Scouterna övar sig i att fatta gemensamma beslut och att planera olika projekt.

Valikko

Vi fattar beslut om sådant som gäller etappen


Målsättning:

Scouterna övar sig i att fatta gemensamma beslut och att planera olika projekt.

Beskrivning:

Patrullen har som uppgift att enligt möjligheter besluta vilken av fyrerna de avlägger. De besluter även vilka aktiviteter och vilken nivå på aktiviteterna de avlägger under etappen. Vid sidan om lär sig patrullmedlemmarna mötesteknik och hur man fattar gemensamma beslut.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Etappen och Fyren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Presentation av etappen: etappen och dess idé presenteras.. Presentation av fyren: fyren och dess olika alternativ presenteras kort. Ett antal olika möjligheter till genomförandet av fyren presenteras.. Presentation av aktiviteterna: aktiviteterna presenteras kort.. Val av fyr och fastställande av målsättningar: Lotsen presenterar olika alternativ till tema för fyren. Patrullen fattar beslut om fyrens tema och utmaningar. Temat och utmaningarna specifieras under etappens gång.. Val av aktiviteter: patrullen väljer de aktiviteter som de vill avlägga. Lotsen ger patrullen en lista på aktiviteterna. Lotsen kan förbereda listan så att han tar bort en del av aktiviteterna. Meningen är att patrullen avlägger sådana aktiviteter som stöder målen för fyren.. Val av nivå: det är främst patrulledaren och lotsen som fattar beslutet om vilken nivå på aktiviteterna som avläggs. Patrullen kan besluta om nivån tillsammans ifall patrulledaren och lotsen så anser.. Val av ordning: patrullen kommer överens om i vilken ordning aktiviteterna utförs. Utgående från ordningen gör man upp botten till en verksamhetsplan. Man kan hoppa över denna punkt då man gör den första etappen.. Ansvarsuppgifter: ansvarsuppgifterna som hör till etappen presenteras. Ansvarsuppgifterna är ledarskapsuppgifter i äventyrsscoutgrupperna och ansvarsuppgifter i den egna patrullen. Dessutom planeras tidpunkten för dessa ansvarsuppdrag och fördelningen av ansvarsuppgifterna.

Beslut angående etappens innehåll: I början av etappen hålls ett formellt möte enligt föredragningslistan. Punkterna 1-3 kan vid behov behandlas på föregående veckas möte. Vid punkterna 4-7 fattar spejarscouterna besluten så långt som möjligt själva, med stöd av ledarna. Då scouterna fått mer erfarenhet kan de fatta beslut mer självständigt och verksamhetsplanen kan då göras upp av patrullen själv. I de första etapperna är det lotsen och patrulledaren som bereder besluten och gör upp en verksamhetsplan som sedan kompletteras av patrullen.

Lägg till tips

Bifoga