Explorerscouten känner till grupputvecklingens olika faser och kan stöda gruppens verksamhet i de olika faserna. Explorerscouten känner igen faktorer som är väsentliga och utmanande för grupputvecklingen och har verktyg att tackla dessa.

Valikko

Gruppens utvecklingsfaser


Målsättning:

Explorerscouten känner till grupputvecklingens olika faser och kan stöda gruppens verksamhet i de olika faserna. Explorerscouten känner igen faktorer som är väsentliga och utmanande för grupputvecklingen och har verktyg att tackla dessa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig genom diskussioner med en grupps utvecklingsfaser och utmaningarna förknippade med dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gå igenom följande grupputvecklingsfaser:Utformningsfasen: I början är gruppens medlemmar osäkra och söker sin egen plats i gruppen. Varje grupp har ett mål med sin verksamhet och målet kan gärna klargöras redan i början. Gruppens arbetsmetoder och spelregler börjar ta form. Gruppens atmosfär är oftast positiv och gruppens medlemmar undviker konflikter. Lekar där medlemmarna lär känna varandra är viktiga i gruppens utformningsfas.Konfliktfasen: När gruppen fungerat ihop en tid börjar gruppmedlemmarna hitta sin plats i gruppen och för också starkare fram sina personligheter. Det kan uppkomma konfliktsituationer, till och med ganska ofta. Det är vanligt att gruppmedlemmarna känner sig missnöjda med och besvikna på gruppen. Gruppen måste få lov att genomgå fasen. Ledarens uppgift är att ge alla en chans att ta plats i gruppen och uppriktigt få säga sina åsikter.Samarbetsfasen: Så småningom lär gruppmedlemmarna känna varandra och accepterar varandras personligheter, olikheter och arbetssätt. Gruppandan byggs upp, gruppmedlemmarna känner att de hör till gruppen och gruppen känns trygg. Medlemmarna lär sig att lösa de konfliktsituationer som uppstår. Gruppen har lärt sig spelreglerna och fungerar tillsammans. I det här skedet klarar gruppen redan av att föra mer djupgående samtal och gruppmedlemmarna är beredda att röra sig utanför sina bekvämlighetszoner.En välfungerande grupp: När gruppen når denna nivå blir den effektiv. Gruppmedlemmarna drar åt samma håll. Gruppen lär sig utnyttja medlemmarnas styrkor och fungerar som en enhet för att uppnå målsättningarna. Gruppen klarar också av att lösa eventuella konfliktsituationer. Ledaren behövs ändå för att styra gruppens verksamhet i rätt riktning.Avslutningsfas: Gruppen avslutar sin verksamhet och gruppmedlemmarna tar avsked av varandra. Många känner vemod över att avsluta den gemensamma verksamheten. Det lönar sig att göra avslutningen eller uppflyttningen till följande åldersgrupp så tydlig och konkret som möjligt. Gruppen splittras inte alltid utan fortsätter kanske sin verksamhet i en delvis eller helt annorlunda form. En del grupper fortsätter träffas i flera år för att minnas den gemensamma verksamheten.

Explorerscouten tänker på en grupp som hen hör till och bedömer i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig just nu. Hur känner man igen fasen? Hur syns de kännetecknande dragen för utvecklingsfasen i gruppens verksamhet i praktiken? Diskutera också om några kännetecken för de föregående faserna har förekommit i gruppen. Ofta tror grupper som befinner sig i den första fasen att de har kommit mycket längre än så i gruppens utveckling. Scoutgrupper kan befinna sig i den första fasen i flera år. Det kanske också finns en strävan inom gruppen att undvika konfliktfasen, eftersom den kan uppfattas som ett nederlag.

Dela in explorerscouterna i mindre grupper och lotta ut en fas i grupputvecklingen åt varje grupp. Gruppen dramatiserar till exempel vad som händer på veckomötet eller utfärden under den ifrågavarande fasen och de andra försöker gissa vilken fas det är fråga om. Efteråt diskuterar man de olika situationerna. Om det uppstod konflikter eller problem, vad hade man kunnat göra för att lösa dem och vad hade ledaren kunnat göra? Om situationen å andra sidan var trevlig, hur skulle den goda stämningen ha kunnat utnyttjas? Fundera också på vilka roller som finns i gruppen och på vem som hade vilken roll.

Lägg till tips

Bifoga