Valikko

Löfte och ideal

Barn och unga förbinder sig till scoutingens värderingar genom att avge scoutlöftet. Scoutlöftet avges på nytt i varje åldersgrupp, och ordalydelsen är gemensam för alla. Scoutidealen, som man i löftet lovar följa, utgör grunden för scoutingens värderingar. Att avge scoutlöftet och binda sig till scoutingens värderingar är en del av scoutmetoden. Scoutmetoden är ett medel för att nå scoutingens mål – att fostra balanserade, friska, ansvarskännande och självständigt tänkande medlemmar av lokala, nationella och internationella samhällen.

Att vara scout är ett personligt val i varje åldersgrupp; såväl för vargungar som för roverscouter. Att avge scoutlöftet är alltså ett sätt för scouten att visa att hen av egen vilja strävar till att leva enligt scoutingens värderingar. Löftet och dess betydelse behandlas alltid före löftesgivningen på ett lämpligt sätt för åldersgruppen, t.ex. genom berättelser eller diskussioner. Scoutidealen och deras betydelse varierar med åldersgrupperna. De vuxna lovar i sitt löfte att följa scouternas ideal och förbinder sig därmed vid alla idealen.

Löftet och dess betydelse ska alltid behandlas före löftesgivningen på ett lämpligt sätt för åldersgruppen, t.ex. genom berättelser eller diskussioner. Det är viktigt att scouten förstår vad det är hen lovar. Det är också bra att med jämna mellanrum återkomma till scoutlöftet och till exempel inom gruppen fundera på hur scoutlöftet påverkar den egna verksamheten.

Scoutlöftet

Jag lovar att enligt bästa förmåga

leva för mitt lands och för världens bästa,

att växa i min åskådning

och att varje dag förverkliga <åldersgruppens> ideal.

Scoutlöftets betydelse

Jag lovar att enligt bästa förmåga

I löftet lovar scouten att göra så gott hen kan och lovar alltså att försöka leva enligt vad hen lovat. Det kommer inte nödvändigtvis alltid att lyckas, men det viktiga är att hen försöker.

leva för mitt lands och för världens bästa,

I det ursprungliga scoutlöftet lovade scouterna ”To do my duty to God and the King”. Den här plikten gentemot kungen uttrycktes den vilja att handla för smahällets och det gemensamma bästa som har funnits och fortfarande finns med i alla scoutlöften i hela världen.

att växa i min åskådning

Att växa i min åskådning betyder att scouten lovar att enligt bästa förmåga söka sin egen tro eller annan åskådning och förhålla sig positivt till andlighet. Begreppet åskådning syftar på individens religiösa eller icks-religiösa livsåskådning. Åskådningen inkluderar alltså också religionerna. Scouten lovar att växa i sin åskådning, vilket innebär att till exempel utvecklas som kristen, som muslim eller inom någon annan åskådning.

Om alla medlemmar i gruppen avger scoutlöftet samtidigt så kan man diskutera scoutlöftet tillsammans och öppna upp de olika delarna av löftet tillsammans. På den här punkten kan det bidra till en öppen dialog mellan religioner; gruppledaren öppnar upp vad “växa i sin åskådning” innebär, och hur det för några kan betyda att växa inom kristendomen medan det för andra kan betyda att växa inom en åskådning med andra tyngdpunkter eller värderingar.

I kårer som har en evangelisk-luthersk eller ortodox församling som bakgrundsförening så är det ofta i första hand enligt den övertygelsen kårens åskådningsfostran byggs upp, och det lönar sig att samarbeta med bakgrundsföreningen. Oberoende av om det finns en bakgrundsförening eller inte så bör kåren komma ihåg mångfalden i medlemmarnas åskådningar och beakta den i scoutprogrammets aktiviteter.

