Valikko

Scoutprogrammet

Scoutprogrammet konkretiserar verksamheten enligt scoutmetoden. Grunden för scoutprogrammet är målen för fostran, vilka konkretiserar scoutingens mål. Scoutprogrammet omfattar bland annat åldersgruppsindelningen och aktiviteterna.

Man skulle i princip kunna arrangera scoutverksamhet enbart på basis av scoutingens mål, scoutmetoden och värdegrunden. Verksamheten i kåren underlättas ändå genom programmet som konkretiserar såväl scoutingens mål som scoutmetoden. Alla behöver inte var för sig grunna över hurudan den goda medborgare är som är scoutingens målsättning eftersom svaret hittas i målen för fostran. Scoutprogrammet å sin sida hjälper kårerna med att bygga upp den praktiska verksamheten: Vilka åldersgrupper fungerar tillsammans? Vad gör man inom scoutingen?

Kårens främsta uppgift är att genomföra scoutprogrammet, alltså att ordna verksamhet för scouterna i de olika åldergrupperna. Detta kan kåren också gärna göra i samarbete med andra kårer eller regionalt eller även landsomfattande i samarbete med Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Kårerna och deras verksamhetsbetingelser är olika men medlemmarnas, dvs. barnens och ungdomarnas utvecklingsskeden och utmaningar är likadana. Målen för fostran uppnås genom den verksamhet som ordnas i kåren.

Scoutprogrammet åskådliggör scoutmetoden och ger kårerna en modell för hur man fullföljer scoutmetoden. Den del som består av verksamhet med stigande svårighetsgrad genomförs inom ramen för programmets aktiviteter genom att aktiviteterna för varje åldersgrupp är skräddarsydda för just denna åldersgrupp. Vissa aktiviteter är obligatoriska. Dessa aktiviteter upptar många och viktiga delar av målen för fostran inom varje specifik åldersgrupp.

Trots det är det ändå inte meningen att kåren ska erbjuda endast de aktiviteter för varje åldersgrupp som programmet upptar. Till exempel kan kårens julfest, årsfest eller Thinkingdayevenemang som bäst erbjuda något för varje åldersgrupp. Utöver de i programmet upptagna aktiviteterna för varje åldersgrupp erbjuder scoutingen också en hel del annan verksamhet som främjar målen för fostran. Det är därför viktigt att kåren har utbildade ledare som ser helheten i åldersgruppsverksamheten och som tillsammans med kårens hela ledarråd kan bedöma den gemensamma verksamhetens fostrande verkan. Utbildade ledare behövs också för att garantera att alla åldersgrupper beaktas lika mycket inom kåren.

Kårens viktigaste uppgift är att fullfölja scoutprogrammet i alla åldersgrupper tillsammans och var för sig, eftersom detta bidrar till att nå scoutingens mål för fostran. Lite tillspetsat kan man tänka sig att allt som sker i kåren är åldersgruppsverksamhet eller åtminstone ett stöd för denna. Alla åldersgrupper är lika värdefulla. Därför borde inte genomförandet av någon åldergrupps program få förhindra eller avsevärt försvåra programmet för en annan åldersgrupp. Kårens gemensamma verksamhet borde byggas upp så att samtliga åldersgrupper i kåren erbjuds var sitt program. En äldre åldersgrupp kan ansvara för att en yngre åldersgrupps aktiviteter genomförs under en utfärd eller ett läger så att båda åldersgruppernas program genomförs parallellt, men också den äldre åldersgruppen ska erbjudas en möjlighet till annat än ledarskapsaktiviteter under exempelvis ett läger.

För att koordinera åldersgruppernas verksamhet behövs en fungerande organisation inom kåren och en tillräcklig kännedom om scoutprogrammet över åldersgruppsgränserna.