Explorerscouten lär sig att bedöma sitt eget ledarskap och vid behov ändra på det på basis av responsen hen får. Explorerscouten lär sig att ta emot respons. Hen förstår att nyttig respons innehåller både positiva omdömen och kritiska synpunkter. Explorerscouten kan leda en grupp. Explorerscouten kan berätta om sina ledarskapskunskaper i samband med t.ex. studier eller en arbetsintervju.

Valikko

Respons på ledarskapspraktiken


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att bedöma sitt eget ledarskap och vid behov ändra på det på basis av responsen hen får. Explorerscouten lär sig att ta emot respons. Hen förstår att nyttig respons innehåller både positiva omdömen och kritiska synpunkter. Explorerscouten kan leda en grupp. Explorerscouten kan berätta om sina ledarskapskunskaper i samband med t.ex. studier eller en arbetsintervju.

Beskrivning:

Medan ledarskapspraktiken pågår får explorerscouten ofta respons av gruppens äldre ledare. Handledaren ger respons efter varje ledaruppdrag explorerscouten utfört, t.ex. efter varje gruppmöte, och efter ett halv

ens ledarskap och utveckling som ledare. Det här sker under en avslutande handslagsdiskussion. Den äldre ledaren i gruppen ansvarar för att explorerscouten faktiskt får respons och för att den är saklig. Även om ledarskapspraktiken utförs i par ska responsen ges enskilt och i enrum åt de båda explorerscouterna.

Explorerscouten lär sig att i ord beskriva sina olika ledarskapsfärdigheter och kan berätta vad hen kan till exempel under en arbetsintervju eller i samband med studierna.

I samband med den avslutande responsen och handslagsdiskussionen kommer man också överens om explorerscoutens ledaruppdrag i fortsättningen. Explorerscouten berättar om hen vill fortsätta med samma ledaruppdrag, byta ledaruppdrag eller ha ett annorlunda uppdrag som t.ex. materialförvaltare, assistent åt kårlokalsfogden eller chefredaktör för kårtidningen. Det avslutande handslaget följs av ett nytt handslag för explorerscoutens nya uppdrag.

Innan den här aktiviteten görs ska alla gruppledarutbildningens aktiviteter vara gjorda.

Längd: Respons efter varje möte: 10 min/gång, respons på hela ledarskapspraktiken: 30 min.

Kunskapen innebär i praktiken att explorerscouten:

– får konkret, begriplig och utvecklande respons på sin ledarskapspraktik.

– vid behov förändrar sitt sätt att leda på basis av den respons hen fått.

– bedömer sitt eget ledarskap och ber om respons på det.

– berättar om sina scoutledarkunskaper till exempel i skolan, under en arbetsintervju eller i samband med andra hobbyer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Explorerscouten får respons varje gång hen lett sin grupp. Responsen ges av den äldre ledare som handleder explorerscouten. Ta också gärna det inledande handslaget till hjälp för att kunna följa med hur väl explorerscouten lyckas i sitt uppdrag. Stödfrågor för responsen: * Vad gick bra? * Vad skulle kunna utvecklas? * Hur upplevde explorerscouten själv att mötet gick? * Vad lade handledaren märke till under mötet? * Fanns allt material som behövdes till hands? * Hade explorerscouten lyckats reservera tillräckligt med tid för aktiviteterna? * Hur lyckades explorerscouten med att ge instruktioner? * Hur bra lyckades explorerscouten hålla ordning i gruppen? * Fungerade den ursprungliga mötesplanen eller måste ändringar göras i sista minuten? * Hur väl orkade barnen koncentrera sig och vilka saker inverkade på detta? Stödfrågor inför den avslutande handslagsdiskussionen: * Hur upplevde explorerscouten själv ledarskapspraktiken? Hur kändes det att leda? * Vad lade handledaren märke till under ledarskapspraktiken? * Fanns det en röd tråd i halvårsplanen (t.ex. ett väderstreck, en etapp)? Vad lärde sig gruppen under ett halvt år? Uppnåddes målsättningarna? * Tog explorerscouten scoutmetodens olika delar i beaktande då hen planerade programmet? * Hur har explorerscouten utvecklats som ledare under det gångna halvåret? Lyft tillsammans fram så många konkreta exempel som möjligt. * Vad borde explorerscouten ännu öva på och utveckla? * Vad vill explorerscouten göra i fortsättningen? Kändes den här åldersgruppen som ett bra val eller skulle hen vilja leda en annan åldersgrupp? Finns det andra uppdrag i kåren som lockar mera?

Lägg till tips

Bifoga