Roverscouten känner till olika sätt att utvärdera ledarskap och använder dem för att utveckla sitt eget ledarskap.

Valikko

Jag utvärderar mitt ledarskap


Målsättning:

Roverscouten känner till olika sätt att utvärdera ledarskap och använder dem för att utveckla sitt eget ledarskap.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika sätt att utvärdera ledarskap. Medlemmarna gör en utvärdering av varandra som ledare med hjälp av en utvald utvärderingsmodell. Patrullen diskuterar modellens och resultatens användbarhet och tillförlitlighet samt hurudant omdöme de ger om medlemmarna. Alla roverscouter funderar också om de tycker att omdömena stämmer och hur deras grupper (exempelvis vargungar eller studiekompisar) påverkar utvärderingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: itsensa-johtamisen-taidot Scoutkultur
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren letar vid behov olika modeller och teorier som patrullen kan använda sig av. Lotsens uppgift är att se till att alla roverscouter förstår att de teorier som använts endast är ett sätt att se på saken. Ingen modell ger en fullständig bild av någon, men den kan ändå ge tips om vad som är hållbart och vad som kräver utveckling i den egna verksamheten. Lotsens uppgift är att se till att roverscouten förstår att självkännedom är kärnan i bra ledarskap.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som ledare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga