Äventyrsscouten är medveten om naturens mångfald.

Valikko

Biologi


Målsättning:

Äventyrsscouten är medveten om naturens mångfald.

Beskrivning:

Äventyrsscouten undersöker naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram utrustning och organiserar ett besök på något lämpligt ställe i naturen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturvetaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Med ett träd som livsmiljö: Äventyrsscouterna undersöker hur ett träd fungerar som olika arters livsmiljö och livskamrat. Patrullerna väljer varsitt eget träd att undersöka. Kaptenen ger följande instruktioner åt en patrull i taget: 1. Patrullen ger trädet ett namn. 2. Patrullen studerar trädets utseende och omgivning. Hurdant underlag växer trädet på? Hur gammalt kan det vara? Vilka andra växtarter växer i närheten av trädet? 3. Patrullen undersöker och känner på trädets stam. Med vilka ord skulle trädstammen gå att beskriva? Hur skiljer sig trädet från andra träd i närheten? 4. Patrullen reder ut vilka färger trädets stam, löv och blommor har. 5. Patrullmedlemmarna blundar och doftar på trädet. Vad doftar det? Finns det något annat som doftar likadant? 6. Patrullen undersöker vilka andra livsformer de hittar i trädet. Finns det något som lever under barken? Eller på ytan, växer där t.ex. mossa? Det lönar sig att anpassa detaljerna i uppgiften enligt den rådande årstiden.

Småkryp i vattnet: Äventyrsscouterna letar efter små ryggradslösa djur i vattnet och undersöker dem försiktigt så att de inte skadas. Det lönar sig att leta efter småkryp i en pöl i en bergsskreva, bland vattenväxter och på och under stenar. När en äventyrsscout lyckas fånga ett kryp lägger hen det försiktigt i en burk eller ett fat och tittar på det med bara ögonen eller genom ett förstoringsglas. Vilken färg har krypet? Hur många ben har det? Hur rör det sig? Till slut släpper äventyrsscouterna ut krypen igen, så nära fyndplatserna som möjligt. Material: t.ex. håvar, kökssilar som tagits ur bruk, genomskinliga plastburkar, tvättfat, luppar eller förstoringsglas, insekt- eller småkrypsböcker

På stranden: Äventyrsscouterna letar efter olika boplatser på stranden. Hur många olika livsmiljöer, alltså nischer, kan äventyrsscouterna urskilja på en 50 meter lång strandremsa? En nisch kan vara tät vass, en ansamling av flytande växter eller en skuggig videbuske. Äventyrsscouterna räknar alla nischer som är minst en kvadratmeter stora. Hur många sådana finns det? Uppgiften kan utföras i små grupper, så att de olika gruppernas resultat till slut kan jämföras.

Döda träd: Äventyrsscouterna letar upp döda träd i skogen och lyssnar på dem med stetoskop. Går det att höra ljudet av ryggradslösa småkryp inne i stammen? Sedan letar äventyrsscouterna rätt på småkryp i det murkna trädet eller under en sten, och undersöker krypen med hjälp av luppar. Kaptenens uppgift är att påminna äventyrsscouterna om att vara försiktiga så att de inte skadar krypen. Hur många ben har krypen som äventyrsscouterna hittat? Vad kan det vara för ett kryp? Använd en insektbok, småkrypsbok eller en artbestämningswebbplats till hjälp för att kunna identifiera vilka arter det är fråga om. Efteråt släpper äventyrsscouterna ut krypen igen, där de hittade dem. Material: stetoskop, förstoringsglas eller lupp, insektbok och/eller smarttelefon

Mångfald: Äventyrsscouterna letar efter sådant som kännetecknar en skog med rik biologisk mångfald: flera olika trädslag, gamla, tjocka träd, som armarna inte når hela vägen runt, döda träd och kullfallna, murkna träd, vars trä känns mjukt (poröst) i handen. Hur många av dessa olika trädtyper finns det inom ett visst område? Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de funderar på om skogen verkar vara en artrik skog. Hur kan människorna påverka så att just den här skogen blir mera artrik?

Insekter: Äventyrsscouterna går ut och samlar insekter. Håll insekterna i ett genomskinligt kärl den stund undersökningen pågår. Studera insekterna med förstoringsglas och mikroskop. Äventyrsscouternas uppgift är att identifiera organismerna. Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de lättare kan se arternas typiska kännetecken. Det lönar sig att använda insektböcker som hjälpmedel för att kunna identifiera insekterna.

Skogstyper: Gå på skogsutfärd och försök identifiera minst tre olika skogstyper. Stanna upp vid gränsen mellan olika skogstyper och undersök omgivningen en stund. Vad växer där för trädslag? Hur ser undervegetationen ut? Vilka arter finns det på platsen? Skriv upp svaren på de här tre frågorna. Utgå sedan från anteckningarna och sammanställ som avslutning på utfärden en beskrivning av de olika skogstyperna på ett stort papper. Med på utfärden: anteckningsmaterial och växtbok.

Jämför trädens växtplatser: Laget börjar med att leta upp ett ställe där det växer mest björkar. Sedan undersöker de omgivningen och funderar vilka slags växter somtrivs bäst i tillsammans med björkar. Följande steg är att laget letar upp ett ställe där tallarna dominerar. Trivs samma arter här som vid björkarna? Till slut letar laget upp ett ställe där det växer mest gran och upprepar samma undersökning också på detta område. Vilka skillnader lägger äventyrsscouterna märke till på de olika ställena?

Naturruta: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och gör naturrutor som är en kvadratmeter stora. Det lönar sig att placera rutan på ett ställe där det växer många olika slags växter. 1. Avgränsa naturrutan i terrängen. Var aktsam så att du inte stiger på växterna inuti rutan. 2. Identifiera växtarterna: Vilka växtarter växer i rutan? Skriv upp arterna på ett papper. Använd en växtbok som hjälpmedel. 3. Växtarternas täckningsgrad: Lägg försiktigt ett hjälprutssystem på marken i din naturruta. Nu kan du bedöma växtarternas täckningsgrad. Vilka är de dominerande arterna i din ruta? Vilka arter täcker den största delen av rutan? Som hjälpmedel när du ska identifiera växterna kan du använda växtböcker eller webbplatsen NatureGate. Material: växtbok, fältblankett, anteckningsmaterial samt material att avgränsa naturrutan med, t.ex. snöre med hörnkäppar, pinnar eller en ram och ett hjälprutssystem (för en naturruta som är en kvadratmeter stor behövs hjälprutor i storlek 10 x 10 cm).

Lägg till tips

Bifoga