Valikko

Ut och finn - kommunhus

Vargungar– Hembygden, Jag besöker stadshuset eller sockengården tillsammans med min flock

Flocken besöker stads- eller kommunhuset. De ber exempelvis en (fullmäktige)ledamot att guida. Vargungarna kan hitta på frågor på förhand om saker som de undrar över. I flocken kan man exempelvis fundera om det finns några klagomålsärenden i barnens omgivning som de skulle vilja utreda. Varför finns det så få lekparker? Varför finns det ingen trottoar? Skulle man kunna få trafikljus till skolans korsning? Vargungarna kan ställa dessa frågor till sin guide och vid behov även genomföra påföljande åtgärder som dessa förslag kräver, som till exempel motioner, med hjälp av sin akela. Vargungarna kan hitta den intressantaste vrån i byggnaden eller ta reda på var besluten fattas.

Äventyrsscouter– Väster, Kommunhus (på kommande under äventyrsscoutprogrammet)

Före besöket:

Äventyrsscouterna skriver med olikfärgade tuscher på ett lakan eller ett stort papper deras önskemål om hur barn borde uppmärksammas i kommunen. Finns det något i skolan som man borde ändra på? Kunde man utveckla ungdomsverksamheten? Hurdana idrotts- och friluftsmöjligheter finns det?
Alternativt kan äventyrsscouterna fundera tillsammans på ett budskap som de skulle vilja framföra för kommunens beslutsfattare. Budskapet skrivs på lakanet. Budskapet kan beröra något lokalt tema, t.ex.“Vi vill inte att skolans lärare permitteras” eller “Vi vill att ungdomslokalerna ska renoveras”.
Sedan väljs en plats som har en stor vägg, t.ex. i kårlokalen eller nära handtvättsplatsen på ett läger. På lakanet samlar man alla scouters handavtryck som “underskrifter”.

Under besökets gång:

Äventyrsscouterna besöker kommun- eller stadshuset. Kaptenen kommer överens på förhand att någon (fullmäktige)ledamot eller kommunens ämbetsman visar scouterna runt i byggnaden och presenterar verksamheten. När man kommer överens om besöket lönar det sig att klargöra för guiden att det handlar om en grupp barn, så att guiden kan visa saker som intresserar barn. Sådana kan vara exempelvis fullmäktigesalens röstningsanordningar eller husets källare. Äventyrsscouterna kan i sin tur berätta åt guiden vad scouting är och vad man gör i scouterna. I detta samband kan man också belysa äventyrsscouterna om hur kommunens beslutsfattande fungerar. För ett barn i äventyrsscoutåldern är det viktigt uppfatta att den största bestämmanderätten om kommunens ärenden åligger de ledamöter som kommuninvånarna valt, och att ämbetsmännen, även kommunaldirektören, enbart förbereder ärendena för beslutsfattandet.

 

Spejarscouter– Stadsetappen, Hembygd (nya spejarscoutprogrammet)

Besöket lämpar sig väl som program på kårens spejarscoutträffar

Tal

Patrullen skriver ett tal för distriktets ledamöter och berättar om de teman som är viktiga för patrullen. Hur skulle kommunen eller staden bli en ännu bättre plats för barn och unga? I talet lönar det sig att motivera varför staden borde stöda scoutverksamheten eller på annat sätt satsa på service för unga. Man kan exempelvis berätta hur mycket frivilligt arbete scoutkåren eller områdets kårer åstadkommer/kan åstadkomma, eller vad det givna stödet används till. I talet bör man komma ihåg att hålla en vänlig och respektfull ton. Det lönar sig att ännu be lotsen eller en annan utomstående att korrekturläsa talet före det framförs.

Vad gör vår stad eller kommun?

Patrullen besöker kommun- eller stadshuset. Guiden för besöket, t.ex. en ledamot, kan exempelvis berätta hur de ungas ärenden behandlas eller hur man gör upp ett medborgarinitiativ.

Beslutsfattarna med på utfärd, förläggning eller hajk.

Patrullen bjuder besökets värd eller värdinna med på kårens eller patrullens utfärd, förläggning eller hajk. Patrullen skriver ett brev och en inbjudan. Förläggningen/hajken kan vara till exempel på kårens utfärdsstuga eller i ett vindskydd i närområdet. På utfärden berättar patrullen om sin patrull och kåren samt om scouting allmänhet åt sin gäst. Patrullen kan också lära kommunens representant någon scoutrelaterad färdighet, exempelvis hur man tillagar en smarrig efterrätt över lägereld.

Explorerscouter – En del av samhället, Påverka i hemkommunen
och Roverscouter – Påverkan, Påverkan på kommunal nivå 

Vi deltar i ett kommunfullmäktigemöte. Fullmäktige möts vanligtvis kvällstid, och deras möten är offentliga.

Man kan belysa den egna kommunens fullmäktiges storlek och maktförhållanden t.ex. så att man ritar lika många vita bollar på ett papper som det finns ledamöter i fullmäktige. Sedan man kan färglägga så många av bollarna som det finns under 50-åriga ledamöter. Bollarna kan också exempelvis färgläggas enligt hur platserna är fördelade mellan partierna.

Vi bekantar oss på förhand med mötets föredragningslista, ifall den finns tillgänglig på kommunens webbsidor.

Mötesbesök kan piggas upp genom att t.ex. planera en mötesbingo som kan innehålla exempelvis följande saker: en ledamot gäspar, en ledamots anförande räcker längre än två minuter, i anförandet nämns den dåliga ekonomiska situationen, anförandet får applåder. En annan bra metod är att föra statistik över mötet: Hur fördelades anförandena mellan partierna? Eller mellan könen? Vilket ärende orsakade mest anföranden? Vilket parti hade flest ledamöter på plats? Före mötet kan man också notera gissningar om hurdana resultat man kommer att få i statistiken.

Vi diskuterar tillsammans efter mötet: Vilka ärenden diskuterades på mötet? Var ledamöternas anföranden begripliga? Hur strävade mötesanförandena efter att påverka andra?

Framförde någon ett fånigt anförande? Skulle ni själv vara intresserade av en plats i fullmäktige?