Explorerscouten kan använda båtens signaleringsutrustning och fungera rätt i en nödsituation.

Valikko

Radiotelefon och signalflaggor


Målsättning:

Explorerscouten kan använda båtens signaleringsutrustning och fungera rätt i en nödsituation.

Beskrivning:

Explorerscouten avlägger en kurs i radiotelefoni eller övar in motsvarande färdigheter så att han i en nödsituation kan använda radioutrustningen ombord på kårens båt, t.ex. en VHF-telefon. Dessutom lär sig explorerscouten känna igen de viktigaste signalflaggorna och deras betydelse.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen Viestintä
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar med lotsens hjälp reda på en lämplig kurs eller, ifall det inte finns en sådan, planerar aktiviteten tillsammans med lotsen och ser till att all utrustning som behövs finns till hands. Lotsen hjälper explorerscouterna att hitta en lämplig kurs, eller hjälper patrulledaren att hitta en ledare i kåren som kan utbilda explorerscouterna.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi övar oss att känna igen de viktigaste flaggsignalerna med signalflaggor. Patrulledaren utbildar oss andra. Hen kan t.ex. göra ett spel med flaggorna eller så spelar vi tillsammans kimspel med flaggorna då vi lärt oss dem. huvudsaken är att vi lär oss flaggornas betydelse. Vid behov repeterar vi hur flaggorna fästs i båten. Vi kommer ihåg att inte i onödan hissa nödsignaler, utan vi övar med något annat meddelande.

Om vi inte kan delta i en signaleringskurs, ber vi någon i kåren som kan använda kårbåtens radioutrustning att hålla en utbildning för oss. På utbildningen lär vi oss använda radion och anropa enligt de nyaste instruktionerna.

Vi deltar i en VHF-kurs. Om VHF-kursen inte ordnas inom FiSSc ber vi kårens utbildningsansvariga utreda möjligheten att vi deltar i kursen i något finskt scoutdistrikt. Efter kursen prövar vi att använda kårbåtens radioutrustning. Vi kommer ihåg att vi aldrig får öva genom att sända nödsignaler.

Lägg till tips

Bifoga