Med hjälp av en vuxen kan äventyrsscouten sätta upp mål och göra upp en genomförbar plan.

Valikko

Planering


Målsättning:

Med hjälp av en vuxen kan äventyrsscouten sätta upp mål och göra upp en genomförbar plan.

Beskrivning:

Laget sätter upp mål för projektet och planerar vad de konkret ska göra i projektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar äventyrsscouterna och stöder planeringen genom att ställa lämpliga frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen utför sin uppgift.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skönhetsideal: Laget eller patrullerna diskuterar följande fråga: Vad vill vi säga till andra människor så att de också kan få ett bättre självförtroende och en bättre kroppsbild? Kaptenen antecknar svaren så att alla kan se dem. Med hjälp av svaren formulerar laget en målsättning för sitt projekt. För att lättare kunna formulera målsättningen kan laget ställa sig frågan: Hur vet vi att projektet har lyckats? Laget arbetar patrullvis med att komma på idéer för hur laget ska få ut sitt budskap till målgruppen. Patrullen gör upp en detaljplan över projektet: Vilka uppgifter ska utföras? Hur ska arbetet fördelas? Vilket material behövs? Hur ser tidtabellen ut?

Program för vargungarna: Laget gör upp en tidtabell för projektet och planerar sitt vargungeprogram i stora drag. Äventyrsscouterna fördelar uppgifterna mellan patrullerna (t.ex. kan en patrull ansvara för den inledande leken, en annan för själva övningen och en tredje för sammanfattningen eller mötets avslutning). Patrullerna gör detaljerade planer för sina ansvarsområden.

Hantverksprojekt: Äventyrsscouterna planerar en tidtabell för projektet och tänker ut varifrån de ska skaffa redskap och material. Äventyrsscouterna planerar också var och hur de ska presentera de färdiga hantverksprodukterna (t.ex. en utställning eller vid kårens terminsavslutning).

Hjälp bina: äventyrsscouterna planerar en plantering som är till nytta för bin och humlor. Krasse är en bra och enkel växt att odla. Äventyrsscouterna funderar ut en bra plats för planteringen och ber med kaptenens hjälp om lov att anlägga planteringen. Planteringen kan t.ex. placeras på kårlokalens gård, på gården hos någon av äventyrsscouterna eller kaptenen, utanför ett äldreboende, i trädgårdsföreningens trädgård, i en koloniträdgård eller vid landsvägen.

Bra målsättningar: Bra målsättningar kan beskrivas med ordet smart: Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-Bound. Målsättningarna ska alltså vara specifika (vad exakt är det som vi vill åstadkomma?), mätbara, uppnåbara (är det möjligt att uppnå målen?), relevanta (behövs projektet verkligen?) och tidsbundna (projektet behöver en tidtabell).

Lägg till tips

Bifoga