Explorerscouten lär sig att organisera en effektiv kampanj för den gemensamma miljön.

Valikko

Litet men stort


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att organisera en effektiv kampanj för den gemensamma miljön.

Beskrivning:

Explorerscouten gör konkreta saker för sin närmiljö. Det behöver inte vara något stort, men det gäller att få med fler än bara den egna explorerscoutpatrullen eller gruppen hen är ledare för.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledaren gör tillsammans med sin grupp upp ramarna för en hurdan miljögärning gruppen eller den enskilda explorerscouten vill göra. Patrulledaren fördelar ansvarsuppgifterna mellan patrullmedlemmarna för förverkligandet av gärningen. Lotsen hjälper till att definiera målet och hjälper vid behov till med att hitta utomstående hjälp t.ex. för att kontrollera tillståndsfrågor. Lotsen hjälper också till med marknadsföringen ifall man vill ha synlighet i medier och fler deltagare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

För vår jord

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi snålar med energi i en veckas tid. Vi för bok över vad vi gör och jämför våra anteckningar på ett möte. Vi tar reda på hur man kunde använda vind- eller solenergi eller jordvärme i ett hushåll.

Vi bekantar oss med och deltar i ett naturskyddsprojekt på vår hemort. Om möjligt kan vår explorerscoutpatrull ta ansvar för en större bit av projektet istället för att bara delta som talkoarbetskraft. Lämpliga projekt är skötsel av naturskyddsområden och kulturmiljöer eller kommunspecifika projekt. Med hjälp av lotsen kan vi börja med att söka lämpliga projekt hos stadens trädgårdsmästare eller skogsvårdsförening.

Vi utreder kårens inverkan på miljön genom t.ex. el- och vattenförbrukningen och mängden avfall som uppkommer. Vi kommer med tre förslag som går att förverkliga på hur kårens verksamhet kan belasta miljön mindre och presenterar förslagen för kårstyrelsen eller ledarna. Då förslagen förverkligas deltar vi och handleder de andra vid behov. Hjälp med att uppskatta miljöpåverkan hittar vi t.ex. i kyrkans miljödiplom-material. På Finlands FN-förbunds webbsidor finns tabeller och statistik i ämnet. Sidorna uppdateras aktivt och det finns mycket information.

Vi konsumerar mindre. I gruppen kommer vi överens om en förändring vi strävar efter t.ex. att förminska el- eller vattenförbrukningen i kårlokalen och på vilket sätt vi ska försöka uppnå målet. Vi vill ha med hela kåren i projektet och vi vill att förändringen blir bestående. Vi kör igång åtgärder för att uppnå målet och i slutet av projektet uppskattar vi hur bra vi lyckades. Vi kan hitta många tips i projektet Grön Flagg.

Lägg till tips

Bifoga