Explorerscouten bildar en klar uppfattning om vad scouting är och vad som kännetecknar scouting genom att bekanta sig med scoutingens värderingar på ett konkret plan.

Valikko

Scoutingens värderingar


Målsättning:

Explorerscouten bildar en klar uppfattning om vad scouting är och vad som kännetecknar scouting genom att bekanta sig med scoutingens värderingar på ett konkret plan.

Beskrivning:

Explorerscouten funderar på sina egna och kårens värderingar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda mötet och vid behov tillsammans med lotsen ta kontakt med överenskomna samarbetsparter. Lotsens uppgift i värdediskussionerna är att berätta för explorerscouterna om praxis i kåren och vid behov också ge en vuxens syn på saker och ting. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål för servicejippon.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med scoutorganisationers välgörenhetsprojekt i olika länder. Exempel på projekten finns på Messengers of Peace-webbsidorna och hittas också genom att söka efter olika länders scoutorganisationer och scoutprogram på internet. Det lönar sig också att fråga om någon bekant scout känner utländska scouter. De som själv gjort ett projekt kan bäst berätta om projektet. En roverscoutpatrull som gjort sitt utlandsprojekt kan också ha värdefull information om välgörenhetsprojekt utomlands. Vi berättar om olika projekt för varandra och funderar samtidigt om något projekt skulle gå att förverkliga också på vår egen hemort.

Vi planerar och förverkligar ett servicejippo tillsammans med yngre scouter. Före jippot funderar vi tillsammans varför jippot ordnas och varför det är just scouter som ordnar det. Jippot kan vara t.ex. att vargungarna sjunger på ett ålderdomshem, spejarscouterna krattar löv i en krigsveterans trädgård eller att äventyrsscouterna uppträder med ett Luciatåg för åldringar.

Servicekampanj/servicejippo. Vår patrull förverkligar en långsiktig servicekampanj i närområdet. Vi kan t.ex. under tre månaders tid gå ut med dem som bor på kommunens servicehem en gång i veckan. Under och efter vår servicekampanj funderar vi tillsammans med vår lots över varför scouter gör olika servicejippon och -kampanjer och hur vår egen kampanj påverkar oss. Till exempel församlingarna och Finlands Röda Kors kan tipsa oss om personer som kan vara i behov av stöd eller hjälp.

Mina egna värderingar. Vi ordnar tillsammans en värde-auktion. Vi gör en lista på olika värden (t.ex. flit, skönhet, godhet). Därefter delar vi leksakspengarna från t.ex. ett brädspel jämt och gör affärer med dem. Målet för var och en är att skaffa sig de värden hen tycker är viktigast. Vi kan också dela upp de uppräknade värdena jämt mellan oss, och sedan göra byteshandel. När vi lyckats dela värdena funderar vi om våra egna värderingar passar ihop med scoutingens värderingar. Är de värden vi tycker är viktigast också de mest centrala av scoutingens värderingar? Vi kan också ordna hela värde-auktionen med scoutingens värderingar.

Kårens värderingar. Vi gör tillsammans, eller ber lotsen göra, en lista med olika värdepåståenden om kårens verksamhet. Exempel på frågor är t.ex.

  • Beaktar vi olika religiösa övertygelser och livsåskådningar i vår verksamhet?
  • Kan man delta på samma villkor i vår verksamhet oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning?
  • Når vår kommunikation sådana barn och ungdomar (samt deras föräldrar) som inte behärskar finska eller svenska?
  • Är kårens ledarråd ett öppet forum? Är olika åsikter tillåtna?
Vi gör en åsiktslinje i vårt mötesutrymme och ställer oss på olika ställen på linjen beroende på hur vi tycker att de olika påståendena förverkligas i vår kår. Var och en av oss ska också motivera vår åsikt. Är någon värdering viktigare än de andra värderingarna? I många kårer vill också kårchefen höra explorerscouternas syn på kårens värderingar. Vi kan bjuda in kårchefen till vårt möte så hen får berätta om sin uppfattning och berätta mer om kårens linje i olika frågor.

Tavlor med följande texter finns framme: Förhållandet till sig själv (Duty to self) Förhållandet till andra (Duty to others) Duty to God Förhållandet till samhället Förhållandet till omgivningen   Ledaren berättar varför vissa tavlor också har texter på engelska (världsförbundens indelning). I de svenskspråkiga texterna syns den finländska synen på scouting. Vilka observationer gör spejarscouten? Ledare förbereder sig för att diskutera varför världsorganisationer saknar ett förhållande till samhället och till omgivningen, men också varför de finländska scouterna saknar Duty to God. Det viktiga är att ledaren lägger ord på att till scoutingen hör en positiv inställning till att söka sanningen i tillvaron och att vara öppen för andra åskådningar än den egna. Ett förhållande till naturen är viktigt för scouter runt om i världen trots att man inte utrycker det lika som här. Explorerscouterna får sin åldersgrupps ideal. Uppgiften är att placera idealen under den tavla explorerscouterna tycker att idealen hör hemma. Det kan hända varje tavla inte får ett ideal eller att någon tavla får flera ideal. Diskutera samtidigt som ni placerar idealen. Varför vill placera idealen just så här?

Lägg till tips

Bifoga