I åldersgruppernas program finns aktiviteter kring åskådningar. Verksamhet i naturen och naturupplevelser är ett typiskt sätt att inom scoutingen närma sig åskådningsfrågor. B-P brukade på sin tid beskriva naturen som guds ansikte – i naturen finner människan en större kraft. Ett annat traditionellt sätt att ta upp andlighet inom scoutingen är stilla stunder. Båda sätten kan användas också i förberedelserna för löftesgivningen. Utöver dessa sätt är det bästa verktyget speciellt för unga en öppen och konstruktiv diskussion. I gott samarbete föds diskussionerna av sig själv.

och att varje dag förverkliga <åldersgruppens> ideal.

I scoutlöftet lovar scouten att uppfylla åldersgruppens ideal. Idealen motsvarar ett mål för scouten att sträva mot. Idealen varken befaller eller förpliktigar som en lag skulle göra, utan de erbjuder ideal att utvecklas mot. För varje åldersgrupp har idealen valts ut så att barnen och de unga i åldersgruppen ska kunna förstå idealen och binda sig till dem. Scoutidealen är progressiva – de ökar i antal med åldersgrupperna.

Den vuxnas roll i diskussionen om scoutlöftet och idealen

Den vuxna fungerar som ett exempel för barnen och de unga. Vid varje del av scoutlöftet ser scouterna hur den vuxna behandlar delen. Den fuxna fungerar som modell till exempel för hur man kan förhålla sig till religioner och åskådningar och hur man talar om dem och om frågor kring dem. Redan bara i tonfallet – eller genom pinsam tystnad – förmedlas inställningen till de frågor kring värderingar som barnen och de unga för fram.

Det är viktigt att erbjuda verktyg för barn och unga att behandla frågor kring värderingar. Det är den vuxnas uppgift att skapa en trygg atosfär som tillåter funderingar och frågor och där olika synpynkter värdesätts och respekteras. Diskussioner och frågor om värderingar ska inte begränsas bara tilld e aktiviteter som behandlar scoutlöftet och -idealen, utan det är viktigt att de är en naturlig del av all gruppens verksamhet.

Scoutidealen

Scoutidealen och scoutlöftet ger barnen och ungdomarna en bild av scoutingens värderingar. Scoutidealen är ett konkret och praktiskt sätt för ungdomarna att förstå de värderingar som scoutrörelsen föreslår som grund för varje scouts egna värderingar. Att avge scoutlöftet och därmed binda sig till scoutingens värderingar är en del av scoutmetoden, vilken i sin tur är ett medel för att nå scoutingens målsättning. Löftet och idealen är alltså ett sätt att nå scoutingens mål men de är inte i sig scoutingens mål eller mål för scoutfostran. Det är viktigt att löftet och idealen finns med på scoutstigen för varje scout men bara idealen i sig är inte scouting. Till det behövs naturligtvis alla delar av scoutmetoden.

En scouts ideal är att:

  • respektera andra
  • älska naturen och skydda miljön
  • vara pålitlig
  • främja vänskap över gränser
  • känna sitt ansvar och vara aktiv
  • utveckla sig själv som människa
  • söka sanningen i tillvaron
Ideal Vargunge Äventyrsscout Spejarscout Explorerscout Roverscout
respektera andra X X X X X
älska naturen och skydda miljön X X X X X
vara pålitlig X X X X
främja vänskap över gränserna X X X
känna sitt ansvar och vara aktiv X X
utveckla sig själv som människa X
söka sanningen i tillvaron X

 

Valspråket

Valspråket i alla åldersgrupper är: Var redo.

Valspråket som används av scouter runt om i världen visar på scoutens vilja att hjälpa och tjäna. På den gamla och traditionsenliga uppmaningen: “Var redo” svarar scouten “Alltid redo”. Valspråket berättar mer än något annat om scoutens inställning. Han är alltid redo att tjäna och uppfylla sina plikter. Valspråket finns i Kims leende i spejarscoutsigillet och på scoutbältets spänne.