Valikko

Symbolik

Symboliken syns i all verksamhet

Symboliken är en del av scoutmetoden. Symboliken omfattar bland annat märken, färger, mönster, ritualer och gemensamma ordalydelser, alltså allt det som gör att scouting ser ut och känns som scouting. En av symbolikens viktigaste uppgifter är att föra fram vissa förhållanden enkelt och direkt. Symboliken bidrar också till att ge barnen och de unga en samhörighetskänsla med deras egen grupp och kår samt med den världsomfattande scoutrörelsen. En symbol måste alltid betyda någonting i sig själv. Till exempel ett vitt tyg med ett blått kors blir Finlands flagga. Denna har större betydelse än bara en bit tyg.

Symbolikens många ansikten

Det är sällan man tänker på symbolikens betydelse i scoutprogrammet. Sanningen är ändå att symboliken lever väldigt starkt till exempel i varje märke. Symboliken ökar scoutingens dragningskraft och skapar upplevelser genom fascinerande och hemlighetsfulla berättelser och ritualer. Genom symboliken växer också ytliga frågor obemärkt till djupare tankar lämpliga för åldersgruppen. Symboliken är en port till djupare, svindlande världar där man kan behandla många olika ämnen.

Varje äldre ledare i åldersgruppen har en betydelsefull roll i förverkligandet av symboliken. De äldre ledarna övervakar att all symbolik i åldersgruppen binds tillräckligt till en bredare utveckling samtidigt som den betonar det väsentliga. Dessutom tar de hand om nya medlemmar. Äldre ledarens uppgift är att se till att varje ny medlem känner sig välkommen och att han blir invigd i scouttraditionerna och -sederna.

Kårens och gruppernas symboler

Symbolerna förenar grupper av olika storlek och sammansättning.

De symboler som används inom scoutingen kan lätt delas upp i två kategorier. En del av symbolerna är världsomfattande, som till exempel scouthälsningen och användningen av scoutskjortan. Redan scoutingens grundare Robert Baden-Powell förstod symbolikens betydelse. Han klädde alla scoutpojkar i likadana scoutdräkter så att alla skulle vara jämställda gällande klädsel. Väiskin är en finsk scoutsymbol. Också scouter i andra länder känner väl till den finska huvudbonaden.

Kårerna och kårernas flockar, lag och patruller har ofta många egna symboler. Varje kårmedlem bär kårens egen halsduk, under paraderna skallar kårropen och flocken kan börja sina möten med sitt eget flockrop. Den här typen av symboler ökar känslan av samhörighet och gruppandan bland barn och unga. Den bekanta symboliken skapar också en känsla av trygghet eftersom barnet eller den unga snabbt känner igen sig i en situation med hjälp av symboliken.

Den egna gruppens symbolik

Skapandet av en egen symbolik inom gruppen ger ofta barn och unga en lärorik upplevelse. Då en ny flock funderar på ett flocknamn är det en viktig stund för många vargungar. Också äventyrsscouten vill vara med och påverka färgen på lagets vimpel och den unga explorerscouten vill garanterat trycka en likadan t-tröja åt sig som resten av patrullens medlemmar. Det är viktigt att alla barn och unga får vara med och påverka och föra fram sina egna idéer. Samtidigt lär sig scouten att lyssna på andra och värdesätta de andras åsikter.

Gemensamma beslut påverkar också gruppandan positivt. I synnerhet när det gäller yngre scouter är det viktigt att komma ihåg att också skapa en berättelse kring symboliken. Gruppen ska tillsammans fundera vad flockens namn Rävarna betyder, varifrån kommer namnet, vad berättar det om oss, vilka associationer väcker det hos flockens medlemmar och hos andra scouter.

För barnen är alla märken och symboler en mycket viktig del av scoutingen. På mötet är det viktigt att vargungen får sätta sitt eget märke på närvarotavlan och akelans bomärke i vargungens bok visas stolt upp där hemma. De märken scouten får visar både för honom själv och för alla andra vilka mål han uppnått.

Åldersgruppernas symboler

Åldersgruppsmärkena förenar barnen och ungdomarna med en grupp jämnåriga och skapar vianda. Märkena visar barnen och ungdomarna, samt också omgivningen, när de nått sina mål. Åldersgruppssigillen berättar om slutförda helheter och om uppflyttningen till en ny åldersgrupp. Det som hör till den gamla åldersgruppen är avklarat och det är dags för ny kunskap.

Vargungarna får sina spårmärken som en konkret bekräftelse på de färdigheter de lärt sig. Det är viktigt att märkena delas ut så snart som möjligt då vargungarna avlagt dem. Också äventyrsscouterna får ett konkret märke, ett specialmärke, för de färdigheter de lärt sig ganska snart efter att de gjort aktiviteterna. Det här lockar barnen att fortsätta lära sig nya färdigheter och anta nya utmaningar.

