Världsfred är scoutingens mål och för att uppnå det strävar vi till att fostra barn och unga till engagerade vuxna som arbetar för ett fredligt samhällsklimat.

Valikko

Scoutfostran

Innehåll:

Scoutprogrammet
Åldersgrupperna
Målen för fostran
Scoutmetoden
Löfte och ideal
Värdegrund
Symbolik
Scoutfostran i praktiken’
Åldersgruppsledare
Vargungar
Äventyrsscouter
Spejarscouter
Explorerscouter
Roverscouter

 

Scoutfostran innefattar allt det som målgruppen, 7-22 åringar, gör i scouterna, dvs. vad, hur och varför. Scoutfostran i Finland motsvarar också på ett internationellt plan den breda definitionen på program som används i scouternas världsförbunds (WOSM) programrevideingsprocess (RAP). Scoutfostran är allt det som scouterna i de olika åldersgrupperna, dvs barn och unga i åldern 7-22, håller på med, hur de förverkligar programmet och varför de gör håller på med scouting. Scoutfostran består av två delar; scoutingens mål, som målen för fostran förtydligar, och scoutmetoden, som scoutprogrammet förtydligar.

I den nuvarande åldersgruppsindelningen hör alla under 22 år till scouternas målgrupp. Oberoende av scoutens ansvarsuppdrag hör hen till någon av de fem åldersgrupperna. För alla medlemmar över 22 år används benämningen ”äldre ledare”.

Världsfred är scoutingens mål och för att uppnå det strävar vi till att fostra barn och unga till engagerade vuxna som arbetar för ett fredligt samhällsklimat. Scoutingen har en fostrande uppgift och bidrar aktivt vid sidan av hemmet, föräldrarna, skolan, församlingen, övriga hobbyer, medier och internet i barns och ungas fostran.

Målen för fostran preciserar scoutingens målsättning. Målen beskriver vad vi eftersträvar just nu inom det rådande samhället, i vår aktiva fostran av medborgare. Scoutmetoden beskriver hur vi går tillväga i scoutingen för att nå målen. Vi har valt scoutmetoden som ett tillvägagångssätt, även om det med andra metoder också kunde vara möjligt att uppnå samma målsättning.

Scoutprogrammet preciserar scoutmetoden. Sedan början av 2000-talet finns scoutprogrammet som en skräddarsydd modell för hur scoutmetoden ska genomföras i en finländsk kontext. På de andra sidorna presenteras innehållet i och relationerna mellan scoutprogrammets olika delar. Till först bekantar vi oss ändå med värdegrunden.