efter att man har förevisat sin egen favoritplats så sätter man sig ner vid den och lugnar ner sig i några minuter.

 

Spejarscouter

Spejarscoutpatrullen kan göra en utflykt till kyrkan, eller kårens avdelsningsträff för spejarscouter kan ordnas i en kyrka. Under utfärden kan spejarscouterna till exempel göra följande uppgifter tillsammans:

Kyrkalias

Spejarscouterna delar in sig i mindre grupper. Grupperna spelar mot varandra i Alias, där orderna relaterar direkt till kyrkan (det går också att spela Pictionary eller något liknande).
En i taget ur gruppen får välja ett ord, t.ex. något som personen ser och sen försöka beskriva ordet på ett sätt (beroende på vilken lek ni har valt) så att den egna gruppen kan gissa fram ordet. Ett tips är att ge egna gruppen 30sek tid att gissa först, och efter det får den / de andra komma med. Den grupp som gissar rätt först får ett poäng. Se till att orden på något sätt relaterar till kyrkan, ifall du vill vara säker så kan grupperna dra lappar med färdiga ord som de skall presentera.

Dessa kan vara t.ex.: altare, ljus, präst, synd, be, mässa, amen, altartavla, dopskål osv.

Kyrka-Svenska ordbok

Spejarscouterna kan samla upp de ord de har använt i ovannmända leken, för att senare kunna beskriva på ett lättare sätt. Ordboken kan t.ex. vara en plansch som kan lämnas i kyrkan (om ni får lov) eller som ni kan ta med till kårlokalen. Ifall ni inte vet svaren på alla föremål eller ord så kan ni be om hjälp, eller försöka använda er av internet.

Ni kan också lägga till bilder som har tagits under mötets gång.

Religiösa symboler

Spejarscouterna delar in sig i mindre grupper. Grupperna får som uppgift att hitta olika symboler eller figurer i kyrkan. Vilken grupp klarar av att hitta flest symboler? Vad betyder de symboler som de hittar? Färgval, val av blommor och olika väderstreck kan också symbolisera något speciellt.

Det kan vara bra att gå igenom vilka symboler som har hittat tillsammans med någon anställd från kyrkan, eller tillsammans med lotsen. Vid behov kan man också använda sig av internet för att hitta svar på vad olika symboler betyder.

Exempel på symboler kan vara t.ex. kors, krucifix, ankare, nyckel, fisk, tupp, båt osv.

Fotografier på detaljer

Nästan alla spejarscouter har med sig en telefon med kamera på mötet. Ifall inte alla har med en egen telefon som kan ta bilder så kan man bilda par. Spejarscouterna får som uppgift att fotografera någon detalj ur en ny vinkel, eller på något som blir sett på ett nytt sätt. Man kan ta bilder från någon hög plats, eller från marken osv. Man kan göra ett collage av de bästa bilderna, som kan placeras i församlingens utrymme eller i kårlokalen.

Den moderna kyrkan

Som avslutning på mötet får spejarscouterna sätta sig ner tillsammans. Lotsen får spejarscouterna att fundera på hur kyrkans byggnad skulle se ut ifall den skulle vara byggd idag. Vilka byggnader skulle kyrkan påminna om? Vad skulle man hitta för föremål i kyrkan? Vilka symboler skulle man hitta i kyrkan?

 

Explorerscouter

Explorerscouterna sover över i en av kyrkans byggnader. Detta går att lösa hos flera församlingar ifall lotsen kommer överens om det med kyrkoherden. Ifall det inte är möjligt att sova i kyrkan så går det att ordna i någon av församlingens övriga utrymmen.
Under kvällen och natten kan explorerscouterna göra följande uppgifter:

Fotografier från kyrkan

Nästan alla explorerscouter brukar ta med sig sin telefon på övernattningar. Ifall alla inte har en telefon, så går uppgiften också att göras parvis. Explorerscouterna får som uppgift att fotografera någon detalj ur en ny vinkel, eller på något som blir sett på ett nytt sätt. Man kan ta bilder från någon hög plats, eller från marken osv. Man kan göra ett collage av de bästa bilderna, som kan placeras i församlingens utrymme eller i kårlokalen.

Gör om kyrksalen

Explorerscouterna får som uppgift att planera om kyrksalen. De får föreställa sig den nuvarande kyrksalen som tom, utan tavlor, takkronor och möbler. Explorerscouterna får planera en ny inredning, och nya möbler till kyrksalen. De kan rita ner vad de har tänkt på att papper, deras planer skall motsvara församlingens behov i dagsläget.
Flera församlinger är tvungna att göra sig av med utrymmen, finns det någon möjlighet att kunna hålla gudstjänster och t.ex möten för unga i samma utrymme?

Arbeta för församlingen

En som är anställd av församlingen kommer och berättar om sitt arbete till explorerscouterna. Explorerscouterna får förbereda frågor som har med arbetet att göra på förhand. Saker som kan väcka intresse är arbetstiderna, och vad allt som hör till arbetet. Samtidigt kan explorerscouterna ta reda på vad man skall studera för att kunna arbeta inom församlingen.