Explorerscouten lär sig fungera som gruppledare och som en del av kårens ledarstab. Explorerscouten kan planera gruppens verksamhet både för ett möte och för ett halvt år i form av en verksamhetsplan. Explorerscouten kan utnyttja scoutprogrammets material och andra scoutledares stöd i planeringen. Hen kan förverkliga den uppgjorda planen och leda verksamheten för en yngre åldersgrupp eller för sin egen patrull. Explorerscouten kan förbinda sig till sitt uppdrag och sköta de gemensamt överenskomna ansvarsuppgifterna. Hen kan jämföra sitt eget uppdrag med övriga uppdrag i kåren samt bedöma sin egen prestation i uppdraget och ta emot respons.

Valikko

Ledarskapspraktiken


Målsättning:

Explorerscouten lär sig fungera som gruppledare och som en del av kårens ledarstab. Explorerscouten kan planera gruppens verksamhet både för ett möte och för ett halvt år i form av en verksamhetsplan. Explorerscouten kan utnyttja scoutprogrammets material och andra scoutledares stöd i planeringen. Hen kan förverkliga den uppgjorda planen och leda verksamheten för en yngre åldersgrupp eller för sin egen patrull. Explorerscouten kan förbinda sig till sitt uppdrag och sköta de gemensamt överenskomna ansvarsuppgifterna. Hen kan jämföra sitt eget uppdrag med övriga uppdrag i kåren samt bedöma sin egen prestation i uppdraget och ta emot respons.

Beskrivning:

Explorerscouten fungerar under ett halvt års tid som gruppledare eller vice gruppledare för sin egen explorerpatrull, en spejarpatrull eller ett äventyrslag. Vilka uppgifter explorerscouten har som gruppledare kommer man överens om under handslagsdiskussionen, innan ledarskapspratiken börjar. Explorerscouten får stöd av en äldre ledare under hela ledarskapspraktiken och diskuterar regelbundet sin ledarroll med denna person samt får respons. Explorerscouten diskuterar också sina ledarskapserfarenheter med andra ledarkolleger. Explorerscouten får småningom allt mera ansvar under gruppens veckomöten och hen planerar verksamheten också på längre sikt, minst för ett halvt års verksamhetsperiod.Innan explorerscouten utför ledarskapspraktiken ska aktiviteten Handslaget vara avklarad.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Den äldre ledarens roll i gruppen som explorerscouten lederDen äldre ledaren handleder explorerscouten och ger respons under hela ledarskapspraktiken (se aktiviteten Respons på ledarskapspraktiken). Explorerscouten har till en början alltid en äldre ledare till hands som vid behov kan ta över ledarskapet. Den äldre ledarens uppgift är att utbilda och handleda explorerscouten i praktiskt ledarskap utanför gruppledarutbildningarna.Explorerscoutlotsens rollI god tid innan ledarskapspraktiken inleds diskuterar explorerscoutlotsen med explorerscouten vilken åldersgrupp hen vill fungera som ledare för. Om möjligt tas explorerscoutens eget önskemål i beaktande. Dessutom ska explorerscoutlotsen diskutera och komma överens med de övriga åldersgruppsansvariga, kårchefen och de äldre ledarna i grupperna om att en explorerscout ska utföra sin ledarskapspraktik.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om det är möjligt beaktar kåren explorerscoutens eget önskemål om vilken grupp hen helst vill vara gruppledare för. Valet görs i första hand enligt explorerscoutens färdigheter och önskemål och först i andra hand enligt kårens behov. Egenskaperna hos gruppen som explorerscouten ska leda måste också tas i beaktande.Explorerscouten gör tillsammans med en äldre ledare upp gruppens verksamhetsplan för det kommande halvåret och kommer tillsammans med ledaren överens om fördelningen av ansvarsuppdrag. Explorerscouten får först små delar av mötena på sitt ansvar. Så småningom kan mängden ansvarsuppdrag utökas tills explorerscouten själv kan hålla ett helt möte. Ledaren som handleder explorerscouten tar ställning till hur mycket ansvar explorerscouten kan ha. Explorerscouten måste få pröva och öva, misslyckanden är tillåtna.Ledarskapspraktiken kan förverkligas på olika sätt beroende på hur mycket tid explorerscouten har för scouting och hur ofta explorerpatrullen har egna möten. Explorerscouten kan leda sin ledarskapspraktikgrupp (alltså t.ex. en spejarpatrull) varje vecka och ibland också ha explorerpatrullens möte under samma vecka. Ett annat alternativ är till exempel att explorerscouten leder sin grupp varannan vecka och har explorerpatrullmöte varannan vecka. Ledarskapspraktiken kan också förverkligas i par.

Lägg till tips

Bifoga