I äventyrsscoutpatrullen får den som fungerar som patrulledare bära en visselpipssnodd som cirkulerar inom patrullen. Ni kan gärna skapa en klar ritual för hur äventyrsscouten ger över visselpipssnodden, och patrulledarskapet, till den som står följande i tur. I spejarscoutpatrullen ser man genast vem som är patrulledare då han bär en visselpipssnodd i sin egen åldersgrupps, explorerscouternas, gröna färg. I explorer- och roverscoutpatrullerna har patrulledaren en visselpipssnodd i samma färg som de övriga scouterna i åldersgruppen. På detta sätt betonas gemenskapen i gruppen och att alla bär ansvar fastän det finns en namngiven patrulledare.

När det gäller användningen av roverscout- och scoutledarsymboler är huvudregeln att roverscouterna använder roverscoutsymbolerna. Om en roverscout har avlagt scoutledargrundkursen kan han använda scoutledarsymboler i sådana uppgifter som kräver kunskaper på scoutledarnivå. Men till exempel i sina egna roverscoutprojekt använder roverscouten alltid roverscoutsymboler.

Att skapa en symbolik

När ni skapar en symbolik ska ni börja med att fundera vem som utvecklar symboliken. Är det till exempel lägerchefen ensam som hittar på namnet på sommarens läger? Eftersom scoutrörelsen är en fostrande organisation finns det skäl att ta med barnen och de unga i idékläckningen och beslutsprocessen.

Lägersymboliken borde bilda en helhet och en ram. Om kåren till exempel väljer Kalevala som symbolisk ram för lägret så kan lägret heta Väiski (typisk huvudbonad i Kalevala), lägerpatrullerna namnges enligt hjältarna i Kalevala, lägerbålsprogrammen kan byggas upp kring berättelserna i Kalevala, varje lägerdeltagare gör en egen väiski och flaggleken kallas Striden om Sampo

Symbolikens betydelse

Ni kan också bygga upp symboliken genom att börja med innehållet och sedan gå vidare till märkena. Då funderar ni först på vilken betydelse symboliken borde ha och därefter fattar ni beslutet om symbolen. Vill ni betona internationalitet eller en avslappnad stämning i er symbolik? Vilka symboler har en sådan betydelse?

Alla symboler kan ha många betydelser. Bara en del av dessa är uppenbara; resten lönar det sig att leta efter. Då ni väljer och skapar symboliken kan ni göra en lista över symbolernas betydelse på ett papper. Skriv symbolen eller ramen, t.ex. Kalevala, mitt på pappret och gör en tankekarta för att skriva upp alla betydelser. Från betydelserna kan ni sedan gå vidare till hur de uppfattas. Alternativt kan ni använda en så kallad isbergsmetod. Fundera till exempel på en väiski. Rita ett isberg, med mindre än en femtedel synlig ovanför vattenytan. Synliga och uppenbara frågor som berör väiskin skriver ni på den del av isberget som syns ovanför ytan. På den del som blir under ytan skriver ni de betydelser som inte syns, men som väiskin symboliserar. Dylika är till exempel inställning och värderingar.

På barns och ungas villkor

En bra symbolisk ramberättelse intresserar barn och unga. Man måste beakta barns och ungas behov i olika åldrar, liksom också deras förmåga att delta i skapandet av en symbolik. En bra symbolisk ramberättelse tar fram frågor som inte är helt självklara, till exempel värderingar. Hurudan var Väinämöinen? Skulle han kunna vara en förebild för oss? Vad kan vi plocka ur livet i Kalevala som skulle kunna vara vårt rättesnöre också idag?

En bra symbolisk ramberättelse skapar också samhörighet och trygghet. För en invandrare kan det vara svårt att identifiera sig med Kalevalatemat och den fornfinska historien. Men ni ska inte heller vara för försiktiga. Ni kan göra invandrarna bekanta med våra rötter så länge ni kommer ihåg att högakta andras och egna värderingar.

Ge också utrymme för fantasin. Inom symboliken är det viktigt att var och en i sina tankar får utveckla symbolens betydelse: hurudan skulle Väinämöinen vara, och hur skulle han ha handlat i en situation som denna? Scoutverksamheten ska vara både rolig och spännande. Med hjälp av symboliken kan man få till stånd en verksamhet som är vardera.

Kom ihåg befintliga symboler

När kåren väljer en symbolisk ramberättelse för sitt läger lönar det sig att börja med att tänka över vilka symboler som redan finns. Alla kårer har klara symboler såsom namn och benämningar. Därtill har scoutingen en egen symbolik. Det lönar sig också att använda sig av befintliga berättelser. Alla scouter känner till åtminstone legenden om S:t Göran. Kåren kanske har en traditionell lägerbålsberättelse som alla hört. Kan man plocka något ur den berättelsen?

Scoutingen har en målsättning som framgår av i målen för fostran. Också då ni skapar en symbolik måste ni komma ihåg målen för fostran och värdegrunden. Symbolikens betydelser får inte stå i konflikt med dessa.

