Valikko

Värdegrund

Värdegrunden beskrivs för barnen och ungdomarna i scoutlöftet och i de åldersgruppsspecifika idealen. Värdegrunden är ändå en större helhet än bara dessa ord och meningar. Värdegrunden är inte det samma som målsättningen eller målen för fostran. Målen för fostran beskriver hurudant barnet eller den unga kan bli när han deltagit i scoutverksamheten. Värdegrunden beskriver vilka värderingar scoutverksamheten grundar sig på. Scoutverksamheten styrs av den värdegrund scouternas världsförbund definierat. Utgångspunkten för denna värdegrund är en människosyn enligt vilken en människa har plikter gentemot gud, sig själv, andra människor, samhället och omgivningen. Scoutingens värdegrund definieras i Finlands Scouters grundstadga och i världsförbundens material.

Värdegrunden enligt grundstadgan

Förhållandet till gud innebär en positiv inställning till tron, sökandet efter andlighet och att leva i enlighet med sin egen andliga övertygelse och sitt samfund.

Förhållandet till sig själv innebär ett ansvar för att utveckla sig själv, en vilja att acceptera sig själv med sina styrkor och svagheter samt en förmåga att handla etiskt rätt.

Förhållandet till andra innebär att hjälpa andra och ta hand om dem samt att visa respekt för dem.

Förhållandet till samhället innebär att främja fred, samarbete och förståelse mellan människor på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Det innebär också samhällelig aktivitet och trohet gentemot det egna landet.

Förhållandet till omgivningen innebär att ta ansvar för livsmiljön, att se till att denna bevaras för kommande generationer samt att respektera naturen.