Äventyrsscouten känner till hur människan påverkar skogen och vet varför vi behöver skydda den.

Valikko

Skogsskydd


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till hur människan påverkar skogen och vet varför vi behöver skydda den.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna reder ut hur människan påverkar skogen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att planera en utfärd för äventyrsscouterna. Kaptenen tar reda på var det finns ett intressant ställe att besöka i närheten och skaffar fram den utrustning som laget behöver ha med sig.Kaptenen berättar för äventyrsscouterna om skogsskydd och människans inverkan på skogen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Murknande trädgård: Med tanke på naturens biodiversitet är det viktigt att det finns murknande träd i skogarna, i parkerna och på gårdsplanerna. Laget skapar en murknande trädgård vid kårens utfärdsstuga eller vid någon annan utfärdsstuga. Utöka mängden murknande trämaterial genom att låta döda träd stå eller ligga kvar, genom att lämna ovanligt höga stubbar när ni fäller träd eller genom att bygga sittplatser av obehandlat trä. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna att be markägaren om lov att utöka andelen murknande träd på området.

Bygg en holk: Äventyrsscouterna bygger fågelholkar, fladdermusholkar eller insekthotell. Äventyrsscouterna hänger upp holkarna på lämpliga platser i skogen. Kaptenens uppgift är att instruera äventyrsscouterna att också be om markägarnas lov att hänga upp holkarna.

Tafatt-lek: Den här leken passar bra som uppvärmning. Kaptenen ropar ut ett trädslag, t.ex. ”björk” eller ”tall”. Lekdeltagarna springer snabbt till det närmaste trädet av det slaget. Den som kommer fram sist får ropa till näst. Hen ropar namnet på ett nytt trädslag och försöker också själv hinna fram till ett träd av rätt slag i tid. Ropa också emellanåt ”sten”, ”stubbe” eller något annat landmärke i närheten.

Naturskyddsområde: Laget gör en utflykt till ett naturskyddsområde. Hur skiljer sig naturskyddsområdets gamla skog från en ekonomiskog? Äventyrsscouterna tar bilder under utflykten och sedan sammanställer patrullerna bildkollage. Laget jämför bilderna med bilder från ekonomiskogar (sådana finns på webben, om inte laget gör en utflykt också till en ekonomiskog).

Den här skogen är värdefull för att …”: Laget går ut i skogen och under sin skogstur hittar äventyrsscouterna på åtminstone fem orsaker till att skogen borde skyddas.

Människans inverkan på skogen: Äventyrsscouterna behöver anteckningsmaterial under aktiviteten. Laget gör en utfärd till en skog i närheten och stannar upp för att titta noggrant på skogen. Finns det några spår av mänsklig aktivitet i skogen? Patrullen besvarar följande frågor när de iakttagit landskapet: Växer det en eller flera trädarter i skogen? Växer där enbart barrträd eller lövträd, eller vardera? Är alla träd lika gamla, eller växer det både unga träd med smala stammar och gamla träd med tjocka stammar i skogen? Växer träden slumpmässigt lite här och där, eller växer de i tydliga rader? Finns det stubbar i skogen? Om där finns stubbar, ser de ut som att träden har brustit och fallit av sig själva, eller är stubbarna släta och avsågade? Finns det murkna eller döda träd, antingen sådana som står upprätt eller som ligger kullfallna på marken? Finns det spår av fordon i marken? Finns det en väg för skogsmaskiner i skogen? Syns det spår av friluftsliv i skogen: är marken nertrampad eller sliten, finns det informationstavlor, stigar eller spår efter eldar? Slutligen funderar äventyrsscouterna vad de kan dra för slutsatser av sina iakttagelser: verkar skogen vara en skog i naturligt tillstånd eller en ekonomiskog? Källa: Luonto-Liitto (på webben bara på finska och engelska)

Varför? Naturens mångfald behöver värnas och upprätthållas för att trygga förutsättningarna för liv på jorden. Naturskyddet behövs för att många organismer och livsmiljöer är hotade p.g.a. människans skadliga inverkan. Vi kan trygga naturens mångfald (biodiversitet) genom att finansiera naturskyddsområden och skydda biotoper och arter. Skogar med hög biodiversitet och olika skogstyper är den ekologiska grunden för all skogsvård och allt skogsbruk. Att trygga biodiversiteten är en del av hållbar skogsvård och hållbart skogsbruk. Över en tredjedel av de utrotningshotade arterna i vårt land har skogen som sin huvudsakliga livsmiljö. Dessutom är skogarna viktiga för att motverka klimatförändringen.

Lägg till tips

Bifoga