Explorerscouten förstår vad hen förväntas göra under ledarskapspraktiken. Dessutom vet explorerscouten vad ett uppdrag och ett handslag är och varför det är bra att göra handslag. Explorerscouten kan göra en uppdragsbeskrivning för sitt eget uppdrag.

Valikko

Handslaget


Målsättning:

Explorerscouten förstår vad hen förväntas göra under ledarskapspraktiken. Dessutom vet explorerscouten vad ett uppdrag och ett handslag är och varför det är bra att göra handslag. Explorerscouten kan göra en uppdragsbeskrivning för sitt eget uppdrag.

Beskrivning:

En äldre ledare gör tillsammans med explorerscouten ett handslag för uppdraget som explorerscouten kommer att ha under ledarskapspraktiken. Det är explorerlotsens uppgift att se till att handslaget blir gjort. Handslaget görs helst med akelan eller kaptenen i den grupp där explorerscouten kommer att utföra sin ledarskapspraktik. Explorerlotsen kan också delta i handslagsdiskussionen. Under diskussionen går man igenom explorerscoutens uppgifter, ansvar och rättigheter i samband med uppdraget.Gör handslaget så tidigt som möjligt under gruppledarutbildningen, i god tid innan ledarskapspraktiken börjar.Aktiviteten utförs i den egna kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Explorerscouten gör handslaget med den vuxna ledare som är hens närmaste stöd under ledarskapspraktiken. Den här personen är till exempel explorer- eller spejarlotsen eller äventyrsscoutlagets vuxna kapten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

De färdiga bottnarna för handslagsdiskussionen och uppdragsbeskrivningen finns till för att klargöra olika frågor om ansvar och skyldigheter hos båda parterna i handslaget. Med hjälp av handslaget kan man kontrollera att de viktiga punkterna uppfattats av båda parterna och att båda kan förbinda sig till uppdraget.Det lönar sig att göra handslagsdiskussionen till en så avslappnad situation som möjligt. Handslagsdiskussionen kan hållas till exempel på ett kafé, hemma hos någondera parten eller i en närbelägen park. Handslagsdiskussionen kan också hållas för två exporerscouter samtidigt. Man kan också träffas för en mellandiskussion då man pratar om hur ledaruppdraget löper och känns just nu, och jämföra med vad man kom överens om i handslaget.Här nedan finns stödfrågor för att hålla en handslagsdiskussion. Se till att både explorerscouten och personen som gör handslaget har samma information om handslaget.Stödfrågor för handslagsdiskussionenUppdraget och dess innehållVilket uppdrag är det fråga om? (namn och längd)Var definieras uppdraget (t.ex. verksamhetsplanen, projektramar) och under vilken verksamhetsområde hör det?Vem är det som förväntar sig att explorerscouten utför sitt uppdrag? Vem gör handslaget med explorerscouten?Vilka olika uppgifter innebär uppdraget?Vilka är mina närmaste samarbetspartner (t.ex. andra grupper och kårledare)?Målsättningar och åtgärderVad är målsättningarna med uppdraget?Hur används resultatet av explorerscoutens uppdrag? (Hur offentliggörs resultat? Inverkar resultatet på innehållet i något annat uppdrag/projekt?)Vilka är explorerscoutens personliga målsättninga?Vilka är de viktigaste åtgärderna för att nå målenStöd under uppdraget och hjälp med att komma igångVem eller vilka stöder explorerscouten att sköta uppdraget?På vilka sätt får explorerscouten stöd i sitt uppdrag?När ska explorerscouten sätta sig in i sitt uppdrag? Vem ansvarar för det?Hurdana kunskaper kräver uppdraget?Utvärdering och responsHur bedömer och mäter man på vilka sätt uppdraget lyckats?Med vem och när utvärderas uppdraget?Förutsättningar för att sköta uppdragetHur mycket tid tar uppdraget per vecka eller månad?Hurdana saker kan inverka på uppdraget eller på den som tar emot uppdraget?Hur mycket resande kräver uppdraget?Övriga frågor?

Lägg till tips

Bifoga