Valikko

Målen för fostran

Målen för fostran åskådliggör scoutingens målsättning och är starkt tids- och kulturbundna. Scoutingens mål för fostran skrevs ned första gången på medlemsmötet 2006 för att beskriva dagens scouter. Trots att målen skrivits ned först nyligen så är deras budskap inte nytt. De uttrycker i ord det som alltid styrt vår verksamhet. Målen ger ett skriftligt uttryck för den scoutingens mångsidiga verksamhets, den röda tråd som löper genom åldersgrupperna. I målen för fostran står nu antecknat vad som i vår kultur och vår tid anses vara en god medborgare och hur ett balanserat liv baserat på scoutingens värdegrund ser ut.

Målen för fostran är uppgjorda som stöd för den äldre ledaren. För patrulledaren räcker det att han känner till åldersgruppens program. Då det nuvarande scoutprogrammet utarbetades beaktades målen vid utvecklingen av scoutmetoden, programmets uppbyggnad och aktiviteterna. Därmed finner man dem också i den konkreta verksamheten och genom programmet kan målen uppfyllas. Kårens äldre ledare måste ändå känna till målen, såväl de allmänna som de åldersgruppsspecifika så att de kan förstå åldersgruppsverksamheten i sin helhet. Detta är viktigt i synnerhet för den åldersgruppsansvariga.

Målen för fostran omfattar fyra olika synvinklar, dvs. förhållandet till sig själv, till andra, till samhället och till omgivningen. Målen har formulerats så att de är vägledande i alla åldersgrupper. Det förhållande till gud som ingår i scoutingens värdegrund nämns inte separat bland målen för fostran utan begreppet upptas på ett eller annat sätt i alla fyra synvinklar.

De allmänna målen för fostran

De allmänna målen för fostran beskriver målen på ett allmänt plan. De beskriver på samma gång för utomstående och för scouterna själva scoutingens syfte som medfostrare. Scoutingen är en mångsidig fritidsverksamhet som avser att stöda individens utveckling med hänsyn till den mänskliga utvecklingens olika skeden och individuella särdrag. En individ som fått ta del av scoutfostran fungerar aktivt och på ett ansvarskännande sätt i förhållande till sig själv, andra människor, samhället och miljön. Scouter tillägnar sig färdigheter, kunskaper, attityder och värderingar som hjälper dem att leva ett rikt och fullvärdigt liv.

Förhållandet till sig själv

En scout utvecklar sig själv som människa. Han har omsorg om sig själv och sin hälsa (sunda levnadsvanor). En scout har som mål att leva ett rikt och balanserat liv. Scoutingen ger byggstenar för att skapa en egen identitet, livsåskådning och ett förhållande till sin gud. En scout utvecklar förmågan att skilja mellan vad som är etiskt rätt eller orätt och förmågan och viljan att verka för vad som är rätt. En scout vågar kasta sig in i nya och annorlunda situationer och använder sin kreativitet. En scout leker, använder sin fantasi och kommer på fungerande lösningar till olika problem. En scout är aktiv. En scout har förmåga att ge respons och utnyttja erhållen respons. En scout ser positivt och målinriktat på framtiden.

* Har kontroll över sitt liv

* Främjar sunda levnadsvanor

* Kreativitet och uppfinningsrikedom

* Aktivt grepp

* Har en uppfattning om vad som är rätt och fel

* Bildar sig en egen livsåskådning

* Ett förhållande till gud

Förhållandet till andra

En scout hjälper och tar hand om andra människor även om det inte direkt främjar hans egna intressen. En scout förstår att man tillsammans kan skapa någonting större. En scout uppskattar olikheter och förstår att det finns många olika människor och världsåskådningar. En scout kan samsas med olika människor. Han kan uttrycka sina känslor och åsikter på olika sätt i olika situationer. En scout är rejäl och hederlig.

Det är viktigt för en scout att arbeta för rättvisa.

* Uppskattar medmänsklighet

* Uppskattar olikheter

* Har inlevelseförmåga

* Gemensamt ansvar

* Är rejäl och rakryggad, rättrådig (rättskaffens, hederlig)

* Uttrycker sina känslor och åsikter på ett för situationen lämpligt sätt

Förhållandet till samhället

En scout har förmågan att fungera i samhället, att ta reda på vardagens realiteter och påverka dessa. En scout kan ta olika roller som ledare eller som den som blir ledd i olika organisationer och samfund. En scout förstår officiella och inofficiella modeller för beslutsprocessen (förmåga att förstå organisationer).

Scouting utvecklar färdigheter att leda och påverka såsom initiativtagande, ansvarsfullhet, planmässighet, målmedvetenhet, och organisationsförmåga. En scout är intresserad av gemensamma ärenden. En scout lägger märke till orättvisor och ingriper för att lägga dem till rätta. En scout vill engagera sig i sina referensgrupper och sitt samhälle.

En scout känner till och odlar sin egen kultur, men är också intresserad av och uppskattar andra kulturer. En scout upplever sig vara en del av mänskligheten och känner ett globalt ansvar.

Förmåga att fungera i grupp och organisationer

* Har förmåga och vilja att delta i gemensamma ärenden

* Högaktar egen och andras kultur

* Har förmåga att förstå sig själv som en del av ett lokalt, nationellt och internationellt samfund

* Har förståelse för betydelsen av att förbinda sig och ta ansvar

Förhållandet till omgivningen

En scout kan röra sig och fungera i olika förhållanden. En scout respekterar och känner naturen. En scout upplever sig vara en del av naturen och trivs där. En scout är intresserad av att hans boende- och närmiljö är välmående, snygg och trivsam. En scout försäkrar sig om att livsmiljön bevaras även för kommande generationer (dvs. principen för hållbar utveckling).

* Har ett positivt, emotionellt och direkt naturförhållande

* Har förmåga att röra sig och fungera i den finska naturen (i skogen, på havet, i fjällen)

* Är medveten om behovet av att skydda naturen och de egna möjligheterna därtill

* Ansvarar för livsmiljön

* Respekterar naturen

Ett sammandrag av de åldersgruppsspecifika målen för fostran

De åldersgruppsspecifika målen för fostran visar hur de allmänna målen för fostran ser ut i respektive åldersgrupp. De beskriver alltså den målsättningsnivå man försöker uppnå vid åldersgruppens slut. De åldersgruppsspecifika målen för fostran visar var stigen går, alltså hur man avancerar för att utan avbrott nå de mål för fostran som är typiska för varje åldersgrupp. De beskriver utmaningarna i den ifrågavarande åldersgruppens utveckling och vad scoutingen kan erbjuda för svar på dem. Målen för fostran har beaktats då scoutprogrammet utvecklats och åldersgruppsprogrammen erbjuder för åldersgruppen lämplig konkret scoutverksamhet. En del av målen för fostran uppnås naturligtvis inom själva aktiviteterna. Andra kommer bättre fram i helhetslösningar som exempelvis hur åldersgrupperna leds eller med mera allmänna metoder, som att fungera i grupp eller genom verksamhet i olika miljöer. I följande tabells vänsterspalt har vi lyft fram några nyckelord ur de allmänna målen för fostran. I de övriga spalterna behandlar vi frågan närmare för varje åldersgrupp.