Åldersgruppernas symbolik

Vargungarna

För vargungarna är symboliken något av det viktigaste inom scoutingen. Vargungarna får vara en del av en ny och spännande verksamhet som innehåller många yttre symboler som sammanbinder flocken. Med hjälp av symboliken förstår vargungen att han hör till flocken och kåren. För vargungen är världen bakom symbolerna mycket hemlighetsfull.

Den vuxnas uppgift är att introducera vargungen i scoutingens symbolik, exempelvis scouthälsningen, kårens märken och syskonringen. Den vuxna hjälper också vargungen att se att han är en del av en större helhet, kåren. Eftersom vargungen med anledning av sin låga ålder behöver trygghet och stabilitet är det viktigt att symboler och traditioner inte förändras. Det är därför till exempel viktigt att mötets uppbyggnad är ungefär likadan varje gång.

Äventyrsscouter

För äventyrsscouterna öppnar sig symboliken i hög grad genom konkreta upplevelser. Detta sker till exempel då äventyrsscouterna får hitta på ett namn och rop för

patrullen/laget. Laget kan också skapa en egen symbol, som till exempel en vimpel eller maskot. Äventyrsscouten lär känna de vanligaste scoutsederna, dräkterna och märkena samt scoutberättelserna. Han bekantar sig också med andra än scoutingens symboler, såsom användningen av Finlands flagga och dennas betydelse. För äventyrsscouten är symboliken först och främst det egna lagets grej, men den öppnar dörrarna för en bredare förståelse för scoutrörelsen.

Den vuxna hjälper äventyrsscouten att sätta sig in i scoutsymboliken genom berättelser och lekar. Det är speciellt meningsfullt att gå igenom scoutberättelserna i den här åldersgruppen eftersom äventyrsscouterna ännu är tillräckligt unga för att lyssna på berättelser men samtidigt tillräckligt gamla för att förstå dem också på ett djupare plan. Kaptenen inviger äventyrsscouterna i kårens olika traditioner allt efter som de dyker upp på scoutstigen. Sådana traditioner kan till exempel vara lägerbål, löftesgivning, flagghissning och -halning, parader och olika scouthögtider. Ledarens exempel har en stor betydelse i äventyrsscouternas fostran.

Spejarscouter

För spejarscouten är symbolikens uppgift att stärka den ungas identitet, självständighet och känsla av att höra till patrullen. För spejarscouten representerar symboliken i hög grad det som gör scouting till scouting. Symboliken skiljer scoutingen från annan liknande verksamhet och möjliggör en förflyttning från ett sammanhang till ett annat, såsom från skola till scouting. I praktiken vet spejarscouten vad de vanligaste scoutmärkena betyder. Han förstår också symbolikens styrka och att frågor kan behandlas på flera olika nivåer. Med andra ord förstår spejarscouten att leken tillsammans med patrullen i början av mötet är rolig, och att den samtidigt stärker patrullens samhörighet och är en tradition.

Den vuxna är starkt närvarande i spejarscoutens vardag. Han uppmuntrar patrullen att skapa egna symboler som till exempel egna patrullutstyrslar och patrullseder. Den vuxna ska ändå komma ihåg att hålla sig tillräckligt långt i bakgrunden och uppmuntra patrullen att fatta egna beslut istället för att själv bestämma hur saker och ting ska vara. Den vuxna bör godkänna att patrullen avviker från normerna och ibland har lite annorlunda idéer.

Explorerscouter

För explorerscouten är symboliken främst ett sätt att skapa samhörighet och ett sätt att göra den egna patrullen personlig och unik. Explorerscouten förstår redan symbolernas betydelse förhållandevis bra. Han lär sig förstå varför ett läger har ett namn och varför det antingen alltid är detsamma eller varför det byts varje gång. För explorerscouten klarnar också symbolernas värde och betydelse inom scoutverksamheten och framförallt i fostrandet. Genom symboliken kopplas också explorerscouten in som en del av den internationella scoutrörelsen.

Den vuxnas uppgift är att hjälpa explorerscouten att förstå symbolerna samt se en djupare och större mening i symbolerna. Med andra ord ska den vuxna erbjuda explorerscouten en sådan värld som vargungen av naturen har. En värld som innehåller många berättelser och situationer att kasta sig in i. Den vuxna ska alltså lära explorerscouten symbolikens betydelse och klargöra de ramar som hela scoutsymboliken är uppbyggd kring.

Roverscouter

En roverscout förstår symboliken bra och kan utnyttja den mångsidigt och meningsfullt inom scoutverksamheten. Roverscouten lär sig att skapa en symbolisk ram för exempelvis ett läger eller en vandring och han vet hur han bäst sammanbinder symboliken med ett tema. Roverscouten övar denna färdighet genom att till exempel hitta på ett namn för lägret, skriva ett lägerbrev, planera en logo eller hitta på kvällsprogram. Målet är att roverscouten kan använda symboliken som ett redskap för att ge ett scoutevenemang en egen image och för att bygga upp en berättelse.

Den vuxna stöder roverscouten i denna utmanande situation och framförallt med att förstå symboliken. Han handleder och följer med hur helhetsbilden skapas och ger goda råd så att roverscouten kan nå det bästa slutresultatet.